Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwała nr V/23/11

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 14 lutego 2011 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2011 rok.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. D oraz lit. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241 ze zm.)

 

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

 

 Dochody budżetu w wysokości 25.751.050,00 zł,  z tego:

- bieżące w wysokości 23.903.640,00 zł,

- majątkowe w wysokości 1.847.410,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

         - plan finansowy dochodów na zadania zlecone zgodne z załącznikiem Nr 3.

§ 2

 

1. Wydatki budżetu w wysokości 24.242.061,00 zł, z tego:

- bieżące w wysokości  22.601.511,00 zł, 

- majątkowe w wysokości  1.640.550,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

- plan finansowy wydatków na zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2011 zgodnie z załącznikiem nr 4.

                                                                                                                                            

§ 3

 

 

Nadwyżka budżetowa w wysokości 1.508.989,00 zł przeznaczona jest na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

 

§ 4

Przychody budżetu w wysokości 121.400,00 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.   

Rozchody budżetu  w wysokości 1.630.389,00 zł, zgodnie  z załącznikiem nr 5.

- Spłaty pożyczek otrzymanych na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 771.058,00 zł

- Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – 859.331,00 zł

 

 

§ 5

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 621.400,00 zł,  w tym na:

a)      pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00 zł,

b)      na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 121.400,00 zł,

 

§ 6

 

W budżecie tworzy się rezerwy:                                                                 

1)   ogólną w wysokości – 96.866,00 zł,

2)   celową w wysokości – 54.000,00 zł,

z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

 

§ 7

 

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 551.532,00 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 70.000,00 zł,

zgodnie z  załącznikiem Nr 6.           

§ 8

 

Określa się plan przychodów i wydatków wydzielonego rachunku.

1) przychody 308.883,00 zł,

2) wydatki  308.883,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.        

§ 9

Określa się wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

1)      dochody w wysokości 23.500,00 zł,

2)      wydatki w wysokości 23.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.                                    

§ 10

 

Ustala się dochody w kwocie  100.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 100.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.

§ 11

Wyodrębnia się w budżecie kwotę 284.101,00 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 12

 

Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

1)      na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi;

2)      z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

 

§ 13

Upoważnia się Burmistrza do:

1)      zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań

 z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 621.400,00 zł,  w tym na:

     a)      pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00 zł,

     b)      na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 121.400,00 zł,

 

2)      do dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, także wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;

 

3)      przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia, a także zmian w planie finansowym rachunku dochodów własnych;

 

4)      przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

 

5)      lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 15

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2011 roku     i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.

 

 Opublikowano dnia 23.03.2011 pod numerem 2011.71.514

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 

  • opublikował: Jarosław Nowiński
    data publikacji: 2011-03-10 09:44
  • zmodyfikował: Jarosław Nowiński
    ostatnia modyfikacja: 2012-11-05 13:42

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1789
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2012-11-05 13:42

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5158049
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-15 13:11

Stopka strony