Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

UCHWAŁA NR 16 / 140 / 01

Rady Miejskiej Dobrzyń n.Wisłą, z dnia 28 marca 2001 roku

w sprawie : poboru łącznego zobowiązania pieniężnego w drodze inkasa i wynagradzania
inkasentów.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 1996 roku Dz. U. Nr 13, poz. 74 z późn.zm. ), art. 28 § 4, Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (Dz.U. 137, poz. 926 z późn. zm.), art. 6 b Ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym ( tekst jednolity z 1993 roku Dz. U. nr 94, poz. 431 z późn. zm. ), art. 66, ust. 9 Ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach ( Dz. U. nr 101, poz. 444 z późn. zm.), art. 6, ust. 9 Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. nr 9, poz. 31 z późn. zm. ) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 września 1996 roku w sprawie łącznego zobowiązania pieniężnego ( Dz. U. nr 112, poz.539 )


Rada Miejska uchwala, co następuje :

§ 1

1.Podatek rolny, podatek leśny oraz podatek od nieruchomości od osób fizycznych, nawet gdy
występuje tylko jeden z tych podatków, należne za dany rok podatkowy na terenie tej samej
gminy, pobiera się w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, z wyjątkiem ustępu 2, na
podstawie jednego nakazu płatniczego.
2.Łączne zobowiązanie pieniężne przypadające od przedmiotów opodatkowania stanowiących
współwłasność albo będących we współposiadaniu osób fizycznych ustala się w odrębnych
nakazach płatniczych.

§ 2

Inkasentami łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych ustala się sołtysów.

§ 3

Łączne zobowiązanie pieniężne jest płatne w czterech ratach, w terminach do dnia :
15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.

§ 4

Ustala się dla inkasentów wynagrodzenie :
1. 5 % prowizji od zainkasowanych należności,
2. 10 % najniższego wynagrodzenia ustalonego przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej,
za stawiennictwo na wezwanie Kierownika Urzędu,
3. 5 % najniższego wynagrodzenia ustalonego przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej,
za pobranie kwitariuszy, zdanie kwitariuszy i rozliczenie ( 8 razy w roku ),
4. 3 złote za rozprowadzenie nakazu płatniczego,
5. dieta w wysokości ustalonej dla radnych Rady Miejskiej za uczestnictwo w obradach Rady Miejskiej dla Przewodniczących Rad Sołeckich.


- 2 -

§ 5

Wynagrodzenie dla inkasentów wypłacane będzie w kasie Urzędu Miasta i Gminy w terminach :

1. prowizja – do 15 dni po rozliczeniu każdej raty,
2. w dniu stawiennictwa do Urzędu Miasta i Gminy,
3. przy rozliczeniu raty podatku,
4. do 15 dni po rozprowadzeniu nakazów,
5. w dniu uczestnictwa w obradach Sesji Rady Miejskiej.

§ 6

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Miasta i Gminy.

§ 7

Traci moc Uchwała Nr XX/100/97 Rady Miejskiej Dobrzyń n. Wisłą, z dnia 26 lutego 1997 r.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty.
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-04-04 12:47

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2100
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-04-04 12:47

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5154272
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-15 13:11

Stopka strony