Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr XXXIV/187/06

Rady Miejskiej Dobrzyń n. Wisłą

z dnia 19 października 2006 r.

 

w sprawie : ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i  szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy  oraz wysokość i warunki wypłacania innych  składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania  wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość  nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania w okresie od 01 stycznia 2006r. do 31 grudnia 2006r.

 

     Na podstawie art. 30 ust. 6, 6a art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.– Karta Nauczyciela ( tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 118, poz. 1112 z późniejszymi zmianami ),
a także art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 14, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art.4 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( Dz. U. Nr 62, poz.718 z późniejszymi zmianami) oraz przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181), w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli.


 

uchwala się, co następuje :

§ 1

Ustala się regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków funkcyjnego, motywacyjnego, za wysługę lat i za warunki pracy oraz innych składników wynagrodzenia w okresie od 01 stycznia  2006r. do 31grudnia 2006r.,
w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały, który stanowi jej integralną część .

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą.

 

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego z mocą od 1 stycznia 2006r.

 

Załącznik  Nr 1

do Uchwały  Nr XXXIV/187/06

Rady Miejskiej Dobrzyń n. Wisłą

z dnia 19października 2006 r.

 

REGULAMIN

określający  wysokość stawek i  szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy  oraz wysokość
i warunki wypłacania innych  składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania  wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość  nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania
i wypłacania
w okresie od 01 stycznia 2006r. do 31 grudnia 2006r.

 

Podstawa prawna :

1.      Art. 30 ust. 6 i 6a oraz  art. 54  ust. 3  i  7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( tekst jedn. z 2003 r. Dz. U. Nr 118 , poz. 1112 ze zm.).

2.      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181)

 

ROZDZIAŁ  I

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 

§ 1

1.      Niniejszy regulamin stosuje się do nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach prowadzonych przez  Miasto i Gminę Dobrzyń n. Wisłą.

 

2.      Regulamin określa dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego :

1)      wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków

a)      za wysługę lat,

b)      motywacyjnego,

c)      funkcyjnego,

d)      za warunki pracy,

2)      szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw.

 

3.      Regulamin niniejszy określa także wysokość dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.

§ 2

 Ilekroć w dalszych przepisach bez bliższego określenia jest mowa o :

1)      regulaminie - rozumie się przez to regulamin określający wysokość oraz szczególne warunki przyznawania nauczycielom dodatków : za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego , za warunki pracy, zasady wynagradzania za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw,
a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego,

2)      Karcie Nauczyciela - rozumie się przez to ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela ( tekst jedn. z 2003 r. Dz. U. Nr 118, poz. 1112ze zm.),

3)      Rozporządzeniu – należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181)

4)      organie prowadzącym szkołę, przedszkolu, placówce oświatowej - rozumie się  przez to Miasto
i Gminę Dobrzyń n. Wisłą,

5)      Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą,

6)      szkole  - należy przez to rozumieć przedszkole, szkołę, gimnazjum lub placówkę, dla której organem prowadzącym jest Miasto i Gminę Dobrzyń n. Wisłą,

7)      dyrektorze  lub wicedyrektorze   -  należy rozumieć  dyrektora lub wicedyrektora jednostki organizacyjnej samorządu terytorialnego, o której mowa w §1 ust. 1 Regulaminu,                                                            

8)      nauczycielach bez bliższego określenia – rozumie się przez to nauczycieli, o których mowa w §1 ust. 1 Regulaminu,                                                          

9)      roku  szkolnym   - należy  przez  to  rozumieć  okres  pracy  szkoły,  placówki  oświatowej   od 1 września danego roku do 31 sierpnia roku następnego,

10)  klasie  -  należy przez to rozumieć także oddział lub grupę,

11)  uczniu  - rozumie się przez to także wychowanka,

12)  tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin  - należy przez to rozumieć tygodniowy   obowiązkowy wymiar godzin , o którym mowa § 1ust.1 rozporządzenia,

13)  zakładowej   organizacji   związkowej    -    rozumie   się  przez  to  Zarząd   Oddziału   ZNP 
w  Dobrzyniu n. Wisłą,  Międzyzakładową  Komisję  NSZZ " Solidarność " Pracowników Oświaty Gminy i Miasta Dobrzyń n. Wisłą i Międzyzakładową  Komisję  NSZZ " Solidarność " Pracowników Oświaty i Wychowania we Włocławku.

                                                          

ROZDZIAŁ  II

DODATEK  ZA WYSŁUGĘ LAT

 

§ 3

Nauczycielowi przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokość i na zasadach określonych w art. 33 ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela ,  § 7 rozporządzenia i  na warunkach określonych w § 4 Regulaminu.

§ 4

1.       Dodatek przysługuje :

1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w   którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub wyższej  stawki tego dodatku, jeżeli nabycie nastąpiło w ciągu miesiąca,

2)      za dany miesiąc , jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej stawki nastąpiło od pierwszego  dnia miesiąca.

 

2.      Dodatek przysługuje za okres urlopu dla poratowania zdrowia oraz za dni, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Dodatek ten przysługuje również za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby bądź konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z  ubezpieczenia społecznego.

 

3.      Potwierdzenie nabycia prawa do dodatku za wysługę lat oraz wysokość tego dodatku, w formach
o jakich mowa w §  28  określa :

1)   nauczycielowi - dyrektor szkoły,

2)       dyrektorowi -   Burmistrz.

 

4.      Dodatek wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

 

ROZDZIAŁ  III

DODATEK MOTYWACYJNY

 

§ 5

Nauczycielowi przysługuje dodatek motywacyjny na warunkach ogólnych  określonych w § 6  rozporządzenia  oraz wysokości  i na  warunkach, i zasadach określonych  w  § 6 – 10 Regulaminu.

 

 

§ 6

1.      Nauczyciel nabywa prawo do dodatku motywacyjnego po przepracowaniu w szkołach na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą jednego semestru.

 

2.      Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest  :

 

1) Uzyskanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i  opiekuńczych,

    a w szczególności  :

a)      osiąganie w pracy dydaktyczno wychowawczej pełnej realizacji programu nauczania oraz wprowadzanie nowych treści, korelacji treści programowych z innymi przedmiotami, a także uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy nauczyciela, dobrych osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych potwierdzonych wynikami albo sukcesami w konkursach przedmiotowych  i artystycznych, zawodach sportowych, olimpiadach, itp.,

b)      stosowanie różnorodnych metod nauczania oraz porównywanie efektywności stosowanych metod,

c)      stosowanie nowych rozwiązań metodycznych w zajęciach dydaktyczno-wychowawczych,

d)      prowadzenie  lekcji otwartych w ramach prac zespołu przedmiotowego lub z własnej inicjatywy,

e)      umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych  uczniów  we współpracy z ich  rodzicami ,

f)        pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne  i efektywne działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki,

g)      prowadzenie działalności mających na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii społecznej.

 

2) Jakość świadczonej pracy, w tym związanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, dodatkowym zadaniem  lub zajęciem, a w szczególności :

a)      systematyczne i efektywne przygotowanie do przydzielonych obowiązków,

b)      podnoszenie umiejętności zawodowych  - udział w doskonaleniu warsztatu pracy oraz  różnych formach doskonalenia zawodowego,

c)      prezentowanie swego dorobku pedagogicznego,

d)      opracowywanie publikacji naukowych związanych z warsztatem pracy,

e)      wzbogacanie własnego warsztatu pracy,

f)        dbałość o mienie szkoły i poszerzenie bazy dydaktycznej,

g)      prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej i pedagogicznej,

h)      rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych,

i)        przestrzeganie dyscypliny pracy.

 

 3) Zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2  pkt 2 Karty Nauczyciela, a w szczególności:

a)     udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych,

b)     udział w komisjach przedmiotowych, olimpiadach, zawodach sportowych  i innych,

c)      opiekowanie się samorządem uczniowskim  lub innymi organizacjami uczniowskimi  działającymi na terenie szkoły,

d)      prowadzenie lekcji koleżeńskich, przejawianie innych form aktywności w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli,

e)      aktywny udział w realizowaniu innych zadań  statutowych szkoły.

 

§  7

Warunkiem przyznania dodatku motywacyjnego  dyrektorowi szkoły jest spełnienie następujących kryteriów:

1)      tworzenie warunków do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych szkoły w tym: opracowanie arkusza organizacyjnego, wyposażenie w środki dydaktyczne, sprzęt, organizowanie działalności administracyjnej, gospodarczej, kancelarii szkolnej, zapewnienie i czuwanie nad przestrzeganiem odpowiednich warunków bhp i p.poż.,

2)      opracowanie i realizacja planu finansowego szkoły w tym również pozyskiwanie środków pozabudżetowych,

3)      dbałość o mienie w tym: organizowanie przeglądów technicznych, prace konserwacyjno-remontowe, czystość i estetyka szkoły,

4)      prowadzenie spraw osobowych w tym: zatrudnianie zgodnie z kwalifikacjami, prowadzenie akt osobowych pracowników, dysponowanie funduszem świadczeń socjalnych, dyscyplina pracy,

5)      sprawowanie nadzoru pedagogicznego w tym: realizacja programów nauczania, ocena pracy nauczycieli, opieka nad nauczycielami rozpoczynającymi pracę w zawodzie, zachęcanie

do innowacji i eksperymentów, motywowanie do doskonalenia zawodowego, realizacja zaleceń i wniosków organów nadzoru pedagogicznego,

6)      współdziałanie z organem prowadzącym w zakresie realizacji zadań edukacyjnych
i wychowawczych  oraz realizacja zaleceń i wniosków  organu prowadzącego,

7)      kształtowanie atmosfery w pracy, w szkole służącej realizacji statutowych zadań przez podległych pracowników,

8)      współpraca z organami szkoły i związkami zawodowymi,

9)      pozostałe obowiązki:

         a) przestrzeganie regulaminu pracy,

         b) troska o stan bazy, estetykę, ład, porządek,

         c) samodzielność i inicjatywa w rozwiązywaniu problemów,

         d) inspirowanie nauczycieli do podejmowania zadań dodatkowych (konkursy, 

             olimpiady, wycieczki, samodzielne wykonywanie pomocy dydaktycznych).

                                                                    

§  8

1.      Ustala się łączną pulę środków finansowych przeznaczonych na wypłatę dodatków motywacyjnych w poszczególnych szkołach w wysokości co najmniej 2 % kwoty planowanej na wynagrodzenia zasadnicze ogółu nauczycieli zatrudnionych w danej szkole.

 

2.      Środki, o których mowa w ust. 1 zostają zwiększone o co najmniej 5 % z przeznaczeniem na dodatek motywacyjny dla dyrektora szkoły.

 

3.      Wypłata dodatków motywacyjnych następuje w ramach przyznanych w budżecie szkoły środków.

 

4.      Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, nie krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż jeden rok  szkolny.

 

5.      Dodatek motywacyjny dla nauczyciela stanowi wskaźnik procentowy jego wynagrodzenia zasadniczego, którego wartość zawiera się od 0 %  do 20 % .

 

6.      Dodatek motywacyjny dla dyrektora szkoły  stanowi wskaźnik procentowy jego wynagrodzenia zasadniczego, którego wartość zawiera się od 0 %  do 30 %.

                                      

§  9

1.      Dodatek motywacyjny, w formach o jakich mowa w § 28 przyznaje:

1)      nauczycielowi zgodnie z zasadami określonymi w § 6 ust. 2  dyrektor szkoły,

2)      dyrektorowi zgodnie z zasadami określonymi w § 7 Burmistrz.

 

2.      Nauczycielom uzupełniającym etat w innej szkole dodatek motywacyjny przyznaje dyrektor szkoły macierzystej  w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły, w której  uzupełnia etat.

 

3.      Nauczycielom przeniesionym do pracy w innej  szkole,  zgodnie z art. 18 Karty Nauczyciela  dodatek motywacyjny ustala dyrektor szkoły, do której nauczyciel został przeniesiony, po zasięgnięciu opinii dyrektora  szkoły  poprzedniej.

 

4.      Decyzję o przyznaniu dodatku motywacyjnego  nauczycielowi lub dyrektorowi szkoły przekazuje się
w formie pisemnej.

 

5.      Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia .

  • opublikował: Stażysta
    data publikacji: 2006-11-02 08:36

następna strona »

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3512
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2006-11-02 09:00

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5156744
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-15 13:11

Stopka strony