Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr XVII/91/04
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 03 grudnia 2004rokuw sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2005 rok


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 Ustawy z dnia 08 marca 1990roku
o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz.1591
ze zmianami) w związku z art. 5 ust.1 oraz art. 7 ust.3 i art. 6 ust.13 Ustawy
z dnia 12 stycznia 1991roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity
z 2002 roku Dz.U.Nr9, poz. 84 ze zmianami) oraz na podstawie obwieszczenia
Ministra Finansów z dnia 26 października 2004 roku (tekst jednolity Monitor
Polski Nr 46 poz. 794) w sprawie wysokości górnych stawek kwotowych
w podatkach i opłatach lokalnych.


uchwala się, co następuje:

§ 1

Określa się wysokość stawek podatku od nieruchomości na rok 2005,
w następującej wysokości:
1. od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych - 0,30 zł od 1m2 powierzchni użytkowej;

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od
budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 13,00 zł od 1m2 powierzchni użytkowej;

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu
kwalifikowanym materiałem siewnym - 8,11 zł od 1m2 powierzchni
użytkowej

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania
świadczeń zdrowotnych – 3,49 zł od 1m2 powierzchni użytkowej;

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
- 3,00 zł od 1m2 powierzchni użytkowej ;2. od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt3
i ust. 3-7,

3. od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez
względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów
i budynków - 0,40 zł od 1m2 powierzchni użytkowej:
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub
elektrowni wodnych - 3,41 od 1 ha powierzchni;
c) pozostałych , w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku
publicznego - 0,10 od 1 m2 powierzchni.

§ 2

Zwalnia się z podatku od nieruchomości budynki i grunty gminne wykorzystywane
na cele kulturalno – oświatowe, sportowe, na cele ochrony pożarowej oraz zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.

§ 3

Zwalnia się z płacenia podatku od nieruchomości od budynków mieszkalnych lub ich części wszystkich rolników.


§ 4

Pobór podatku od nieruchomości w drodze inkasa, określenie inkasentów
i wysokość wynagrodzenia za inkaso określa odrębna Uchwała Rady Miejskiej.

§ 5

Uchwała podlega wykonaniu przez Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

§ 6

Traci moc Uchwała Nr IX/53/03 z dnia 15 grudnia 2003 roku.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2005 roku i podlega publikacji
w Dzienniku Urzędowym województwa Kujawsko – Pomorskiego.


  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-04-12 11:57

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2290
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-04-12 11:57

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5173052
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-21 11:23

Stopka strony