Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Zarządzenie Nr OŚI.0050.34.2015

Burmistrza  Miasta i Gminy  Dobrzyń nad Wisłą

 

z dnia 26.05.2015r.

 

w sprawie: powołania Zespołu ds. Realizacji Projektu pn. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dobrzyń nad Wisłą ”

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 2, w związku z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 594 ),oraz Uchwały  Nr IX/33/2015 Rady Miejskiej w Dobrzyniu nad Wisłą z dnia 27.03.2015r. w sprawie wyrażenia zgody  na przystąpienia do opracowania i wdrożenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dobrzyń nad Wisłą

 

Burmistrz Miasta i Gminy   Dobrzyń nad Wisłą

 

zarządza:

 

§1

W celu realizacji projektu pn. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dobrzyń nad Wisłą  powołuję Zespół ds. Realizacji Projektu w składzie:

 

 1. Przewodniczący                –       Marzena Niekraś
 2. Z-ca Przewodniczącego    -        Jacek Nowakowski
 3. Koordynator Projektu       -        Ryszard Bartoszewski
 4. Członkowie:
  1. Andrzej Stępczyński
  2.  Mirosław Mierzejewski
  3.  Jerzy Wasiołek

    

 

§2

Do zadań Przewodniczącego Zespołu należeć będzie:

 1. Kierowanie i nadzorowanie całokształtem prac Zespołu.
 2. Zwoływanie w miarę potrzeb posiedzeń Zespołu.
 3. Koordynacja działań Projektu.
 4. Nadzór nad realizacją Projektu zgodnie z umową o dofinansowanie zawartą z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz obowiązującymi przepisami i wytycznymi.
 5. Nadzór nad realizacją umowy z Wykonawcą Projektu.
 6. Bieżący kontakt z Wykonawcą Projektu.
 7. Odbiór wykonanego przedmiotu zamówienia.
 8. Weryfikacja oraz akceptacja dokumentacji sporządzonej w ramach Projektu.
 9. Wykonywanie innych poleceń Burmistrza Miasta i Gminy  Dobrzyń nad Wisłą z zakresu realizowanego Projektu.

 

§3

Do zadań Z-cy Przewodniczącego Zespołu należeć będzie:

 1. Koordynacja i czuwanie nad prawidłową realizacją Projektu, w tym zgodności realizacji zadań z zapisami w umowie o dofinansowanie Projektu oraz umowie z Wykonawcą.
 2. Bieżący kontakt z Wykonawcą Projektu.
 3. Nadzór nad prawidłowym kwalifikowaniem kosztów związanych z realizacją Projektu.
 4. Nadzór nad przygotowywaniem sprawozdań, wniosku o płatność i rozliczeniem Projektu.
 5. Wykonywanie zadań Przewodniczącego Zespołu podczas jego nieobecności.

 

 

§4

Do zadań Koordynatora Projektu należeć będzie:

 1. Prowadzenie dokumentacji Projektu.
 2. Bieżący kontakt z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 3. Przygotowywanie dokumentów i przeprowadzenie postępowania w celu udzielenia zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro, na realizację Projektu, zgodnie z regulaminem zamówień publicznych.
 4. Przygotowywanie sprawozdań z  realizacji  Projektu.
 5. Opis dokumentacji finansowej.
 6. Bieżący kontakt z Wykonawcę Projektu.
 7. Weryfikacja zgodności wykonanego Projektu w zakresie zgodności z zawartą umową z Wykonawcą.
 8. Przygotowanie projektów uchwał o przyjęciu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dobrzyń nad Wisłą oraz o przyjęciu do Wieloletniego Planu Finansowego inwestycji wynikających z opracowanego Planu.
 9. Archiwizacja dokumentów związanych z realizacją Projektu w okresie do 3 lat.
 10. Wykonywanie zadań powierzonych przez Przewodniczącego Zespołu z zakresu realizowanego Projektu.

 

§5

Do zadań Członków Zespołu należeć będzie:

 1. Współpraca z Przewodniczącym Zespołu oraz Koordynatorem Projektu.
 2. Bezpośredni kontakt z Wykonawcą Projektu i udostępnianie niezbędnych informacji w celu jego realizacji.
 3. Opiniowanie (uzgadnianie) przygotowanej bazy danych oraz projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.

 

§6

Merytoryczną komórką realizującą Projekt jest Referat Ochrony Środowiska i Infrastruktury, który współpracuje z  przedstawicielami innych jednostek.

 

§7

Zapraszam do udziału w pracach Zespołu przedstawicieli niżej wymienionych jednostek:

 1. Operator sieci dystrybucyjnej
 2. Przedsiębiorstwo energii cieplnej
 3. Przedsiębiorstwo komunalne zarządzające drogami i mostami
 4. Transport publiczny
 5. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
 6. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
 7. Spółdzielnie Mieszkaniowe i Wspólnot
 8. Operator sieci gazowniczej
 9. Przedsiębiorstwa odpowiedzialne za gospodarkę odpadami

 

oraz przedstawiciele innych jednostek zainteresowanych planowaniem gospodarki niskoemisyjnej na terenie gminy.

 

§8

Posiedzenia Zespołu odbywać się będą w miarę potrzeb, w miejscu i terminie każdorazowo ustalonym przez Przewodniczącego Zespołu i przekazywanym w formie korespondencji elektronicznej.

 

§9

Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół, który po akceptacji Burmistrza Miasta i Gminy przekazywany jest w formie elektronicznej wszystkim członkom Zespołu w celu realizacji.

 

§10

Obsługę organizacyjną i administracyjną Zespołu zapewnia Referat Ochrony  Środowiska i Infrastruktury.

 

§11

Wykonanie Zarządzenia powierza się  Przewodniczącemu   Zespołu.

 

§12

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

 

 

 

 

 

drukuj ()

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 901
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2015-07-22 10:23

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5219837
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-30 15:03

Stopka strony