Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

UCHWAŁA NR XVII / 95 / 04
RADY MIEJSKIEJ DOBRZYŃ N. WISŁĄ Z DNIA 03 GRUDNIA 2004 roku
w sprawie : zasad przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli.
Na podstawie art. 49 ust. 2 i art. 91 d pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966, Nr 213, poz. 2081; z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 179, poz. 1845), art. 13 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca 2004 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 179, poz. 1845)
uchwala się, co następuje:
§1
Ustala się zasady przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli, określone w Regulaminie przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą.
§3
Traci moc Zarządzenie Nr 16 /04 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą w sprawie zasad przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie miasta i gminy.


Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVII / 95 / 04
Rady Miejskiej Dobrzyń n. Wisłą
z dnia 03 grudnia 2004 r.
REGULAMIN
przyznawania nagród Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli.
§ 1
Niniejszy regulamin określa zasady przyznawania oraz tryb składania i rozpatrywania wniosków o Nagrodę Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą, ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli.
§2
Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o :
1. Szkołach - należy przez to rozumieć : przedszkole samorządowe, szkoły
podstawowe i publiczne gimnazja, dla których Miasto i Gmina Dobrzyń n.
Wisłą jest organem prowadzącym.
2. Nauczycielach - należy przez to rozumieć nauczycieli zatrudnionych w
przedszkolu samorządowym, szkołach podstawowych i publicznych
gimnazjach, dla których Miasto i Gmina Dobrzyń n. Wisłą jest organem
prowadzącym.
3. Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń n.
Wisłą.
4. Nagrodzie Burmistrza - należy przez to rozumieć Nagrodę Burmistrza Miasta
i Gminy Dobrzyń n. Wisłą, ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli.
5. Komisji - należy przez to rozumieć Komisję ds. przyznawania nagród
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą, ze specjalnego funduszu nagród
dla nauczycieli.
§3
1. Nagroda będzie przyznawana z okazji Dnia Edukacji Narodowej, a wyjątkowo
także w innych terminach.
2. Nagroda może być przyznana :

- nauczycielom za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno -
wychowawczej lub opiekuńczej,
- dyrektorom i wicedyrektorom, za wzorowe wywiązywanie się z
obowiązków oraz za osobisty wkład w rozwój i wysokie wyniki
osiągane przez szkołę.
§4
Nagrodę Burmistrza mogą otrzymać nauczyciele, którzy :
- osiągają szczególnie wyróżniające wyniki w pracy dydaktyczno - wychowawczej lub opiekuńczej,

- posiadają ocenę pracy,
- legitymują się co najmniej pięcioletnim stażem pracy pedagogicznej,
- nie otrzymali Nagrody Burmistrza w ciągu ostatnich 3 lat,
- uzyskali pozytywną opinię zakładowej organizacji związkowej ( lub
odpowiedniej wg kompetencji struktury nauczycielskiego związku
zawodowego ), jeżeli kandydat należy do nauczycielskiego związku
zawodowego.
§5
Nagrodę Burmistrza mogą otrzymać dyrektorzy i wicedyrektorzy, którzy :
- spełniają kryteria określone w § 4,
- kierują szkołami , które osiągają wysokie wyniki w pracy dydaktyczno
- wychowawczej lub opiekuńczej,
- posiadają osobiste zasługi w rozwój szkoły,
- posiadają pozytywną opinię ponadzakładowych struktur
nauczycielskich związków zawodowych działających na poziomie
gminy.
§6
1. Wielkość środków przeznaczonych na Nagrody Burmistrza wynosi 25 % specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczne – wychowawcze zaplanowanego w budżecie miasta i gminy.
2. Wartość Nagrody nie może przekraczać nagrody II stopnia Ministra
właściwego ds. oświaty i nie może być niższa od nagrody Dyrektora Szkoły.
3. Ilość nagród i ich wysokość określa każdorazowo Burmistrz.
§7
1. Burmistrz może z własnej inicjatywy przyznać nagrodę, jeżeli kandydat
spełnia warunki określone w § 4 i § 5.
W takim przypadku Burmistrz powiadamia wcześniej Komisję, która w uzasadnionych wypadkach może wnioskować o anulowanie decyzji.
2. Liczba przyznanych nagród w tym trybie nie może być większa niż 2.
§8
1. Z wnioskami o przyznanie Nagrody Burmistrza nauczycielom, zastępcom
dyrektorów szkół występują dyrektorzy szkół.
2. Z wnioskami o przyznanie nagrody Burmistrza dyrektorom szkół mogą
wystąpić :

- Burmistrz,
- Przewodniczący Rady Miejskiej Dobrzyń n. Wisłą,
- Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą.
§9
1. Tryb składania i rozpatrywania wniosków jest następujący :

- wnioski o Nagrodę zgodnie z określonym wzorem stanowiącym Załącznik
Nr 1 do niniejszego regulaminu należy składać do 20 września w Zespole
Obsługi Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą,
- Zespół Obsługi Szkół dokonuje oceny poprawności wniosków pod
względem formalnym i eliminuje wnioski nie odpowiadające wymogom
niniejszego regulaminu,
- następnie wnioski przekazywane są Przewodniczącemu Komisji.
2. Wnioski opiniuje komisja w składzie :
- Zastępca Burmistrza - przewodniczący komisji,
- Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół - zastępca przewodniczącego komisji,
- Przewodniczący Rady Miejskiej - członek komisji,

- Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej -
członek komisji,
- po jednym przedstawicielu ponadzakładowych organizacji związkowych
działających w szkołach.
§ 10
1. Stanowisko Komisji w sprawie opinii wniosku zapada w wyniku tajnego
głosowania, większością głosów.
2. W przypadku równej ilości głosów, przewodniczący komisji zarządza
dodatkowe głosowanie, tylko na wnioskami, które otrzymały równą ilość
głosów.
3. Dodatkowe głosowanie przeprowadza się tylko wówczas, gdy określona przez
Burmistrza ilość nagród nie pozwala na ich przyznanie kandydatom o równej
liczbie głosów.
4. Gdy dodatkowe głosowanie nie przyniesie rezultatów, rozstrzyga głos
przewodniczącego.
§ 11
1. Posiedzenie Komisji jest prawomocne, gdy w momencie jego rozpoczęcia
obecnych jest 2/3 składu.
2. Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół, który podpisują
Przewodniczący Komisji i protokolant.
3. Protokół wraz z wnioskami Przewodniczący Komisji przedstawia
Burmistrzowi, który podejmuje decyzję o przyznaniu Nagród.
§ 12
Nauczyciel, któremu przyznano Nagrodę Burmistrza otrzymuje dyplom, a jego odpis zamieszcza się w teczce akt osobowych.  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-04-12 12:05

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2790
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-04-12 12:05

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5173030
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-21 11:23

Stopka strony