Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KROJCZYNIE.

1. Postanowienia ogólne:

- rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły realizującym zadania wynikające ze statutu szkoły,

- rada zatwierdza, wnioskuje, opiniuje w sprawach związanych z działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą szkoły,

- w skład rady wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole,

- przewodniczącym rady jest dyrektor szkoły,

- w zebraniach lub w określonych punktach porządku zebrania mogą uczestniczyć z głosem doradczym lekarze, pielęgniarki, przedstawiciele komitetu rodzicielskiego lub inne osoby zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady.

2. Podstawowe zadania rady pedagogicznej :

- planowanie, organizowanie pracy dydaktyczne, wychowawczej i opiekuńczej szkoły,

- okresowe i roczne analizowanie i ocenianie stanu nauczania i wychowania oraz organizacyjnych i materialnych warunków pracy szkoły,

- kształcenie postaw etycznych, obywatelskich i zawodowych swoich członków,

- organizowanie wewnętrznego samokształcenia i upowszechnianie innowacji pedagogicznych,

- współpraca z rodzicami oraz organizacjami wspomagającymi szkołę.

3. Uprawnienia rady pedagogicznej.

1. Rada pedagogiczna zatwierdza :

- statut szkoły,

- plan pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły ,

- wyniki klasyfikacji i promocji uczniów,

- wnioski stałych i doraźnych komisji powołanych przez radę,

- szkolne regulaminy o charakterze wewnętrznym,

- wnioski w sprawie przyznawania uczniom nagród, wyróżnień oraz udzielania kar,

- wnioski o skreślenie z listy uczniów zgodnie z odrębnymi przepisami,

- uchwały dotyczące innowacji i eksperymentów pedagogicznych,

- organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli,

- programy działające w szkole, w tym program wychowawczy i profilaktyczny.

2. Rada pedagogiczna opiniuje :

- organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

- projekt planu finansowego szkoły,

- wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom nagród, odznaczeń i wyróżnień, także dla dyrektora szkoły,

- propozycje przydziału nauczycielom stałych prac, zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

1) kandydatów do powierzenia im funkcji kierowniczych w szkole,

2) szkolny zestaw programów nauczania i szkolny plan nauczania.

3. Ponadto :

- rada może występować z wnioskami do organu prowadzącego szkołę o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego ,

- przygotowuje projekt statutu szkoły lub jego zmiany,

- zebrania plenarne organizowane są zgodnie z planem posiedzeń rady,

- zebrania rady organizowane są na wniosek dyrektora, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego szkołę albo co najmniej 1/3 członków rady,

- uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/2 członków rady, uchwały dotyczą wszystkich pracowników szkoły.

4. Realizuje zadania należące do kompetencji rady szkoły / w przypadku gdy nie została ona powołana /, a w szczególności :

- może występować do organu prowadzącego, dyrektora z wnioskami dotyczącymi sytuacji oraz stanu szkoły, a w szczególności w sprawach dotyczących organizacji zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych,

- może występować z wnioskami do organu sprawującego nadzór pedagogiczny o zbadanie i dokonanie oceny działalności szkoły, jej dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w szkole.

5. Obowiązki i uprawnienia przewodniczącego rady pedagogicznej :

Przewodniczący rady pedagogicznej jest zobowiązany do :

- realizacji uchwał rady,

- tworzenia atmosfery życzliwości i zgodnego współdziałania wszystkich członków rady w podnoszeniu poziomu pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły,

- takiego oddziaływania na postawy nauczycieli, które pobudzi ich do twórczej pracy oraz do podnoszenia kwalifikacji pedagogicznych,

- zapoznawania członków rady z obowiązującymi przepisami oraz omawiania trybu i form ich realizacji,

- przedstawianie radzie nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działalności szkoły,

- dokonywania analizy podejmowanych uchwał oraz wstrzymywania ich wykonania, jeżeli są one niezgodne z przepisami, o wstrzymaniu wykonania uchwały niezwłocznie informuje organ nadzorujący szkołę celem zajęcia przez ten organ stanowiska.

6. Obowiązki członka rady pedagogicznej :

Członek rady pedagogicznej jest zobowiązany do :

- współtworzenia atmosfery życzliwości, koleżeństwa i zgodnego współdziałania ze wszystkimi członkami rady pedagogicznej,

- przestrzegania postanowień prawa szkolnego oraz wewnętrznych zarządzeń dyrektora szkoły,

- czynnego uczestnictwa we wszystkich zebraniach i pracach rady i w jej komisjach, do których został powołany,

- realizowania uchwał rady także wtedy, gdy zgłosił do nich swoje zastrzeżenia,

- składania przez radę sprawozdań z wykonanych przez nią zadań,

- przestrzegania tajemnicy obrad rady pedagogicznej.

7. Dokumentacja rady pedagogicznej :

- z zebrań rady oraz komisji sporządzane są protokoły w ciągu 7 dni,

- protokół wraz z listą obecności jej członków podpisuje przewodniczący obrad i protokolant,

- członkowie rady są zobowiązani w terminie 14 dni od sporządzenia protokółu do zapoznania się z jego treścią i zgłoszenia ewentualnych przewodniczącemu obrad,

- rada na następnym posiedzeniu decyduje o wprowadzeniu poprawek do protokołu,

- księgę protokołów należy udostępnić na terenie szkoły jej nauczycielom, upoważnionym pracownikom zatrudnionym w organach nadzorujących szkołę, upoważnionym przedstawicielom związków zawodowych zrzeszających nauczycieli,

- książka protokołów powinna być opieczętowana i podpisana przez dyrektora szkoły i zaopatrzona w klauzulę : „ Księga zawiera ......... stron i obejmuje okres pracy rady pedagogicznej / komisji / od dnia ........ do dnia...........”

Regulamin Rady Pedagogicznej po wprowadzeniu poprawek został zatwierdzony dnia 3.11.2003 r.
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-07-29 09:28
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2005-07-29 10:49

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3599
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-07-29 10:49

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5153592
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-15 13:11

Stopka strony