Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

ZARZĄDZENIE NR F.N.0050.32.2013

BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOBRZYŃ NAD WISŁĄ
z dnia 01 października 2013r.

 

w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu  na 2014 rok.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity) DZ. U. nr 142 poz. 1591 z 2001r. z późniejszymi zmianami oraz Uchwały Nr VII/46/03 Rady Miejskiej w Dobrzyniu nad Wisłą z dnia 31 października 2003r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy zarządza, co następuje:

§ 1

Generalna zasada, jaka będzie obowiązywała przy konstrukcji projektu budżetu na rok 2014:

WYDATKI BIEŻĄCE NIE MOGĄ PRZEKROCZYĆ DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

(wymóg art. 242 ustawy o finansach publicznych
- organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące)

Wymogi prawne mające wpływ na projekt budżetu
WSKAŹNIK POZIOMU ZADŁUŻENIA wg art. 243 obowiązującej ustawy o finansach publicznych od 2014 roku.

Zgodnie z zapisem art. 243 ustawy o finansach publicznych:
średni, z trzech lat poprzedzających rok budżetowy, wskaźnik udziału nadwyżki operacyjnej, powiększonej o dochody ze sprzedaży majątku, do dochodu ogółem ‐ wyznacza poziom udziału kosztów obsługi zadłużenia do dochodów ogółem w roku budżetowym.
Oznacza to, że wielkość możliwych do spłaty rat kredytów oraz związanych z nimi odsetek  w roku 2014 jest ściśle powiązana z wynikami bieżącymi budżetów 3 lat poprzedzających rok budżetowy, tj. lat 2011, 2012, 2013, czyli im mniejsza nadwyżka operacyjna w latach 2011 – 2013, tym mniejsze możliwości, w 2014 roku, obsługi zaciągniętego wcześniej długu

Wymogi prawne mające wpływ na projekt budżetu
Dochody bieżące – Wydatki bieżące = Nadwyżka operacyjna
(Zgodnie z zapisem art. 242 ustawy o finansach publicznych wynik musi mieć wartość dodatnią, a co najmniej „0”)

W projekcie budżetu zostanie zaplanowana nadwyżka budżetowa, która będzie przeznaczona na spłaty zobowiązań (wymagalne do spłaty w 2014 roku raty należności głównej od zaciągniętych  kredytów i pożyczek). Zaplanowanie nadwyżki jest priorytetem przed innymi fakultatywnymi wydatkami budżetu gminy.

§ 2

Do przedłożenia projektu budżetu Miasta i Gminy na 2014 rok zobowiązane są jednostki organizacyjne gminy:

1. Dobrzyńskie Centrum Sportu i Turystyki

2.  Dobrzyński Dom Kultury „ ŻAK ”

3.  Miejsko – Gminny Ośrodek  Pomocy Społecznej

4. Zespół Obsługi Szkół

– Przedszkole Samorządowe w Dobrzyniu nad Wisłą

- Publiczna Biblioteka w Dobrzyniu nad Wisłą

- Publiczne Gimnazjum w Chalinie

- Publiczne Gimnazjum w Dobrzyniu nad Wisłą

- Publiczne Gimnazjum w Krojczynie

- Szkoła Podstawowa w Chalinie

- Szkoła Podstawowa w Dobrzyniu nad Wisłą

- Szkoła Podstawowa w Dyblinie

- Szkoła Podstawowa w Krojczynie

5. Publiczna Biblioteka w Dobrzyniu nad Wisłą

6. Urząd Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą

 

§ 3


W zakresie opracowania projektu budżetu na 2014 rok obowiązują zasady i materiały planistyczne zgodnie z uchwałą Nr VII/46/03 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą  z dnia 31 października 2003  roku, tj. zestawienie winno zawierać:

1)  nazwę tytułu dochodowego czy wydatkowego wraz z §, wykonanie na 30.09 roku bieżącego, przewidywane wykonanie roku bieżącego, projekt planu opracowywanego budżetu,

2)  wykaz zadań inwestycyjnych z uwzględnieniem m.in.:

–   nazwa i lokalizacja inwestycji,

–   termin realizacji,

–   wykonanie do końca bieżącego roku,

–   całkowita wartość kosztorysowa, w tym wartość robót budowlanych i zakupów,

–   dotychczas poniesione nakłady,

 

§ 4

 

Ustala się następujące wskaźniki do opracowania planów finansowych:

Dochody:

- podatek od nieruchomości

wg załącznika nr 1 do zarządzenia - na poziomie 2013 roku

- podatek rolny

60,00 zł za 1 dt. X 2,5 dt. tj. 150,00 zł od 1 ha przeliczeniowego- na poziomie 2013 roku

- podatek od środków transportowych

wg Uchwały Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z 2013 roku.

- czynsze mieszkaniowe

zgodnie z obowiązującą uchwałą Nr XXII/126/2012 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 18 grudnia 2012 roku.

- czynsze za wynajem lokali użytkowych i dzierżawę gruntów

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 7/09 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia  4 marca 2009 roku (zmiana o wskaźnik cen konsumpcyjnych)

- opłata od posiadania psów

  w/g Uchwały Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą , do projektu przyjąć 10,00 zł

- opłata targowa – 2 zł

Wydatki

- wynagrodzenia osobowe pracowników wzrost – 3%

- minimalne wynagrodzenie – 1.680,00 zł

- nagrody według regulaminu wynagrodzeń

- wynagrodzenia nauczycieli – wzrost 0

- składki na Fundusz Pracy – 2,45%

- naliczenie Funduszu Świadczeń Socjalnych

  zgodnie z przepisami ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 ze zm.) oraz ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 ze zm.)

  • pracowników urzędu na 1 etat – 1.093,93 zł
  • nauczycieli na 1 etat – 2.879,91 zł
  • emeryci i renciści obsługi na 1 osobę – 182,32 zł
  • emeryci i renciści nauczyciele na 1 osobę 1.169,25 zł

- pozostałe wydatki bieżące planować należy stosując wzrost o  2,4 % w stosunku do planowanych wydatków roku 2013.

 

Różne rozliczenia

  1. Subwencje, dotacje i udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w wielkościach wskazanych przez Ministra Finansów i instytucje ustalające wielkość dotacji.
  2. W miarę posiadanych środków i sytuacji finansowej uwzględnić zgłoszone potrzeby sołectw, jednostek organizacyjnych i poszczególnych stanowisk pracy.

 

§5


Zobowiązuje się w/w jednostki do złożenia stosownych materiałów w nieprzekraczalnym terminie do 15 października 2013 roku.

 

 

§5.


Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

 

§6.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

drukuj ()

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 574
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2013-10-03 09:10

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 10 06

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 15.30
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 15.30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3103675
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-08-14 15:06

Stopka strony