Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Protokół Nr XXXVII/2014
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 30 kwietnia 2014 roku


Sesję rozpoczęto o godzinie dziesiątej, a zakończono o godzinie piętnastej. Miejsce obrad sala konferencyjna w Urzędzie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, ul. Szkolna 1.
Otwierając obrady trzydziestej siódmej Sesji Rady Miejskiej, Przewodniczący – Henryk Domeradzki stwierdził, że Sesja została zwołana zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnymi. W obradach uczestniczyło: 14 radnych, 22 przewodniczących rad sołeckich oraz goście zaproszeni.
(listy obecności stanowią załączniki od nr 1 do nr 3 do niniejszego protokółu).
Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził prawomocność obrad, po czym powitał wszystkich uczestników. Następnie zapytał radnych czy są uwagi do protokółu z XXXVI Sesji Rady Miejskiej, który wyłożony był w biurze rady. Wobec braku uwag zarządził głosowanie nad przyjęciem protokółu z XXXVI Sesji Rady Miejskiej: został przyjęty 14 głosami za, przeciw -0, wstrz. - 0.
Następnie odczytał proponowany porządek obrad, po czym spytał czy są propozycje zmiany porządku obrad.
Porządek obrad pozostał bez zmian.

do punktu 2

Odpowiedzi na wnioski złożone na XXXVI sesji udzielił Burmistrz Miasta
i Gminy – Ryszard Dobieszewski.
Uwag nie wniesiono.
/ treść odpowiedzi w załączeniu do protokółu/

do punktu 3

Informację o pracy organu wykonawczego i pracy Urzędu złożył z-ca Burmistrza –Ryszard Bartoszewski.
Pytań brak.
/ treść informacji w załączeniu do protokółu/.

do punktu 4

Pani Krystyna Pawłowska – Kierownik MGOPS, przedstawiła informację dot. oceny zasobów pomocy społecznej na 2013 rok.
Ocena zasobów pomocy społecznej na 2013 rok dla Gminy Dobrzyń nad Wisłą, jest dokumentem, który porusza wiele zagadnień dotyczących społeczności lokalnej. Z danych dotyczących sytuacji demograficznej i społecznej w latach 2011-2012 oraz prognozy na 2014 rok wynika, że liczba mieszkańców gminy wskazuje tendencję nieznacznie wzrostową. Niepokojącym jest fakt, że z roku na rok rośnie liczba bezrobotnych, co ma bezpośredni związek z wysoką stopa bezrobocia. Bezrobocie na dzień 31.12.2013r. w powiecie lipnowskim wynosiło 29,1% i było wyższe niż w województwie 18,1% i w kraju 13,4%. Liczba osób posiadających zasiłek dla bezrobotnych w porównaniu do 2012 roku uległa spadkowi, ale liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP, bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych wzrosła. Dlatego, najczęstszą przyczyną udzielania pomocy społecznej było bezrobocie.
Istniejąca na terenie Gminy Dobrzyń nad Wisłą infrastruktura społeczna, w obecnej chwili nie zabezpiecza wszystkich potrzeb jej mieszkańców. Głównym mankamentem jest brak mieszkań socjalnych o coraz większa liczba osób oczekujących na mieszkanie komunalne. Natomiast poprawiła się sytuacja w stosunku do lat poprzednich, jeśli chodzi o liczbę miejsc w przedszkolach.
W 2013 roku rozpoczęły działalność 2 przedszkola prywatne. Obecnie na terenie gminy są cztery przedszkola, w tym jedno przedszkole samorządowe i 7 oddziałów przedszkolnych w szkołach, co w pełni zabezpiecza potrzeby w tym zakresie. Plusem jest również to, że ilość obiektów sportowych jest wystarczająca, oddana w 2011 roku do użytku hala sportowa i powstanie Dobrzyńskiego Centrum Sportu i Turystyki, zaspokoiło potrzeby mieszkańców w tym zakresie. Z analizy danych o korzystających z pomocy społecznej w Gminie Dobrzyń nad Wisłą w analizowanym okresie wynika, że liczba osób, którym przyznano świadczenia wykazuje tendencje wzrostową, spowodowane jest to kryzysem ekonomicznym, czyli zwiększoną liczba osób zwolnionych z pracy i brakiem nowych miejsc pracy. Poza wysokim bezrobociem, rośnie liczba osób posiadających orzeczony stopień niepełnosprawności. Osoby te są świadczeniobiorcami zasiłku stałego oraz składki zdrowotnej. Przyczyną tego stanu rzeczy, jest brak uprawnień do świadczeń emerytalno-rentowych, to z kolei spowodowane jest tym, że nie ma pracy. Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, to drugi, co do wielkości powód udzielanej pomocy społecznej, choć z przeprowadzonej analizy wynika, iż w 2013 roku tego typu powodów było znacznie więcej niż w 2012 roku. Niepokojącym jest fakt, że rośnie liczba osób długotrwale korzystających z tych powodów przyznawania pomocy społecznej. W trakcie przeprowadzonej analizy usług pomocy społecznej w gminie wnioskowano, że spośród poddanych analizie usług najwięcej jest realizowane w formie pomocy socjalnej oraz poprzez kontrakty socjalne zawierane z Uczestnikami projektu systemowego pt. „Aktywizacja osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej”, który jest realizowany przez MGOPS w Dobrzyniu nad Wisłą od 2008 roku. Oprócz kontraktów socjalnych w projekcie zawierane są Umowy do Programu Aktywności Lokalnej. Pracownicy socjalni muszą oprócz prowadzonej z klientem Ośrodka pracy socjalnej, zawierać więcej kontraktów socjalnych, co będzie mieć wpływ na większą możliwość wykazania się klienta, a w efekcie, być może prowadzić do wcześniejszego usamodzielnienia. Rekomenduje się wykonanie planowanych działań z podziałem na cztery poniższe obszary.
Rekomendacje:
I.    Dane o sytuacji demograficznej i społecznej w Gminie.
Rekomenduje się wzrost infrastruktury społecznej reagując jednocześnie na potrzeby środowiska lokalnego. W miarę możliwości należy pozyskiwać środki z UE, w ramach ogłoszonych konkursów, z przeznaczeniem na rozszerzenie i utrzymanie istniejącej infrastruktury.
II.    Dane o osobach i rodzinach korzystających z pomocy społecznej w gminie.
Rekomenduje się udzielenie pomocy osobom i rodzinom, w zależności od ich potrzeb i w miarę możliwości prawnych Ośrodka.
Tendencję wzrostową, w powodach przyznawania świadczeń należy prognozować dla takich powodów jak: bezrobocie, długotrwała lub ciężka choroba, niepełnosprawność oraz bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, w tym: rodziny niepełne. Pracownicy Ośrodka monitorować będą potrzeby w środowiskach na terenie gminy, ze szczególnym uwzględnieniem rodzin i osób żyjących w ubóstwie oraz środowiskach, w których zachodzi podejrzenie, że rodzice nie radzą sobie w pełnieniu funkcji wychowawczych oraz w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie i alkoholizmem. Rekomenduje się nadal zgłoszenie potrzeb w zakresie przydzielania takim rodzinom asystenta rodziny. Zabezpieczenie potrzeb w formie dożywiania dzieci w szkole, traktuje się, jako priorytet. Rekomenduje się nadal poszerzenie formy dożywiania uczniów w szkole tj. dwudaniowego posiłku zamiast jednego gorącego posiłku oraz dodatkowo śniadania. Ponadto rekomenduje się wypłacanie zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłków, świadczeń pielęgnacyjnych, świadczeń alimentacyjnych oraz innych świadczeń wymienionych w dokumencie. Świadczenia te są wielokrotnie jedynym źródłem utrzymania rodzin, dlatego też ważne jest, aby osoby ubiegające się o ww świadczenia mogły składać dokumenty w obowiązujących terminach, celem zachowania ciągłości świadczeń.
III.    Dane o zasobach pomocy w gminie.
Rekomenduje się funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzyniu nad Wisłą w składzie: 1 kierownik, 5 pracowników socjalnych,
1 księgowa / 1 etat/, 1 pracownik socjalny-realizator oraz 1 asystent rodziny / 1 etat/. Rekomenduje się dalsze funkcjonowanie świetlic, do których uczęszczają dzieci rodzin z problemem uzależnienia od alkoholu i nie tylko oraz dalsze funkcjonowanie Punktu konsultacyjnego dla osób z problemem uzależnień oraz członków ich rodzin. Planuje się zwiększenie nakładów na funkcjonowanie wymienionych działań. Z przeprowadzonej analizy kosztów prowadzenia i utrzymania zasobu pomocy społecznej wynika, że koszty na utrzymanie z roku na rok wzrastają.
Środki finansowe gminy przeznaczone na zadania własne i zlecone w obszarze pomocy społecznej poddane analizie w poszczególnych rozdziałach, także wykazały tendencję wzrostową, co ma bezpośredni związek ze świadczeniami, których z roku na rok przybywa i wzrasta ich wysokość. Wzrasta również liczba osób biorących udział w projekcie systemowym. Rekomenduje się zabezpieczenie środków przez gminę w zakresie zadań finansowych z budżetu gminy, natomiast przez Wojewodę w zakresie zabezpieczenia środków na zadania finansowane z dotacji. Konieczne jest zwiększenie środków dotacji na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej oraz zasiłki stałe i okresowe. Rekomenduje się dalsze pozyskiwanie środków na realizacje projektu systemowego.
IV.     Wskaźniki oceny
Ocena zasobów pomocy społecznej przeprowadzona w niniejszym dokumencie pozwoliła na uzyskanie wskaźników oceny w wielu analizowanych obszarach. Rekomenduje się zmniejszenie lub utrzymanie na tym samym poziomie, liczby osób bezrobotnych poprzez zwiększenie ilości miejsc pracy w ramach prac interwencyjnych i publicznych, a także prac społecznie – użytecznych, co spowoduje polepszenie sytuacji materialno-życiowej klientów pomocy społecznej. Oczekiwanym jest, aby wskaźnik deprywacji lokalnej wynosił ok. 150,00, a będzie to możliwe wówczas, gdy więcej osób się usamodzielni i nie będzie korzystać z pomocy społecznej. Rekomenduje się nadal używanie przez pracowników socjalnych narzędzia / niebieska karta/w stosunku do rodzin, w których występuje podejrzenie o przemoc w rodzinie. Rekomenduje się, rozeznanie potrzeb przez pracowników socjalnych ośrodka, w zakresie liczby osób uzależnionych zainteresowanych korzystaniem pomocy specjalistów. Oczekuje się nadal, ścisłej współpracy z komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zespołem Interdyscyplinarnych ds. Przemocy w rodzinie.
Oczekuje się zwiększenie wartości wskaźnika zawieranych kontraktów socjalnych z osobami korzystającymi z pomocy społecznej.
/ informacja w załączeniu do protokółu/
Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o pytania do przedstawionego zagadnienia.
Ludomir Bylicki – radny. Ilu bezrobotnych odmówiło pracy?
Krystyna Pawłowska – od miesiąca kwietnia br. są przyjęte osoby w ramach prac społeczno-użytecznych. Z tego 3 osoby odmówiły pracy i w związku z tym zostały wyrejestrowane z biura pracy. Skierowaniem do takiej formy pracy zajmuje się PUP, po otrzymaniu z naszego ośrodka listy osób korzystających z pomocy społecznej.
Wioletta Suska – radna. Jeżeli taka osoba jest wyrejestrowana z biura pracy, nie posiada wówczas ubezpieczenia społecznego jak to wygląda w sytuacji zdarzenia losowego takich osób.
Krystyna Pawłowska – w przypadkach zdarzeń losowych klient otrzymuje decyzję za pobyt np. w szpitalu i wówczas odpłatność jest z budżetu państwa.
Wioletta Suska – radna.  W złożonej przez Panią informacji jest mowa
o asystencie rodziny. Z tego, co sobie przypominam to nie wyraziliśmy zgody na zatrudnienie.
Krystyna Pawłowska – asystent rodziny zatrudniony jest na czas określony,
a obecnie pracownik socjalny jest na ten etat przesunięty. Na to zatrudnienie jest dotacja z budżetu państwa.

do punktu 5 p-pkt „a”

Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta i gminy na 2014 rok omówiła Pani Agnieszka Ziółkowska – Skarbnik.
Dz. 600 – Transport i łączność
Przeniesienie 5.000,00 zł z bieżącego utrzymanie dróg na zadanie inwestycyjne o nazwie „Zakup płyty wibracyjnej”.
Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej
Zwiększenie – 15.841,00 zł – dotacja celowa z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego.
Dz. 801 – Oświata i wychowanie
Zwiększenie – 1.502,00 zł – wniesienie dochodów budżetowych:
- Szkoła Podstawowa w Dobrzyniu nad Wisłą – 800,00 zł – pochodzących z finansowania zadania prewencyjnego PZU z przeznaczeniem na zakup stojaka jednostronnego dla rowerów.
- Publiczne Gimnazjum w Krojczynie - 702,00 zł pochodzących z prowizji PZU z przeznaczeniem na usługi transportowe.
Dz. 851 – Ochrona zdrowia
Przeniesienie 800,00 zł z paragrafu 4210 (Materiały i wyposażenie) i utworzenie paragrafu 4610 (Koszty postępowania sądowego).
Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Zwiększenie - 69.700,00 zł – dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z przeznaczeniem na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dobrzyń nad Wisłą.
Pozostałe przeniesienia między paragrafami spowodowane są zwiększeniem wydatków w trakcie realizacji budżetu.

Wobec braku pytań Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały i zarządził glosowanie.
Ustawowy skład rady 15 radnych, obecnych 14.
Wyniki głosowania:
Za- 14,
Przeciw – 0,
Wstrz. – 0.
Uchwała została podjęta.

do punktu 5 p-pkt „b”

Projekt uchwały w sprawie poparcia projektu Uchwały Sejmowej w sprawie ustanowienia roku 2017 rokiem Rzeki Wisły omówił z-ca Burmistrza Ryszard Bartoszewski.
„Wisła – Królowa Polskich Rzek, będąca symbolem polskości i patriotyzmu – to nasze naturalne oraz historyczno – kulturowe dziedzictwo. Obejmując swym dorzeczem ponad połowę kraju jest centralną arterią wodną, dającą początek morskich szlakom komunikacyjnym. Wzdłuż rzeki powstały ważne ośrodki narodowe i grodziska historyczne: Kraków, Niepołomice, Sandomierz, Kazimierz, Puławy, Czersk, Warszawa, Czerwińsk, Wyszogród, Płock, Włocławek, Toruń, Bydgoszcz, Chełmno, Grudziądz, Kwidzyn, Gniew, Tczew, Malbork, Elbląg i Gdańsk. Spław Wisłą i rzekami jej dorzecza umożliwił rozkwit gospodarczy w okresie "Złotego Wieku", czyniąc z Polski europejską potęgę polityczną, militarną i ekonomiczną.
Wisła jest również ostoją świata roślinnego i zwierzęcego, cennym zespołem ekosystemów w obszarach Natura 2000 oraz ekologicznym korytarzem pomiędzy północą, a południem. Jest także ogólnokrajowym miejscem rekreacji i kilkuset kilometrowym wodnym szlakiem turystycznym o ogromnym potencjalne.
Wisła – wyjątkowa rzeka, przez stulecia jest różnorodnie kształtowana przez naturę i ludzi, wymaga obecnie zrównoważonego rozwoju. Jest dla nas wyzwaniem cywilizacyjnym – potrzebuje przemyślanych strategii oraz odważnych, dalekowzrocznych działań.
W wyniku postanowień II pokoju toruńskiego Polska odzyskała panowanie nad całym biegiem żeglownej Wisły. Rok 1467 stał się tym samym, pierwszym rokiem wolnej żeglugi wiślanej, rozpoczynającym najwspanialsze lata historii Polski.
Dla uczczenia 550 rocznicy tego wydarzenia Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, doceniając jej znaczenie w życiu naszego Kraju i Narodu, ogłasza rok 2017 Rokiem Rzeki Wisły”.

Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił radnych o pytania.
Maria Pruchniewska – radna. Czy jest już wiadomo, jakie będą środki finansowe na ten cel?
Ryszard Bartoszewski – jeszcze nie wiemy, ponieważ jest za wcześnie.
Ludomir Bylicki – radny. Jadąc innymi terenami możemy zauważyć piękne promenady, myślę, że jeżeli będą możliwości to warto się zastanowić.
Wanda Hetflajsz – radna. Zastanawiam się, czy jest to ustawa, aby pomóc j.s.t., czy raczej bat na samorządy, aby pogrążyć je finansowo.
Ryszard Bartoszewski – będą dotacje na ten cel.
Paweł bielicki – radny. Myślę, że chodzi tu o to, aby rzeka Wisła stała się bardziej żeglowna.
Wioletta Suska – radna. Czy płacimy, jako samorząd dzierżawę właścicielowi brzegu Wisły?
Ryszard Bartoszewski – my jesteśmy zwolnieni, płacą tylko ci, którzy prowadzą na tym terenie działalność gospodarczą. Dzierżawa jest płacona do Skarbu Państwa.
Wobec braku dalszych pytań Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały i zarządził glosowanie.
Ustawowy skład rady 15 radnych, obecnych 13.
Wyniki głosowania:
Za- 13,
Przeciw – 0,
Wstrz. – 0.
Uchwała została podjęta.

do punktu 5 p-pkt „c”
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Dobrzyń nad Wisłą porozumienia na rzecz rozwoju Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Lipnowskiego omówił Ryszard Bartoszewski – z-ca Burmistrza.
W okresie programowania funduszy europejskich na lata 2014 – 2020 środki finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego wydatkowane będą nie tylko na drodze konkursowej, ale również przeznaczone będą na specjalne obszary rozwoju tzw. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne bądź Obszary Rozwoju Społeczno-Gospodarczego. Program zakłada utworzenie ZIT-u Bydgosko-Toruńskiego, ZIT-ów z miastami liderami tj. Inowrocławskiego, Włocławskiego i Grudziądzkiego oraz powiatowych Obszarów Rozwoju Społeczno-Gospodarczego. Dobrzyń nad Wisłą wraz z pozostałymi gminami i Powiatem Lipnowskim utworzą wspólny ORSG. Zostanie on zawiązany w drodze porozumienia podpisanego przez wszystkie samorządy. Następnie zostanie opracowana strategia rozwoju uwzględniająca inwestycje kluczowe dla całego obszaru, które mogą być realizowane przez samorządy samodzielne, jak i w partnerstwie. Tak określone przedsięwzięcia będą przedmiotem negocjacji z Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego, a następnie zostaną wpisane do kontraktu wojewódzkiego.
Warunkiem przystąpienia do ww. struktury jest podjęcie przez Radę Miejską uchwały wyrażającej zgodę na powyższe, dlatego też wywołanie niniejszej uchwały jest zasadne.
Jerzy Wasiołek – radny. Czy są już jakieś pomysły, co Gmina chciałaby robić?
Ryszard Bartoszewski – tak chodzi nam o:
- oczyszczalnię ścieków,
- termomodernizację budynków,
- ścieżki rowerowe /odrębne lub łączące pewne drogi/,
- zabytki.
To są tego typu działania. Za wydatkowanie środków unijnych odpowiada Marszałek.
Wobec braku dalszych pytań Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Ustawowy skład rady 15 radnych, obecnych 13.
Wyniki głosowania:
Za- 13,
Przeciw – 0,
Wstrz. – 0.
Uchwała została podjęta.

do punktu 6
Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował radę, że wpłynęła skarga na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą co, do której rada powinna wyrazić swoje stanowisko
Jerzy Wasiołek – radny. Kiedy zgłaszałem wniosek o wyłączenie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, który jest członkiem osp, a jeden z tematów kontroli komisji dotyczył działalności straży, nie zostało to jednak przegłosowane. Uważam w dalszym ciągu, że Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, sam nie może się wyłączyć jak to miało miejsce, ponieważ zapis
w statucie wyraźnie mówi, że może to uczynić tylko rada. Stało się inaczej. Uważam, że szczególnie Komisja Rewizyjna powinna być bezstronna, a tak nie jest. Członkowie komisji są pośrednio „powiązani” z p. burmistrzem.
Radca prawny – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może złożyć oświadczenie odstąpić od udziału w pracach komisji. Doszukiwanie się teraz powiązań jest niezasadne. Składy komisji są powołane i trzeba to akceptować.

Jeżeli będzie taka wola, to rozpatrzeniem skargi może zająć się cała rada.
Wanda Hetflajsz – radna. Uważam, że jeżeli tym tematem mają zająć się dwie osoby z Komisji Rewizyjnej to zawsze będą nieścisłości.
Jerzy Wasiołek – radny. Uważam, że kontrole komisji rewizyjnej nie są prowadzone poprawnie. Statut służy chyba temu, aby Gmina funkcjonowała poprawnie. Nie będziemy teraz zmieniać statutu dla jednego zagadnienia.
Radca prawny. Myślę, że nikt w radzie by nie został, jeżeli widzimy konflikt interesów pomiędzy radą, a burmistrzem, tak jak wskazuje to Pan radny.
Ewa Tomczyk – radna. Nie zgadzam się z Pana wypowiedzią. Problemy poruszane w skardze nie są od dzisiaj. Zawsze jednak uzyskiwałam w tej kwestii odpowiedzi bardzo lakoniczne. W związku z tym zmuszona zostałam zasięgnąć opinii organów zewnętrznych.
Wiesław Jaworski – radny. Nie należę do straży w Michałkowie, ale w Płomianach jestem w ochotniczej straży pożarnej od 40 lat. Proszę w takim razie powiedzieć, dlaczego koleżanka radna składała wniosek na polbruk dla straży
w Michałkowie, która jak wynika pisma skierowanego do organów zewnętrznych nie powinna być finansowana przez samorząd.
Ewa Tomczyk – radna. O ile dobrze pamiętam był to rok 2012 i wówczas mieszkańcy Michałkowa nie byli świadomi statusu osp w naszej miejscowości. Nikt nie miał pojęcia wówczas, że jest to straż w pełni prywatna łącznie z gruntem. Staraliśmy się dojść do porozumienia jednak to się nie stało. Wniosek był złożony, ponieważ zaplanowany zakup z funduszu sołeckiego nie był możliwy do zrealizowania z uwagi na właśnie prywatną własność osp i pieniądze wróciły do budżetu. Niczego nie świadomi mieszkańcy Michałkowa zdecydowali, aby w związku z zaistniałą sytuacja pieniądze z budżetu gminy były przeznaczone na ten cel.
Mirosław Mierzejewski – radny. Chciałem przypomnieć koleżance radnej, że to rada podejmuje uchwały i w tym momencie sama sobie zaprzecza, ponieważ sama Pani dzwoniła do mnie, aby ten polbruk dla straży był zakupiony.
Maria Pruchniewska – radna, uważam, że powinna być jasna sytuacja czy straże mogą być finansowane czy nie.
Ludomir Bylicki – radny. Stawiam wniosek o rozpatrzenie skargi przez wszystkie stałe komisje rady miejskiej.
Rada zdecydowała w glosowaniu o rozpatrzeniu skargi przez wszystkie stałe komisje
Wynik głosowania za – 12, przeciw – 0, wstrz. – 1

do punktu 7

Maria Pruchniewska radna złożyła wniosek w sprawie naprawy ul 1-go maja
w Dobrzyniu nad Wisłą.
Wioletta Suska radna złożyła wniosek w sprawie naprawy chodnika / od szkoły w kier. Ośrodka zdrowia/.

do punktu 8

Pani Grażyna Habasińska – Sekretarz przypomniała radnym, że kończy się termin składania oświadczeń majątkowych.
Stanisław Wnukowski – sołtys sołectwa Kamienica  zapytał Pana Burmistrza czy otrzyma odpowiedź na wniosek w sprawie dofinansowania świetlicy.
Burmistrz – tak otrzyma Pan odpowiedź, wszystko jest na dobrej drodze.
Ewa Więckowska – sołtys sołectwa Michałkowo podziękowała p. burmistrzowi za wstrzymanie środków finansowych na osp w Michałkowie.

do punktu 9

Przewodniczący Rady – Henryk Domeradzki kończąc obrady trzydziestej siódmej Sesji, podziękował wszystkim uczestnikom obrad, a następnie stwierdził, że zamyka obrady trzydziestej siódmej Sesji Rady Miejskiej.


Protokółowała :                                         Przewodniczący Rady Miejskiej

Renata Kwiatkowska                                            Henryk Domeradzki
 

  • opublikował: Karol Kalinowski
    data publikacji: 2014-07-01 09:47

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 816
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2014-07-01 09:42

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5224756
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-30 15:03

Stopka strony