Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Protokół Nr XXVII/2013

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 18 czerwca 2013 roku

 

 

 

Sesję rozpoczęto o godzinie dziesiątej, a zakończono o godzinie czternastej. Miejsce obrad sala konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy
w Dobrzyniu nad Wisłą, ul. Szkolna 1.

Otwierając obrady dwudziestej siódmej Sesji Rady Miejskiej, Przewodniczący – Henryk Domeradzki stwierdził, że Sesja została zwołana zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. W obradach uczestniczyło: 15 radnych, 20 przewodniczących rad sołeckich, kierownictwo urzędu miasta i gminy oraz goście zaproszeni.

(listy obecności stanowią załączniki od nr 1 do nr 3 do niniejszego protokółu).

Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał radnych czy są uwagi do protokółu
z XXVI Sesji Rady Miejskiej, który wyłożony był w biurze rady. Wobec braku uwag zarządził głosowanie nad przyjęciem protokółu z XXVI Sesji Rady Miejskiej, został przyjęty 15 głosami za, przeciw -0, wstrz. -0.

Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził prawomocność obrad, po czym powitał wszystkich uczestników. Następnie przeczytał proponowany porządek obrad, po czym spytał czy są propozycje zmiany porządku obrad. Zmian nie zgłoszono.

Pani radna Teresa Orbaczewska poprosiła Przewodniczącego Rady Miejskiej
o udzielenie głosu.

Poprosiła zebranych o przyjęcie zrzeczenia się mandatu radnej.
„ Zwracam się z prośbą o przyjęcie mojego zrzeczenia się mandatu radnej. Powodów zrzeczenia się jest wiele, jednak najważniejszy jest taki, iż pełniąc tę funkcję nie mam wpływu na to, co dzieje się w naszej gminie.

Chciałam być radną w demokratycznym społeczeństwie, a nie sądziłam, że polityka do tego stopnia wkracza w zarządzanie miastem i gminą.

Zostałam wychowana w poszanowaniu pewnych wartości i zawsze najwyżej stawiałam dobro ogółu, nigdy odwrotnie, dlatego rezygnuję. Dysponuję należytą wiedzą, praktyką, znam skuteczne rozwiązania wielu problemów i byłam przekonana, że w pracach rady będę mogła należycie je wykorzystać, zgodnie
z literą prawa i zdrowego rozsądku.

Będąc radną, w zasadzie nie mam wpływu na podejmowane decyzje, a nie chcę „firmować” swoim nazwiskiem i być później z nich rozliczana.

Nie mam natury opozycjonistki, chciałabym konstruktywnego działania. Prowadzę własną działalność gospodarczą w dwóch firmach, gdzie moje decyzje w sposób wymierny mają wpływ na ich losy i losy zatrudnionych pracowników. Mam świadomość ich podejmowania patrząc w przyszłość.

Nie zgadzam się ze stylem zarządzania i dysponowania majątkiem publicznym, nie widzę możliwości skutecznego wpływu na podejmowane decyzje i ich obiektywnego rozliczenia, dlatego proszę o przyjęcie mojego mandatu”.

 W związku ze złożonym oświadczeniem o rezygnacji z mandatu radnej Pani Teresy Orbaczewskiej Przewodniczący Rady Miejskiej zaproponował zmianę do porządku obrad tj.w punkcie 3 p-pkt „e” została wprowadzona uchwała
 w sprawie wygaśnięcia mandatu.

Porządek obrad po zmianach został przyjęty.


         do punktu 2

 

Odpowiedzi na złożone wnioski na XXVI Sesji Rady Miejskiej udzielił – Ryszard Dobieszewski – Burmistrz MiG.

Uwag nie zgłoszono.

 

do punku 3

 

Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok omówiła Pani Agnieszka Ziółkowska – Skarbnik.

 

Dochody – załącznik nr 1

Zwiększenie – 950.923,00 zł – zwiększenie podatku od nieruchomości (wpłata zaległego podatku od budowli wiatrowych za 2010, 2011 i 2012 rok)

Wydatki – załącznik nr 2

Zwiększenie – 998.058,00 zł – (950.923,00 zł z dochodów oraz 47.135,00 zł
z wolnych środków).

Przeznaczenie wydatków obrazuje tabela:

 

 

Bieżące

Inwestycyjne

Dotacje

Źródło finansowania- Dochody

Źródło finansowania - Wolne środki

Razem

 

Zadania konieczne

 

 

 

 

 

 

1

Dowożenie dzieci

120 000,00

 

 

120 000,00

 

120 000,00

2

Projekt oczyszczalni ścieków                                      w Dobrzyniu nad Wisłą

 

100 000,00

 

100 000,00

 

100 000,00

3

Oświetlenie ulic

50 000,00

 

 

50 000,00

 

50 000,00

4

Prace społecznie użyteczne

8 000,00

 

 

8 000,00

 

8 000,00

 

 

178 000,00

100 000,00

   

 

278 000,00

 

Pozostałe zadania

 

 

 

 

 

 

1

Drogi i chodniki - wieś

114 000,00

8 000,00

 

122 000,00

 

122 000,00

 

Zakup tłucznia

104 000,00

 

 

 

 

 

 

Zakup przystanków autobusowych

 

8 000,00

 

 

 

 

 

Modernizacja istniejących przystanków

5 000,00

 

 

 

 

 

 

Tablice i znaki informacyjne na terenie gminy

2 000,00

 

 

 

 

 

 

Projekt chodnika w Chalinie

3 000,00

 

 

 

 

 

2

Chodniki - miasto

65 000,00

35 000,00

 

100 000,00

 

100 000,00

 

Przebudowa chodnika przy ulicy Skaszewskiej

15 000,00

 

 

 

 

15 000,00

 

Przebudowa chodnika przy ulicy Zduńskiej

35 000,00

 

 

 

 

35 000,00

 

Przebudowa chodnika przy ulicy Polnej

15 000,00

 

 

 

 

15 000,00

 

Budowa chodnika przy ulicy Robotniczej

 

35 000,00

 

 

 

35 000,00

3

D C S i T – wydatki bieżące

10 000,00

 

 

10 000,00

 

10 000,00

4

Klub "Żak"

 

 

5 000,00

5 000,00

 

5 000,00

5

Biblioteka

 

 

5 000,00

5 000,00

 

5 000,00

6

Remont urzędu

15 000,00

 

 

15 000,00

 

15 000,00

7

Remont muzeum

0,00

5 000,00

 

5 000,00

 

5 000,00

8

Spółka Wodna

 

 

25 000,00

25 000,00

 

25 000,00

9

Zakup lamp solarowych 2 szt. Strachoń, Zbyszewo

 

20 000,00

 

 

20 000,00

20 000,00

10

Zakup kosiarki miniciągnik

 

10 000,00

 

10 000,00

 

10 000,00

11

Zorganizowanie "Białej niedzieli"

3 000,00

 

 

3 000,00

 

3 000,00

12

Opieka nad bezdomnymi psami - usypianie ślepych miotów, szczepienie, zakup karmy, schronisko

10 000,00

 

 

10 000,00

 

10 000,00

13

Promocja gminy-(w tym2000,00 Dożynki Gminne                                  w Chalinie)

10 000,00

 

 

10 000,00

 

10 000,00

14

Zwiększenie inwestycji zakup ciągnika

 

42 000,00

 

42 000,00

 

42 000,00

15

Remont świetlicy Glewo

10 000,00

 

 

10 000,00

 

10 000,00

16

Zakup samochodu dla straży Chalin

 

30 000,00

 

30 000,00

 

30 000,00

17

Przebudowa pracowni informatycznych w Chalinie                  i Krojczynie

10 000,00

 

 

10 000,00

 

10 000,00

18

Utrzymanie toalety publicznej T O I -T OI

2 000,00

 

 

2 000,00

 

2 000,00

19

Zakup aparatu fotograficznego dla Astro-Bazy

3 000,00

 

 

3 000,00

 

3 000,00

20

Konserwacja stawu na terenie Zespołu Dworsko-Parkowego w miejscowości Dyblin

5 000,00

 

 

5 000,00

 

5 000,00

21

Zwiększenie inwestycji Droga Płomiany-Skaszewo

 

100 000,00

 

100 000,00

 

100 000,00

22

Zwiększenie inwestycji droga Kisielewo

 

150 923,00

 

150 923,00

 

150 923,00

23

Wydatki na profilaktykę                                    i rozwiązywanie problemów alkoholowych

9 445,00

 

 

 

9 445,00

9 445,00

24

Likwidacja dzikich wysypisk

10 000,00

 

 

 

10 000,00

10 000,00

25

Zakup drzew i krzewów

7 690,00

 

 

 

7 690,00

7 690,00

 

 

284 135,00

400 923,00

35 000,00

672 923,00

47 135,00

720 058,00

 

Razem:

462 135,00

500 923,00

35 000,00

950 923,00

47 135,00

998 058,00

 

Dodatkowe zmiany

Przenosi się 10.000,00 zł z inwestycji  „Mały Europejczyk na Ziemi Dobrzyńskiej”, na inwestycję „Zakup Pieca C. O. w Szkole Podstawowej
w Krojczynie”.

Przychody - załącznik nr 4

Przychody stanowiące wolne środki w kwocie 1.202.631,00 zł przeznacza się na:

- wydatki na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych - 9.445,00 zł,

- wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat za korzystanie ze środowiska – 37.690,00 zł.

- lokaty – 1.155.496,00 zł

Pozostałe przeniesienia między paragrafami spowodowane są zwiększeniem wydatków  w trakcie realizacji budżetu.

Następnie Przewodniczący poprosił o dyskusję i pytania.

Ewa Tomczyk – radna. Chcę złożyć wniosek o dofinansowanie i ujęcie tego zadania w podziale nadwyżki budżetowej kwoty  5000 zł na zakup i założenie kostki brukowej przy OSP Michałkowo.

Agnieszka Ziółkowska – Skarbnik.  Przy wprowadzeniu tych zmian do projektu zmian budżetowych ulegają zwiększeniu dochody i wydatki. Obecnie nie ma możliwości, jeśli chodzi o zakup kostki dla Michałkowa, chyba, że zmniejszymy o taką  kwotę inne zadanie.

Maria Pruchniewska – radna. Mamy lokatę, a może można te pieniądze wziąć
z lokaty?

Ostatecznie rada zdecydowała większością głosów /12 – za / aby ten temat został omówiony na komisji rolnictwa.

Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta i gminy na 2013 rok i zarządził głosownie.

Za- 14 głosów,

Przeciw – 0,

Wstrz. – 1.

Uchwała została podjęta.

 

do punktu 3 p-pkt „b”

 

Projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2013-2020 omówiła Pani Agnieszka Ziółkowska – Skarbnik.

          Na podstawie art. 230 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą przedkłada w załączeniu Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2013-2020.

          Uchwałę przygotowano zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – Przepisy wprowadzające ustawę
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 z późn. zm.). Z uwagi na to, że limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków UE oraz umowy, których realizacja w roku budżetowym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy wieloletnia prognoza została przygotowana na lata 2013-2020. Wieloletnia Prognoza Finansowa powiązana jest z uchwałą budżetową na 2013 rok.

           Budżet gminy na rok 2013 i lata następne został zaplanowany w oparciu                        o szczegółową analizę jego wykonania w latach poprzednich, dane prognostyczne wynikające z podpisanych umów oraz przewidywany wzrost poszczególnych źródeł dochodów oraz wydatków w latach 2013-2020. Prognozowane dochody i wydatki w latach 2013 – 2020 opracowane zostały na okres, na który zaciągnięto zobowiązania.

           Dochody zostały ustalone na podstawie ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010r. Nr 80, poz. 526 z późn. zm.), która określa źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz zasady ustalania i gromadzenia tych dochodów. Plan dochodów uwzględnia podstawowe źródła o charakterze dochodów podatkowych i opłat lokalnych oraz dochodów pochodzących z wykorzystania składników majątkowych gminy.

          Aktualny stan dochodów – 29.929.452,00 zł, z tego dochody bieżące 29.179.452,00 zł. Dochody ogółem zwiększyły się o 2.910.163,00 zł zł od dochodów z 2012 roku. Wyższe dochody spowodowane są wzrostem stawek podatkowych, subwencji oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych w stosunku do roku poprzedniego. Duży wzrost podatku od nieruchomości stanowi wpłatę zaległego podatku od budowli wiatrowych za 2010, 2011 oraz 2012 rok.                   

         Dochody majątkowe planuje się w wysokości 750.000,00 zł, co stanowi 2,51% dochodów ogółem. Dochody te zmniejszają się o kwotę 322.639,00 zł od dochodów z 2012 roku. W poprzednim roku dochody te pochodziły głównie ze zwrotu dotacji inwestycyjnych. Dużo wyższe dochody ze sprzedaży majątku
w 2013 roku pochodzić będą ze sprzedaży lokali mieszkalnych, kotłowni osiedlowej oraz działek. W następnych latach nie przewiduje się tak dużych dochodów z tego źródła, dlatego też ustala się ich wysokość na poziomie 30.000,00 zł.  Planując dochody bieżące lat przyszłych zwiększono je corocznie o 1%.                                         

          Podstawę prawną do planowania wydatków budżetowych stanowi ustawa z dnia  8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2010 Nr 106, poz. 675 z późn. zm.), która określa zakres działania i zadania własne gminy oraz inne zadania zlecone ustawami.

Wydatki budżetu ustala się w wysokości 26.112.230,00 zł, z tego wydatki bieżące na kwotę 24.141.830,00 zł. Wydatki ogółem zwiększają się
o 1.417.057,00 zł od wykonania wydatków z 2012 roku, wydatki bieżące zmniejszają się o 157.460,64,00 zł. Spowodowane jest to wzrostem wydatków inwestycyjnych w 2013 roku.

          Plan wydatków budżetowych jest planem realnym, uwzględniającym koszty utrzymania i funkcjonowania gminy oraz wszystkich jednostek organizacyjnych, a także instytucji kultury. Po stronie wydatków bieżących uwzględniono kwoty na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów. Planując wydatki bieżące w następnych latach przyjęto 3% ich wzrost.

          Na realizację zadań inwestycyjnych w 2013 roku ustalono plan
w wysokości 2.875.323,00 zł, co stanowi 9,98% wydatków ogółem. Wydatki majątkowe wzrosną o 2.479.441,00 zł od wykonania 2012 roku.

          Poziom wydatków majątkowych w latach 2013 - 2020 wynika
z przyjętego wariantu planu inwestycyjnego dostosowanego do poziomu potrzeb inwestycyjnych mieszkańców oraz do możliwości finansowych Miasta i Gminy, gdyż w pierwszej kolejności należy zabezpieczają niezbędne wydatki bieżące oraz spłaty zobowiązań gminy.

           W najbliższych latach przewidywana jest poprawa, jakości wody na terenie gminy (modernizacja stacji uzdatniania wody, budowa studni głębinowych). Środki na ten cel pragniemy pozyskać z dochodów własnych oraz  z zewnętrznych źródeł, jakimi są: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej z Torunia oraz Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych.

            W rozchodach budżetu na lata 2013 – 2020 zaplanowano spłaty rat kredytów i pożyczek, aż do sytuacji, w której gmina nie będzie posiadała zadłużenia. Corocznie zaplanowano na ten cel nadwyżkę budżetową, a w 2013 roku także wolne środki.

Wobec braku pytań Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2013-2020 i zarządził głosowanie.

Za – 15 głosów,

Przeciw – 0,

Wstrz. – 0.

Uchwała została podjęta.

 

do punktu 3 p-pkt „c”

 

Projekt uchwały w sprawie zbycia lokalu użytkowego stanowiącego mienie komunalne gminy omówiła Pani Zofia Jóźwiak.

Obowiązujące przepisy prawa miejscowego określają zasady sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta i Gminy Dobrzyn nad Wisłą, sprzedaż lokalu wymienionego w projekcie uchwały wymaga odrębnej zgody samorządu.

Lokal nr 42 położony w budynku przy ul. Robotniczej nr 2 w Dobrzyniu nad wisła to lokal użytkowy – obiekt handlowy. Najemca lokalu wniósł
o rozwiązanie umowy najmu. Wobec tego wyrażenie zgody jest uzasadnione.

Wobec braku pytań Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego i zarządził głosowanie.

Wyniki głosowania:

Za- 14 głosów

Przeciw – 0,

Wstrz. – 0.

Uchwała została podjęta.

 

do punktu 3 p-pkt „d”

 

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/129/05 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 24 czerwca 2005 roku określającej zasady sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta
i Gminy Dobrzyń nad Wisłą oraz ustalenia wykazu nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi, w których znajdują się lokale mieszkalne przeznaczone do sprzedaży, zmienionej Uchwałą Nr V/23/07 z dnia 29 marca 2007r. i Uchwałą Nr XXI/116/2012 z dnia 22 listopada 2012r. omówiła Pani Zofia Jóźwiak.

Dotychczasowe bonifikaty obowiązują od 2001r. Określenie nowych zasad udzielania obniżek ceny lokali oraz wprowadzenie ich w życie w określonym w uchwale terminie może przyspieszyć proces zbycia lokali przez gminę na rzecz Najemców.

Wobec powyższego wyrażenie zgody jest uzasadnione.

Ludomir Bylicki – radny. Czy chodzi o wszystkie budynki?

Zofia Jóźwiak – tak

Ludomir Bylicki – radny. Nie jest to mobilizujące, ponieważ zmieniamy bonifikatę. Dotyczy to lokatorów, którzy nie zalegają z płatnościami.

Zofia Jóźwiak – to rada podejmuje decyzje, jeśli chodzi o wykup mieszkania.

Ludomir Bylicki – radny. Pewne sytuacje musimy uelastycznić, jako samorząd.

Kazimierz Janecki – radny. Była taka sytuacja, że osoba, która miała zaległość musiała ją uregulować i dopiero przystąpić mogła do wykupu.

Wioletta Zajączkowska – radna. Ja uważam, że okres wykupu jest zbyt krótki, bo tylko do 31 października nie wszyscy zdążą się z tym uporać.

Wanda Hetflajsz – radna. Przecież Ci ludzie już dawno o tym wiedzieli to powinni się z tym uporać.

Grzegorz Mazurek – chciałbym zwrócić uwagę na to, że pozostanie bardzo krótki czas po uprawomocnieniu się uchwały. Nadzór wojewody ma 30 dni na sprawdzenie uchwały, następnie wysyłamy do publikacji. W uchwale jest zapis, że wchodzi w życie po 14 dniach od publikacji. Chodzi mi o to, aby te terminy były wydłużone, myślę, że taka sytuacja będzie dla urzędu korzystniejsza.

Maria Pruchniewska – radna. Przy konstruowaniu wcześniejszych uchwał nie brałam udziału, ponieważ to mnie również dotyczyło. Przy mieszkaniach sprzedawanych np. we Włocławku za przysłowiową złotówkę u nas ceny były dość wysokie. Obecnie ludzie, którzy nie mają pracy tych mieszkań i tak nie wykupią.

Ludomir Bylicki – radny. Ustawa powinna jednoznacznie określać, że mieszkania wykupione za bardzo niską cenę nie powinny być sprzedawane, bo niejedni zrobili na tym „złoty” interes. Uważam, że na prezenty nas nie jest stać. Powinna być klauzula, że przynajmniej przez 10 lat nie mogą sprzedać.

Wanda Hetflajsz – radna. To może jednak skrócić ten czas.

Ostatecznie rada podjęła decyzję o zmianie zapisu w projekcie uchwały dot. wydłużenia terminu wykupu tj. do 30.06.2014, umowa notarialna 31.08.2014 r.

Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały po zmianach i zarządził głosowanie.

Za- 14,

Przeciw – 0,

Wstrz. 0.

Uchwała została podjęta.

 

do punktu 3 p-pkt „d”

 

Uchwałę w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego odczytał Przewodniczący Rady Miejskiej i zarządził głosowanie.

Za- 13,

Przeciw – 1,

Wstrz – 0.

Uchwała została podjęta.


Ewa Tomczyk – radna. Zaskoczeniem jest dla nas wszystkich rezygnacja Pani radnej Orbaczewskiej. Szanuję jednak Jej wolę. Mi również nasuwa się taka myśl, bo jestem bezradna. Szkoda, ponieważ Pani radna jest dobrym fachowcem, z której mogliśmy brać wiele przykładów. Nadchodzą trudne czasy dla budżetu. Jest mi przykro, smutno i źle się z tym czuję.

Ludomir Bylicki – radny. Takie oratoria są niepotrzebne. Uważam, że decyzja Pani radnej została podjęta świadomie. Nie można porównywać przedsiębiorstw z gminą. Szanowałem Panią Orbaczewską również, nikt tu nic nie ugrał jedziemy wszyscy na tym samym wózku.

Wanda Hetflajsz – radna. Pani Orbaczewska napisała wyraźnie, dlaczego odchodzi i ja się z nią zgadzam. Natomiast koalicjant nie może mówić inaczej. Ja również się dopominam o realizację wielu zadań i nie mam siły przebicia. Uważam, że jest to sprawa honoru Pani Orbaczewskiej.

Burmistrz MiG – są pewne zadania, które wykonuje samorząd, powiat, województwo. Sytuacja w Krojczynie jest taka, że jest to droga wojewódzka to samo dotyczy Szpiegowa. Jeśli chodzi o Chalin to koszty są dużo mniejsze przy budowie chodnika.

Ewa Tomczyk – radna. My dostajemy gotowca, dla mnie to jest krzyk bezradności. Chodzi o nasze czyste sumienia.

Mirosław Mierzejewski – radny. Nie może tak koleżanka radna mówić, że wszystko jest gotowe. My się tym zajmujemy i głosujemy demokratycznie.

 

do punktu 4

 

Wanda Hetflajsz – radna złożyła wnioski w sprawie:
- naprawy lub budowy nowego boiska przy Szkole Podstawowej i Publicznym 

   Gimnazjum w Krojczynie,

- dowożenia dzieci szkolnych z Krojczyna zamieszkujących przy drodze gminnej Nr 171022C / w kierunku zabudowań Państwa Przybyszewskich
i Ciszewskich/,

- podjęcia interwencji w sprawie zabarwienia dostarczanej wody z Ekoflory, które nie wskazuje na to aby woda nadawała się do picia.

Wioletta Zajączkowska – radna złożyła wniosek w sprawie:

- zainstalowania kratki ściekowej w centrum wsi Chalin / na wysokości tzw. koszar /.

Sławomir Kowalewski – radny złożył wniosek w sprawie:

- remontu drogi gminnej Glewo-Grochowalsk.

Damian Ptaszyński – radny złożył wniosek w sprawie:

- wyczyszczenia rowów, obcięcia krzewów i ścięcia trawy przy drodze gminnej Grochowalsk-Glewo.

Krzysztof Sulkowski – sołtys sołectwa Mokowo złożył wniosek w sprawie:

- budowy chodnika w Mokowie / od skrzyżowania w kierunku Kościoła /.

Tadeusz Amroziewicz – sołtys sołectwa Grochowalsk złożył wniosek
w sprawie:

- budowy chodnika w Grochowalsku / w kierunku Kościoła /.

Jadwiga Ziółkowska – sołtys sołectwa Lenie Wielkie złożyła wniosek
w sprawie:

- położenia kostki brukowej przed sklepem w Leniach Wielkich / jest to jedyne miejsce spotkań mieszkańców z racji tego, że wieś nie posiada świetlicy wiejskiej/.

Kazimierz Pączkowski – sołtys sołectwa Strachoń złożył wnioski w sprawie:

- ponownego rozpatrzenia bliskości przystanków autobusowych w Strachoniu,

- zabudowy oświetlenia.

Ewa Tomczyk – radna złożyła wniosek w sprawie:

- podjęcia stosownych decyzji z uwagi na brak wody w gospodarstwie Państwa Tomkiewicz.

Ludomir Bylicki – radny złożył wniosek w sprawie:

- zobowiązania zakładu wodociągów w Dobrzyniu nad Wisłą do częstszego płukania rur przesyłowych.

 

do punktu 5

 

Zastępca Burmistrza poinformował zebranych o białej niedzieli.

 

do punktu 6

 

Przewodniczący Rady – Henryk Domeradzki kończąc obrady dwudziestej siódmej Sesji, podziękował wszystkim uczestnikom obrad, a następnie stwierdził, że zamyka obrady dwudziestej siódmej Sesji Rady Miejskiej.

 


Protokółowała :                                         Przewodniczący Rady Miejskiej

 

Renata Kwiatkowska                                               Henryk Domeradzki                

 

 

 

 

 

  • opublikował: Karol Kalinowski
    data publikacji: 2014-04-16 08:34
  • zmodyfikował: Karol Kalinowski
    ostatnia modyfikacja: 2014-04-16 08:34

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1024
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2014-04-16 08:34

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5162167
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-15 13:11

Stopka strony