Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr XXXVI/212/10

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 29 października 2010 roku

 

 

w sprawie: obciążenia nieruchomości stanowiących własność Gminy Dobrzyń nad Wisłą służebnością przesyłu

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit a) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku - Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 3051 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zmianami)

 

uchwala się, co następuje:

 

§ 1

Wyraża zgodę na obciążenie nieodpłatną i nieograniczoną w czasie służebnością przesyłu na rzecz Przedsiębiorstwa Energetycznego - ENERGA-OPERATOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku przy                ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, Oddział w Toruniu z siedzibą w Toruniu przy ul. Bema 128, nieruchomości oznaczonych geodezyjnie jako działki nr 761/13 (KW Nr 19619) , 761/15 (KW Nr 35398), 786/7        i 786/8 (po podziale działki nr 786/6 -KW Nr 35524),789/2 i 790 (KW Nr 22681), położonych w obrębie nr 3 miasta Dobrzyń nad Wisłą, stanowiących własność Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

 

§ 2

Wymieniona w § 1 służebność polega na:

1.       prawie do korzystania z nieruchomości obciążonych w zakresie niezbędnym do posadowienia na nich urządzeń elektroenergetycznych w postaci przyłącza kablowego niskiego napięcia typu YAKY 4x120mm2 zakończonego zintegrowanym złączem kablowym typu ZK1 + 3TL/PP,

2.       znoszeniu istnienia posadowionych na nieruchomościach obciążonych urządzeń, o których mowa w pkt 1, po ich posadowieniu,

3.       prawie do korzystania z nieruchomości obciążonych w zakresie niezbędnym do dokonywania konserwacji, remontów, modernizacji, usuwania awarii oraz przebudowy urządzeń i instalacji elektroenergetycznych, o których mowa w pkt 1 i pkt 2, wraz                   z prawem wejścia i wjazdu na teren odpowiednim sprzętem przez pracowników Przedsiębiorstwa Energetycznego oraz przez wszystkie podmioty i osoby, którymi Przedsiębiorstwo Energetyczne posługuje się w związku z prowadzoną działalnością,

4.       w/w urządzenie elektroenergetyczne zostało już wykonane zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją,

5.       przebieg przedmiotowego przyłącza kablowego określa załączona mapa geodezyjna.

 

§ 3

Ustanowienie służebności przesyłu uregulowane będzie umową w formie        aktu notarialnego, przy czym koszty związane z jej zawarciem oraz koszty wpisu do ksiąg wieczystych ponosić będzie Przedsiębiorstwo Energetyczne.

 

§ 4

Ustanawiający służebność przesyłu oświadcza, iż nie będzie występował przeciwko Przedsiębiorstwu Energetycznemu z roszczeniami z tytułu posadowienia i istnienia na jego nieruchomości urządzeń elektroenergetycznych opisanych, o których mowa w § 2 pkt 1 niniejszej uchwały.

 

§ 5

W przypadku robót określonych w § 2 pkt 3  niniejszej uchwały, które będą skutkowały poniesieniem szkód, wysokość odszkodowania należnego Ustanawiającemu służebność będzie ustalona na podstawie odrębnego protokołu sporządzonego przez Przedsiębiorstwo Energetyczne                            i Ustanawiającego służebność. W przypadku braku  porozumienia, wysokość odszkodowania ustala się na podstawie operatu szacunkowego sporządzonego przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego. Wypłata Ustanawiającemu przez Przedsiębiorstwo Energetyczne ewentualnego odszkodowania nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Ustanawiającego, w terminie wcześniej z nim ustalonym w protokóle,                  o którym mowa powyżej.

 

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

 

 

 

 

U z a s a d n i e n i e

 

Urządzenie elektroenergetyczne, dla którego ustala się zasady służebności przesyłu, to przyłącze kablowe niskiego napięcia związane z realizacją warunków przyłączenia nr 3078210338/RR/1.410/9362/1436 do sieci elektroenergetycznej Dobrzyńskiego Centrum Sportu i Turystyki – Hala Sportowa w Dobrzyniu nad Wisłą przy ul. Licealnej.

W dniu 16.11.2009r. w Rypinie pomiędzy ENERGA-OPERATOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, Oddziałem w Toruniu z siedzibą w Toruniu przy ul. Bema 128,         a Urzędem Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą zawarte zostało porozumienie w sprawie ustanowienia służebności przesyłu dla urządzeń projektowanych. Strony porozumienia postanowiły, że ustanowienie służebności przesyłu zostanie dokonane w formie aktu notarialnego.

Zgodnie z zapisami art. 3051 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zmianami) nieruchomość można obciążyć na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia, o których mowa w art. 49 § 1, prawem polegającym na tym, że przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń (służebność przesyłu).

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit a) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku            o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku - Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) do wyłącznej właściwości rady gminy należypodejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących zasad nabywania, zbywania                     i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej.  Do czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy.

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest uzasadnione.

 

  • opublikował: Karolina Ziębakowska
    data publikacji: 2011-03-09 09:06

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1145
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2011-03-09 08:58

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5190102
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-24 13:17

Stopka strony