Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie zadania pod nazwą:

Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą oraz jednostkach organizacyjnych

I. Zamawiający: Gmina Dobrzyń nad Wisłą, ul. Szkolna 1, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą

NIP 466-032-66-49, REGON 910866531

Tel. 54 2530500, Fax. 54 2531006

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą oraz jednostkach organizacyjnych za okres od 1.01.2010 roku do 31.12.2014 roku zgodnie z zasadami określonymi w dziale VI ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r. poz. 885 ze zm.).
Szczegółowy zakres zamówienia:

1. Przeprowadzenie zadania za okres od 1.01.2010 do 31.12.2014 roku (art.283 ust. 2 ustawy).
2. Sporządzanie sprawozdania z przeprowadzonego audytu oraz wydanie obiektywnej oceny.
3. Prowadzenie akt stałych i bieżących audytu w okresie objętym urnową zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego (Dz. U. Nr 20 poz. 108).
III. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował trzema kryteriami:
1. Najniższa cena - kryterium wagi 70%,
2. Kwalifikacje audytora - kryterium wagi 20%,
3. Termin wykonania - kryterium wagi 10%.
IV. Wymagania:
1. Wykonawcą zamówienia może być:
2. osoba fizyczna spełniająca warunki określone wart. 286 ustawy o finansach publicznych,
3. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, spełniająca warunki określone wart. 286 ustawy o finansach publicznych,
4. spółka cywilna, spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna lub osoba prawna, która zatrudnia do prowadzenia audytu wewnętrznego w jednostce osoby spełniające warunki określone wart. 286 ustawy o finansach publicznych.
5. Wykonawca składający ofertę jest zobowiązany dołączyć do niej następujące dokumenty:
1) formularz ofertowy,
2) oświadczenie wykonawcy (audytora wewnętrznego) o spełnieniu warunków z art. 286 ustawy o finansach publicznych, w zakresie posiadanego obywatelstwa, zdolności do czynności prawnych, niekaralności, wyższego wykształcenia, posiadania kwalifikacji do przeprowadzenia audytu wewnętrznego,
3) przedłożenie dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia kwalifikacyjne do przeprowadzenia audytu (certyfikat, uprawnienia),
4) przedłożenia informacji o wykonanych audytach wewnętrznych,
Wymagane dokumenty w zakresie pkt. 3,4 mogą być złożone w formie kserokopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną. 
V. Opis sposobu obliczenia ceny:
W cenę oferty należy wliczyć wszystkie koszty wykonania zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany do podania ceny netto usługi będącej przedmiotem zamówienia powiększonej o obowiązujący podatek VAT.
VI. Cena podana przez Wykonawcę za świadczoną usługę obowiązuje przez cały okres obowiązywania umowy i nie będzie podlegała zmianie
VII. Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia l czerwca 2015 r. do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego ul. Szkolna 1, 87-610 Dobrzyn nad Wisłą, w sekretariacie. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po upływie terminu na składanie ofert zostanie zwrócona Wykonawcy i nie będzie podlegała procesowi oceny. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert.
VIII. Miejsce oraz termin otwarcia oferty:
Otwarcie złożonych w postępowaniu ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 1 czerwca 2015 roku.
IX. Informacje dotyczące zawarcia umowy: Zakres umowy obejmować będzie okres od dnia 1.01.2010 r. do dnia 31.12.2014 r. W terminie do 7 dni od dnia powiadomienia przez Zamawiającego o wyborze oferty, Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu, jest zobowiązany do podpisania umowy. Umowa musi zawierać w swej treści wszystkie elementy oferty Wykonawcy.

drukuj ()

Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą ogłasza
nieograniczony publiczny przetarg ustny
na zbycie mienia komunalnego – lokal mieszkalny.

Lokal mieszkalny Nr 15 o pow. użytkowej 40,67m2 wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem 5050/105524części w nieruchomości wspólnej, zlokalizowany w budynku wielorodzinnym (18-lokalowym) przy ul. Robotniczej 3 w Dobrzyniu nad Wisłą.

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej WL1L/00034450/2
Geodezyjny nr nieruchomości 756/5 o pow. 0,1335ha
Cena wywoławcza: 40.000,00 zł
Wadium: 6.000,00 zł

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium na konto Nr 70 9550 0003 2006 0040 0477 0004 Urzędu Miasta i Gminy najpóźniej    do dnia 03.04.2013r.

Przetarg odbędzie się w dniu 07.04.2014r. o godz. 1200  w Urzędzie Miasta i Gminy – sala konferencyjna.

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy, pokój Nr 9 tel. (54) 253-05-15 lub Nr 19 tel. (54) 253-05-56.

Koszty sporządzenia operatu szacunkowego i zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca lokalu mieszkalnego.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca lokalu nie stawi się bez usprawiedliwienia w kancelarii notarialnej w terminie podanym w zawiadomieniu, w celu zawarcia umowy sprzedaży, Gmina może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

                                                                      

                                                                          Z up. Burmistrza
                                                           podinsp. ds planowania przestrzennego
                                                                     Agnieszka Zaborowska

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2014-03-04 08:41

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 3 grudnia 2013r.

Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2010r. Dz. U. Nr 102 poz. 651 ze zm.), zostały wywieszone na okres 21 dni (tj. od 03.12.2013r. do 24.12.2013r.) wykazy lokali mieszkalnych położonych w  Dobrzyniu nad Wisłą przy ul. Robotniczej 2, ul. Robotniczej 3, ul. Robotniczej 9 i ul. Wojska Polskiego 2, stanowiących własność Gminy Dobrzyń nad Wisłą przeznaczonych do sprzedaży. Wykazy wywieszone są na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy.

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2013-12-03 08:44
 • zmodyfikował: Agnieszka Zaborowska
  ostatnia modyfikacja: 2013-12-03 08:44

Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2010r. Dz. U. Nr 102 poz. 651 ze zm.), zostaną wywieszone na okres 21 dni (tj. od 15.10.2013r. do 05.11.2013r.) wykazy: lokali mieszkalnych położonych w  Dobrzyniu nad Wisłą przy ul. Robotniczej 2, ul. Robotniczej 3 i ul. Wojska Polskiego 6, stanowiących własność Gminy Dobrzyń nad Wisłą przeznaczonych do sprzedaży oraz wykazy: działek gruntu o numerach ewidencyjnych: 148 położonej w Glewie oraz części działek nr 761/6, 786/5, 695, 1157, 1630/1 i 1347 stanowiących własność Gminy Dobrzyń nad Wisłą przeznaczonych do wydzierżawienia (na wniosek). Wykazy wywieszone będą na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy.

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2013-10-11 13:13

Przetarg na zbycie lokalu użytkowego

Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą ogłasza
nieograniczony publiczny przetarg ustny
na zbycie mienia komunalnego – lokal użytkowy.

 

 

 

Lokal użytkowy Nr 42 o powierzchni użytkowej 43,19m2 wraz z udziałem 4319/184376części w nieruchomości wspólnej, zlokalizowany w budynku wielorodzinnym przy ul. Robotniczej 2 w Dobrzyniu nad Wisłą.
Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej:
- KW Nr WL1L/00036970/7;
Geodezyjny nr nieruchomości 761/9 o pow. 1495m2 i Nr 761/12 o pow. 945m2;
Cena wywoławcza: 27.000,00 zł
Wadium: 4.000,00 zł

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium na konto  Nr 70 9550 0003 2006 0040 0477 0004 Urzędu Miasta i Gminy najpóźniej do dnia 25.10.2013r.
Przetarg odbędzie się w dniu 29.10.2013r. o godz. 1200  w Urzędzie Miasta i Gminy – sala konferencyjna.
Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy, pokój Nr 9 lub Nr 23, tel. (054) 253-05-15, 253-05-27
Koszty sporządzenia operatu szacunkowego i zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca nieruchomości lokalowej.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości lokalowej nie stawi się bez usprawiedliwienia w kancelarii notarialnej w terminie podanym w zawiadomieniu, w celu zawarcia umowy sprzedaży, Gmina może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

drukuj (Przetarg na zbycie lokalu użytkowego)

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2013-09-24 09:02
 • zmodyfikował: Agnieszka Zaborowska
  ostatnia modyfikacja: 2013-09-24 09:05

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

 

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 26 sierpnia 2013r.

GGM.6733.7.2013

 

OBWIESZCZENIE

 

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 26.08.2013r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie kablowej linii elektroenergetycznej SN, kontenerowej rozdzielni SN, kontenerowej stacji transformatorowej nN/SN, kablowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia  0,69kV oraz niezbędnej towarzyszącej infrastruktury energetycznej na działce nr 217, położonej w obrębie ewidencyjnym Grochowalsk, gmina Dobrzyń nad Wisłą.

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity,  Dz. U. z 2013r. poz. 267 ze zmianami) doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje stronom podane do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą i wsi Grochowalsk oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

                                                       z up. Burmistrza Miasta i Gminy
                                               podinsp. d/s planowania przestrzennego
                                                             Agnieszka Zaborowska

drukuj (Obwieszczenie o wydaniu decyzji)

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2013-08-26 10:57

Ogłoszenie o wykazie

 Dobrzyń nad Wisłą, dnia 12 sierpnia 2013r.

Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2010r. Dz. U. Nr 102 poz. 651 ze zm.), zostały wywieszone na okres 21 dni (tj. od 13.08.2013r. do 02.09.2013r.) wykazy: lokali mieszkalnych położonych w  Dobrzyniu nad Wisłą przy ul. Robotniczej 2 i ul. Robotniczej 4, lokalu użytkowego położonego przy ul. Robotniczej 2 oraz działki gruntu o numerze ewidencyjnym 1140/1 położonej przy ul. Słowackiego 11, stanowiących własność Gminy Dobrzyń nad Wisłą przeznaczonych do sprzedaży. Wykazy wywieszone są na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy.

drukuj (Ogłoszenie o wykazie)

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2013-08-12 09:24

Przetarg na zbycie mienia komunalnego - ciepłownia osiedlowa

 Dobrzyń nad Wisłą, dnia 5 sierpnia 2013r.

 

 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą ogłasza
nieograniczony publiczny przetarg ustny
na zbycie mienia komunalnego – ciepłownia osiedlowa.

 

 

 

Nieruchomość lokalowa – ciepłownia osiedlowa zlokalizowana w budynku wielorodzinnym przy ul. Licealnej 2 w Dobrzyniu nad Wisłą. W skład ciepłowni wchodzi samodzielny lokal użytkowy Nr 19 o powierzchni użytkowej 114m2 i powierzchni przynależnej 70,10m2 wraz z udziałem 1841/13150części w nieruchomości wspólnej oraz urządzeniami ciepłowniczymi.
Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej KW Nr 19619;
Geodezyjny nr nieruchomości 761/3 o pow. 184,10m2;
Cena wywoławcza: 161.000,00 zł
Wadium: 25.000,00 zł
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium na konto Nr 70 9550 0003 2006 0040 0477 0004 Urzędu Miasta i Gminy najpóźniej do dnia 06.09.2013r.
Przetarg odbędzie się w dniu 10.09.2013r. o godz. 1200  w Urzędzie Miasta i Gminy – sala konferencyjna.
Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy, pokój Nr 9 lub Nr 19, tel. (054) 253-05-15, 253-05-56
Koszty sporządzenia operatu szacunkowego i zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca nieruchomości lokalowej.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości lokalowej nie stawi się bez usprawiedliwienia w kancelarii notarialnej w terminie podanym w zawiadomieniu, w celu zawarcia umowy sprzedaży, Gmina może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

drukuj (Przetarg na zbycie mienia komunalnego - ciepłownia osiedlowa)

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2013-08-05 12:02
 • zmodyfikował: Agnieszka Zaborowska
  ostatnia modyfikacja: 2013-08-05 12:03

                                         

                                                                                       Dobrzyń nad Wisłą, dnia 26.07.2013r.

                       GGM.ZP.AS.271.2.2013

 

 

Zawiadomienie o wynikach postępowania – wybór oferty najkorzystniejszej

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14 000 euro na:

 

"Przebudowę ulicy Robotniczej w Dobrzyniu nad Wisłą"

 

     Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. nr 113 Poz. 759 ), zwanej dalej „ustawą” informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

 

        1. Wybrano najkorzystniejszą:

 

ofertę nr 3 złożoną przez:

 

Instalatorstwo Sanitarne i C.O.

Ślusarstwo

Kazimierz Pawłowski

ul. B. Chrobrego, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą

 

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu. Oferta złożona zgodnie z wymaganiami SIWZ. Oferta z najniższą ceną.

 

Zgodnie z kryterium wyboru ofert: cena 100%, oferta nr 4 otrzymała największą liczbę punktów – 100 punktów.

 

 1. Nie wykluczono żadnego z Wykonawców.
 2. Nie odrzucono żadnej oferty.
 3. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert. Informacja o ilości punktów przyznanych ofertom podlegającym ocenie.

           Kryteria oceny i ich znaczenie: cena, waga – 100%

 

Informuję, iż w wyniku badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu ofertom niepodlegającym odrzuceniu przyznano następującą punktację:

 

Numer oferta

Firma (nazwa)

oraz adres wykonawcy

Liczba pkt.

w kryterium cena

Razem

1.

DROGBUD Zakład Robót Drogowo Budowlanych

Michał Podralski, Krojczyn 64 A

87-610 Dobrzyń nad Wisłą

84,48

84,48

2.

HANDEL  i USŁUGI BUDOWLANE

"ER-BRUK" Avetisyan Karen, 87-603 Wielgie

ul. Starowiejska 87

74,55

74,55

3.

Instalatorstwo Sanitarne i C.O. Ślusarstwo

ul. B. Chrobrego 9, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą           

100,00

100,00

 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin zawarcia umowy o zamówienie publiczne w przedmiotowym postępowaniu, zgodnie z art. 94 ustawy P.z.p., nastąpi w dniu: 01.08.2013r.

 

  Z poważaniem          

 

Burmistrz Miasta i Gminy

 

 

Informację wywieszono na tablicy ogłoszeń Zamawiającego oraz umieszczono na jego stronie internetowej.

drukuj ()

 

                                                                                       Dobrzyń nad Wisłą, dnia 22.07.2013r.

GGM.ZP.AS.271.2.2012

 

 

Zawiadomienie o wynikach postępowania – wybór oferty najkorzystniejszej

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

 

PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ LENIE WIELKIE - PŁOMIANY

 

     Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. nr 113 Poz. 759 ), zwanej dalej „ustawą” informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

 

        1. Wybrano najkorzystniejszą:

 

ofertę nr 2 złożoną przez:

 

PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH

Spółka z o.o. ul.Wojska Polskiego 8 , 87-600 Lipno

 

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu. Oferta złożona zgodnie z wymaganiami SIWZ. Oferta z najniższą ceną.

 

Zgodnie z kryterium wyboru ofert: cena 100%, oferta nr 2 otrzymała największą liczbę punktów – 100 punktów.

 

 1. Nie wykluczono żadnego z Wykonawców.
 2. Nie odrzucono żadnej oferty.
 3. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert. Informacja o ilości punktów przyznanych ofertom podlegającym ocenie.

           Kryteria oceny i ich znaczenie: cena, waga – 100%

 

Informuję, iż w wyniku badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu ofertom niepodlegającym odrzuceniu przyznano następującą punktację:

 

Numer oferta

Firma (nazwa)

oraz adres wykonawcy

Liczba pkt.

w kryterium cena

Razem

1.

Skanska S.A. ul. Gen. J. Zajączka 9

01-518 Warszawa                                             

88,10

88,10

2.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o. ul. Wojska Polskiego 8

87-600 Lipno

100,00

100,00

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin zawarcia umowy o zamówienie publiczne w przedmiotowym postępowaniu, zgodnie z art. 94 ustawy P.z.p., nastąpi w dniu: 29.07.2013 r.

 

 

    Z poważaniem          

 

Burmistrz Miasta i Gminy

 

 

Informację wywieszono na tablicy ogłoszeń Zamawiającego oraz umieszczono na jego stronie internetowej.

drukuj ()

Obwieszczenie

 

                                                                        Dobrzyń nad Wisłą, dnia 27 czerwca 2013r.

GGM.6733.7.2013
                                                            OBWIESZCZENIE
 

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 25.06.2013r. wszczęte zostało na wniosek Firmy „NIEDZIELSCY” sp. j. ul. Warszawska 15 87-800 Włocławek postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: budowie linii kablowej SN, kontenerowej rozdzielni SN, kontenerowej stacji transformatorowej nN/SN, linii kablowej nN oraz niezbędnej towarzyszącej infrastruktury energetycznej w miejscowości Grochowalsk na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka o numerze 217.

W związku z powyższym w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia strony mogą w Urzędzie Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą przy ul. Szkolnej 1, pokój Nr 19, w godzinach od 8-ej do 15-tej zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić wnioski i zastrzeżenia.

                                                                                       Z up. Burmistrza
                                                                                 Agnieszka Zaborowska
                                                                  podinsp. ds. planowania przestrzennego

drukuj (Obwieszczenie)

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2013-06-27 12:01
 • zmodyfikował: Agnieszka Zaborowska
  ostatnia modyfikacja: 2013-06-27 12:04

Wykaz

 Dobrzyń nad Wisłą, dnia 25 czerwca 2013r.

Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą informuje, że: zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2010r. Dz. U. Nr 102 poz. 651 ze zm.), został wywieszony na okres 21 dni (tj. od 25.06.2013r. do 15.07.2013r.) wykaz nieruchomości lokalowej – ciepłownia osiedlowa, stanowiącej własność Gminy Dobrzyń nad Wisłą położonej w Dobrzyniu nad Wisłą przy ul. Licealnej 2 przeznaczonej do sprzedaży.
Wykaz wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy.

drukuj (Wykaz)

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2013-06-25 08:39

 

                                                                                               Dobrzyń nad Wisłą, dnia 24 czerwca 2013r.

GGM.6733.6.2013

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 21.06.2013r. wszczęte zostało na wniosek „ENERGA-OPERATOR” S.A. Oddział w Toruniu Rejon Dystrybucji w Rypinie 87-500 Rypin ul. Piaski 31 reprezentowanej przez pełnomocnika „El-Promar” Marek Rymaszewski ul. Bolta 6A/21 87-100 Toruń postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na:

1.         Budowie linii kablowej nn 0,4 kV YAKXS 4x70 SE

2.         Zabudowie złączy kablowych nn

w miejscowości Dobrzyń nad Wisłą na nieruchomościach oznaczonych działkami ewidencyjnymi o numerach: 701, 702, 727/2, 728/1, 1388/2, 730/1, 731/1 i 732/1.

W związku z powyższym w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia strony mogą w Urzędzie Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą przy ul. Szkolnej 1, pokój Nr 19, w godzinach od 8-ej do 15-tej zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić wnioski i zastrzeżenia.

                                                      Z up. Burmistrza
                              podinsp. ds. planowania przestrzennego
                                                Agnieszka Zaborowska

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2013-06-24 14:45
 • zmodyfikował: Agnieszka Zaborowska
  ostatnia modyfikacja: 2013-06-24 14:46

 Dobrzyń nad Wisłą, dnia 5 czerwca 2013r.

Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2010r. Dz. U. Nr 102 poz. 651 ze zm.), zostały wywieszone na okres 21 dni (tj. od 06.06.2013r. do 26.06.2013r.) wykazy lokali mieszkalnych położonych w  Dobrzyniu nad Wisłą przy ul. Wojska Polskiego 4 i ul. Licealnej 2, stanowiących własność Gminy Dobrzyń nad Wisłą przeznaczonych do sprzedaży. Wykazy wywieszone są na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy.

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2013-06-05 09:43

 

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 15.05.2013r.

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

 

Miasto i Gmina Dobrzyń nad Wisłą ul. Szkolna 1, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą informuje, że posiada do sprzedaży drewno topoli pozyskane w związku z rozbudową drogi gminnej w Leniach Wielkich.

Oferowane drewno pochodzić będzie z wycinki topoli rosnących po prawej stronie drogi w ilości 13 szt. o obwodzie pnia od 192 cm do 298 cm.

Zainteresowanych zakupem drewna prosi się o odbycie wizji lokalnej i uzyskanie informacji niezbędnej do złożenia oferty.

Zbywający zainteresowany jest sprzedażą całej partii drewna. Nie będą rozpatrywane oferty złożone na pojedyncze egzemplarze pozyskanego drewna. Nabywca drewna będzie zobligowany do zabrania pnia, konarów oraz gałęzi pochodzących z wycinki oraz uporządkowania terenu. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

Oferta musi zawierać:

 1. imię, nazwisko i adres oferenta lub nazwę i siedzibę firmy, jeśli oferent jest osobą prawną,

 2. oferowaną ceną brutto za nabycie całej partii drewna przeznaczonego do sprzedaży,

 3. czytelny podpis oferenta lub pieczęć z podpisem osoby reprezentującej oferenta.

Ofertę cenową należy złożyć w siedzibie sprzedającego czyli w Urzędzie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą ul. Szkolna 1 pok. nr 16 (sekretariat). Termin składania ofert upływa dnia 22.05. 2013r. o godz. 10.00

Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej zamkniętej kopercie zaadresowanej na adres sprzedającego posiadającej oznaczenie „Oferta na zakup drewna” oraz „Nie otwierać przed 22.05.2013r. godz. 10.15” w siedzibie sprzedającego (sala konferencyjna).

O wyborze oferty zadecyduje najwyższa cena zaproponowana przez nabywcę za całą partię drewna przeznaczonego do sprzedaży.

O wyborze oferty wszyscy oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

drukuj ()

 Dobrzyń nad Wisłą, dnia 08.05.2013r.

Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą informuje, że: zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2010r. Dz. U. Nr 102 poz. 651 ze zm.), został wywieszony na okres 21 dni (tj. od 09.05.2013r. do 29.05.2013r.) wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobrzyń nad Wisłą przeznaczonej do wydzierżawienia (na wniosek) położonej w Dyblinie – dz. Nr 74.

Wykaz wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy.

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2013-05-08 10:45

Drugi przetarg publiczny na zbycie mienia komunalnego - grunt rolny położony w Dyblinie

 Dobrzyń nad Wisłą, dnia 25 lutego 2013r.

Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
ogłasza drugi nieograniczony publiczny przetarg ustny
na zbycie mienia komunalnego.

 

Grunt rolny położony w Dyblinie gm. Dobrzyń nad Wisłą;
Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej: KW Nr 22546;
Geodezyjny nr nieruchomości 74;
Powierzchnia nieruchomości 1,70 ha.

 

Cena wywoławcza: 73.620,00zł

Wadium: 10.000,00 zł.

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w kasie Urzędu Miasta i Gminy lub na konto Nr 70 9550 0003 2006 0040 0477 0004 najpóźniej do dnia 26.03.2013r.

Przetarg odbędzie się w dniu 29.03.2013r. o godz.1200 w Urzędzie Miasta i Gminy – sala konferencyjna.

Bliższe  informacje  można   uzyskać  w  Urzędzie  Miasta  i  Gminy, pokój Nr 19, tel. (054) 253-05-56
Koszty sporządzenia operatu szacunkowego i zawarcia aktu ponosi nabywca nieruchomości.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości lokalowej nie stawi się bez usprawiedliwienia w kancelarii notarialnej w terminie podanym w zawiadomieniu, w celu zawarcia umowy sprzedaży, Gmina może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

drukuj (Drugi przetarg publiczny na zbycie mienia komunalnego - grunt rolny położony w Dyblinie)

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2013-02-25 10:33
 • zmodyfikował: Agnieszka Zaborowska
  ostatnia modyfikacja: 2013-02-25 10:38

 

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 19 lutego 2013r.

Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą informuje, że: zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2010r. Dz. U. Nr 102 poz. 651 ze zm.), zostały wywieszone na okres 21 dni (tj. od 19.02.2013r. do 12.03.2013r.) wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Dobrzyń nad Wisłą przeznaczonych do sprzedaży położonych w: Mokowie – dz. Nr 143/3 oraz w Płomianach – dz. Nr 156/1.

Wykazy wywieszone są na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy.

drukuj ()

 Dobrzyń nad Wisłą, dnia 9.01.2013r.

Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ogłasza nieograniczony publiczny przetarg ustny

na zbycie mienia komunalnego.

 

 

Grunt rolny położony w Krojczynie gm. Dobrzyń nad Wisłą;

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej: KW Nr 7579;

Geodezyjny nr nieruchomości 149/4;

Powierzchnia nieruchomości 0,8473 ha.

 

Cena wywoławcza: 46.015,00zł

Wadium: 7.000,00 zł.

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w kasie Urzędu Miasta i Gminy lub na konto Nr 70 9550 0003 2006 0040 0477 0004 najpóźniej do dnia 07.02.2013r.

Przetarg odbędzie się w dniu 11.02.2013r. o godz.1200 w Urzędzie Miasta i Gminy – sala konferencyjna.

Bliższe  informacje  można   uzyskać  w  Urzędzie  Miasta  i  Gminy, pokój Nr 19, tel. (054) 253-05-56

Koszty sporządzenia operatu szacunkowego i zawarcia aktu ponosi nabywca nieruchomości.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości lokalowej nie stawi się bez usprawiedliwienia w kancelarii notarialnej w terminie podanym w zawiadomieniu, w celu zawarcia umowy sprzedaży, Gmina może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2013-01-09 08:20

 Dobrzyń nad Wisłą, dnia 9.01.2013r.

Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ogłasza nieograniczony publiczny przetarg ustny

na zbycie mienia komunalnego.

 

 

Grunt rolny położony w Dyblinie gm. Dobrzyń nad Wisłą;

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej: KW Nr 22546;

Geodezyjny nr nieruchomości 74;

Powierzchnia nieruchomości 1,70 ha.

 

Cena wywoławcza: 73.620,00zł

Wadium: 10.000,00 zł.

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w kasie Urzędu Miasta i Gminy lub na konto Nr 70 9550 0003 2006 0040 0477 0004 najpóźniej do dnia 07.02.2013r.

Przetarg odbędzie się w dniu 11.02.2013r. o godz.1300 w Urzędzie Miasta i Gminy – sala konferencyjna.

Bliższe  informacje  można   uzyskać  w  Urzędzie  Miasta  i  Gminy, pokój Nr 19, tel. (054) 253-05-56

Koszty sporządzenia operatu szacunkowego i zawarcia aktu ponosi nabywca nieruchomości.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości lokalowej nie stawi się bez usprawiedliwienia w kancelarii notarialnej w terminie podanym w zawiadomieniu, w celu zawarcia umowy sprzedaży, Gmina może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2013-01-09 08:18

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 29 listopada 2012r. 

Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą informuje, że: zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2010r. Dz. U. Nr 102 poz. 651 ze zm.), został wywieszony na okres 21 dni (tj. od 29.11.2012r. do 20.12.2012r.) wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Dobrzyń nad Wisłą przeznaczonych do sprzedaży położonych w: Dobrzyniu nad Wisłą przy  ul. Podzamcze – dz. Nr 1236, Dyblinie – dz. Nr 74, Krojczynie dz. Nr 149/4 oraz wykaz działek zajętych pod drogę powiatową, przeznaczonych do nieodpłatnego przekazania na rzecz Zarządu Powiatu w Lipnie.

Wykazy wywieszone są na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy.

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2012-11-29 09:48

 Dobrzyń nad Wisłą, dnia 6 listopada 2012r.

Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2010r. Dz. U. Nr 102 poz. 651 ze zm.), został wywieszony na okres 21 dni (tj. od 08.11.2012r. do 29.11.2012r.) wykaz lokali mieszkalnych położonych w  Dobrzyniu nad Wisłą przy ul. Wojska Polskiego 1, stanowiących własność Gminy Dobrzyń nad Wisłą przeznaczonych do sprzedaży. Wykaz wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy.

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2012-11-06 13:45

Aktualne ogłoszenia poniżej

 • opublikował: Jarosław Nowiński
  data publikacji: 2012-07-24 13:19

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 13 września 2012r. 

Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2010r. Dz. U. Nr 102 poz. 651 ze zm.), zostały wywieszone na okres 21 dni (tj. od 13.09.2012r. do 03.10.2012r.) wykazy lokali mieszkalnych położonych w  Dobrzyniu nad Wisłą przy ul. Wojska Polskiego 3 i ul. Wojska Polskiego 4, stanowiących własność Gminy Dobrzyń nad Wisłą przeznaczonych do sprzedaży. Wykazy wywieszone są na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy.

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2012-09-13 08:53

Wykonanie kolektora kanalizacji deszczowej w Szpiegowie

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 11.10.2012r.

 

GGM.721.38.2012

 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT      

 

            Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą zaprasza do składania ofert na: "Wykonanie kolektora kanalizacji deszczowej w Szpiegowie" z materiałów własnych Wykonawcy.

 

1. Zakres robót obejmuje:

-  wykonanie wykopu pod kolektor na długości 220 mb

o głębokości 120 cm,

-  ułożenie kolektora deszczowego z rur kanalizacyjnych

PVC U DN - 200 x 4,9 (klasy średniej SN 4) - 220 mb,

-  włączenie kolektora do istniejącej studni kanalizacyjnej - 1szt.,

zasypanie wykopu po ułożeniu kolektora,

- odkrzaczenie, odchwaszczenie oraz odmulenie rowu melioracyjnego na długości 60 mb,

- wykonanie ścianki czołowej betonowej na wylocie kolektora do rowu melioracyjnego - 1szt.

 

2. Warunki jakie muszą spełnić wykonawcy:

a)     posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami niezbędnymi do wykonania zamówienia,

b)    znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 

3. Wymagane dokumenty:

a)     wypełniony i podpisany formularz oferty,

b)    zaakceptowany projekt umowy.

 

4. Termin realizacji przedmiotu zamówienia - do 15.11.2012r.

 

5. Sposób obliczania ceny:

a)     ceny w ofercie należy podać w formie ryczałtu który obejmie cały zakres robót określony w pkt. 1,

b)    w formularzu oferty należy podać cenę oferty:

         - bez podatku VAT (netto)

         - kwotę podatku VAT

         - łącznie z podatkiem VAT (brutto)

 

6. Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą   ul. Szkolna 1, 87 - 610 Dobrzyń nad Wisłą - sekretariat pokój nr 16 nie później niż   do dnia 19.10.2012r.

 

7. Informacje o wyborze oferty będą przekazywane na pisemny wniosek zainteresowanych.

 

8. Osobę uprawnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest inspektor  

d/s gospodarki komunalnej Pan Andrzej Stępczyński tel. 54/253 05 62, pokój 23    w siedzibie zamawiającego w godz. 800 do 1500.

 

Załączniki:

1.     Wzór oferty

2.     Projekt umowy

drukuj (Wykonanie kolektora kanalizacji deszczowej w Szpiegowie)

 • opublikował: Jarosław Nowiński
  data publikacji: 2012-10-11 13:41
 • zmodyfikował: Jarosław Nowiński
  ostatnia modyfikacja: 2012-10-11 14:49

Wykonanie kolektora kanalizacji deszczowej w Szpiegowie

 • opublikował: Jarosław Nowiński
  data publikacji: 2012-10-11 13:28

Opis strony

redaguje: Marek Cieślak, Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, ul. Szkolna 1, tel. (054) 253-05-32, fax: (054) 253-10-06, e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 109008
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2015-05-23 00:23

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5015934
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-08-03 10:10

Stopka strony