Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

 

 

 

Zarządzenie Nr NZM.BHP 0050.47.2013

Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

z dnia  5 grudnia  2013 r.

 

 

w sprawie:  określenia zasad przydzielenia pracownikom środków ochrony indywidualnej  oraz odzieży i obuwia roboczego.

 

   Na podstawie art. 233 i art. 2377 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U.  z 1998 r. Nr 21 poz. 94 z późn. zm.), zarządzam co następuje:

 

§  1.

Ustalam  zasady  gospodarowania  odzieżą   i   obuwiem   roboczym  i  wypłacania    ekwiwalentu  pracownikom  używającym  własnej  odzieży  i obuwia roboczego,  stanowiące załącznik Nr 1.

§ 2.

Ustalam normy przydziału środków ochrony indywidualnej oraz obuwia i odzieży dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy  stanowiące załącznik Nr 2.

§ 3.

Ustalam normy ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy stanowiące załącznik Nr 3.

 

§ 4.

Ustalam normy przydziału środków higieny osobistej dla pracowników Urzędu Miasta         i Gminy stanowiące załącznik Nr 4.

 

§  5.

Ustalam wzór karty ewidencyjnej wyposażenia pracownika stanowiącej załącznik Nr 5.

 

§  6.

      1. Zobowiązuję   pracowników   do   każdorazowego   kwitowania   odbioru  danego       

      asortymentu   i  ujęcia asortymentu  w karcie ewidencyjnej wyposażenia pracownika.

      2. Upoważniam  do  kontroli użytkowania   odzieży, nadzoru  nad  przestrzeganiem   

      zarządzenia,  oraz zobowiązuję  do prowadzenia kart przydziału środków higieny osobistej  

      pracowników- Jacka Nowakowskiego – pracownika urzędu gminy.

3.Zabezpieczenie środków finansowych na realizację obowiązków wynikających                                z niniejszego zarządzenia  powierzam  Skarbnikowi Urzędu.

 

§ 7.

 Zarządzenie wchodzi w życie od 1 stycznia 2014 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Załącznik Nr 1  do  Zarządzenia  Nr   NZM.BHP 0050.47.2013

                                         

ZASADY

GOSPODAROWANIA ODZIEŻĄ I OBUWIEM ROBOCZYM  I  WYPŁACANIA EKWIWALENTU  PRACOWNIKOM UŻYWAJĄCYM  WŁASNĄ  ODZIEŻ

I  OBUWIE  ROBOCZE

 

1.      Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach wymienionych w tabeli norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego ( załącznik Nr 2 ) nabywają  prawo do ich otrzymania z dniem zawarcia umowy o pracę .

2.      Okresy użytkowania odzieży i obuwia roboczego liczy się od dnia faktycznego wydania . Po upływie okresu użytkowania przechodzą one na własność pracownika .

3.      Pracownikowi przysługuje w zamian za przydział odzieży i obuwia roboczego ekwiwalent pieniężny , w razie gdy :

1)       nie przydzielono przysługującej odzieży i obuwia ,

2)       za zgodą pracodawcy używał odzież i obuwie przez okres dłuższy od ustalonego okresu używania ,

3)       zatrudniony jest na stanowisku , które znajduje się w wykazie obejmującym stanowiska , na których może być używana przez pracowników , za ich zgodą własna odzież i obuwie robocze, spełniające wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy ( załącznik Nr 2 ).

4.      Ekwiwalent , o którym mowa w pkt. 4 jest wypłacany raz w roku , za pełne miesiące , za okresy              w których przysługuje , w wysokości uwzględniającej aktualne ceny obuwia i odzieży roboczej .

5.      Obliczanie ekwiwalentu dokonuje wyznaczony pracownik.

6.      W razie utraty bądź zniszczenia całości lub części odzieży lub obuwia przed upływem okresu używalności , pracownik otrzymuje nowy przydział , jeżeli utrata lub zniszczenie nastąpiło bez jego winy .

7.      Jeżeli utrata lub zniszczenie nastąpiło z winy pracownika , otrzymuje on nowy przydział za zwrotem 25% kosztów zakupu przydziału oraz za zwrotem kosztów utraconego bądź zniszczonego przydziału . Koszt utraconego bądź zniszczonego przydziału ( części przydziału ) oblicza się za okres od utraty lub zniszczenia do końca okresu używalności .

8.      W razie rozwiązania umowy o pracę przed upływem okresu używalności przydziału , jeżeli rozwiązanie umowy nastąpiło za wypowiedzeniem przez pracownika lub z jego winy bez wypowiedzenia  , przydział przechodzi na własność pracownika za zwrotem wartości przydziału , obliczonej za czas od dnia zaprzestania pracy do końca okresu używalności .

9.      Przydział  przechodzi  na własność pracownika bez obowiązku zwrotu wartości przydziału ,              o której mowa w ust. 8, w razie rozwiązania umowy o pracę :

1)       przed upływem okresu używalności  w związku z przejściem pracownika na emeryturę               lub rentę ,

2)       po upływie 75% okresu używalności .

10.  Za zgodą pracownika , pranie i czyszczenie odzieży może on dokonywać we własnym zakresie  . Za czynność tę przysługuje pracownikowi ekwiwalent pieniężny , wypłacany jeden raz w roku            w miesiącu grudniu. Wykaz uprawnionych do wypłaty ekwiwalentu za pranie stanowi załącznik             Nr 3. Ekwiwalent jest wypłacany wszystkim uprawnionym pracownikom w jednakowej wysokości z wyłączeniem okresu urlopu oraz zwolnień lekarskich powyżej 14 dni w danym miesiącu.

11.  W przypadku, gdy pracownik poza podstawowymi czynnościami przewidzianymi dla określonego stanowiska pracy wykonuje stale dodatkowe czynności wymagające zgodnie z tabelą norm dodatkowego wyposażenie w odzież i sprzęt  - uzupełnia się jego wyposażenie do zakresu normy przysługującej dla tego stanowiska pracy.

12.  Gospodarowanie środkami ochrony indywidualnej oraz odzieżą i obuwiem roboczym jest ewidencjonowane oddzielnie dla każdego pracownika  ( karta ewidencyjna wyposażenia )

 

 

 

Uzgodniono z przedstawicielem pracowników:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

                                         

                                       Załącznik Nr 2  do  Zarządzenia Nr NZM.BHP 0050.47.2013

 

 

NORMY PRZYDZIAŁU ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ

ORAZ ODZIEŻY I OBUWIA ROBOCZEGO DLA  PRACOWNIKÓW

URZĘDU MIASTA I GMINY Dobrzyń nad Wisłą

 

 

Lp

Stanowisko pracy

Zakres wyposażenia

R - odzież i obuwie robocze

O – ochrony indywidualne

Przewidywalny okres używalności w miesiącach, okresach zimowych (o.z.) i do zużycia (d.z.)

1.

Pracownik obsługujący archiwum i magazyn obrony cywilnej.

R – fartuch roboczy

O – rękawice ochronne

O – maska przeciwpyłowa

min. 36 miesięcy

d.z.

d.z

2.

Robotnik gospodarczy

R – czapka robocza

R – ubranie robocze

R – trzewiki  robocze s/g

R – koszula flanelowa

R - kamizelka lub kurtka  ocieplane

O – kurtka przeciwdeszczowa   wg potrzeb

O – buty filcowo – gumowe    wg potrzeb

O – czapka ocieplona

O – buty gumowe   wg potrzeb

O – rękawice ochronne

O – kamizelka ostrzegawcza  wg potrzeb

O – okulary ochronne     wg potrzeb

O – szelki lub pas bezpieczeństwa  wg potrzeb

18

12

12

12

24 m-cy ( 4 sezony)

36 m-cy

4 o.z.

3 o.z.

d.z.

d.z.

d.z.

d.z.

wg. instrukcji

3.

Sprzątaczka

 

 

 

 

R – fartuch włókien syntetycznych

R – trzewiki profilaktyczne - tekstylne

O – szelki lub pas bezpieczeństwa  wg potrzeb

O – rękawice gumowe

18

12

wg instrukcji

d.z.

4.

 

Palacze c.o.

R – czapka robocza

R – ubranie robocze

R – trzewiki  robocze s/g

R – koszula flanelowa

R - kamizelka lub kurtka  ocieplana

O – rękawice  ochronne

O – kurtka przeciwdeszczowa   wg potrzeb

O – czapka ocieplona

O – okulary ochronne     wg potrzeb

O – buty filcowo-gumowe

O – maska ochronna

18

12

12

12

24 m-cy ( 4 sezony)

d.z.

d.z.

4 o.z.

d.z.

18 m-cy

d.z.

5

Konserwator – kierowca, konserwator sprzętu p.poż.

R – ubranie robocze lub fartuch

R -  trzewiki robocze s/g

R – koszula flanelowa

O – buty gumowe

O – rękawice ochronne

18 m-cy

18 m-cy

12 m-cy

24 m-ce

d.z.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Załącznik Nr 3  do  Zarządzenia Nr NZM.BHP 0050.47.2013

 

 

 

 

NORMY EKWIWALENTU ZA PRANIE ODZIEŻY ROBOCZEJ

DLA PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY NOWA WIEŚ WIELKA

 

Lp.

Stanowisko

Rodzaj

odzieży

roboczej

Częstość prania

Ekwiwalent za pranie w miesiącu

Ekwiwalent za pranie w roku

1.

Pracownik obsługujący archiwum

według przydziału

1 raz na kwartał

8,00zł

32,00 złote

2.

Robotnik gospodarczy, konserwator, sprzątający teren wokół obiektu, lub teren gminy, sprzątaczki

według przydziału

2 raz  w miesiącu

8,00x 2 = 16,00 zł

192,00 złote

 

 

Uzgodniono z przedstawicielem pracowników:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

 

 

 

                                   Załącznik Nr 4  do  Zarządzenia Nr NZM.BHP 0050.47.2013

 

                                         

 

 

 

NORMY PRZYDZIAŁU

ŚRODKÓW HIGIENY OSOBISTEJ

 

 

1.  Wszystkim pracownikom  administracyjno-biurowym jak  i pracownikom obsługi             urzędu pracodawca zapewnia następujące  indywidualne środki do higieny osobistej:

a)    pracownicy administracyjno – biurowi;  suszarki do rąk lub ręczniki papierowe, mydło w płynie w dozownikach .

b)   pracownicy obsługi dodatkowo otrzymują pastę BHP .

2.       Mydło w płynie w dozownikach i ręczniki papierowe na bieżąco uzupełniane,  do wspólnego używania w  WC.

 

       

Uzgodniono z przedstawicielem pracowników:

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          Załącznik Nr 5  do  Zarządzenia Nr NZM.BHP 0050.47.2013

 

KARTA EWIDENCYJNA WYPOSAŻENIA PRACOWNIKA

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

Ł

M

N

O

P

R

S

T

U

W

Y

Z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                            

                                   Urząd

.....................................................................

KARTA EWIDENCYJNA WYPOSAŻENIA Nr ........................

                                                                                            ( odzieży roboczej, sprzętu ochronnego, narzędzi itp.)

     

  Ob................................................................................................................................................................................................................................................................                            nazwisko                i imię                                      nr ewidenc. i charakter zatrudn.                                            data rozpocz. pracy                                                                  miejsce zamieszkania

 

  Wzrost  .....................   Obwód klatki piersiowej  .......................   Obwód pasa   ...........................    Obwód bioder   ...........................   Obwód głowy   ............................   Długość stopy   .....................

                                                                                                         (u mężczyzn)                                                     (u kobiet)

 

  Lp.

Nazwa

 

Okres

używalności

J.m.

Nr

dowodu

wyd.

(zlec.)

Data

pobrania

Data

zakończ.

używalności

Ilość

a)       Potwierdzenie odbioru

b)       Potwierdzenie zdania

Nr prot.

strat.

(uwagi)

Uwagi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)

 

 

 

b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)

 

 

 

b)

 

 

  • opublikował: Karol Kalinowski
    data publikacji: 2014-04-10 10:31

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 617
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2014-04-10 10:29

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3962243
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-07-22 10:49

Stopka strony