Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr IV/11/07

Rady Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 29 stycznia 2007

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy  na rok 2007.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), art. 420 ustawy z dnia 27 czerwca 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z 2001 roku ze zmianami.

Rada Miasta i Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 17.442.693,00  zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wydatki budżetu gminy w wysokości 21.132.693,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2008  102.919,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez gminę w 2007 roku oraz wysokość nakładów inwestycyjnych  w kwocie 4.851.600,00 zł określa załącznik nr 3a.

§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.690.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

zaciąganych pożyczek w kwocie                                                                      -     3.690.000,00 zł,

Przychody budżetu w wysokości 3.879.260,00 zł, rozchody w wysokości 189.260,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4

 

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 4.246.800,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5

Ustala się dochody w kwocie 90.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 90.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 6

Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 187.831,00 zł; wydatki – 187.831,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7

Dotacje podmiotowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nie należących do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 76.500,00 zł, zgodnie załącznikiem nr 7.

§ 8

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

przychody             - 30.000,00 zł,

wydatki - 30.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 8.

§9

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu  - w kwocie 3.690.000,00 zł

§ 10

Upoważnia się Burmistrza do:

zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 200.000,00 zł,

dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, zwiększeń dotacji oraz zmian w planie wydatków majątkowych,

   ustala się maksymalną wysokość pożyczek, poręczeń i gwarancji w łącznej kwocie

        200.000,00 zł,

lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

z tytułu umów, których realizacja w roku następnym 2008 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku.

§ 11

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2007 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku     i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz  na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2007-02-15 09:39
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2007-02-15 09:40

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1997
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2007-02-15 09:40

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5159545
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-15 13:11

Stopka strony