Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

                                         Uchwała nr XL/222/2014                                                                                    

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 12 września 2014 roku

 

           w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2014 rok.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d oraz lit. i, ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U.z 2013 roku, poz. 885 ze zm.)

 

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

 

W budżecie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na 2014 rok, przyjętym uchwalą Nr XXXII/181/2013 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 17 grudnia 2013 roku, zmienionym:

- uchwałą Nr XXXIV/187/2014 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 20 stycznia 2014 roku,

- zarządzeniem Nr F.N.0050.1.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 31 stycznia 2014 roku

- uchwałą Nr XXXV/191/2014 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 20 lutego 2014 roku,

- zarządzeniem Nr F.N.0050.3.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 lutego 2014 roku

- uchwałą Nr XXXVI/197/2014 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 31 marca 2014 roku,

- zarządzeniem Nr F.N.0050.8.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 31 marca 2014 roku

- zarządzeniem Nr F.N.0050.11.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 16 kwietnia 2014 roku

- uchwałą Nr XXXVII/205/2014 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 kwiecień 2014 roku,

- uchwałą Nr XXXVIII/208/2014 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 15 maja 2014 roku,

-zarządzeniem Nr F.N.0050.15.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 23 maja 2014 roku

- zarządzeniem Nr F.N.0050.18.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 maja 2014 roku

- uchwałą Nr XXXIX/215/2014 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 25 czerwca           2014 roku,

-zarządzeniem Nr F.N.0050.19.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 26 czerwca 2014 roku

-zarządzeniem Nr F.N.0050.22.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 17 lipca 2014 roku

-zarządzeniem Nr F.N.0050.28.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 31 lipca 2014 roku

-zarządzeniem Nr F.N.0050.29.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 11 sierpnia 2014 roku

- zarządzenie Nr F.N.0050.31.2014 Burmistrza Miasta I Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 27 sierpnia 2014 roku

 

 1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta i Gminy o kwotę 354.863,84 zł

zgodnie z załącznikiem  Nr 1. Ostateczna kwota dochodów 29.136.437,43 zł –  z tego:

 1. dochody bieżące w kwocie 28.457.727,43 zł;
 2. dochody majątkowe w kwocie 678.710,00 zł;
 3. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań  zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 3.421.679,39 zł.

 

 1. Zwiększa się wydatki  budżetu Miasta i Gminy o kwotę 74.863,84 zł

zgodnie  z załącznikiem Nr 2. Ostateczna kwota wydatków 30.245.891,43 zł –  z tego:

 1. wydatki bieżące w wysokości 27.660.490,43 zł w tym na:
 1.  wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 12.955.218,40 zł,
 2.  Dotacje 1.350.001,00 zł,
 3. wydatki na obsługę długu 160.819,00 zł,
 1. wydatki majątkowe w 2014 r. w wysokości – załącznik nr 3 2.585.401,00 zł;
 2. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości – 3.421.679,39 zł.

                                                    § 2                                                            

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 1.109.454,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

     a) wolnych środków z tytułu rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych – 1.109.454,00 zł.

§ 3

1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 3.137.945,00 zł z tytułu:

   a) wolnych środków z tytułu rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w wysokości 3.137.945,00 zł.

2. Ustala się rozchody budżetu  w łącznej kwocie 2.038.491,00 zł z tytułu:

    a) spłaty pożyczek otrzymanych na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem  środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 876.771,00 zł;

     b) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – 151.720,00 zł;

     c) lokaty w kwocie 1.000.000,00 zł. Przychody i rozchody określa załącznik nr 4.

§ 4

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 1.500.000,00 zł, w tym na:

      a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł;

§ 5

Zwiększa się o 7.000,00 zł kwotę planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy, po zmianach:

       1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.280.001,00 zł,

       2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 70.000,00 zł, zgodnie z  załącznikiem Nr 5.  

§ 6

Zmienia się załącznik nr 9 „Fundusz sołecki na 2014 rok”.

§ 7

Upoważnia się Burmistrza do:

 1. zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwotach określonych limitami:
 1.  na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł,

      b) na sfinansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach WPF,

     2) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy

         inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub

       bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów

       wojewódzkich w wysokości określonych w załącznikach,

      3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest

  niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku

  następnym na łączną kwotę 1.500.000,00 zł

4) do dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących (w tym na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy) oraz w planie wydatków majątkowych polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej,

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

drukuj ()

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 781
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2014-12-30 14:33

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5218849
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-30 15:03

Stopka strony