Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwała nr XXXIII/185/2013

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia  30 grudnia 2013 roku

w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2013 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241 ze zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

W budżecie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na 2013 rok, przyjętym uchwalą Nr XXII/123/2012 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 18 grudnia 2012 roku, zmienionym:

- uchwałą Nr XXIV/136/2013 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 stycznia 2013 roku,

- zarządzeniem Nr F.N.0050.5.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisła z dnia 22 lutego 2013 roku,

- uchwałą Nr XXV/141/2013 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 26 marca 2013 roku

- zarządzeniem Nr F.N.0050.14.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisła z dnia 22 kwietnia 2013 roku,

- zarządzeniem Nr F.N.0050.15.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisła z dnia 25 kwietnia 2013 roku,

- zarządzeniem Nr F.N.0050.16.2013 Burmistrza Miasta I Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 14 maja 2013 roku

- uchwałą Nr XXVI/156/2013 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 maja 2013 roku

- zarządzeniem Nr F.N.0050.20.2013 Burmistrza Miasta I Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 10 czerwca 2013 roku

- uchwałą Nr XXVII/157/2013 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 18 czerwca 2013 roku

- zarządzeniem Nr F.N.0050.22.2013 Burmistrza Miasta I Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 czerwca 2013 roku

- zarządzeniem Nr F.N.0050.24.2013 Burmistrza Miasta I Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 16 lipca 2013 roku

- uchwałą Nr XXVIII/162/2013 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 23 lipca 2013 roku

- zarządzeniem Nr F.N.0050.28.2013 Burmistrza Miasta I Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 22 sierpnia 2013 roku

- zarządzeniem Nr F.N.0050.30.2013 Burmistrza Miasta I Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 11 września 2013 roku

- uchwałą Nr XXIX/163/2013 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 27 września 2013 roku

- zarządzeniem Nr F.N.0050.30A.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisła z dnia 30 września 2013 roku,

- zarządzeniem Nr F.N.0050.35.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisła z dnia 16 października 2013 roku,

- zarządzeniem Nr F.N.0050.37.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisła z dnia 24 października 2013 roku,

- zarządzeniem Nr F.N.0050.39.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisła z dnia 31 października 2013 roku,

- uchwałą Nr XXX/169/2013 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 12 listopada 2013 roku

- zarządzeniem Nr F.N.0050.44.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisła z dnia 18 listopada 2013 roku,

- uchwałą Nr XXXI/176/2013 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 listopada 2013 roku

- zarządzeniem Nr F.N.0050.45.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisła z dnia 29 listopada 2013 roku

- uchwałą Nr XXXII/183/2013 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 17 grudnia 2013 roku

- zarządzeniem Nr F.N.0050.49.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisła z dnia 18 grudnia 2013 roku

- zarządzeniem Nr F.N.0050.50.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisła z dnia 23 grudnia 2013 roku

 

zmienia się dochody budżetu Miasta i Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1.

 Ostateczna kwota dochodów –  30.853.027,42 zł, z tego:

-           dochody bieżące w kwocie 30.181.564,06 zł

-           dochody majątkowe w kwocie 671.463,36 zł.

a)         dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań  zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 3.733.580,56 zł .

zmienia się wydatki  budżetu Miasta i Gminy zgodnie  z załącznikiem Nr 2.

Ostateczna kwota wydatków – 29.934.207,42 zł, z tego:

1)         wydatki bieżące w wysokości 27.251.568,06 zł, w tym na: 

a)           wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń(wraz z POKL) 12.628.263,03 zł,

b)         Dotacje            745.969,00 zł,

c)         wydatki na obsługę długu 300.000,00 zł,

2)         wydatki majątkowe w 2013 r. w wysokości- załącznik nr 3 2.682.639,36 zł.

a)         wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości – 3.733.580,56 zł.

§ 2

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów  budżetu  w wysokości 1.202.631,00 zł, stanowiących wolne środki, z tego 680.865,00 zł przeznacza się na spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów  budżetu  w wysokości 2.121.451,00 zł,               z tego:

- spłaty pożyczek otrzymanych na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 1.404.355,00 zł,

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – 195.330,00 zł,

- lokaty – 521.766,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3

Zwiększa się o 1.690,00 zł kwotę planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta                                             i Gminy, po zmianach:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 640.969,00 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 105.000,00 zł,

zgodnie z  załącznikiem Nr 4.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą. 

  • opublikował: Karol Kalinowski
    data publikacji: 2014-04-22 13:10

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 855
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2014-04-22 13:07

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5163869
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-21 11:23

Stopka strony