Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

PROTOKÓŁ

z sołeckiego zabrania   sprawozdawczo wyborczego, odbytego w dniu 19 lutego   2007    roku   o

godzinie 1130 w sołectwie Wierznica,

zwołanego    na    podstawie   Uchwały   Nr IV /14 /07   Rady   Miejskiej   Dobrzyń   nad   Wisłą,   z   dnia 29 stycznia 2007 roku.

Na ogólną ilość 147 uprawnionych do głosowania, obecnych było 18 mieszkańców sołectwa .

(lista obecności w załączeniu do niniejszego protokółu ).

Zebranie otworzył sołtys wsi Wierznica, Pan Kownacki Wiesław

który stwierdził prawomocność zebrania w II turze.

W zebraniu uczestniczyli: Habasińska Grażyna – Sekretarz, Pogorzelski Tadeusz – Z-ca przew. Rady, Bazan Stanisław – Radny

 

Porządek zebrania:  

1.     Wybór Przewodniczącego zebrania

2.     Złożenie sprawozdań z działalności za okres kadencji 2003 - 2006:    Sołtysa i Rady Sołeckiej,

3.                Przeprowadzenie wyborów w głosowaniu tajnym : sołtysa i rady sołeckiej.

4.                Wybór Delegata do Gminnej Spółki Wodnej „ Dobrzynianka" na kadencję.

5.                Sytuacja gospodarczo - finansowa w Mieście i Gminie Dobrzyń nad Wisłą - forma dyskusji.

6.                Wolne wnioski i zapytania.                                                                                                                       

Ad. 1  Na Przewodniczącego zebrania został wybrany Pan Barski Mirosław

Ad. 2                                                                                                                                                                          

a)    Sprawozdanie z działalności Sołtysa za okres kadencji 2003-2007 złożył:

 

Pan Kownacki Wisław

b)   Sprawozdanie z działalności Rady sołeckiej złożył:

Pan Kownacki Wiesław

   Ad.3 Przedstawiciel kierownictwa Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą

Pani Sekretarz Habasińska Grażyna

poinformował,  że zebranie sprawozdawczo - wyborcze zwołane zostało na podstawie Uchwały Nr IV) 14)07 Rady Miejskiej Dobrzyń n. Wisłą z dnia 29 stycznia 2007. Następnie poinformował, że zgodnie z art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami ) sołtys oraz członkowie rady sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów przez stałych mieszkańców sołectwa, uprawnionych do głosowania. Mówca przypomniał także treść zapisów w Statucie sołectwa, dotyczących przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich; mianowicie :

-    zgodnie z § 11 pkt 6 w Rozdziale IV Statutu, przyjętego Uchwałą Nr XXII)119)97 Rady Miejskiej, dla prawomocności przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej, niezbędna jest obecność co najmniej 1/5 stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania,

-    w Rozdziale II pkt 2 w § 8 „ sołtys jest przewodniczącym rady sołeckiej,

pkt 2 w § 6 „ w skład rady sołeckiej wchodzi sołtys - jako przewodniczący rady sołeckiej, zastępca przewodniczącego rady sołeckiej i członek rady sołeckiej.

Zebranie powołało komisję skrutacyjną w składzie :

1.        Lewandowska Małgorzata

2.        Szpak Krystyna

3.        Redestowicz Agnieszka

Jako kandydaci na Sołtysa zgłoszeni zostali:

1.        Balcerowska-Kownacka Mirosława

2.        Lewandowski Przemysław

Jako kandydaci w skład rady sołeckiej zgłoszeni zostali:

1.        Barski Mirosław

2.        Lewandowski Przemysław

Poszczególni kandydaci zgłoszeni na Sołtysa otrzymali następującą ilość głosów:

1.         Balcerowska-Kownacka Mirosława - 15 głosów

2.         Lewandowski Przemysław - 3 głosy

W głosowaniu tajnym Sołtysem został wybrany Pani Balcerowska-Kownacka Mirosława

 Poszczególni kandydaci zgłoszeni w skład rady sołeckiej otrzymali następującą ilość głosów :

1.        Barski Mirosław - 17 głosów

2.        Lewandowski Przemysław - 17 głosów

W głosowaniu tajnym w skład rady sołeckiej zostali wybrani:

-          Pan Lewandowski Przemysław jako zastępca przewodniczącego rady sołeckiej,

-          Pan Barski Mirosław członek rady sołeckie,.

 

Uwaga: ze względu na jednakową liczbę oddanych głosów na obu kandydatów w wyniku kolejnego jawnego głosowania zastępcą przewodniczącego rady wybrano Pana Lewandowskiego Przemysława.

 

Ad.4

Delegatem do Gminnej Spółki Wodnej „Dobrzynianka” został wybrany Pan Barski Mirosław

 

Ad.5

Pani Sekretarz Habasińska Grażyna przedstawiła sytuację gospodarczo - finansowa w Mieście i Gminie Dobrzyń nad Wisłą

 

Ad.6

Pani Mirosława Balcerowska-Kownacka – wydłużenie trasy autobusu szkolnego w sposób umożliwiający zabieranie dzieci ze wsi Wierznica – przejazd przez wieś drogą koło Pana Charzewskiego.

 

Pan Orłowski Józef – wniosek o budowę drogi utwardzonej łączącą istniejącą drogę asfaltową z miejscowością Kochoń.

 

Pan Barski Mirosław – wniosek o naprawę drogi Wierznica – Płonczyn (szlaka)

 

Pan Kownacki Wiesław – wniosek naprawę drogi Wierznica – Płonczyn (szlaka), droga biegnąca koło Pana Kownackiego oraz naprawa drogi Wierznica – Płomiany (szlaka)

 

 

Protokółował(a):                         Podpisy Komisji:                      Przewodniczący zebrania:

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2007-04-03 10:09

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1540
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2007-04-03 10:09

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5198815
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-24 13:17

Stopka strony