Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

 

                    Uchwała Nr IX/63/07

Rady Miejskiej w Dobrzyniu nad Wisłą

z dnia 19 września 2007 r.

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań
 i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy           Dobrzyń nad Wisłą.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm. tj.:
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r.
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327) oraz art. 9 ust. 1 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80 poz. 717;
z późn. zm. tj.: z 2004r. Nr 6, poz. 41; Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087, z 2006 r. 45 poz. 319 i nr 225 poz. 1635 oraz z 2007 r. Nr 127 poz. 880).

uchwala się , co następuje:

§ 1

Przystępuje się do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Dobrzyń n/Wisłą przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą Nr XXVI/153/98 z dnia
18 czerwca 1998 roku.

§ 2

Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą obejmuje cały obszar miasta i gminy
w granicach administracyjnych.

§ 3

W studium stosownie do art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym uwzględnia się uwarunkowania wynikające w szczególności z:

1)           dotychczasowego przeznaczenia, zagospodarowania i uzbrojenia terenu;

2)                       stanu ładu przestrzennego i wymogów jego ochrony;

3)           stanu środowiska, w tym stanu rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej, wielkości i jakości zasobów wodnych oraz wymogów ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;

4)           stanu dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;

5)           warunków i jakości życia mieszkańców, w tym ochrony ich zdrowia;

6)           zagrożenia bezpieczeństwa ludności i jej mienia;

7)                       potrzeb i możliwości rozwoju gminy,

8)                       stanu prawnego gruntów;

9)           występowania obiektów i terenów chronionych na podstawie przepisów odrębnych;

10)      występowania obszarów naturalnych zagrożeń geologicznych;

11)      występowania udokumentowanych złóż kopalin oraz zasobów wód      podziemnych;

12)      występowania terenów górniczych wyznaczonych na podstawie przepisów odrębnych;

13)      zadań służących realizacji ponadlokalnych celów publicznych;

§ 4

W studium stosownie do art. 10 ust. 2 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym określa się w szczególności:

1)         warunki zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu terenów;

2)         kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenów w tym tereny wyłączone spod zabudowy;

3)         obszary oraz zasady ochrony środowiska i jego zasobów, ochrony przyrody, krajobrazu kulturowego i uzdrowisk;

4)         obszary i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zasobów oraz dóbr kultury współczesnej;

5)         kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;

6)         obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego
o znaczeniu lokalnym;

7)         obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego
o znaczeniu ponadlokalnym zgodnie z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego województwa i ustaleniami programów, o których mowa w art. 48 ust. 1;

8)         obszary, dla których obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie przepisów odrębnych,
w tym obszary wymagające z przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości, a także obszary rozmieszczenia obiektów handlowych
o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m3 oraz obszary przestrzeni publicznej;

9)         obszary, dla których gmina zamierza sporządzić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, w tym obszary wymagające zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne;

10)    kierunki i zasady kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej;

11)    obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi i osuwania się mas ziemnych;

12)    obiekty lub obszary, dla których wyznacza się w złożu kopaliny filar ochronny;

13)    obszary pomników zagłady i ich stref ochronnych oraz obowiązujące na nich ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej;

14)    obszary wymagające przekształceń, rehabilitacji lub rekultywacji;

15)    granice terenów zamkniętych i ich stref ochronnych;

16)    inne obszary problemowe, w zależności od uwarunkowań i potrzeb zagospodarowania występujących w mieście i gminie.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą       

                                 Uzasadnienie

W myśl ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717; z późn. zm), Rada gminy podejmuje uchwałę o przystąpieniu do opracowania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy w celu określenia polityki przestrzennej gminy oraz lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy jest dokumentem niezbędnym do opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Miasto i Gmina Dobrzyń nad Wisłą posiada Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego przyjęte Uchwałą Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą Nr XXVI/153/98 z dnia 18 czerwca 1998 roku.

Przed przystąpieniem do opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Mieście i Gminie Dobrzyń nad Wisłą niezbędne jest przystąpienie do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w celu jego aktualizacji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2008-03-18 12:17
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2008-03-18 12:20

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1979
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2008-03-18 12:20

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5166737
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-21 11:23

Stopka strony