Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

P R O T O K ÓŁ Nr 20)02

obrad Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego,
z dnia 17 kwietnia 2002 roku.


Obradom przewodniczył Skonieczny Marek - Przewodniczący Komisji. Obecni na obradach 8 osób w)g listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokółu. Ponadto w obradach uczestniczyła Skarbnik Miasta i Gminy - Celina Witkowska oraz Burmistrz Miasta i Gminy Czesław Bender. Protokół z ostatnich obrad został przyjęty jednogłośnie. Przewodniczący Komisji stwierdził prawomocność obrad, a następnie przedstawił proponowany porządek obrad, który został przyjęty bez uwag.

Porządek obrad :

1. Analiza wykonania budżetu gminy za rok 2001 .
2. Zaopiniowanie propozycji podziału przez Zarząd Miasta i Gminy wolnych środków finansowych.
3. Sprawy bieżące.

do punktu 1

Skarbnik Miasta i Gminy omówiła wykonanie budżetu gminy za rok 2001, najpierw po stronie dochodów, następnie po stronie wydatków. Dochody zostały wykonane w 98,9 % - 11.111.273 zł. Głównymi źródłami dochodów były : subwencja ogólna - 59,6 %, dochody własne gminy – 27,1 %, dotacje – 13,3 %. W dochodach własnych najwyższy udział stanowiły wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych i prawnych. Wysoki udział w dochodach własnych mają również czynsze z ADM. Zaległość z tytułu należności wynoszą 347,151 zł co stanowi 97 % wykonania dochodów przypisanych, a 11,5 % do dochodów własnych gminy i wzrosły do roku 2000 o 150,839 zł co stanowi 76,89 %. Na wzrost zaległości mają znaczny wpływ przypisane odsetki od zaległości podatkowych w kwocie 127.660 zł.
Do planowanych kwot w wydatkach nie wystąpiło przekroczenie, ogółem wydatki zrealizowano w wysokości 11.576.491 zł, co stanowi 96,8 % planu. Najwyższy poziom realizacji wydatków do planu wystąpił w działach : „Turystyka” – 100 %, „Opieka Społeczna” – 99,2 %, „Transport i Łączność – 99,1 %, „Urzędy Naczelnych Organów” – 98,7 %, Kultura Fizyczna i Sport” – 98,5 %, „Oświata i Wychowanie” – 98,1 %.

- 2 -

Najniższe wykonanie wystąpiło w dziale „ Działalność usługowa” – 33,3 %. Z uwagi na fakt nie wykonania dochodów w 100 %, wolne środki finansowe wynoszą tylko 258.053 zł. Skarbnik Miasta i Gminy zwróciła uwagę Komisji, że bardzo dużo środków finansowych w budżecie gminy pochłania dz. „Oświata i Wychowanie „ bowiem w roku 2001 oprócz wydatków w ramach zadań własnych gminy, które stanowiły wielkość 695.096 zł, dofinansowanie do subwencji dla oświaty wyniosło 653.984 zł, łącznie z budżetu gminy na ten dział przeznaczono kwotę 1.349.080 zł.
( szczegółowe sprawozdanie w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 2 )

do punktu 2
Komisja przeanalizowała wypracowane przez Zarząd Miasta i Gminy propozycje podziału wolnych środków finansowych w kwocie 258.053 zł. Po dokonaniu analizy zawnioskowała o wygospodarowanie kwoty 5.000 zł na inwestycje w OSP Michałkowo na zakup pieca co do Remizy strażackiej. Jako źródło pokrycia wskazała : 2.500 zł z zakupu polbruku i 2.500 zł z zabezpieczenia i ekspertyzy Domu Ludowego. Ponadto Komisja wypracowała wniosek, aby Urząd Miasta i Gminy w Dobrzyniu n. Wisłą wystąpił z wnioskiem do Urzędu Gminy w Brudzeniu Dużym o partycypację w kosztach odbudowy rowu melioracyjnego Ruszkowo - Michałkowo.
( propozycje podziału wolnych środków finansowych w załączeniu do niniejszego protokółu - jako załącznik nr 3 ).
do punktu 3
Burmistrz Miasta i Gminy zapoznał z treścią Porozumienia pomiędzy Urzędem Miasta i Gminy, a prowadzącym obsługę mienia komunalnego Panem Wojciechem Reznerowiczem w sprawie inkasowania należności za dostarczone ścieki do nowo zabudowanej kanalizacji sanitarnej przez dostawców, do czasu przekazania w eksploatację przez służby techniczne i wykonawcze zadania inwestycyjnego. Poinformował również, że Porozumienie to nie zostało jednak wdrożone z przyczyn subiektywnych. Zapoznał także z treścią uwag przesłanych do Urzędu Miasta i Gminy do spisanej notatki służbowej w dniu 19 marca 2002 roku. Uwagi te dotyczą sieci kanalizacyjnej jak i Przepompowni Głównej P-4, a spisane zostały w dniu 25 marca 2002 roku podczas przeglądu przez 3 osobową Komisję, rekrutującą się z pracowników Zakładu Eksploatacji Wodociągów i Kanalizacji w Dobrzyniu n. Wisłą.
Na tym obrady Komisji zostały zakończone.

Protokółowała : Przewodniczący Komisji

Skonieczny Marek


  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-04-21 09:40

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1667
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-04-21 09:40

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5159682
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-15 13:11

Stopka strony