Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Zarządzenie w sprawie:  

Zarządzenie Nr  OR.0050.1.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 07 stycznia 2015 roku 

powołania zastępcy burmistrza

Otwórz
Zarządzenie Nr  OR.0050.2.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 13 stycznia 2015 roku  powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu oraz wyłonienia kandydata na stanowisko Sekretarza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

Otwórz

Zarządzenie Nr  OR.0050.3.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 13 stycznia 2015 roku 

powołania składu osobowego Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

Otwórz

Zarządzenie Nr  RG.0050.4.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 26 stycznia 2015 roku  wyznaczenia Delegata do reprezentacji w Kujawsko-Pomorskim Stowarzyszeniu Samorządowym "Salutaris" Otwórz
Zarządzenie Nr  F.N.0050.5.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 stycznia 2015 roku  Zmian budżetu gminy na 2015 rok Otwórz
Zarządzenie Nr  RG.0050.6.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 02 lutego 2015 roku  norm eksploatacyjnych oraz zasad rozliczania zużycia paliwa przez pojazdy pożarnicze, urządzenia specjalne i sprzęt silnikowy w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą Otwórz
Zarządzenie Nr  RG.0050.7.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 13 lutego 2015 roku  Ogłoszenia i przeprowadzenia postępowania konkursowego na realizację zadań w ramach wspierania rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą Otwórz
Zarządzenie Nr  GR.0050.8.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia  lutego 2015 roku Powołania komisji właściwej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych Otwórz
Zarządzenie Nr  RG.0050.9.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 26 lutego 2015 roku  Organizacji zajęć na szkolnych salach gimnastycznych w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych  Otwórz
Zarządzenie Nr RG.0050.10.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia  27 lutego 2015 roku  Ogłoszenie konkursu na wolne stanowisko Podispektora ds. księgowości budżetowej  Otwórz
Zarządzenie Nr OR.0050.11.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 27 lutego 2015 roku  Zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą Otwórz
Zarządzenie Nr OR.0050.12.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 27 lutego 2015 roku  Powołania Zespołu Monitorującego wdrażanie "Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2013-2020" Otwórz
Zarządzenie Nr OR.0050.13.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 09 marca 2015 roku  Ustanowienia Pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego Otwórz
Zarządzenie Nr OR.0050.14.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 10 marca 2015 roku  Zapewnienia bezpłatnego umieszczenia urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości  Otwórz
Zarządzenie Nr OR.0050.15.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 13 marca 2015 roku  Powołania pełnomocnika ds. związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych. Otwórz
Zarządzenie Nr OR.0050.16.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 16 marca 2015 roku 

Roztrzygnięcia konkursu i przyznawania dotacji na realizacjie zadań w ramach wspierania rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą w 2015 r. 

Otwórz
Zarządzenie Nr OR.0050.17.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 18 marca 2015 roku  Przywrócenia czasu pracy określonego Regulaminem pracy Otwórz
Zarządzenie Nr OR.0050.18.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 19 marca 2015 roku  używania przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą Samochodów osobowych nie będących własnością pracodawcy do celów służbowych oraz zwrotu kosztów z tego tytułu. Otwórz
Zarządzenie Nr F.N.0050.19.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 marca 2015 roku  zmian budżetu gminy na 2015 rok Otwórz
Zarządzenie Nr F.N.0050.20.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 18 marca 2015 roku  zmiany Wieloletniej Prognozy Finasowej Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2015-2026 Otwórz
Zarządzenie Nr OR.0050.21.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 marca 2015 roku  sprawozdania rocznego wykonania budżetu Gminy za 2014 rok Otwórz
Zarządzenie Nr 0050.22.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 marca 2015 roku 

powołania komisji do przeprowadzenia procedury rozliczenia dotychczas stosowanych formularzy- druków ścisłego zarachowania do dowodów osobistych nie wykorzystanych do dnia 28 lutego 2015 roku i brakowania formularzy znajdujących się  w dyspozycji tutejszego organu

Otwórz
Zarządzenie Nr F.N.0050.23.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 10 kwietnia 2015 roku  Zmian budżetu gminy na 2015 rok Otwórz
Zarządzenie Nr NZM.0050.24.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 14 kwietnia 2015 roku 

zmiany wysokości opłat za ciepło produkowane w kotłowni osiedlowej przy ul. Licealnej 2 w Dobrzyniu nad Wisłą.

Otwórz
Zarządzenie 25.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 20 kwietnia 2015 roku  powołania obwodowych komisji wyborczych Otwórz
Zarządzenie Nr NZM.0050.26.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 20 kwietnia 2015 roku  ustalenia minimalnych wysokości stawek czynszu za najem lokali użytkowych i dzierżawę gruntów na terenie miasta i gminy Dobrzyń nad Wisłą Otwórz
Zarządzenie Nr F.N.0050.27.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 20 kwietnia 2015 roku  zmiany budżetu gminy na 2015 rok Otwórz
Zarządzenie Nr F.N.0050.28.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 kwietnia 2015 roku  zmian budżetu gminy na 2015 rok Otwórz
Zarządzenie Nr OR.0050.29.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 kwietnia 2015 roku  wprowadzenia w życie ,,Instrukacji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów w Urzędzie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą" Otwórz
Zarządzenie Nr F.N.0050.30.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 8 maja 2015 roku  Zmian budżetu gminy na 2015 rok Otwórz
Zarządzenie Nr OR.0050.31.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 15 maja 2015 roku  powołania składu osobowego komisji, której celem jest wytypowanie osób zasłużonych dla miasta i gminy Dobrzyń nad Wisłą Otwórz
Zarządzenie Nr            F.N 0050.32.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 19 maja 2015 roku sporządzania wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat lokalnych udzielono ulg. Otwórz
Zarządzenie Nr            F.N. 0050.33.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 22 maja 2015 roku zmiany budżetu gminy na 2015 rok Otwórz
Zarządzenie Nr OŚI.0050.34.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 26 maja 2015 roku powołania Zespołu ds.Realizacji Projektu pn. ,, Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dobrzyń nad Wisłą'' Otwórz
Zarządzenie Nr             OR 0050.35.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 maja 2015 roku ustalenia dni wolnych dla paracowników Urzędu Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą w zamian za dni świąteczne przypadające w wolne soboty w 2015 roku Otwórz
Zarządzenie Nr OŚI.0050.36.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 01 czerwca 2015 roku konkursu na ,, Najładniejszą posesję/zagrodę 2015 roku" Otwórz
Zarządzenie Nr           F.N. 0050.37.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 10 czerwca 2015 roku zmian budżetu gminy na 2015 rok Otwórz
Zarządzenie Nr OR.0050.38.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 26 czerwca 2015 roku  powołania Zespołu do prac nad aktualizacją ,, Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2013-2020" Otwórz
Zarządzenie Nr OSI.0050.39.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 czerwca 2015 roku powołania komisji do zbadania zatrucia pszczół Otwórz
Zarządzenie Nr F.N.0050.40.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 10 lipca 2015 roku zmian budżetu gminy na 2015 rok Otwórz
Zarządzenie Nr OR.0050.41.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 15 lipca 2015 roku  powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania inwestycyjnego pn.: ,,Rozbudowa tymczasowa stacji  ,,Sportowa'' w miejscowości Dobrzyń nad Wisłą, działka nr 610, obręb 0001'' Otwórz
Zarządzenie Nr FN.0050.42.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 22 lipca 2015 roku zmian budżetu gminy na 2015 roku Otwórz
Zarządzenie Nr NZM.0050.43.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 27 lipca 2015 roku ustalenia minimalnych wysokości stawek czynszu za najem lokali użytkowych i dzierżawę gruntów na terenie miasta i gminy Dobrzyń nad Wisłą Otwórz
Zarządzenie Nr OR.0050.44.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 lipca 2015 roku zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą Otwórz
Zarządzenie Nr OR.0050.45.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 31 lipca 2015 roku powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. Otwórz
Zarządzenie Nr OR.0050.46.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 31 lipca 2015 roku. zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą . Otwórz
Zarządzenie Nr F.N.0050.47.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 04 sierpnia 2015 roku. zmiany budżetu gminy na 2015 rok. Otwórz
Zarządzenie Nr F.N.0050.48.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 07 sierpnia 2015 roku zmiany budżetu gminy na 2015 rok. Otwórz
Zarządzenie Nr OR.0050.49.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 11 sierpnia 2015 roku. powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa przyłącza wodociągowego wraz z przebudową polegającą na montażu studni wodomierzowej w miejscowości Ruszkowo i Michałkowo- gmina Dobrzyń nad Wisłą Otwórz
Zarządzenie Nr OR.0050.50.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 14 sierpnia 2015 roku.  powołania obwodowych komisji do spraw referendum Otwórz
Zarządzenie Nr F.N.0050.51.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 31 siepnia 2015 roku przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy za I półrocze 2015 roku, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytuacji kultury. Otwórz
Zarządzenie Nr F.N.0050.52.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą  z dnia 31 siepnia 2015 roku zmian budżetu gminy na 2015 rok

Otwórz

 

Zarządzenie Nr NZM.0050.53.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 31 sierpnia 2015 roku ustalenia minimalnych wysokości stawek czynszu za najem lokali użytkowych i dzierżawę gruntów na terenie miasta i gminy Dobrzyń nad Wisłą Otwórz
Zarządzenie Nr 0050.54.2015         Burmistrza Miasta i Gimy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 01 września 2015 opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2016 rok Otwórz
Zarządzenie Nr N.F.0050.55.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 10 września 2015 roku zmiany budżetu gminy na 2015 rok Otwórz
Zarządzenie Nr  NZM.0050.56.2015 Burmistrza Miasta i Gminy  Dobrzyń nad Wisłą z dnia 16 września 2015 roku   powołania komisji przetrgowej do wykonywania czynności związanych z przeprowadzeniem przetargów na zbycie i dzierżawę nieruchomości i ruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą Otwórz
Zarządzenie Nr OR.0050.57.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 23 września 2015 roku przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu ,,Programu współpracy Miasta i Gminy  Dobrzyń nad Wisłą z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016 '' Otwórz

Zarządzenie Nr             F.N 0050.58.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 września 2015 roku

przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych Otwórz
Zarządzenie Nr           F.N. 0050.59.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 września 2015 roku zmian budżetu gminy na 2015 rok Otwórz
Zarządzenie Nr             F.N. 0050.60.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 września 2015 roku zmian wieloletniej Prognozy finansowej Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2015- 2026 Otwórz
Zarządzenie Nr            OR. 0050.61.2015  Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 05 października 2015 roku powołania obwodowych komisji wyborczych Otwórz
Zarządzenie Nr           NZM 0050.62.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 06 października 2015 r. ogłoszenia przetargu nieograniczonego pisemnego na sprzedaż autobusu Otwórz
Zarządzenie Nr FN.0050.63.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 12 października 2015 roku zmiany budżetu gminy na 2015 rok Otwórz
Zarządzenie Nr OR.0050.64.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 22 październik 2015 r. wprowadzania systemu  ,,Powiadamiania SMS ".  Otwórz
Zarządzenie Nr OR.0050.65.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad  Wisłą z dnia 22 października 2015 r. powołania komisji do przeprowadzania odbioru końcowego zadania inwestycyjnego pn.: ,, Przebudowa drogi gminnej Grochowalsk- Glewo". Otwórz
Zarządzenie Nr F.N. 0050.66.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 23 października 2015 roku zmian budżetu gminy na 2015 rok Otwórz
Zarządzenie Nr OR.0050.67.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 października 2015 roku powołania Komisji ds. odbioru robót budowlanych pogwarancyjnych na obiekcie Przyszkolne Obserwatorium Astronomiczne ,,ASTROBAZA", przy ul. Licealnej 1. Otwórz
Zarządzenie Nr F.N.0050.68.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 października 2015 roku zmian budżetu gminy na 2015 rok Otwórz

Zarządzenie Nr OR.0050.69.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 04 listopada 2015 roku 

 

przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zaktualizowanego projektu ,,Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2015-2020 " Otwórz
Zarządzenie Nr F.N 0050.70.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 10 listopada 2015 roku zmian budżetu gminy na 2015 rok Otwórz
Zarządzenie Nr F.N. 0050.71.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 12 listopada 2015 roku przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2016-2031 Otwórz
Zarządzenie Nr F.N.0050.72.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 12 listopada 2015 roku przyjęcia projektu budżetu na 2016 rok Otwórz
Zarządzenie Nr NZM.0050.73.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą  z dnia 12 listopada 2015 roku powołania Miejsko-Gminnej Komisji Mieszkaniowej Otwórz
Zarządzenie Nr F.N.0050.74.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 18 listopada 2015 roku zmian budżetu gminy na 2015 rok Otwórz
Zarządzenie Nr NZM.0050.75.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 20 listopada 2015 roku. zmiany przeznaczenia lokalu mieszkalnego oznaczonego nr 16 w budynku mieszkalnym wielodzinnym przy ul. Robotniczej 3 w Dobrzyniu nad Wisłą Otwórz
Zarządzenie Nr OR.00502.76.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 27 listopada 2015 roku ustalenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą oraz na wolne stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Dobrzyń nad Wisłą. Otwórz
Zarządzenie Nr F.N.0050.77.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 4 grudnia 2015 roku zmian budżetu gminy na 2015 roku Otwórz
Zarządzenie Nr OR.0050.78.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 08 grudnia 2015 roku ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół w Dobrzyniu nad Wisłą Otwórz
Zarządzenie Nr OR.0050.79.2015 Burmistrza Miasta i Gminy  Dobrzyń nad Wisłą z dnia 08 grudnia 2015 roku  powołania Komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia konkursu oraz wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół w Dobrzyniu nad Wisłą Otwórz
Zarządzenie Nr OR.0050.80.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 09 grudnia 2015 roku  ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko Dyrektora Dobrzyńskiego Centrum Sportu i Turystyki w Dobrzyniu nad Wisłą Otwórz
Zarządzenie Nr OR.0050.81.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 09 grudnia 2015 roku powołania Komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia konkursu oraz wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Dobrzyńskiego Centrum Sportu i Turystyki w Dobrzyniu nad Wisłą Otwórz
Zarządzenie Nr F.N.0050.82.2015 Burmistrza Miasta i Gminy  Dobrzyń nad Wisłą z dnia 18 grudnia 2015 roku zmian budżetu gminy na 2015 rok Otwórz
Zarządzenie Nr F.N.0050.83.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 23 grudnia 2015 roku zmian budżetu gminy na 2015 rok Otwórz

Zarządzenie Nr OR.0050.84.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 23 grudnia 2015 roku 

przyjęcia zasad wdrażania, monitortingu i ewaluacji Strategii rozwoju Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2016-2020 Otwórz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3317
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-06-10 10:56

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4955588
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-07-08 14:42

Stopka strony