Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr XXXVIII/209/2014

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 15 maja 2014 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dobrzyń   nad Wisłą na lata 2014–2027

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. Nr 594 ze zm.)

Rada Miejska postanawia:

§ 1

 W uchwale Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą Nr XXXII/182/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku,

 zmienioną:

- uchwałą Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą Nr XXXVI/198/2014 z dnia 31 marca 2014 roku

zmienia się załącznik nr 1 do uchwały.  

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

 

 

 

Uzasadnienie

W załączniku nr 1 zmiany polegają na dostosowaniu kwot do uchwały zmieniającej budżet Miasta i Gminy na 2014 rok.

 

 

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2027

Na podstawie art. 230 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą przedkłada w załączeniu Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2014-2027.

Uchwałę przygotowano zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zm.). Przy opracowywaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej oparto się na Wytycznych Ministra Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych – aktualizacja – listopad 2013. 

Wieloletnia Prognoza Finansowa powiązana jest z uchwałą budżetową na 2014 rok. Budżet gminy na rok 2014 i lata następne został zaplanowany w oparciu  o szczegółową analizę jego wykonania w latach poprzednich, dane prognostyczne wynikające z podpisanych umów oraz przewidywany wzrost poszczególnych źródeł dochodów oraz wydatków w latach 2014-2027. Prognozowane dochody i wydatki w latach 2014 – 2027 opracowane zostały na okres, na który zaciągnięto zobowiązania.

DOCHODY

Dochody zostały ustalone na podstawie ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010r. Nr 80, poz. 526 ze zm.), która określa źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz zasady ustalania i gromadzenia tych  dochodów. Plan dochodów uwzględnia podstawowe źródła o charakterze dochodów podatkowych i opłat lokalnych oraz dochodów pochodzących z wykorzystania składników majątkowych gminy.

Plan dochodów ogółem na 2014 wynosi  28.029.288,89 zł.

Dochody  zmniejszyły się o 3.066.804,68 zł od wykonanych dochodów za  2013 rok.

Na niższy poziom dochodów wpływa zmniejszenie subwencji oraz przyznanie mniejszych kwot dotacji. Duży wzrost podatku od nieruchomości w 2013 roku w stosunku do 2012 roku stanowił wpłatę zaległego podatku od budowli wiatrowych za 2010, 2011 oraz 2012 rok. Na 2014 rok nie przewidziano znacznego wzrostu dochodów pochodzących z tego źródła.      

W dochodach ogółem wyszczególniono:

1. Dochody bieżące – 27.686.788,89 zł

- planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w kwocie wskazanej przez Ministra Finansów pismo ST3/4820/2/2014,

- dochody z tytułu podatków lokalnych i opłat przyjęto na podstawie Zarządzenia Nr F.N.0050.32.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą (na poziomie 2013 roku).

- wielkości subwencji przyjęte na podstawie informacji przekazanych przez Ministra

  Finansów pismo ST/4820/2/2014,

- dotacje zgodne z wielkościami wskazanymi przez dysponentów,

- pozostałe dochody bieżące zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania 2013 r.

2. Dochody majątkowe – 342.500,00 zł

Dochody majątkowe stanowią 1,22% dochodów ogółem. Dochody te zmniejszają się o kwotę 316.481,68 zł od dochodów z 2013 roku. W poprzednim roku dochody te pochodziły  głównie ze zwrotu dotacji inwestycyjnych. Dochody ze sprzedaży majątku w 2014 roku pochodzić będą ze sprzedaży lokali mieszkalnych oraz działek. Planuje się sprzedaż trzech lokali mieszkalnych za kwotę 30.000,00 zł, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr XXI/129/05, zmienioną uchwałą  Nr XXI/116/2012 oraz uchwałą Nr XXVII/160/2013. Planuje się także sprzedaż trzech działek za kwotę 20.000,00 zł. Działki położone są w miejscowości Dyblin (uchwała XXI/117/2012), w miejscowości Mokowo (uchwała VIII/54/07) oraz  w miejscowości Płomiany (uchwała XI/64/2011). Drugim źródłem dochodów będą wpływy od mieszkańców w wysokości 52.500,00 zł na budowę 15 przyzagrodowych oczyszczalni (wkład własny mieszkańca 3.500,00 zł).

Kwota 240.000,00 zł stanowi dotację na zadanie inwestycyjne.

Prognozowane dochody na lata 2015-2027

Planując dochody bieżące w następnych latach przyjęto następujący procentowy ich  wzrost: na 2015 rok przyjęto 103,8%. Jest to wzrost zgodny ze wskaźnikami makroekonomicznymi.  Planowany jest wzrost podatku od nieruchomości w związku z zakończeniem budowy gazociągu na terenie gminy.

W latach 2016-2018 wszystkie dochody bieżące zostały zaplanowane ze szczególną ostrożnością i zastosowano wskaźniki makroekonomiczne w wielkościach mniejszych niż wytyczne Ministerstwa Finansów na poziomie 102,5%.

W latach 2019 – 2027 przyjęto wskaźniki makroekonomiczne Ministerstwa Finansów.

Planując dochody majątkowe w latach 2015 – 2018 przyjęto uśrednioną kwotę 500.000,00 zł. Źródłem dochodów będą zwroty dotacji inwestycyjnych, wpłaty mieszkańców oraz sprzedaż majątku. W następnych latach nie przewiduje się tak dużych dochodów ze sprzedaży, dlatego też ustala się ich wysokość na poziomie 30.000,00 zł.

 

WYDATKI

 

Podstawę prawną do planowania wydatków budżetowych stanowi ustawa z dnia  8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z  2013 roku, poz. 594 ze zm.), która określa zakres działania i zadania własne gminy oraz inne zadania zlecone ustawami.

 

Plan wydatków ogółem – 29.508.742,89 zł.

Plan wydatków budżetowych jest planem realnym, uwzględniającym koszty utrzymania i funkcjonowania gminy oraz wszystkich jednostek organizacyjnych, a także instytucji kultury. Po stronie wydatków bieżących uwzględniono kwoty na spłatę  odsetek od pożyczek i kredytów. Wydatki ogółem zwiększyły się o 1.947.648,31 zł od wykonanych wydatków za 2013 roku.

Zaplanowane wydatki bieżące na rok 2014 i kolejne lata pozwalają na zachowanie reguły z art. 242 ustawy o finansach publicznych, że nie może być uchwalony budżet, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące, powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Od 2014 roku kwota ta stopniowo wzrasta (2014 rok – 762.312,00 zł; 2015 rok 1.839.789,00 zł…2027 rok 4.138.794,00 zł).

Wydatki budżetu zostały przedstawione w szczegółowości wynikającej z art. 226 ustawy o finansach publicznych (obsługa długu, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST oraz przedsięwzięcia).

W ramach wydatków ogółem wyszczególniono:

a) wydatki bieżące w kwocie 26.924.476,89 zł w tym: obsługa długu w kwocie 250.000,00 zł z przeznaczeniem na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz planowanych do

zaciągnięcia w roku 2014. W roku 2014 nie planuje się większych remontów, a pozostałe wydatki zaplanowane zostały na poziomie pozwalającym wykonywać zadania wynikające z ustawy o samorządzie gminnym.

b) wydatki majątkowe w kwocie 2.584.266,00 zł, co stanowi 8,76% wydatków ogółem.       Są to wydatki zaplanowane na realizacje zadań i zakupów inwestycyjnych. Do realizacji w 2014 roku zaplanowano zadania, które są już rozpoczęte i zostały podpisane umowy oraz nowe zadania. Wprowadzenie do planu nowych inwestycji uzależnione będzie od pozyskanych środków zewnętrznych.

Prognozowane wydatki na lata 2015-2027

Wzrost wydatków uzależniony jest ściśle od dochodów. Jeżeli zatem będą wzrastać wydatki

bieżące w roku 2015 i w latach kolejnych należy dokonywać podwyżek podatków i opłat lokalnych. Przy planowaniu wydatków bieżących na lata 2015-2027 zastosowane zostały wskaźniki makroekonomiczne, które kształtują się w następujący sposób:

2015-2017 – wzrost o 102,5%,

2018-2022 – wzrost o 102,4%

2023-2027 – wzrost o 102,3%.

Poziom wydatków majątkowych w latach 2015 - 2027 wynika z przyjętego wariantu planu inwestycyjnego dostosowanego do poziomu potrzeb inwestycyjnych mieszkańców oraz do możliwości finansowych Miasta i Gminy, gdyż w pierwszej kolejności należy zabezpieczyć niezbędne wydatki bieżące oraz spłaty zobowiązań gminy.

W najbliższych latach przewidywana jest poprawa jakości wody na terenie gminy (modernizacja stacji uzdatniania wody, budowa studni głębinowych, modernizacja sieci wodociągowej). Środki na ten cel pragniemy pozyskać z dochodów własnych oraz z zewnętrznych źródeł jakimi są: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z Torunia, Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych oraz programy unijne.

Wynik budżetu

Wynik budżetu to różnica miedzy dochodami a wydatkami budżetu, która stanowi odpowiednio nadwyżkę budżetu lub deficyt budżetu ( art. 217 ust.1 u f p). Wynik budżetu w latach 2014 - 2027 jest efektem przedstawionych założeń planistycznych dla dochodów i wydatków.

W roku 2014 planuje się deficyt budżetu w wysokości 1.479.454,00 zł, który wynika w szczególności z założonego do realizacji programu inwestycyjnego w tym okresie.

Dzięki oszczędnością i pozyskaniu dodatkowych dochodów, udało się spłacić w całości dwa kredyty i po dwóch latach gmina może zaciągać nowe zobowiązania. Planowany deficyt budżetowy pokryty będzie długoterminowymi pożyczkami z W F O Ś i G W, kredytem w innym banku komercyjnym oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych. Zobowiązania planuje się zaciągnąć się na 10 lat z czteroletnim okresem karencji w spłacie kapitału. Na tym etapie są to kwoty wstępne, ponieważ przedsięwzięcia inwestycyjne planowano w wielkościach kosztorysowych, a zatem ich zmiana nastąpi po wyłonieniu wykonawców  w drodze zamówień publicznych.

W latach 2015 -2027 planuje się nadwyżkę budżetu, która przeznaczona będzie na rozchody budżetu ( spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek ).

Przychody budżetu

W  2014 roku planuje się przychody budżetu w wysokości 3.537.945,00 zł.

Rozchody budżetu

Rozchody budżetu obejmują spłatę długu zaplanowaną na podstawie harmonogramów spłat

zaciągniętych pożyczek i kredytów, a także spłat nowego zadłużenia planowanego do

zaciągnięcia w 2014 roku. Spłata przypadająca na 2014 rok – 1.028.491,00 zł. Obejmuje także lokatę w wysokości 1.030.000,00 zł.

 

Prognoza długu na lata 2014 – 2027

Kwota długu na 31.12.2013 r. jako przewidywane wykonanie wynosi 4.039.127,04 zł. Do wyliczeń tej kwoty przyjęto kwotę długu 5.883.851,85 zł na koniec roku 2012 i pomniejszono o spłacone kredyty i pożyczki w 2013 roku w kwocie 1.599.684,81 zł oraz o umorzenia pożyczek 245.040,00 zł.

Do wyliczenia wskaźnika zadłużenia zastosowano wzór wg ustawy o finansach publicznych. Po wyliczeniu WPF dokonano analizy wskaźników zadłużenia. Z analizy wynika, że „Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń” są niższe od „Dopuszczalnych wskaźników spłaty zobowiązań określonych w  art. 243 u f p”. I tak w 2014 roku wskaźnik wynosi 4,60%, a dopuszczalny to 6,53%; w 2015 roku wskaźnik wynosi 4,67%, a dopuszczalny to 6,58%; w 2016 roku wskaźnik wynosi 4,14%, a dopuszczalny to 6,75%; ... w 2027 roku wskaźnik wynosi 0,11%, a dopuszczalny to 10,05%.

 

Przedsięwzięcia Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

Wykaz realizowanych i planowanych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich zawiera załącznik nr 2 do uchwały. Limit zobowiązań dla przedsięwzięć wieloletnich określono jako suma wydatków przewidzianych do realizacji poszczególnych zadań począwszy od 2014 roku do końca okresu realizacji zadań.

 

 

           

 

 

 

 

 

 

  • opublikował: Karol Kalinowski
    data publikacji: 2014-06-06 11:56
  • zmodyfikował: Karol Kalinowski
    ostatnia modyfikacja: 2014-06-06 12:05

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1453
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2014-06-06 12:15

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5218409
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-30 15:03

Stopka strony