Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

 

Uchwała Nr XXII/128/2012

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 18 grudnia 2012 roku

 

w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 6k ust. 1 pkt 1 i ust. 2 i 3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r., poz. 391)

 

uchwala się, co następuje

 

§ 1

 

1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, określonej w art. 6j ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391), tj. od gospodarstwa domowego.

2. Opłata stanowić będzie iloczyn liczby gospodarstw domowych prowadzonych na terenie nieruchomości oraz stawki opłaty ustalonej w § 3.

 

§ 2

 

Przez gospodarstwo domowe należy rozumieć wszystkie osoby spokrewnione lub niespokrewnione zamieszkałe w danym mieszkaniu, utrzymujące się lub nieutrzymujące się wspólnie (zgodnie z art. 2 ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań ( Dz. U. 2010 Nr 47 poz. 277).

 

§ 3

 

1.Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady nie są zbierane w sposób selektywny w wysokości 60 złotych miesięcznie od jednego gospodarstwa domowego.

2.Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady są zbierane w sposób selektywny, w wysokości 30 złotych miesięcznie od jednego gospodarstwa domowego.

 

 

§ 4

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

 

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

 

Uzasadnienie

 

Nowelizacja ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r., poz. 391) w art. 6k ust. 1 pkt 1 nakłada na radę gminy obowiązek wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Natomiast art. 6j ust. 1 ustawy określa sposób naliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy. Opłata ta stanowi iloczyn stawki opłaty oraz:

1)liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, albo

2) ilości zużytej wody z danej nieruchomości, albo

3) powierzchni lokalu mieszkalnego.

Zgodnie z art. 6j ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach rada gminy może uchwalić jedną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego.

Zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach gmina zobowiązana jest do przyjęcia jednej, z proponowanych czterech, metody naliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uzależnienie opłaty za zagospodarowanie odpadów od ilości mieszkańców na terenie nieruchomości nie jest idealne i wymaga największego wysiłku przy tworzeniu bazy danych właścicieli nieruchomości i weryfikacji złożonych deklaracji, jednak daje gwarancję najbardziej obiektywnego, mierzalnego i weryfikowalnego obciążania mieszkańców opłatą za zagospodarowanie odpadów. Mimo to są trzy zagrożenia przy tej metodzie: planowane zmiany w przepisach meldunkowych (zniesienie obowiązku meldunkowego), mało rzetelne deklaracje mieszkańców (część mieszkańców może zaniżać faktyczną liczbę osób zamieszkujących daną nieruchomość, aby obniżyć odprowadzanie opłat) oraz nie informowanie w terminie urzędu o zmianie ilości osób zamieszkujących nieruchomość. Plusem jednak w tej formule jest to, że każda osoba zapłaciłaby za wytworzone prze siebie odpady.

Niewątpliwą zaletą rozwiązania przyjmującego za podstawę naliczania powierzchnię lokalu jest łatwość w weryfikacji deklarowanych danych na podstawie np. deklaracji podatkowych. Jednak ustalenie sprawiedliwej zależności między powierzchnią, a ilością powstałych na niej odpadów jest prawie niemożliwe. W lokalu o powierzchni 100 m2 może mieszkać zarówno pięć osób, jak i jedna osoba. Naliczanie jednakowej opłaty od powierzchni mieszkania nie będzie, więc sprawiedliwe, chociaż łatwe do ustalenia
i niezmienne, nie wymagałoby składania deklaracji korygujących, w przypadku zmiany ilości osób zamieszkujących lokal.

Przyjmując kryterium ilości zużytej wody w tym wariancie kluczową sprawą jest sposób przeliczenia zużytej wody na wytworzone odpady komunalne. Ponadto należy wziąć pod uwagę, że na terenie wiejskim w gospodarstwach rolnych, w których prowadzona jest hodowla zwierząt oraz w gospodarstwach nastawionych na intensywne uprawy warzywniczo-sadownicze zużycie wody do tych celów jest wysokie. Nie ma oddzielnego opomiarowania wody zużytej na cele inne niż bytowe. To samo dotyczy nieruchomości nierolniczych zarówno
w mieście jak i na wsi posiadających ogródki przydomowe, które są podlewane wodą objętą pomiarem łącznie z wodą bytową.

Kolejną metodą jest naliczanie opłaty od gospodarstwa domowego, ale w Polsce nie zostało ono wyraźnie zdefiniowane. Ponadto takie rozwiązanie stanowi ryzyko uznania za społecznie niesprawiedliwe (trudno porównywać ilość śmieci „produkowaną” przez kilkuosobową rodzinę z ilością generowaną przez jednoosobowe gospodarstwo, a opłata w obu przypadkach byłaby stała).

Reasumując, stwierdzić należy, że w przyjętym systemie nie da się przyjąć jednej sprawiedliwej i rzetelnej metody, która wszystkich będzie satysfakcjonować.

Analizując wszystkie wady i zalety poszczególnych metod Rada Miejska w Dobrzyniu nad Wisłą wybiera jedną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami określoną w art. 6j ust. 2 w/w ustawy, tj. od gospodarstwa domowego.

Najważniejsze argumenty przemawiające za ustaleniem tejże metody są następujące:

-najniższe koszty obsługi administracyjnej systemu, a zatem i całego nowego systemu,

-prostota i przejrzystość dla mieszkańców,

-krótsze postępowanie przy weryfikacji deklaracji i gromadzeniu materiału dowodowego,

-jest to dotychczas stosowana metoda w przypadku nieruchomości jednorodzinnych (praktyczne potwierdzenie jej funkcjonowania),

- stabilność stawki opłaty – jedna wysokość opłaty dla wszystkich gospodarstw,

-ciągłość sposobu odbierania odpadów, (ponieważ w dotychczasowym systemie przedsiębiorstwo odbierające odpady w zabudowie jednorodzinnej odbiera odpady w systemie od gospodarstwa domowego (bez określania liczby mieszkańców),

-stałość naliczenia opłat (bez względu na liczbę mieszkańców, np. urodzenia, zgony, zmiany miejsca zamieszkania, zużycie wody).

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi naliczana będzie, jako iloczyn liczby gospodarstw domowych na danej nieruchomości oraz stawki tej opłaty. W celu ustalenia stawki założono, że w każdym lokalu mieszkalnym oraz w każdym budynku mieszkalnym prowadzone jest minimum jedno gospodarstwo domowe.

Ustawodawca w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie określił definicji gospodarstwa domowego, w związku, z czym na potrzeby stosowania tejże definicji w celu naliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przedkładanej uchwale zamieszczono zapis, iż przez gospodarstwo domowe należy rozumieć wszystkie osoby spokrewnione lub niespokrewnione zamieszkałe w danym mieszkaniu, utrzymujące się lub nieutrzymujące się wspólnie(zgodnie z art. 2 ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań - Dz. U. 2010 Nr 47 poz. 277).
Przy ustalaniu stawki opłaty wzięto pod uwagę liczbę mieszkańców zamieszkujących na terenie gminy, ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych, koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (tj. odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów, tworzenia i utrzymania mobilnych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługi administracyjnej systemu) w oparciu o dostępne dane i wykonane prognozy wymienionych wielkości. Stanowi o tym art. 6k ust. 2 w powiązaniu z art. 6r ust. 2 ww. ustawy.

Na terenie gminy nie występują nieruchomości, w których właściciele wytwarzają odpady nieregularnie bądź odpady powstają sezonowo.

Następnie ustalono całkowite koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Stawkę opłaty ustalono na podstawie własnej kalkulacji przeprowadzonej przez referat. Jednocześnie zgodnie z wolą ustawodawcy określono niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny.

Zastosowanie niższych stawek stanowi istotną zachętę dla mieszkańców do selektywnego gromadzenia odpadów. Wymieniona ustawa nakłada na gminy obowiązek osiągnięcia do 31 grudnia 2020 r. odpowiednich poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia m.in. następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła. Zastosowanie niższych stawek w efekcie powinno pozwolić gminie na szybszą realizację tego celu.

W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.

drukuj ()

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 938
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2013-05-13 08:37

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5155930
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-15 13:11

Stopka strony