Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

ROZDZIAŁ VI

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

§25

W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz innych pracowników administracyjnych obsługi.

1. Zasady zatrudnienia nauczycieli oraz innych pracowników o których mowa określają odrębne przepisy.

2.W szkole tworzy się następujące stanowiska obsługi :

- sprzątaczki

- woźny

- pracownik sezonowy

- księgowa

3. Obsługę finansowo kadrową zapewnia organ prowadzący.

4. Do nauczania religii dyrektor zatrudnia katechetę skierowanego do pracy przez biskupa diecezjalnego.

§26

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno- wychowawczą i opiekuńczą, jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz powierzonych jego opiece uczniów.

2. Zakres zadań, uprawnień i odpowiedzialności nauczyciela określają:

a) formalny przydział zajęć edukacyjnych, wychowawstw, opiekuństw nad kołami, zespołami, organizacjami i izbami lekcyjnymi wyznaczony
na początku roku szkolnego poprzez arkusz organizacyjny szkoły oraz
wykaz zadań dodatkowych

b) treść zadań oraz uprawnień i odpowiedzialności

3. Zadaniami nauczyciela są:

3.1 osiąganie w optymalnym stopniu celów szkoły określonych w planach poprzez realizację programów kształcenia, wychowania i opieki w powierzonych zajęciach edukacyjnych, klasach i zespołach.

3.2 wzbogacanie własnego warsztatu pracy i dbanie o powierzone pomoce i sprzęt.

3.3 aktywne uczestniczenie w szkolnych posiedzeniach rad pedagogicznych oraz w różnych formach doskonalenia zawodowego w szkole bądź przez instytucje ją wspierające.

3.4 wspieranie swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwoju psychofizycznego uczniów , ich zdolności i zainteresowań.

3.5 bezstronnie i obiektywnie oraz sprawiedliwie ocenia i traktuje wszystkich uczniów.

3.6 udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych.

3.7 informowanie rodziców (opiekunów prawnych) oraz wychowawcę klasy, dyrekcję a także radę pedagogiczną o wynikach i postępach dydaktyczno- wychowawczych swoich uczniów.

3.8 prowadzenie prawidłowo i terminowo dokumentacji pedagogicznej powierzonych zajęć edukacyjnych oraz pozalekcyjnych.

3.9 młody nauczyciel mający staż pracy nie przekraczający trzy lata (w uzasadnionych przypadkach cztery lata) zobowiązany jest do pisemnego przygotowania się do każdej lekcji (zajęć).

3.10 systematyczne kontrolowanie miejsca prowadzenia zajęć pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy.

3.11 uczestniczenie w szkoleniach BHP organizowanych przez zakład pracy.

3.12 przestrzeganie przepisów statutowych.

3.13 zapoznanie się z aktualnym stanem prawnym w oświacie

3.14 usuwanie drobnych usterek względnie zgłaszanie dyrektorowi ich występowania.

3.15 używanie sprzętu sportowego tylko w sali gimnastycznej i na boiskach szkolnych.

3.16 kontrolowanie obecności uczniów na każdej lekcji.

3.17 pełnienie dyżurów zgodnie z opracowanym harmonogramem.

3.18 opracowanie ramowego planu nauczania.

3,19 opracowanie przedmiotowego systemu oceniania.

3.20 uczestniczenie w pracy zespołów powołanych przez dyrektora szkoły.

4. Uprawnienia nauczyciela.

4.1 Decyduje w sprawie doboru metod, form organizacyjnych, podręczników i środków dydaktycznych (zatwierdzonych przez MEN) w nauczaniu swojego przedmiotu.

4.2 Decyduje o programie nauczania i treści prowadzonego przez siebie zespołu i koła.

4.3 Decyduje o ocenie bieżącej, semestralnej i końcowo rocznej swoich uczniów, respektując przy tym zasady określone wewnątrzszkolnym i Przedmiotowym Systemie Oceniania.

4.4 Ma prawo współdecydowania przy wystawianiu oceny z zachowania uczniów.

4.5 Ma prawo wnioskowania w sprawach :

a) nagród i wyróżnień,

b) form pomocy materialnej i świadczeń

c) form pomocy psychologiczno- pedagogicznej

d) kar regulaminowych swoich uczniów

4.6 Ma prawo do awansu zawodowego.

a) nauczyciel stażysta

b) nauczyciel kontraktowy

c) nauczyciel mianowany

d) nauczyciel dyplomowy

Praca nauczyciela podlega ocenie z wyjątkiem nauczyciela stażysty.

5. Nauczyciel odpowiada:

5.1 służbowo przed dyrektorem, Kuratorem Oświaty i organem prowadzącym za:

a) poziom wyników dydaktyczno- wychowawczych prowadzonych przez
siebie zajęć edukacyjnych w klasach i zespołach, stosownie do
realizowanego programu, możliwości uczniów oraz wymagań
egzaminacyjnych i standardów wymagań egzaminacyjnych.

b) stan warsztatu pracy, sprzętu i urządzeń oraz środków dydaktycznych jemu powierzonych

5.2 służbowo, cywilnie lub prawnie przed władzami szkoły za:

a) tragiczne skutki wynikłe z braku swego nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów na zajęciach szkolnych, pozaszkolnych w czasie przydzielonych jemu dyżurów,

b) nieprzestrzeganie procedur postępowania po zaistnieniu wypadku
ucznia lub w czasie działań na wypadek pożaru,

c) zniszczenie lub utratę elementów majątku i wyposażenia szkoły
przydzielonych mu przez dyrektora szkoły i wynikające z nieporządku braku nadzoru i zabezpieczenia.

5.3 służbowo i karnie za:

a) naruszenie tajemnicy służbowej,

b) tajność obrad rady pedagogicznej i jej zespołów,

c) szkalowanie dobrego wizerunku szkoły.

§27

Podstawowa pracę wychowawczą w szkole prowadzą nauczyciele- wychowawcy poszczególnych oddziałów wyznaczeni do ich prowadzenia poprzez ustalenia zawarte w przydziale wychowawstw uzgodnionych na początku każdego roku szkolnego.

1. Nauczyciel- wychowawca sprawuję opiekę wychowawczą nad uczniami poprzez:

1.1 programowanie i egzaminowanie procesu wychowania w zespole w zakresie:

a) stwarzania warunków do rozwoju ucznia,

b) przygotowania do życia w zespole, rodzinie, społeczeństwie z
uwzględnieniem indywidualnego środowiska wychowawczego ucznia,

c) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów
w zespole klasowym, a także między wychowankami a społecznością
uczniowską,

d) kształtowanie u uczniów postaw samorządności i odpowiedzialności za własne postępowanie.

1.2 współdziałanie z nauczycielami uczącymi w klasie oraz koordynowanie ich działań w zakresie:

a) realizacji założeń szkolnego i klasowego Programu Wychowawczego
profilaktycznego planu oddziaływań wychowawcy klasowego,

b) realizacji treści ścieżek edukacyjnych,

c) organizowania indywidualnej opieki dla uczniów szczególnie
uzdolnionych jak i uczniów z różnymi trudnościami i niepowodzeniami

d) realizacją wszelkiego typu działań i programów naprawczych
przyznanych przez rade pedagogiczną poszczególnym uczniom.

1.3 ścisłą współpracę z klasową rada rodziców w zakresie planowania i organizowania procesu wychowawczego w zespole klasowym, w tym także prac na rzecz klasy i szkoły oraz działań integrujących.

1.4 współpracę z ogółem rodziców w zakresie jednolitych oddziaływań wychowawczych na dziecko.

1.5 organizowanie zebrań oraz konsultacji indywidualnych i zespołowych z rodzicami, a także dni otwartych klasy (dla uczniów i rodzica)

1.6 współpracuje ze specjalistami (pedagog, psycholog, logopeda) świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozwiązywaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych w celu uzyskania wszechstronnej pomocy dla swoich wychowanków i doradztwa dla ich rodziców.

1.7 prawidłowe i terminowe prowadzenie dokumentacji klasy i każdego ucznia w szczególności:

a) adnotacji dzienniczka ucznia,

b) dziennika lekcyjnego,

c) arkuszy ocen,

d) odpowiednio wypełnionych świadectw szkolnych,

e) aktów wyróżnień, nagród i kar dla ucznia.

1.8 współpracuje z kuratorem sądowym.

1.9 współpracuje z instytucjami wspierającymi statutową działalność szkoły w zakresie realizacji zadań opiekuńczych oraz programów profilaktycznych.

1.10 współpracuje z gimnazjum w zakresie przygotowania ucznia do kontynuacji dalszej nauki.

2. Wychowawca klasy posiada następujące uprawnienia:

2.1 współpracuje i decyduje z samorządem klasowym uczniów i klasową radą rodziców o programie i planie działań wychowawczych na dany rok szkolny i cały etap edukacyjny.

2.2 ma prawo do pełnienia funkcji wychowawcy danej klasy przez cały etap edukacyjny tj. trzech lat.

2.3 ma prawo do uzyskiwania pomocy merytorycznej oraz psychologiczno-pedagogicznej w swej pracy wychowawczej od dyrekcji, a także instytucji i organizacji wspomagających funkcjonowanie szkoły.

2.4 ma prawo wnioskowania o rozwiązanie problemów opiekuńczo-materialnych i zdrowotnych oraz psycho- społecznych swoich wychowanków do dyrektora szkoły.

2.5 ustalania oceny z zachowania swoich wychowanków na koniec semestru oraz na koniec roku szkolnego zgodnie z wytycznymi Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania.

2.6 ma prawo do organizowania i pozyskiwania form, sponsoringu oraz darowizn na rzecz klasy bądź imprez klasowych.

2.7 ma prawo do –pedagogizacji rodziców w aspekcie przyczyn trudności wychowawczych.
2.8 organizowania działań z zakresu profilaktyki

3. Wychowawca klasy odpowiada służbowo przed dyrektorami szkoły za:

3.1 osiąganie celów wychowania w swojej klasie.

3.2 integrowanie wysiłków nauczycieli oraz rodziców wokół programu wychowawczego klasy i szkoły.

3.3 poziom opieki i pomocy indywidualnej dla swoich wychowanków będących w trudnej sytuacji szkolnej lub społeczno- wychowawczej.

3.4 realizacje obowiązku szkolnego przez swoich wychowanków.

3.5 respektowanie przez swoich wychowanków praw i obowiązków ucznia.

3.6 prawidłowość i terminowość dokumentacji uczniowskiej swojej klasy.

4. Wychowawca klasy może być odwołany ze swojej funkcji przez dyrektora szkoły w sytuacjach:

4.1 na łączny wniosek rodziców i uczniów ( w obydwu przypadkach musi zgłosić go co najmniej 2/3 stanu klasy) zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu szkolnego oraz zbadania zasobności zarzutów.

4.2 gdy wychowawca :

a) łamie statutowe prawa ucznia, co zostało udowodnione w
postępowaniu wyjaśniającym,

b) nadużywa swoich praw realizując cele niezgodne z założeniami
ustawy o systemie oświaty,

c) stosuje niezgodny ze statutem system kar i nagród,

d) został ukarany w postępowaniu dyscyplinarnym,

e) zrzeka się funkcji przyznając się do utraty zaufania wychowanków,

f) przebywa na długotrwałym zwolnieniu lekarskim lub urlopie
uniemożliwiającym zapewnienie ciągłości oddziaływań wychowawczych.

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-08-09 12:33

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1769
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-08-09 12:34

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5180553
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-21 11:23

Stopka strony