Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwała nr XXXVIII/208/2014

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 15 maja 2014 roku

 

w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2014 rok.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d oraz lit. i, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zm.)

 

Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§ 1

W budżecie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na 2014 rok, przyjętym uchwalą  Nr XXXII/181/2013 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 17 grudnia 2013 roku, zmienionym:

- uchwałą Nr XXXIV/187/2014 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 20 stycznia 2014 roku,

- zarządzeniem Nr F.N.0050.1.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 31 stycznia 2014 roku

- uchwałą Nr XXXV/191/2014 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 20 lutego 2014 roku,

- zarządzeniem Nr F.N.0050.3.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 lutego 2014 roku         

- uchwałą Nr XXXVI/197/2014 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 31 marca 2014 roku,

- zarządzeniem Nr F.N.0050.8.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 31 marca 2014 roku

- zarządzeniem Nr F.N.0050.11.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 16 kwietnia 2014 roku

- uchwałą Nr XXXVII/205/2014 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 kwiecień 2014 roku,

 

Zwiększa się dochody budżetu Miasta i Gminy o kwotę 240.000,00 zł  zgodnie z załącznikiem  Nr 1. Ostateczna kwota dochodów – 28.029.288,89 z tego:

dochody bieżące w kwocie  27.686.788,89 zł;

dochody majątkowe w kwocie 342.500,00 zł;

dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań  zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 3.383.260,69 zł – załącznik nr 1A.

 

Zwiększa się wydatki  budżetu Miasta i Gminy o kwotę 1.247.945,00 zł

zgodnie  z załącznikiem Nr 2. Ostateczna kwota wydatków – 29.508.742,89 z tego:

wydatki bieżące w wysokości 26.924.476,89 zł w tym na: 

  wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 12.920.553,74 zł,

Dotacje 1.341.801,00 zł,

wydatki na obsługę długu 250.000,00 zł,

wydatki majątkowe w 2014 r. w wysokości – załącznik nr 3 2.584.266,00 zł;

wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości – 3.383.260,69 zł.

 

§ 2

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 1.479.454,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a)  zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 400.000,00 zł;

b) wolnymi środkami z tytułu rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych – 1.079.454,00 zł.     

 

§ 3

1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 3.537.945,00 zł z tytułu:

a) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 400.000,00 zł;

b) wolnych środków z tytułu rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w wysokości 3.137.945,00 zł.

2. Ustala się rozchody budżetu  w łącznej kwocie 2.058.491,00 zł z tytułu:

a) spłaty pożyczek otrzymanych na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 876.771,00 zł;

b) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – 151.720,00 zł;

c) lokaty w kwocie 1.030.000,00 zł. Przychody i rozchody określa załącznik nr 4.

 

§ 4

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 1.900.000,00 zł,  w tym na:

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł;

b) pokrycie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 400.000,00 zł;

 

§ 5

Zwiększa się o 12.000,00 zł kwotę planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy, po zmianach:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.271.801,00 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 70.000,00 zł,

zgodnie z  załącznikiem Nr 5.

           

§ 6

Określa się wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

dochody w wysokości 15.000,00 zł,

wydatki w wysokości 46.116,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.                                    

 

§ 7

Ustala się dochody w kwocie  115.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 121.209,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych  oraz 9.000,00 zł  na realizację zadań  określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

 

§ 8

Upoważnia się Burmistrza do:

zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwotach określonych limitami:

na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł,

      b)  na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 400.000,00 zł

 c) na sfinansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach WPF,

    2) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy

         inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub

       bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów

       wojewódzkich w wysokości określonych w załącznikach,

     3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest

  niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku

  następnym na łączną kwotę 1.500.000,00 zł

4) do dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących (w tym na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy) oraz w planie wydatków majątkowych polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej,

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

                                                                           

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

 

 

Uzasadnienie:

Podział wypracowanych wolnych środków za rok 2013 w wysokości  3.137.945 zł:

- Spłata kredytów i pożyczek – 1.028.491,00 zł;

- Lokaty – 1.030.000,00 zł;

- Wydatki – 1.079.454,00 zł (inwestycje - 813.409,00 zł , bieżące – 266.045,00 zł).

         

Lp.

Nazwa zadania

Propozycja kwoty

Inwestycje

Bieżące

1

Spłata kredytu

1 028 491,00

 

 

2

Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Dobrzyniu n. Wisłą- lokata

780 000,00

 

 

3

Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Dobrzyniu nad Wisłą -lokata

250 000,00

 

 

4

FOŚ

31 116,00

10 000,00

21 116,00

5

Alkohole

15 209,00

 

15 209,00

 

Razem

2 104 816,00

 

 

1

Do zadania-wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej Grochowalsk-Glewo

371 409,00

371 409,00

 

2

Budowa wodociągu Chudzewo

100 000,00

100 000,00

 

3

Lampy solarowe

10 000,00

10 000,00

 

4

Do zadania -budowa chodnika ul. Polna

45 000,00

45 000,00

 

5

Do zadania-ułożenie dywanika asfaltowego ul. Słowackiego

30 000,00

30 000,00

 

6

Dokończenie chodnika Mokowo

13 000,00

 

13 000,00

7

Lampy uliczne Zbyszewo

10 000,00

10 000,00

 

8

Zakup samochodu dla niepełnosprawnych

42 000,00

42 000,00

 

9

Podjazd przy urzędzie

30 000,00

30 000,00

 

10

Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie zespołu dworsko-parkowego w miejscowości Dyblin

3 000,00

 

3 000,00

11

Zakup kostki brukowej (Dobrzyń nad Wisłą)

30 000,00

 

30 000,00

12

Remont świetlicy Kamienica

10 000,00

 

10 000,00

13

„Sołtysiada”, Dożynki Gminne/Żak

10 000,00

 

10 000,00

14

Naprawa ulicy Zjazd

20 000,00

 

20 000,00

15

Samochód dla straży w Mokowie

110 000,00

110 000,00

 

16

Remonty dróg wiejskich

50 000,00

 

50 000,00

17

Piłko-chwyty dla boiska w Chalinie

5 000,00

 

5 000,00

18

Budowa przystanku w Leniach

4 000,00

4 000,00

0,00

19

Budowa kanalizacji w Dyblinie I etap

45 000,00

45 000,00

 

20

Podjazd dla samochodu OSP Chalin

5 000,00

 

5 000,00

21

Projekt wodociągu dla mieszkańców Grochowalska

6 000,00

6 000,00

 

22

Zasiłki celowe

15 000,00

 

15 000,00

23

Remont dachu OSP Dobrzyń n/W

6 000,00

 

6 000,00

24

Projekt nadbudowa komina-Zespół Szkół Dobrzyń nad Wisłą

5 000,00

 

5 000,00

25

Boisko do kosza w Grochowalsku

5 000,00

 

5 000,00

26

Sztandar dla policji

2 000,00

 

2 000,00

27

Remont świetlicy w Glewie

15 000,00

 

15 000,00

28

Konkurs na najładniejszą posesję-zagrodę

1 000,00

 

1 000,00

29

Szkoła Podstawowa Dobrzyń nad Wisłą wymiana drabinek + malowanie małej sali

10 000,00

 

10 000,00

30

Przystosowanie pomieszczenia po ratownictwie dla policji

3 000,00

 

3 000,00

31

Zakup faksu i elektroniki do urzędu

9 720,00

 

9 720,00

32

Remont pomostu w Chalinie

2 000,00

 

2 000,00

33

Malowanie elewacji OSP Krojczyn

5 000,00

 

5 000,00

34

Remont remizy w Grochowalsku

5 000,00

 

5 000,00

 

Razem:

1 033 129,00

813 409,00

266 045,00

 

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększenie – 240.000,00 zł – dotacja celowa z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Likwidacja osuwiska w obrębie skarpy wiślanej w Dobrzyniu nad Wisłą na 661 km rzeki Wisły przy jeziorze Włocławskim, KRO 08-04-044 DB1” – całkowity koszt zadania 300.000,00 zł.

  • opublikował: Karol Kalinowski
    data publikacji: 2014-06-06 10:51
  • zmodyfikował: Karol Kalinowski
    ostatnia modyfikacja: 2014-06-06 11:46

Załączniki

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1442
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2014-06-06 11:48

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5202579
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-24 13:17

Stopka strony