Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwały  sprawie:     

Uchwała nr V/32/2019 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 9 stycznia  2019 roku

uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2019 rok Otwórz
Uchwała nr V/33/2019 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 9 stycznia  2019 roku uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2019-2043 Otwórz
Uchwała nr V/34/2019 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 9 stycznia  2019 roku zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy na 2019 rok Otwórz
Uchwała nr V/35/2019 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 9 stycznia  2019 roku obciążenia nieruchomości hipoteką Otwórz
Uchwała nr VI/36/2019 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 stycznia 2019 roku zmian budżetu Miasta i Gminy na 2019 rok Otwórz
Uchwała nr VI/37/2019 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 stycznia 2019 roku zarządzenia wyborów sołtysów i członków rad sołeckich Otwórz
Uchwała nr VI/38/2019 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 stycznia 2019 roku wydzierżawienia na okres do 10 lat oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 1155/2 położonej w Dobrzyniu nad Wisłą Otwórz
Uchwała nr VI/39/2019 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 stycznia 2019 roku określenia zasad oraz trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowych udzielanych osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków Otwórz
Uchwała nr VI/40/2019 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 stycznia 2019 roku oddania w najem lokalu użytkowego Otwórz
Uchwała nr VI/41/2019 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 stycznia 2019 roku zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2019-2043 Otwórz
Uchwała nr VII/42/2019 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 4 marca 2019 roku utraty mocy niektórych uchwał Otwórz
Uchwała nr VII/43/2019 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 4 marca 2019 roku określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych udzielanych osobom fizycznym na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na cele mieszkaniowe Otwórz
Uchwała nr VIII/44/2019 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 26 marca 2019 roku zmian budżetu Miasta i Gminy na 2019 rok Otwórz
Uchwała nr VIII/45/2019 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 26 marca 2019 roku zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2019-2043 Otwórz
Uchwała nr VIII/46/2019 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 26 marca 2019 roku ustalenia wysokości diet dla radnych oraz sposoby ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych Otwórz
Uchwała nr VIII/47/2019 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 26 marca 2019 roku zmiany statutu Zespołu Obsługi Szkół w Dobrzyniu nad Wisłą Otwórz
Uchwała nr VIII/48/2019 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 26 marca 2019 roku oddania w najem lokalu użytkowego Otwórz
Uchwała nr VIII/49/2019 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 26 marca 2019 roku przyjęcia raportu z wykonania ,, Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą " za lata 2017-2018 Otwórz
Uchwała nr VIII/50/2019 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 26 marca 2019 roku programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt Otwórz
Uchwała nr IX/51/2019 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 25 kwietnia 2019 roku zmian budżetu Miasta i Gminy na 2019 rok Otwórz
Uchwała nr IX/52/2019 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 25 kwietnia 2019 roku

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2019-2043

Otwórz
Uchwała nr IX/53/2019 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 25 kwietnia 2019 roku zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy na 2019 rok oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań Otwórz
Uchwała nr X/54/2019 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 24 czerwca 2019 roku udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą wotum zaufania Otwórz
Uchwała nr X/55/2019 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 24 czerwca 2019 roku

zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą za 2018 rok

Otwórz
Uchwała nr X/56/2019 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 24 czerwca 2019 roku absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą za 2018 rok Otwórz
Uchwała nr X/57/2019 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 24 czerwca 2019 roku zmian budżetu Miasta i Gminy na 2019 rok Otwórz
Uchwała nr X/58/2019 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 24 czerwca 2019 roku zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2019-2043 Otwórz
Uchwała nr XI/59/2019 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 27 sierpnia 2019 roku zmian budżetu Miasta i Gminy na 2019 rok Otwórz
Uchwała nr XI/60/2019 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 27 sierpnia 2019 roku zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2019-2043 Otwórz
Uchwała nr XI/61/2019 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 27 sierpnia 2019 roku zaciągnięcia pożyczki płatniczej na wyprzedzające finansowanie działań dofinansowywanych ze środków Unii Europejskiej celem zapewnienia ciągłości finansowanych przedsięwzięć Otwórz
Uchwała nr XI/62/2019 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 27 sierpnia 2019 roku wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości służebnością przesyłu

Otwórz

Uchwała nr XI/63/2019 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 27 sierpnia 2019 roku ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Dobrzyń nad Wisłą oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, mających siedzibę na obszarze Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą Otwórz
Uchwała nr XI/64/2019 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 27 sierpnia 2019 roku ustalenia sieci prowadzonych przez Miasto i Gminę Dobrzyń nad Wisłą publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Otwórz
Uchwała nr XI/65/2019 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 27 sierpnia 2019 roku określenia niektórym nauczycielom zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć Otwórz
Uchwała nr XII/66/2019 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 10 września 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy na 2019 rok oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań Otwórz

Uchwała nr XIII/67/2019 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 września 2019 roku

zmiany budżetu Miasta i Gminy na 2019 rok Otwórz
Uchwała nr XIII/68/2019 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 września 2019 roku zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą za lata 2019-2043 Otwórz
Uchwała nr XIII/69/2019 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 września 2019 roku nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Chalin gm. Dobrzyń nad Wisłą Otwórz
Uchwała nr XIII/70/2019 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 września 2019 roku ustanowienia nagrody im. Adama Adamandego Kochańskiego Otwórz
Uchwała nr XIV/71/2019 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 października 2019 roku zmian budżetu Miasta i Gminy na 2019 rok Otwórz
Uchwała nr XIV/72/2019 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 października 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów

 

Otwórz

 

Uchwała nr XIV/73/2019 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 października 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Otwórz
Uchwała nr XIV/74/2019 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 października 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Otwórz
Uchwała nr XIV/75/2019 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 października 2019 roku wyboru przedstawicieli Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą do kapituły nagrody im. Adama Adamandego Kochańskiego Otwórz
Uchwała nr XV/76/2019 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 listopada 2019 roku uchwalenia ,,Wieloletniego Programu współpracy Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisła z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2020-2024" Otwórz
Uchwała nr XV/77/2019 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 listopada 2019 roku stwierdzenia zakończenia działalności gimnazjów prowadzonych przez Miasto i Gminę Dobrzyń nad Wisłą Otwórz
Uchwała nr XV/78/2019 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 listopada 2019 roku zmian budżetu Miasta i Gminy na 2019 rok Otwórz
Uchwała nr XV/79/2019 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 listopada 2019 roku zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2019-2043 Otwórz
Uchwała nr XV/80/2019 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 listopada 2019 roku obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na 2020 rok Otwórz
Uchwała nr XV/81/2019 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 listopada 2019 roku określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok i zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości Otwórz
Uchwała nr XV/82/2019 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 listopada 2019 roku określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok Otwórz
Uchwała nr XV/83/2019 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 listopada 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru przedstawicieli Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą do Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej Otwórz
Uchwała nr XVI/84/2019 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 20 grudnia 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy  na 2019 rok Otwórz
Uchwała nr XVI/85/2019 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 20 grudnia 2019 roku zmian budżetu Miasta i Gminy na 2019 rok Otwórz
Uchwała nr XVI/86/2019 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 20 grudnia 2019 roku zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2019-2043 Otwórz
Uchwała nr XVI/87/2019 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 20 grudnia 2019 roku określenia niektórym nauczycielom zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć Otwórz
Uchwała nr XVI/88/2019 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 20 grudnia 2019 roku ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Dobrzyń nad Wisłą na rok szkolny 2019/2020 Otwórz
Uchwała nr XVI/89/2019 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 20 grudnia 2019 roku przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 Otwórz
Uchwała nr XVI/90/2019 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 20 grudnia 2019 roku określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego Otwórz
Uchwała nr XVI/91/2019 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 20 grudnia 2019 roku uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2020-2038 Otwórz
Uchwała nr XVI/92/2019 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 20 grudnia 2019 roku uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2020 rok Otwórz
  • opublikował: Magdalena Sujka
    data publikacji: 2019-01-02 12:35
  • zmodyfikował: Magdalena Sujka
    ostatnia modyfikacja: 2020-01-03 13:48

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 978
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-01-03 13:48

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5156850
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-15 13:11

Stopka strony