Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

P R O T O K Ó Ł Nr 4/03

Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego,
z dnia 08 maja 2003 roku.Obradom przewodniczył Ludomir Bylicki - Przewodniczący Komisji.
W obradach uczestniczyło 7 członków komisji, zatem frekwencja
wynosiła 100 %. Ponadto w obradach uczestniczyli: Zygmunt Krajewski – Przewodniczący Zarządu GSW „Dobrzynianka” oraz Roman Składanowski – Inspektor ds. gospodarki wodnej i ochrony środowiska w Urzędzie Miasta
i Gminy.
(lista obecności w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 1)

Przewodniczący Komisji powitał obecnych uczestników obrad, a następnie stwierdził prawomocność. Protokół z ostatnich obrad został przyjęty jednogłośnie. Przewodniczący Komisji oznajmił, że tematyka dzisiejszych obrad jest zaległą z miesiąca kwietnia, zgodnie z zatwierdzonym przez Radę rocznym planem pracy Komisji.
Porządek obrad.

1. Analiza wykonania planu konserwacji urządzeń melioracyjnych
za rok 2002
2. Plan konserwacji urządzeń melioracyjnych na rok 2003 oraz informacja o występujących awariach na tych urządzeniach.

do punktu 1

Przewodniczący Komisji poprosił Inspektora ds. gospodarki wodnej i ochrony środowiska o przedstawienie materiałów dotyczącej przedmiotu obrad. Inspektor Roman Składanowski przedstawił informację o wykonaniu planu konserwacji urządzeń melioracyjnych za rok 2002 .
(informacja w załączeniu do niniejszego protokółu jako załącznik nr 2)

Przewodniczący Komisji otworzył dyskusję nad przedstawioną informacją.
Radny Bogusław Żuchowski, członek komisji zwrócił uwagę na bardzo niską ściągalność składki na konserwację urządzeń melioracyjnych(w granicach 40 %), a przecież jest ona stosunkowo niska w porównaniu do średniej w woj. kujawsko-pomorskim. Reasumując zebrana składka nie wystarcza, nawet na koszty organizacyjno administracyjne w gminnej spółce wodnej.
- 2 -

Dalej mówca podkreślił, że obiegowa opinia wśród rolników jest taka, że skoro nie wykonuje się konserwacji na ich polach i nie usuwa zgłoszonych awarii, to oni nie płacą składki i w ten sposób koło się zamyka.
Przewodniczący Zarządu GSW - Zygmunt Krajewski ustosunkowując się do wypowiedzi przedmówcy stwierdził, że rolnicy źle interpretują zagadnienie. Przecież GSW nie jest „firmą dochodową” zadania może realizować tylko za środki pochodzące ze składek oraz z dotacji o, które usilnie musi zabiegać. Inne GSW n. p. bydgoskie są bardzo bogate i praktycznie z Urzędu Marszałkowskiego zabierały wszystkie środki na dotacje, a byłe woj. włocławskie traktowane jest po macoszemu. W roku 2002 zaangażował się osobiście i z wielkim trudem udało się uzyskać 8,409,64 zł, pomimo iż miałem atut w ręku, ponieważ dotacji dla GSW udzielił budżet gminy. Analogicznie
w roku bieżącym także będzie czynił wszystko, aby załatwić jak najwyższą dotację z Urzędu Marszałkowskiego, bowiem na rok 2003 GSW otrzymała dotację z budżetu gminy. W roku 2002 przeprowadzono naprawę awarii sieci drenarskiej w 10 miejscowościach, jednak najdroższe z nich były w Strachoniu
i Grochowalsku, te dwie awarie pochłonęły kwotę ponad 14,5 tysiąca złotych. Awarie dały znać o sobie głównie w roku 2001 na skutek długotrwałych opadów atmosferycznych. Część awarii powstaje wskutek dewastacji urządzeń przez samych rolników, bowiem w studzienkach stwierdzono opakowania po środkach chemicznych, worki foliowe, a nawet wiązki słomy. Niemniej awarie występują wskutek niezależny od użytkownika. Przykładem jest usunięta awaria w Strachoniu, jest to bowiem teren „kurzawki”, poprzednia awaria była usunięta 20 lat temu. Czasami wydaje się, że awaria jest nieduża, a po dokonaniu odkrywek okazuje się, że występuje ona w większym stopniu i obejmuje areał ca 5 ha.
Radny Krzysztof Jankowski, członek komisji zwrócił uwagę, że w roku ubiegłym na terenie wsi Grochowalsk była usuwana awaria, lecz wykonano ją wadliwie, bowiem porobiły się takie dziury, że przyczepa ziemi by się zmieściła, co prawda w roku bieżącym poprawiono ją.
Radny Ludomir Bylicki, przewodniczący komisji zwrócił uwagę, że
w miejscowości Bachorzewo uszkodzona została sieć drenarska podczas prowadzonych robót związanych z kładzeniem światłowodu oraz rur wodociągowych, stąd zapytanie do Inspektora, czy istnieje dokumentacja sieci drenarskiej. Inspektor – Roman Składanowski wyjaśnił, że jest tylko dokumentacja poglądowa, a brak jest dokumentacji powykonawczej (inwentaryzacji), ponieważ odstąpiono od tych czynności ze względu na koszty. Nadmienił, że nowa sieć drenarska była budowana też na podstawie map projektowych. Przewodniczący Komisji - Ludomir Bylicki zwrócił się do Przewodniczącego Zarządu GSW, aby w roku bieżącym uwzględnić usunięcie awarii w Bachorzewie na polu p. Zielińskiego, który oczekuje już od trzech lat.

- 3 -
Dalej mówca podkreślił, że osobiście wnioskował i prosił Burmistrza o środki finansowe z nadwyżki budżetowej, z przeznaczeniem na usuniecie awarii sieci drenarskiej. Przewodniczący Komisji nawiązując do wypowiedzi Przewodniczącego GSW w kwestii dewastacji urządzeń melioracyjnych przez samych użytkowników podkreślił, że jest to proceder wysoce naganny, on osobiście również zna taki przypadek, był on zgłoszony w czasie zebrania sprawozdawczo wyborczego na wybór sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Zbyszewo. Dodał przy tym, że jest absolutnie przeciwny, aby zdewastowane urządzenia melioracyjne przez użytkownika były naprawiane z budżetu GSW. W związku z powyższym stawia oficjalny wniosek, aby członkowie Komisji wspólnie z Zarządem GSW dokonały wizji lokalnej w terenie w celu stwierdzenia i zobowiązania użytkownika do naprawy na własny koszt.
Wniosek złożony przez Przewodniczącego Komisji w wyniku głosowania został przyjęty jednogłośnie. Termin wyjazdu ustalono z Przewodniczącym Zarządu GSW oraz Inspektorem ds. gospodarki wodnej na dzień 23 maja 2003 roku
około godziny 1200 po wyczerpaniu tematu obrad, zaplanowanych na ten dzień.
Krzysztof Jankowski - członek Komisji zgłosił, że na polu RSP Bachorzewo (na gruntach po p. Gachewicz) od szeregu lat występują zastoiska wodne. Inspektor ds. gospodarki wodnej i ochrony środowiska wyjaśnił, że grunty te są nie zmeliorowane, bowiem robiona była odkrywka i stwierdzono z autopsji, że brak jest sieci drenarskiej.
Inspektor – Roman Składanowski poinformował, że będzie występował
z wnioskiem do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o dotację na roboty dokończeniowe inwestycji Chalin, Ruszkowo II, bowiem dotacja z budżetu gminy na ten cel wynosi 20.000 złotych. W związku z tym WZIR ogłosi przetarg, a następnie będzie podpisana umowa trójstronna pomiędzy WZIR, Burmistrzem Miasta i Gminy, a wykonawcą. Inspektor poinformował również, że w roku bieżącym będzie zakupiony program komputerowy dla GSW, fakt ten z pewnością poprawi w dużej mierze ściągalność składek.

do punktu 2

Przewodniczący Zarządu GSW poinformował, że na dzień dzisiejszy nie jest jeszcze opracowany plan konserwacji urządzeń melioracyjnych oraz naprawy zgłoszonych awarii na tych urządzeniach. Niebawem odbędzie się posiedzenie Zarządu GSW na, którym wypracuje się plan i nada priorytet poszczególnym pracom. Inspektor – Roman Składanowski poinformował, że wykonawcą analogicznie jak w roku 2002 będzie firma z Tłuchowa – p. Andrzej Kupniewski, wyłoniony w drodze przetargu. Jest on najtańszym wykonawcą, roboczo godzina kosztuje 5 zł 85 groszy.

- 4 -
Ponadto pozytywną przesłanką jest fakt, że firma ta prolonguje terminy zapłaty za wykonane usługi bez naliczania odsetek.
Radny Bogusław Żuchowski – członek Komisji w swojej wypowiedzi podkreślił dużą operatywność i znajomość merytoryczną zagadnienia, którą posiadł Przewodniczący Zarządu GSW – p. Zygmunt Krajewski. Ponadto mówca złożył propozycję zróżnicowania składek na konserwację, tam gdzie są urządzenia kryte składka powinna być niższa.
Przewodniczący Zarządu GSW wyjaśnił, że w przeszłości były takie zakusy zróżnicowania, lecz po głębszej analizie odstąpiono, ponieważ w przypadku wystąpienia awarii, to jej usunięcie na urządzeniach krytych kosztowało by
10 razy więcej, aniżeli na urządzeniach odkrytych.
Przewodniczący Komisji zgłosił, że p. Zdzisław Celmer zam. w Strachoniu otrzymał nakaz płatniczy na cały wymiar, pomimo obietnic, że będzie zwolniony w zamian za wykonywane prace przy usuwaniu awarii, wynajął również pracownika na swój koszt. Inspektor – Roman Składanowski wyjaśnił, że nakazy wysyłane są wszystkim, analogicznie jak na podatek rolny. Natomiast zwolnienia bądź umorzenia następują na indywidualny wniosek
z uzasadnieniem i tak będzie w przypadku p. Zdzisława Celmera.
Na tym obrady Komisji zostały zakończone.

Protokółowała: Przewodniczący Komisji:

Ludomir Bylicki


  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-05-24 11:24

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2130
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-05-24 11:24

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5161052
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-15 13:11

Stopka strony