Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

                                                    

                                            UCHWAŁA NR X/43/2015

RADY MIEJSKIEJ DOBRZYŃ NAD WISŁĄ

                                            z dnia 29 kwietnia 2015 roku

 

           w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2015 rok

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d oraz lit. i, ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zm.)

uchwala się, co następuje:

§ 1

W budżecie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na 2015 rok, przyjętym Uchwałą                   Nr V/17/2015 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 23 stycznia 2015 roku,

zmienionym:

- Zarządzeniem Nr F.N.0050.5.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia        28 stycznia 2015 roku,

-Uchwałą VI/23/2015 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 11 lutego 2015 roku,

-Uchwałą VII/24/2015 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 23 lutego 2015 roku,

-Uchwałą VIII/29/2015 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 24 lutego 2015 roku,

-Uchwałą IX/30/2015 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 27 marca 2015 roku,

- Zarządzeniem Nr F.N.0050.19.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia      31 marca 2015 roku,

- Zarządzeniem Nr F.N.0050.23.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia       10 kwietnia 2015 roku,

- Zarządzeniem Nr F.N.0050.27.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia     20 kwietnia 2015 roku,

 

 1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta i Gminy o kwotę 84.084,60 zł, zgodnie      z załacznikiem nr 1. Ostateczna kwota dochodów 25.969.290,97 zł –  z tego:
 1. dochody bieżące w kwocie 25.650.353,37 zł;
 2. dochody majątkowe w kwocie 318.937,60 zł;
 3. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań  zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2.936.018,72 zł.
 1. Zwiększa się wydatki  budżetu Miasta i Gminy o kwotę 705.169,00 zł, zgodnie     z załącznikiem Nr 2. Ostateczna kwota wydatków 28.839.128,37 zł –  z tego:
 1. wydatki bieżące w wysokości 25.649.250,37 zł w tym na: 
 1.   wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                            13.029.230,26 zł,
 2.  Dotacje                                                                              1.244.845,00 zł,
 3. wydatki na obsługę długu                                                          120.000,00 zł,
 1. wydatki majątkowe w 2015 r. w wysokości- załącznik nr 3             3.189.878,00 zł;
 2. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości –  2.936.018,72 zł.

                                                       § 2                                                            

 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 2.869.837,40 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym - 1.856.000,00 zł,

2) wolnych środków z tytułu rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych – 1.013.837,40 zł.

                                                                              § 3

 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 5.449.424,78 zł z tytułu:

1) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym – 1.856.000,00 zł;

2) wolnych środków z tytułu rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych – 2.923.536,04 zł;

3) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 669.888,74 zł.

2. Ustala się rozchody budżetu  w wysokości 2.579.587,38 zł z tytułu:

1) spłaty pożyczek otrzymanych na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 882.377,00 zł;

2) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – 102.520,00 zł;

3) lokaty – 1.594.690,38 zł.

Przychody i rozchody określa załącznik nr 4.

                                                                            § 4

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 4.856.000,00 zł,  w tym na:

      1)   pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie

             3.000.000,00 zł;

      2)    pokrycie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 1.856.000,00 zł;

                                                      § 5

1. Zwiększa się o 5.000,00 zł planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 345.000,00 zł;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 899.845,00 zł

    zgodnie z  załącznikiem Nr 5.

§ 6

1. Określa się wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

 1. dochody w wysokości 15.000,00 zł;
 2. wydatki wwysokości 42.207,70 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6. .                                   

§ 7

 

Ustala się dochody w kwocie  115.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 120.699,04 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych  oraz 10.000,00 zł  na realizację zadań  określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 8

Zmienia się zadania z funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 9

1. Upoważnia się Burmistrza do:

 1. zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwotach określonych limitami:

    a)   pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie

                    3.000.000,00 zł,

b)    pokrycie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 1.856.000,00 zł,

  

  § 10

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

 

 

 

drukuj ()

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 861
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2015-11-10 13:35

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5180872
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-24 13:17

Stopka strony