Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

 

 

                                                                                                            

                                      

Uchwała Nr XVIII/127/08

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z  dnia 14 listopada 2008roku

 

    w  sprawie :  określenia  wysokości  stawek  podatku  od  nieruchomości 

                         na  2009  rok.

 

             Na  podstawie  art. 18 ust.2 pkt 8 Ustawy  z  dnia 08 marca 1990 roku

o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz.1591
ze zmianami) w związku z art. 5 ust.1  oraz art. 7 ust.3  Ustawy z dnia 12 stycznia

1991roku  o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity  z 2006roku Dz. U. Nr 121,

poz. 844 ze zmianami) oraz  na podstawie Obwieszczenia   Ministra  Finansów  z  dnia

z dnia 29 lipca 2008 r. w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat

lokalnych w  2009 r. ( Monitor Polski  z  14  sierpnia 2008r. Nr  59 poz. 531 ) 

 

uchwala  się, co  następuje:

 

§ 1

 

Określa  sie  wysokość  stawek  podatku od  nieruchomości  na  rok  2009,

w   następującej   wysokości:

 

1.od  budynków  lub  ich  części:

 

   a)  mieszkalnych  -  0,44 zł od 1m2 powierzchni użytkowej

 

 b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków       mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie  działalności gospodarczej –      13,47 zł od 1m2 powierzchni  użytkowej

                       

 c) zajętych  na prowadzenie działalności  gospodarczej w zakresie obrotu  kwalifikowanym materiałem siewnym  -  6,93 zł  od m2  powierzchni użytkowej

 

 d) zajętych  na prowadzenie  działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń         zdrowotnych  -  3,00 zł  od  1m2 powierzchni użytkowej

 

  e)  pozostałych,  w tym  zajętych na prowadzenie odpłatnej  statutowej

     działalności pożytku publicznego przez  organizacje  pożytku  publicznego  

      3.65    od  1m2  powierzchni  użytkowej

 

2    od budowli  - 2%  ich wartości  określonej na podstawie  art.4  ust.1  pkt3  i  ust. 3-7

     

3.   od gruntów :

 

 a) związanych  z  prowadzeniem  działalności  gospodarczej,  bez       

     względu  na sposób  zakwalifikowania w ewidencji  gruntów

     i  budynków  - 0,55 zł  od  1m2 powierzchni  użytkowej

 

 

 

-2-

 

 

 b)  pod jeziorami, zajętych na zbiorniki  wodne retencyjne  lub elektrowni                   

      wodnych    - 2,93 zł  od  1 ha  powierzchni

 

  c)  pozostałych , w tym  zajętych  na  prowadzenie odpłatnej statutowej

      działalności  pożytku  publicznego  przez  organizacje  pożytku

      publicznego  - 0,17 zł od  1 m2   powierzchni.

 

                                                    

§ 2

 

Zwalnia  się  z  podatku od nieruchomości budynki  i  grunty  gminne  wykorzystywane 

na cele kulturalno – oświatowe, sportowe,  na  cele  ochrony  pożarowej oraz zbiorowego  zaopatrzenia  w  wodę  i  odprowadzania  ścieków.

 

§ 3

                                                  

Pobór  podatku  od  nieruchomości  w  drodze  inkasa,  określenie  inkasentów 

i wysokość  wynagrodzenia  za  inkaso  określa  odrębna  Uchwała  Rady  Miejskiej.

 

§ 4

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy  Dobrzyń nad Wisłą.

 

§ 5

 

Traci  moc  Uchwała Nr  XI/75/07  Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą  z  dnia 

23 listopada 2007r. w  sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

na 2008r.

§ 6

 

Uchwała  wchodzi  w życie z dniem 01  stycznia 2009r.  i podlega  publikacji 

w Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Kujawsko – Pomorskiego.                                  

 

 

 

 

 

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2008-12-04 14:21

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1362
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2008-12-04 14:21

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5157740
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-15 13:11

Stopka strony