Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

UCHWAŁA NR II/8/02

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 09 grudnia 2002 roku


w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2003 rok oraz określenia wzoru formularzy dla ustalenia wymiaru poboru podatku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) w związku z art. 5 ust. 1 oraz art. 7 ust. 3 i art. 6 ust. 13 Ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity
z 2002 roku Dz. U. Nr 9, poz. 84 ze zmianami)


uchwala się, co następuje:

§ 1

Określa się wysokość stawek podatku od nieruchomości na rok 2003,
w następującej wysokości:
1. od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,30 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz
od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 13,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 8,06 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 3,46 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
e) pozostałych – 4,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

2. od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3
i ust. 3 – 7,

3. od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów
i budynków – 0,40 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 3,38 zł od 1 ha powierzchni;
c) pozostałych – 0,10 zł od 1 m2 powierzchni.

§ 2

Zwalnia się z podatku od nieruchomości budynki i grunty gminne wykorzystywane na cele kulturalno – oświatowe, sportowe i na cele ochrony pożarowej.

§ 3

Zwalnia się wszystkich rolników z płacenia podatku od nieruchomości
od budynków mieszkalnych lub ich części.

§ 4

Określa się wzór formularza niezbędnego do wymiaru i poboru podatku
od nieruchomości dla osób prawnych o treści wg załącznika Nr 1 do niniejszej Uchwały oraz dla osób fizycznych wg załącznika Nr 2.


§ 5

Pobór podatku od nieruchomości w drodze inkasa, określenie inkasentów
i wysokość wynagrodzenia za inkaso określa odrębna Uchwała Rady Miejskiej.

§ 6

Uchwała podlega wykonaniu przez Burmistrza Miasta i Gminy
Dobrzyń nad Wisłą.

§ 7

Traci moc uchwała Nr 20/ 163/ 01 z dnia 05 grudnia 2001 roku.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego i obowiązuje od dnia 01 stycznia 2003 roku.1.Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację.......................................... Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/8/02 Rady miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 09 grudnia 2002 roku
DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

DN – 1
na 2. Rok.................

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Tekst jedn. Dz. U. z 2002 roku Nr 9, poz. 84 ze zmianami).Składający: Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej będących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej lub z spółkami nie posiadającymi osobowości prawnej, z wyjątkiem osób tworzących wspólnotę mieszkaniową.Termin składania: Do 15 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego.Miejsce składania: Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
3. Burmistrz Miasta i Gminy Urząd Miasta i Gminy, ul. Szkolna 4, 87 – 610 Dobrzyń nad Wisłą
B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (niepotrzebne skreślić) * - dotyczy składającego deklarację nie będącego osobą fizyczną ** - dotyczy składającego deklarację będącego osobą fizyczną
B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE
4. Rodzaj składającego deklarację (zaznaczyć właściwą kratkę) q 1. osoba fizyczna q 2. osoba prawna q 3. jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej q 4. spółka nie mająca osobowości prawnej
5. Rodzaj własności (zaznaczyć właściwą kratkę) q 1. właściciel q 2. współwłaściciel
6. Nazwa pełna * / Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia**
7. Nazwa skrócona* / imię ojca, imię matki**
8. Identyfikator REGON* / Numer PESEL**
B.2 ADRES SIEDZIBY* / ADRES ZAMIESZKANIA**
9. Kraj 10. Województwo 11. Powiat
12. Gmina 13. Ulica 14. Numer domu / Numer lokalu
15. Miejscowość 16. Kod pocztowy 17. Poczta
C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI
18. Okoliczności (zaznaczyć właściwą kratkę) q 1. deklaracja roczna q 2. korekta deklaracji rocznej
D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (z wyjątkiem zwolnionych)
Wyszczególnienie Podstawa opodatkowania Stawka podatku wynikająca z Uchwały Nr ... Rady Miejskiejz dnia 2002.12. 09w zł, gr. Kwota podatkuw zł, gr.
D.1 POWIERZCHNIA GRUNTÓW
1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 19.................... m2 20..................,....... 21..................,.......
2. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 22..................... ha 23..................,....... 24..................,.......
3. pozostałe grunty 25.................... m2 26..................,....... 27..................,.......

D.2 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI (*)
1. mieszkalnych - ogółem 28.................... m2 29..................,....... 30..................,.......
w tym: - kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni) - kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m 31............................ m2........................... m2 32.........................,................................,........ 33.........................,................................,........
* Do powierzchni użytkowej budynku lub jego części należy zaliczyć powierzchnię mierzoną, po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych. Za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe.
2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej ogółem, w tym: - kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni) - kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m 34.................... m2........................... m2........................... m2 35..................,...............................,................................,........ 36..................,...............................,................................,........
3. zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym ogółem, w tym: - kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni) - kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m 37.................... m2........................... m2........................... m2 38..................,...............................,................................,......... 39..................,...............................,................................,.........
4. zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług medycznych ogółem, w tym: - kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni) - kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m 40.................... m2........................... m2........................... m2 41..................,...............................,................................,........ 42..................,...............................,................................,........
5. pozostałych ogółemw tym:- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni) - kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m 43.................... m2........................... m2........................... m2 44..................,...............................,................................,........ 45..................,...............................,................................,........
D.3 BUDOWLE
1. budowle (wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych) 46..................,....... 47.............. 48..................,.......
E. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU
Kwota podatkuSuma kwot z kol. D 49..................,.......
F. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH (podać powierzchnię, bądź wartość budowli przedmiotów zwolnionych oraz przepis prawa - z jakiego tytułu występuje zwolnienie)
G. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.
50. Imię 51. Nazwisko
52. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok) 53. Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej składającego
H. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
54. Uwagi organu podatkowego
55. Identyfikator przyjmującego formularz 56. Podpis przyjmującego formularz1.Numer Identyfikacji Podatkowej składającego informację........................................ Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/8/02 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 09 grudnia 2002 roku

IN – 1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

na 2. Rok................Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.).Składający: Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.Termin składania: W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego.Miejsce składania: Burmistrz Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą
A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI
3. Burmistrz Miasta i Gminy Urząd Miasta i Gminy, ul. Szkolna 4, 87 – 610 Dobrzyń nad Wisłą
B. DANE SKŁADAJĄCEGO INFORMACJĘ
B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE
4. Rodzaj składającego informację (zaznaczyć właściwą kratkę) q 1. właściciel q 2. współwłaściciel
5. Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia
6. Imię ojca, imię matki
7. Numer PESEL
B.2 ADRES ZAMIESZKANIA
8. Kraj 9. Województwo 10. Powiat
11. Gmina 12. Ulica 13. Numer domu / Numer lokalu
14. Miejscowość 15. Kod pocztowy 16. Poczta
C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA INFORMACJI
17. Okoliczności (zaznaczyć właściwą kratkę) q 1. informacja na dany rok q 2. korekta informacji na dany rok

D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (z wyjątkiem zwolnionych)
D.1 POWIERZCHNIA GRUNTÓW
1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 18............................................................................. m2
2. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 19............................................................................. ha
3. pozostałe grunty 20............................................................................. m2
D.2 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI (*)
1. mieszkalnych - ogółem 21............................................................................. m2
w tym: - kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni) - kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m 22................................................................................................. m2................................................................................................ m2
* Do powierzchni użytkowej budynku lub jego części należy zaliczyć powierzchnię mierzoną, po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych. Za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe.
2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej ogółem w tym:- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni) - kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m 23............................................................................... m2................................................................................................. m2................................................................................................. m2
3. zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym ogółem w tym:- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni) - kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m 24.............................................................................. m2................................................................................................ m2................................................................................................ m2
4. zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług medycznych ogółem w tym:- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni) - kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m 25............................................................................. m2................................................................................................ m2................................................................................................ m2
5. pozostałych ogółem w tym:- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni) - kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m 26............................................................................. m2............................................................................................... m2............................................................................................... m2
D.3 BUDOWLE
1. budowle(wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych) 27..........................................................................,.......
E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH I PODMIOTACH ZWOLNIONYCH (podać powierzchnię, bądź wartość budowli przedmiotów zwolnionych oraz przepis prawa – z jakiego tytułu występuje zwolnienie)
F. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.
28. Imię 29. Nazwisko
30. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok) 31. Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej składającego
G. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
32. Uwagi organu podatkowego
33. Identyfikator przyjmującego formularz 34. Podpis przyjmującego formularz  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-04-07 09:03

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2368
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-04-07 09:03

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5161113
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-15 13:11

Stopka strony