Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr V / 19 / 07

Rady Miejskiej Dobrzyń n. Wisłą

z dnia 29 marca 2007 r.w sprawie :

ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania w okresie .

od 01 stycznia 2007r. do 31 grudnia 2007r

uchwala się, co następuje :

§ 1

ię regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków funkcyjnego, motywacyjnego, za wysługę lat i za warunki pracy oraz innych składników wynagrodzenia w okresie od 01 stycznia 2007r. do 31 grudnia 2007r., w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały, który stanowi jej integralną część.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

                                                     § 4

Traci moc Uchwała Nr IV/ 13 /07 z dnia 29 stycznia 2007 r

                                                     § 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego z mocą od 1 stycznia 2007r.

Na podstawie art. 30 ust. 6, 6a art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.– Karta Nauczyciela ( tekst jedn. z 2006 r. Dz. U. Nr 97 , poz. 674 ze zmianami).a także art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art.4 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( Dz. U. Nr 62, poz.718 ze zmianami) oraz przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181 ze zmianami), w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli.

 

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2007-05-28 12:57
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2007-05-28 13:11
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2007-05-28 13:11

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1814
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2007-05-28 13:14

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5161131
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-15 13:11

Stopka strony