Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

 

Uchwała Nr XXII/126/2012

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 18 grudnia 2012 roku

 

w sprawie: określenia zasad polityki czynszowej

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 ze zmianami) art. 21 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego ( tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. nr 31, poz. 266 ze zm.).

 

uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

1. Przepisy niniejszej uchwały stosuje się do lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

2. Zasady polityki czynszowej stanowić będą element wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.

§ 2.

1. Stawkę czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkaniowego, zwana stawką bazową ustala Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z uwzględnieniem czynników podwyższających i obniżających stawkę czynszu.

2. Podwyżkę czynszu wprowadza się minimum jeden raz w roku i nie częściej, niż co 6 miesięcy.

3. Minimalny wzrost stawek czynszu w skali roku ustala się na poziomie 1,10% aktualnego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych ustalonej przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego i nie może przekroczyć po zastosowaniu czynników podwyższających 3 % wartości wskaźnika.

4. Lokale mieszkalne o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m2 mogą być oddane w najem za zapłatą czynszu ustalonego w drodze przetargu nieograniczonego.

§ 3.

1. Stawkę bazową czynszu podwyższa się lub obniża zgodnie z czynnikami zawartymi w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Maksymalna obniżka stawki bazowej nie może przekroczyć 40 %.

3. Jeżeli przemawiają za tym zasady równego traktowania członków społeczności lokalnej Burmistrz może zastosować dodatkowe – ponad opisane w uchwale- czynniki podwyższające lub obniżające stawkę bazową.

4. Stawka czynszu w lokalach socjalnych nie może przekroczyć połowy stawki najniższego czynszu obowiązującego w gminnym zasobie mieszkaniowym.

5. Dla pomieszczeń tymczasowych ustala się stawkę czynszu na zasadach określonych § 3. ust. 4

6. W odniesieniu do stawek czynszu za lokale socjalne lub pomieszczeń tymczasowych nie stosuje się czynników obniżających i podwyższających określonych w załączniku nr 1.

§ 4.

1. W przypadku, gdy w czasie trwania stosunku najmu dokonane zostaną przez gminę lub wspólnotę mieszkaniową ulepszenia, mające wpływ na wysokość stawki czynszu, stawka czynszu zostanie podwyższona według tabeli nr 1 w załączniku nr 1 .

2. W przypadku, gdy w czasie trwania stosunku najmu, z przyczyn leżących po stronie gminy, pogorszenie stanu technicznego lub standardu, mające wpływ na wysokość czynszu stawka czynszu zostanie obniżona według tabeli nr 1 w załączniku nr 1.

3. Ze względu na modernizację mieszkania polegającej na wymianie stałych elementów wyposażenia mieszkania, których wymiana należy do wynajmującego można stosować czasowe obniżki stawki czynszu zgodnie
z tabelą nr 2 w załączniku nr 1.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

§ 6.

Traci moc uchwała nr XX/121/05 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia
29 kwietnia 2005 r. w sprawie określenia zasad polityki czynszowej.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

drukuj ()

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 896
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2013-05-10 14:35

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5168639
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-21 11:23

Stopka strony