Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Protokół Nr XXIV/09
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
 z dnia 25 maja 2009 roku.


          Sesję rozpoczęto o godzinie jedenastej, zakończono o godzinie  trzynastej trzydzieści. Miejsce obrad sala konferencyjna Urzędu Miasta
i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą, ul. Szkolna 1.


Otwierając obrady dwudziestej czwartej Sesji Rady Miejskiej, Przewodniczący – Henryk Domeradzki stwierdził, że Sesja została zwołana zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. W obradach uczestniczyło 14 radnych, 23 przewodniczących rad sołeckich, kierownictwo urzędu miasta i gminy oraz goście zaproszeni.
( listy obecności stanowią załączniki od nr 1 do nr 3 do niniejszego protokółu )Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność obrad, po czym powitał wszystkich uczestników. Następnie zwrócił się z pytaniem czy są uwagi do protokółu z dwudziestej trzeciej Sesji Rady Miejskiej, który był wyłożony
w holu sali konferencyjnej. Radni uwag nie wnieśli, wobec czego przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem protokółu. Protokół został przyjęty jednogłośnie. Ustawowy skład rady 15 radnych obecnych 14.

Następnie odczytał proponowany porządek obrad i zapytał czy są propozycje do zmiany porządku obrad.


Zmian do porządku obrad nie wniesiono.

do punktu 2

Odpowiedzi na złożone wnioski na dwudziestej trzeciej Sesji Rady Miejskiej udzielił  Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą – Ryszard Dobieszewski. Przewodniczący zapytał czy są uwagi do odpowiedzi na złożone wnioski.
Wojciech Reznerowicz – radny. Wcześniej mówiłem o popękanych włazach i to co się dzieje na ul. Płockej. Mam prawo sądzić, że projektant zastosował włazy, które nie są w projekcie. Ja się mogę ta sprawa zająć tylko czekam na wgląd do dokumentacji, której nie mogę się doczekać.
Henryk domaradzki – Przewodniczący Rady. Jeśli chodzi o dokumentację to pracownik, zajmujący się tym zagadnieniem Pan Andrzej Stępczyński jest przygotowany i w każdej chwili może stosowna dokumentacje udostępnić.
( treść odpowiedzi jako załącznik nr 4 do niniejszego protokółu)


do punktu 3 p-pkt „a”

Projekt uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość
i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania omówił Pan Grzegorz Mazurek Dyrektor ZOS.
Przystępując do realizacji tego regulaminu należy się kierować kwalifikacjami zawartymi w karcie nauczyciela. Średnia nauczycieli za 2008 rok była wyższa niż zawarta jest w karcie nauczyciela, nie osiągnęliśmy takiej średniej jeśli chodzi o stażystów. Od tego roku jest zmiana. Regulamin może być zmieniany jeżeli nie osiągnie się średnich nauczycieli. To ma być kontrolowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową. W przypadku jeżeli obowiązujących średnich zawartych w karcie nauczyciela nie osiągniemy musimy wypłacać wyrównanie do średnich minimalnych zawartych w karcie nauczyciela. 13 maja odbyło się spotkanie ze związkami zawodowymi nauczycieli i ten regulamin był przedstawiony. Jakie zmiany w regulaminie wystąpiły krótko przedstawię
- wychowawstwo wysokość dodatku była 80,00 zł w projekcie jest 91,48 zł,
- nauczyciel gimnazjum było 100,00 zł proponowane jest 11,05 zł,
- opiekun stażu było 85,00 zł proponowane jest 90,00 zł.
- dodatek dyrektorski było 350-550 zł proponowane jest 450-650 zł
Jak będzie rosła kwota bazowa to będzie zwiększał się kwotowo dodatek. Ogólna kwota wyrównania dla nauczycieli wynosi 24.368 zł. To skutki wynikające z rozporządzenia.
Jerzy Żurawski – radny. Od czego to  zależy jeżeli nauczyciel nie osiąga średniej, a ma pełne wykształcenie. Chciałbym poznać wynagrodzenie nauczyciela dyplomowanego, kontraktowego i stażysty.
Grzegorz Mazurek – Dyrektor ZOS. Młodzi nauczyciele nie mają nadgodzin, dodatków itp.
- stażysta 1648,80 zł brutto minimum średnie, które musza osiągnąć na danym poziomie awansu zawodowego wynosi 1701,00 zł,
- nauczyciel kontraktowy 2238,85 zł brutto, minimum średnie 2126,00 zł
- nauczyciel mianowany 3201,32 zł minimum średnie 2977,00 zł,
- nauczyciel dyplomowany 3989,00 zł minimum średnie 3827,00 zł
Wysokość średnich jakie wskazuje nowe rozporządzenie w 2009 roku / styczeń-sierpień/ przedstawia się następująco:
- nauczyciel stażysta – 2178,00 zł,
- nauczyciel kontraktowy 2417,00 zł,
- nauczyciel mianowany 3136,00 zł,
- nauczyciel dyplomowany 4007,00 zł
Wrzesień-grudzień
- nauczyciel stażysta 2287,00 zł
- nauczyciel kontraktowy 2538,00 zł,
- nauczyciel mianowany 3293,00 zł,
- nauczyciel dyplomowany 4208,00 zł
Wojciech Reznerowicz – radny. § 7 pkt3 regulaminu – prace konserwacyjno-remontowe jaki zakres i § 14 pkt 2 pkt a – prowadzenie w szkole stołówki, nadzór nad kotłownią w obiektach szkolnych, w których funkcjonują dwie szkoły, chodzi mi o zakres jeśli chodzi kotłownie.
Pan dyrektor mówił o remontach bieżących ja jako budowlaniec to rozumiem inaczej jeśli chodzi o kotłownie. To dyrektor odpowiedzialny jest za remont kotłowni, zakup węgla, rozliczenie tak to zrozumiałem. Proponuję aby był zrobiony zapis „prace konserwacyjno-remontowe. Do tematu podchodzę w ten sposób, że w razie wypadku będzie ten regulamin brany pod uwagę.
Grzegorz Mazurek – Dyrektor ZOS. Będę polemizował z Pane, że w razie wypadku nie będzie brany pod uwagę regulamin wynagradzania, a przepisy budowlane. Jeśli jest taka wola nie widzę przeszkód aby taki zapis był zrobiony.
W związku z powyższym Przewodniczący poddał pod głosowanie wprowadzenie zmiany zapisu do regulaminu
Wyniki głosowania:
Za 11
Wstrz 3
Zmiana została wprowadzona.
Wobec braku dalszej dyskusji Przewodniczący odczytał projekt uchwały
i zarządził głosowanie
Wyniki głosowania. Ustawowy skład rady 15 radnych, obecnych 14
Za – 14
Przeciw – 0
Wstrz - 0
( uchwała Nr XXIV/159/09 w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 5 )

do punktu 3 p-pkt „b”

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu Odnowy Miejscowości Dobrzyń nad Wisłą omówił Burmistrz Miasta i Gminy – Ryszard Dobieszewski.
Ten plan wybiega daleko w przyszłość, ale to są takie czasy, że musimy pewne zadania planować wcześniej  i tak np. w zakresie budowy dróg oraz kształtowania przestrzeni publicznej szacunkowy koszt wynosi 3.020.000,00 zł, w zakresie gospodarki wodno-ściekowej szacunkowy koszt wynosi 4000.000,00 zł, ochrona walorów przyrodniczych szacunkowy koszt wynosi 190.000,00 zł,  w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi szacunkowy koszt wynosi 300.000,00 zł, w zakresie czystości powietrza szacunkowy koszt wynosi 300.000,00 zł, w zakresie bezpieczeństwa publicznego szacunkowy koszt wynosi 200.000,00 zł, w zakresie sportu, oświaty i wychowania szacunkowy koszt wynosi 4.056.445,00 zł. Chcemy pozyskać na te zadania fundusze strukturalne i jeżeli nam się to uda będziemy to realizować.
Następnie Przewodniczący poprosił o dyskusję.
Jerzy Żurawski – radny. Jak dostałem ten dokument to się zdenerwowałem.
Najbardziej zbulwersował mnie zapis dotyczący budowy pełnowymiarowego boiska sportowego w Dobrzyniu nad Wisłą. Z Dobrzynia chcecie zrobić „księstwo” czy nas skłócić. Proponuje wykreślić zapis o budowie pełnowymiarowego boiska.
Remigiusz Onka – radny. Ja bym odrzucił  ten plan w ogóle, ponieważ nie ma dzisiaj osoby, która się pod tym podpisała. Komu np. potrzebna jest ścieżka rowerowa na terenie miasta to są przecież nie małe pieniądze.
Maria Pruchniewska – radna. Nie możemy tego tak odrzucić. Myślę, że
w momencie jeżeli się staramy o pieniądze musi być plan perspektywiczny.
Wojciech Reznerowicz – radny. To było na pewno robione pod jakiś wzorzec. Trzeba dobrze przeanalizować usunięcie niektórych zadań ponieważ to może zaważyć na pieniądzach, o które się staramy.
Grzegorz Mazurek – dyrektor ZOS. Kwoty w pkt VII nie można było wpisać inaczej ponieważ taka jest wpisana we wcześniejszych uchwałach. Jeśli chodzi o budowę boiska pełnowymiarowego to mam przed sobą dokumentacje gdzie jest mowa o takim boisku i pod tym kontem dostaliśmy pieniądze. W tej kwocie przetargu jest to zaplanowane i będzie realizowane. Na budowę tego boiska nie będzie dodatkowych pieniędzy. Większą część za halę zapłaci urząd marszałkowski. Kwota z przetargu nie może różnić się od tej jaką zapłacimy.
Jerzy Żurawski – radny. Robimy w takim razie zapis jeżeli jest to wpisane w koszty przetargu w ramach takich samych środków to jest warunek podjęcia uchwały.  Wobec braku dalszej dyskusji przewodniczący odczytał projekt uchwały
i zarządził głosowanie.
Ustawowy skład radnych – 15, obecnych 14
Wyniki głosowania
Za- 13,
Przeciw – 0,
Wstrz – 1
( uchwała Nr XXIV/160/09 w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 6 )

do punktu 3 p-pkt „c”

Projekt uchwały w sprawie zbycia działki stanowiącej mienie komunalne gminy omówiła Pani Agnieszka Zaborowska.
Działka Nr 1713 położona w Dobrzyniu nad Wisłą, umożliwiała wcześniej odpływ wód opadowych z ulicy 22-go Stycznia. Droga ta jest obecnie skanalizowana, w związku z czym w/w działka stała się zbędna.
Z uwagi na niewielką powierzchnię nie ma możliwości indywidualnego jej zagospodarowania. Może ona jedynie poprawić zagospodarowanie trzech sąsiednich nieruchomości. Z wnioskiem o wykup wystąpił właściciel jednej
z tych nieruchomości. Zbycie może nastąpić w wyniku przetargu ograniczonego.
Biorąc powyższe pod uwagę wyrażenie zgody na zbycie przedmiotowej nieruchomości gruntowej jest uzasadnione.
Wojciech Reznerowicz – radny. Zapis „droga”, który jest w uzasadnieniu to chodzi o ulicę?
Agnieszka Zaborowska – tak to jest ul. 22-go stycznia.
Wojciech Renerowicz – radny. Kontynuując myśl o jakie zagospodarowanie chodzi.
Agnieszka zaborowska – przy wykupie tej małej działki poszerza się istniejącą. To jest jedna z  tych trzech małych działek. Proponuje pozostałe też takie małe zbyć.
Jerzy Żurawski – radny. Będzie wniosek to zajmiemy się innymi, na razie skupiamy się na tym.
Wojciech Reznerowicz – radny. Skarżył mi się jeden chętny, że wniosek był złożony i nie ma odpowiedzi, stąd moja sugestia.
Wobec braku dalszych pytań Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.
Ustawowy skład radnych – 15, obecnych 14
Wyniki głosowania
Za- 14,
Przeciw – 0,
Wstrz – 0
( uchwała Nr XXIV/161/09 w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 7 )

do punktu 3 p-pkt „d”

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2010 roku omówiła Pani Grażyna Habasińska – Sekretarz urzędu.
Stosownie do przepisów art. 1 ust. 1 o funduszu sołeckim Rada Gminy rozstrzyga o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki do dnia 31 marca roku poprzedzającego rok budżetowy podejmując stosowną uchwałę, w której wyraża zgodę bądź nie na wyodrębnienie środków w budżecie gminy.
W roku 2009 Rada podejmuje uchwałę o utworzeniu funduszu na rok 2010
w terminie do dnia 30 czerwca 2009r.
W rozumieniu przepisów o finansach publicznych, fundusz sołecki nie jest funduszem celowym, co oznacza, że fundusz sołecki jest częścią budżetu gminy, a nie jako wyodrębniony fundusz celowy i Rada sprawuje w zakresie przewidzianym ustawą kontrolę nad przeznaczeniem środków przez sołectwa.
Burmistrz w terminie do dnia 31 lipca roku poprzedzającego rok budżetowy przekazuje sołtysom informację o wysokości środków. Warunkiem przyznania sołectwu w danym roku budżetowym środków jest złożenie przez sołtysa wniosku w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy
w celu uwzględnienia go w projekcie budżetu gminy, zawierającego wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji  w ramach określonych środków wraz z uzasadnieniem oraz oszacowaniem kosztów.
Środki funduszu sołeckiego można przeznaczyć na realizację przedsięwzięć, które są zadaniami własnymi gminy i służą poprawie warunków życia mieszkańców oraz są zgodne ze strategią rozwoju gminy.
Środki te mogą być również przeznaczone na pokrycie wydatków na działania związane z usuwaniem skutków klęski żywiołowej.
Maria Pruchniewska – radna . Czy jeżeli nie będą środki przez dane sołectwo wykorzystane przechodzą na przyszły rok?
Grażyna Habasińska – Sekretarz. Tak podlegają zwrotowi.
Wobec braku pytań Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Ustawowy skład radnych – 15, obecnych 14
Wyniki głosowania
Za- 13,
Przeciw – 0,
Wstrz – 1
( uchwała Nr XXIV/162/09 w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 8 )

do punktu 3 p-pkt „e”

Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2009 omówiła Pani Celina Witkowska – Skarbnik.
010- Rolnictwo i łowiectwo
Zwiększenie 270.204,00 zł – dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot części dotacji podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej.
801 – Oświata i wychowanie
Zwiększenie – 1.121,00 zł – prowizja PZU Publiczne Gimnazjum w Chalinie, z przeznaczeniem na Zieloną Szkołę.
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Zmniejszenie  65.000,00 zł zadania o nazwie zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów w Płomianach z przeznaczeniem na zwiększenie energii elektrycznej w rozdziale 75023  i 90015.
926 – Kultura fizyczna i sport
Wyodrębnienie  z 5.000,00 zł (sport w gminie) 3.500,00 zł dla Społecznej Grupy Piłki Koszykowej.
Pozostałe przeniesienia między paragrafami spowodowane są zwiększeniem wydatków  w trakcie realizacji budżetu.
Maria Pruchniewska – radna. Dział 926 kultura fizyczna i sport. Jest przeznaczone dla Społecznej Grupy koszykowej 3.500 zł skąd się to wzięło. Jestem w komisji oświaty, sportu i rekreacji i nie przypominam sobie aby te pieniądze w ten sposób zostały podzielone. 
Paweł Szymański – 8.04.2009 wpłynęło podanie od społecznej grupy koszykowej o wsparcie finansowe na udział we wrześniu tj. sezonie piłki koszykowej. Jest to bardzo aktywna grupa ludzi, stąd też taka decyzja.
Maria Pruchniewska – radna. Uważam, że takie sprawy powinny być konsultowane z komisją. Mam jeszcze jedno pytanie czy kwota 5.000,00 zł wskazana w zmiana budżetowych musi być rozdysponowana na komisji czy nie.
Celina witkowska – skarbnik. Nie wszystko musi być konsultowane na komisji.
Maria Pruchniewska – radna. Ja jestem Przewodniczącą Komisji Oświaty i Sportu i uważam, że komisja o takich zmianach powinna wiedzieć. Myślę, że jeżeli jest taka możliwość to inne podmioty tez mogły by skorzystać z takich pieniędzy składając tylko podanie.
Ryszard Dobieszewski – Burmistrz. Na przyszłość będę takie sprawy konsultował z komisją.
Wobec braku pytań Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Ustawowy skład radnych – 15, obecnych 14
Wyniki głosowania
Za- 14,
Przeciw – 0,
Wstrz – 0
( uchwała Nr XXIV/163/09 w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 9)

 do punktu 4

Zostały złożone wnioski w sprawie:
Krzysztof Pryciak - radny – dokończenia wodociągowania na Kol. Chalin,
                               przeprowadzenia melioracji na Kol.Chalin      
Remigiusz Onka – radny – obcięcia poboczy Glewo-Grochowalsk, Glewo- Tulibowo, boiska w Glewie

do punktu 5

Zostały złożone wnioski w sprawie:
Stanisław Wnukowski – sołtys sołectwa Kamienica – wymiany okien w świetlicy/ mogą być używane / oraz pomalowanie wnętrza świetlicy.
Mieczysław Wojtowicz – sołtys sołectwa Dyblin – pomalowania przystanku autobusowego w Dyblinie.
Bożena Narowska – sołtys sołectwa Tulibowo – wykoszenia trawy przy drogach gminnych.
Krzysztof Żuchowski – sołtys sołectwa Kisielewo – wycięcia krzewów Szpiegowo-Kisielewo,
                               naprawy mostka przed boiskiem w Kisielewie. 
Janusz Lewandowski – sołtys sołectwa Krepa – ustawienie znaku drogowego
z nazwą miejscowości Krępa / B22/,
                              zastąpienia szlaki na drogach innym kruszcem.
Tadeusz Amroziewicz – sołtys sołectwa Grochowalsk – ustalenia właściciela    działki dzierżawionej przez Pana  Wojciecha Sokołowskiego.

           do punktu 6   
     
Przewodniczący Rady – Henryk Domeradzki kończąc obrady dwudziestej czwartej Sesji, podziękował wszystkim uczestnikom obrad, a następnie stwierdził, że zamyka obrady dwudziestej czwartej Sesji Rady Miejskiej.


Protokółowała :                                                               Przewodniczący Rady


drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2009-08-31 10:08
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2009-08-31 10:51

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1202
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2009-08-31 11:15

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5207239
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-24 13:17

Stopka strony