Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

PROTOKÓŁ

Z sołeckiego zebrania sprawozdawczo - wyborczego, które odbyło się                                              w dniu 11 lutego 2011 r. o godz. 16 w sołectwie Strachoń

 

Na ogólną ilość 66  uprawnionych do głosowania, obecnych było 20 mieszkańców sołectwa co stanowi    %                                                                           (lista obecności w załączeniu do niniejszego protokółu).

 

Zebranie otworzył sołtys wsi Strachoń Pan Kazimierz Pączkowski który stwierdził prawomocność zebrania w 1 terminie   ze względu na brak                 w pierwszym terminie wymaganej  liczby mieszkańców*.

(* niepotrzebne  skreślić)

Następnie przedstawiono uczestnikom zebrania porządek obrad.

Porządek obrad został przyjęty przez głosowanie. - jednogłośnie

W zebraniu uczestniczyli:

Ryszard Dobieszewski – Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisła

Renata Kwiatkowska  - pracownik Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisła

Ludomir Bylicki - Radny

 

Porządek zebrania:

1.      Wybór Przewodniczącego zebrania,

2.      Złożenie sprawozdań z działalności za okres kadencji 2007 – 2011:                         Sołtysa i Rady Sołeckiej,

3.      Przeprowadzenie wyborów w głosowaniu tajnym: sołtysa i rady sołeckiej,

4.      Wybór  kandydatki do Gminnej Rady Kobiet

5.      Wybór Delegata do Gminnej Spółki Wodnej „Dobrzynianka” na kadencję,

6.      Sprawy różne,

7.      Wolne wnioski i zapytania.

 

 

Ad. 1   Na Przewodniczącego zebrania został wybrany Pan Kazimierz Pączkowski

Ad. 2

a)      sprawozdanie z działalności sołtysa za okres kadencji 2007 – 2011 złożył Pan

Kazimierz Pączkowski

( sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu)

 

Ad. 3   Przedstawiciel  Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą Pani Renata Kwiatkowska Poinformował, że zgodnie z art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) sołtys oraz członkowie rady sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów przez stałych mieszkańców sołectwa, uprawnionych do głosowania.

 

W celu przeprowadzenia wyborów sołtysa oraz rady sołeckiej uczestnicy zebrania powołali komisję skrutacyjną   w składzie:

1.      Marczewski Mirosław

2.      Kołodziejski Leszek

3.      Agnieszka Zalewska

 Jako kandydaci na sołtysa zgłoszeni zostali- kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie

1.      Kazimierz Pączkowski

Jako kandydaci w skład rady sołeckiej zgłoszeni zostali- kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie

1.      Roman Kęsicki

2.      Anna Ręczkowska

3.      Józef Brudnicki

 

Komisję przeprowadziła wybory Sołtysa w głosowaniu tajnym. Protokół Komisji Skrutacyjnej wraz zkartami do głosowania stanowią załącznik do niniejszego protokołu.                          

 

Poszczególni kandydaci zgłoszeni na Sołtysa otrzymali następującą ilość głosów:

1.      Kazimierz Pączkowski – 18 głosów,

Sołtysem wybranoPana Kazimierz Pączkowski

 

Komisję przeprowadziła wybory Rady sołeckiej  w głosowaniu tajnym. Protokół Komisji Skrutacyjnej wraz zkartami do głosowania stanowią załącznik do niniejszego protokołu.                          

 

Poszczególni kandydaci zgłoszeni w skład rady sołeckiej otrzymali następującą ilość głosów:

1.      Józef Brudnicki – 14 głosów,

2.      Roman Kęsicki - 16  głosów,

3.      Anna Ręczkowska - 18  głosów,

W skład rady sołeckiej zostali wybrani:

1.      Józef Brudnicki

2.      Roman Kęsicki

3.      Anna Ręczkowska

Ad.4

Kandydatką do Gminnej  Rady Kobiet wybrana została

Pani Anna Ręczkowska

Ad. 5

Delegatem do Gminnej Spółki Wodnej „Dobrzynianka” został wybrany

Pan Roman Kęsicki

Ad. 6

Pan Ludomir Bylicki – radny wspomniał o montażu przystanku z matą, poruszył również sprawę oświetlenia. Podziękował przy okazji za głosy, które podczas wyborów otrzymał od mieszkańców.

Ad.7

Burmistrz MiG Dobrzyn nad Wisłą omówił ogólną sytuację dotyczącą budżetu na rok 2011. Wspomniał o tym, iż w roku bieżącym zostały utrzymane przydomowe oczyszczalnie ścieków. Poruszył temat dot. Wywozu śmieci, jest to problem, a obowiązek spoczywa na każdym mieszkańcu.

 

 

Protokółował(a):                    Podpisy Komisji:                    Przewodniczący zebrania:

…………………..                 …………………..                 ………………………………

…………………..

…………………..

 

  • opublikował: Karolina Ziębakowska
    data publikacji: 2011-03-28 13:04

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1058
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2011-03-25 13:31

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5169532
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-21 11:23

Stopka strony