Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

 Uchwała Nr XXIV/140/2013
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 28 stycznia 2013 roku

 

w sprawie: zatwierdzenia „Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę” na terenie gminy Dobrzyń nad Wisłą z ujęcia w miejscowości Zaduszniki, gm. Wielgie.

 

Na podstawie art. 24 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 123 poz. 858 ze zm.) oraz art. 7 ust. 1 pkt 3 i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz.U.Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)

 

Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Zatwierdza na okres od 1 marca 2013 r. do 28 lutego 2014 r. „Taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę” na terenie gminy Dobrzyń nad Wisłą, obejmującym wsie Glewo, Krępę, Tulibowo oraz część wsi Krojczyn, zaopatrywanych w wodę kupowaną z ujęcia Zaduszniki gm. Wielgie, w wysokości 3,24 zł za 1 m3 netto.

Do w/w ceny doliczony będzie podatek VAT według obowiązujących przepisów.

§ 2

 

Traci moc Uchwała Nr XIV/80/2012 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 24 stycznia 2012 r.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

 

 

  U Z A S A D N I E N I E

do uchwały w sprawie zatwierdzenia „Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę” na terenie Gminy Dobrzyń nad Wisłą z ujęcia w miejscowości Zaduszniki, Gmina Wielgie.

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji, Andrzej Wyszyński, ul. 22-go Stycznia 3, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą przedłożył w dniu 14-12-2012 r. wniosek o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Dobrzyń nad Wisłą z ujęcia w miejscowości Zaduszniki, gm. Wielgie, będącym w zarządzie Sp. z o.o. Ekoflora, na okres od 1 marca 2013 do 28 lutego 2014 r., który zakłada 34,44 % wzrost opłaty za wodę dla wszystkich odbiorców.

Burmistrz Miasta i Gminy w ramach obowiązku wynikającego z art. 24 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, sprawdził zgodność wniosku z przepisami ustawy i dokonał weryfikacji kosztów związanych ze świadczeniem usług za poprzedni rok obrachunkowy pod względem celowości ich ponoszenia nie wnosząc uwag.

Aktualnie obowiązująca cena sprzedaży wody pobieranej z ujęcia w miejscowości Zaduszniki, gm. Wielgie wynosi 2,41 zł/m plus podatek VAT co stanowi brutto 2,60 zł.

Proponowana podwyżka ceny za wodę , obejmuje wyłącznie kwotę stanowiącą wzrost ceny zakupu wody od Sp. z o.o. Ekoflora, co stanowi 0,90 zł/m3 brutto.

Nowa cena zakupowanej wody wynosić będzie 3,50 zł/m3 brutto
i obowiązywać będzie od dnia 1 marca 2013 roku.

Nadmieniam, że podwyżka ceny wody zakupowanej wynika
z umowy zawartej w dniu 01-08-1994 r. pomiędzy Urzędem Miasta
i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą, a Sp. z o.o. Ekoflora, Słomczyn 51,
05-600 Grójec.

Uwzględniając powyższe uzasadnienie, proszę Wysoką Radę
o podjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu. 

 

 

 

 

drukuj ()

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 954
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2013-05-09 10:25

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5169564
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-21 11:23

Stopka strony