Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

                                     Załącznik nr 16

do uchwały nr XXII)119)97

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

STATUT  SOŁECTWA

Mokówko

(nazwa)

Rozdział I

Sołectwo i teren jego działania

§ 1

W skład sołectwa Mokówko wchodzi wieś Mokówko

 

§ 2

Sołectwo położone jest w gminie Dobrzyń nad Wisłą w jej wschodniej stronie.

Obejmuje obszar 475,02 ha.

§ 3

Położonie sołectwa w gminie określa mapa sytuacyjna.

§ 4

Sołectwo posiada zdolność sądową i procesową.

                                                            § 5

Organy sołectwa i zakres ich działania

§ 6

1. Organami sołectwa są :

zebranie wiejskie - jako organ uchwałodawczy

sołtys      - organ wykonawczy

rada sołecka - organ wspomagający sołtysa w składzie co najmniej trzyosobowym w skład, której wchodzi sołtys jako przewodniczący, zastępca przewodniczącego i członek (członkowie).

2. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 4 lata.

Kompetencje zebrania wiejskiego

§ 7

Do kompetencji zebrania wiejskiego należą wszystkie sprawy dotyczące sołectwa, mające wpływ na jego organizację, strukturę, a także granice.

Kompetencje sołtysa

§ 8

1.Kompetencje sołtysa :reprezentuje sołectwo na zewnątrz, przewodniczy radzie sołeckiej, zwołuje i organizuje zebrania wiejskie i w tym celu :rozwiesza ogłoszenia o zebraniu wiejskim w takim miejscu i terminie, aby zapewnić jak najszerszy udział mieszkańców, poza ogłoszeniami sołtys może korzystać z innych sposobów zawiadamiania mieszkańców jak n. p. przekazywanie ogłoszenia o zebraniu z jednego zabudowania do drugiego ( kurenda ) realizuje uchwały rady miejskiej dotyczące sołectwa, a także umożliwia zapoznanie się z uchwałami rady miejskiej przez jak najszerszy krąg mieszkańców.

Opiniuje wnioski, ulgi lub umorzenia podatkowe.

W zakresie ustalonym przez radę miejską dokonuje poboru podatków.

2. Sołtys jest przewodniczącym rady sołeckiej

§ 9

Rada Sołecka

Rada sołecka pomaga sołtysowi w prowadzeniu i załatwianiu spraw sołectwa .

Inicjuje i prowadzi na terenie sołectwa prace możliwe do wykonania małymi nakładami finansowymi i przy współudziale mieszkańców.

Rozdział III

Zasady zwoływania zebrania wiejskiego

§ 10

Zebranie wiejskie jest organem stanowiącym w sołectwie.

Prawo do udziału w zebraniu wiejskim mają wszyscy mieszkańcy sołectwa posiadający czynne prawo wyborcze do rad gmin. Rada Sołecka lub Sołtys mogą ponadto zaprosić na   zebranie wiejskie przedstawicieli organizacji, partii politycznych, instytucji i przedsiębiorstw bez prawa uczestniczenia w głosowaniu.

3. Zebranie wiejskie zwoływane jest przez Radę Sołecką z własnej
inicjatywy lub na wniosek co najmniej 1/5 mieszkańców sołectwa
uprawnionych do udziału w zebraniu wiejskim :
Sołtysa, Rady Miejskiej w Dobrzyniu nad Wisłą.

4. Zebranie wiejskie odbywa się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku oraz powinno być zwołane w terminie 7 dni od daty zgłoszenia wniosku ,o którym mowa w pkt.3.

5. O dacie, godzinie i miejscu zebrania zawiadamia się mieszkańców w sposób zwyczajowo przyjęty.

Rozdział IV

Przebieg zebrania wiejskiego

§ 11

1. Zabraniu przewodniczy sołtys lub inny członek rady sołeckiej.

2. Zebrania wiejskie są protokołowane przez protokolanta, którym powinien być członek rady sołeckiej lub inna wyznaczona przez zebranie osoba.

3. Protokół z zebrania wiejskiego powinien zawierać: miejscowość i datę zebrania, stwierdzenie ważności zebrania, porządek zebrania, treść podejmowanych uchwał i przebieg dyskusji, podpisy sołtysa i protokolanta, do protokółu dołącza się listę obecności oraz wszystkie załączniki, jeśli były one niezbędne do dyskusji.

4. Kopię protokółu z zebrania przesyła się zarządowi lub sekretarzowi miasta i gminy.

5. Podstawowym sposobem decydowania przez zebranie wiejskie jest podejmowanie uchwał, które zapadają zwykłą większością głosów (tj. większość głosów za, niż przeciw bez względu na liczbę głosów nieważnych).

6. Dla prawomocności uchwał zebrania wiejskiego oraz przeprowadzenia wyborów      sołtysa i rady sołeckiej niezbędna jest obecność co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu wiejskim.

7. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano niezbędnej frekwencji zebranie jest prawomocne w drugim terminie (tj. po 30 min. wyznaczonego pierwszego terminu) bez względu na liczbę obecnych na zebraniu.

8.Zebranie wiejskie może postanowić o przeprowadzeniu tajnego głosowania.

9. Do kompetencji zebrania wiejskiego należy:

- zajmowanie stanowiska w sprawach istotnych dla sołectwa, i jego mieszkańców, wybór sołtysa i rady sołeckiej,

- podejmowanie uchwał dotyczących kierunku i sposobu dysponowania mieniem komunalnym, które w dniu wejścia w życie ustawy o samorządzie terytorialnym stanowiło mienie gminne sołectwa,

- dokonywanie okresowych ocen działalności sołtysa i rady sołeckiej, z prawem odwołania sołtysa p r z a d u p ł y w er. k z d e n c j i jeżeli stracił zaufanie mieszkańców sołectwa,

- opiniuje w części dotyczącej sołectwa, przedstawione do konsultacji przez Radę Miejską projekt y uchwał w następujących sprawach: planu zagospodarowania przestrzennego, projektu budżetu na   dany rok, przepisów prawa miejscowego, innych uchwał przedstawionych przez Radę Miejska do konsultacji.

10. Odpisy uchwał i opinie zebrania wiejskiego sołtys przekazuje Zarządowi Miasta. Zarząd w zależności od charakteru sprawy załatwia je we własnym zakresie lub przekazuje Radzie na sesję.

11. Zarząd Miasta może wstrzymać wykonanie uchwały zebrania wiejskiego i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia, wskazując zaistniała uchybienia prawne oraz określając termin załatwienia sprawy.

W wypadku nie wykonania powyższego zalecenia lub wykonania w sposób niezgodny z zaleceniami Rada Miejska posiada prawo uchylenia uchwały sprzecznej z prawem.

Rozdział V

Postanowienia końcowe

§ 12

1. M a d z ó r nad sołtysem i radą sołecką sprawuje zebranie wiejskie.

Zarząd Miasta i Gminy może ingerować w sprawy sołectwa w przypadkach, kiedy organy sołectwa działają niezgodnie z prawem.

2. Każdy mieszkaniec uczestniczący w zebraniu wiejskim ma   prawo domagania się   sprawozdania z wykonania uchwały zebrania wiejskiego.

3. Nadzór nad działaniem organów sołectwa w zgodności z   prawem  s p r a w u j e  Rad a  Miejska.. W  t e j sprawie  rada może przekazać  swoje kompetencja Zarządowi Miasta i Gminy lub wnieść o zbadanie sprawy bezpośrednio przez radcą prawnego miasta i gminy.

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2007-02-16 11:49
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2007-02-16 13:36

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2188
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2007-02-16 13:36

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5180598
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-21 11:23

Stopka strony