Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Protokół Nr XV/2012

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 26 marca 2012 roku

 

 

 

Sesję rozpoczęto o godzinie dziesiątej, zakończono, o godzinie czternastej. Miejsce obrad sala konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy
w Dobrzyniu nad Wisłą, ul. Szkolna 1.

Otwierając obrady piętnastej Sesji Rady Miejskiej, Przewodniczący – Henryk Domeradzki stwierdził, że Sesja została zwołana zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. W obradach uczestniczyło: 14 radnych, 24 przewodniczących rad sołeckich, kierownictwo urzędu miasta i gminy oraz goście zaproszeni.

(listy obecności stanowią załączniki od nr 1 do nr 2 do niniejszego protokółu).

Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował radnych, że w biurze rady wyłożony był protokół z obrad czternastej Sesji Rady Miejskiej i spytał czy są uwagi. Zastrzeżeń nie wniesiono w związku, z czym zarządził głosowanie nad przyjęciem protokółu. Rada jednogłośnie 14 głosami – za, przyjęła protokół czternastej Sesji.

Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność obrad, po czym powitał wszystkich uczestników. Następnie odczytał proponowany porządek obrad, po czym spytał czy są propozycje zmian do porządku obrad.

Zmian nie zgłoszono.

 

do punktu 2

 

Odpowiedzi na wnioski złożone na czternastej Sesji Rady Miejskiej udzielił Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą – Ryszard Dobieszewski.

Uwag nie wniesiono.

 

do punktu 3

 

Informację o pracy organu wykonawczego i pracy Urzędu przedstawił – z-ca Burmistrza – Ryszard Bartoszewski.

Pytań brak.

 

do punktu 4

 

Informację z realizacji programu „Bezpieczna Gmina i Miasto” przedstawił
Pan Paweł Szymański – podinspektor ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.

Jest to program stałego współdziałania i współpracy Policji i samorządu
ze społeczeństwem. Program ma się przyczynić do poprawy bezpieczeństwa, spadku przestępczości i ograniczenia zjawisk patologicznych na terenie Miasta
i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

Celem programu jest ograniczenie przestępczości; poprawa stanu i poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, stworzenie systemu monitorowania, planowania i koordynacji działań w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Głównymi zadaniami programu jest zapobieganie patologiom społecznym, podnoszenie bezpieczeństwa w komunikacji i ruchu drogowym, podnoszenie poziomu świadomości i odpowiedzialności społecznej, wypracowanie stałej płaszczyzny współpracy pomiędzy uczestnikami programu pozwalającej na jego realizację, tworząc podprogramy ukierunkowane na konkretne zagrożenia, tworzenie stałej płaszczyzny współpracy Policji i społeczeństwa dla realizacji programu.

Struktura organizacyjna programu przedstawia się następująco:

·         Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad wisła,

·         Kierownik Posterunku Policji w Dobrzyniu nad Wisłą,

·         Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół,

·         Komisja Zdrowia, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego, bezpośrednio koordynująca realizacje programu „Bezpieczne Miasto
 i Gmina”.

Poziom realizacji:

·         Policja;

·         Jednostki organizacyjne Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą;

·         Rada Miejska;

·         Środowiska lokalne;

·         Grupy i organizacje społeczne oraz wspólnoty parafialne działające
na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

Realizacja programu następować będzie na podstawie harmonogramu opracowanego na dany rok, który będzie załącznikiem do niniejszego programu.

Na realizację programu w 2011 roku miasto i gmina Dobrzyń nad Wisłą przeznaczyło łączną kwotę 10.000 zł. W ramach przyznanej dotacji została zawarta umowa darowizny pomiędzy Burmistrzem Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, a Komendą Wojewódzką Policji w Bydgoszczy. Przedmiotem darowizny było paliwo bezołowiowe zakupione do radiowozów za kwotę 6.656,18 zł. Pozostała część środków 2.966,91 zł przeznaczona została na dokończenie remontu Posterunku Policji oraz na jego doposażenie.

Ponadto realizując założenia programu Bezpieczne Miasto i Gmina przedstawiciel Posterunku Policji brał udział w pracach Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Policjanci współpracowali ze szkołami w zakresie zagrożeń komunikacyjnych dzieci i młodzieży, jako uczestników ruchu drogowego oraz czuwali nad bezpieczeństwem podczas organizowanych imprez kulturalno-rozrywkowych. Prowadzona była wzmożona kontrola gromadzących się grup młodzieży, jak również osób spożywających alkohol w miejscach publicznych. Wysokość dotacji w 2012 roku wynosi 5.000 zł. Wspólne przedsięwzięcia przyjęte do realizacji w ramach Programu to:
1. Poprawa warunków pracy miejscowej Policji – zaplanowano doposażenie  

    techniczne Posterunku Policji w Dobrzyniu nad Wisłą / zakup kserokopiarki /.                    

2. Zwiększenie częstotliwości patroli policyjnych na terenie miasta i gminy – zaplanowano zakup paliwa do radiowozu.

3.Czynny udział przedstawiciela posterunku policji w pracach Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

4. Wspólne czuwanie nad bezpieczeństwem podczas organizowanych imprez na terenie miasta i gminy.

5. Udział dzielnicowych w zebraniach sołeckich / w miarę zgłaszanych potrzeb /

6. Prowadzenie przez policję wzmożonej pracy zmierzającej do wyeliminowania spożywania alkoholu w miejscach publicznych.

7. Legitymowanie gromadzących się grup młodzieży, przez co nie są anonimowi.

8. Przeprowadzenie przez policję zajęć promocyjno-edukacyjnych dla dzieci szkół podstawowych z bezpieczeństwa ruchu drogowego. Głównym celem akcji będzie przekazanie wiedzy na temat zagrożeń na drogach, udzielania pierwszej pomocy jak również potrzeby noszenia elementów odblaskowych zwłaszcza przez najmłodszych uczestników ruchu drogowego.

Następnie Komendant Powiatowy Policji w Lipnie mł. insp. Dariusz Garbarczyk przedstawił informacje z działalności Komendy Powiatowej
w Lipnie w 2011 roku powiedział, że przedsięwzięcia wynikające z analizy zagrożeń lat poprzedzających oraz strategiczne zadania określone do realizacji dla Policji w 2011 roku miały na celu:

·         zapobieganie, rozpoznawanie oraz ujawnianie i ściganie sprawców przestępstw i wykroczeń szczególnie dokuczliwych społecznie oraz ujawnianie sprawców czynów karalnych,

·         ograniczenie dynamiki przestępczości kryminalnej,

·         rozpoznawanie i ujawnianie przestępczości narkotykowej,

·         rozpoznawanie i ujawnianie przestępczości korupcyjnej,

·         zwiększenie obecności służb patrolowych w miejscach szczególnie zagrożonych,

·         realizację programów podnoszących poziom bezpieczeństwa, świadomość prawna mieszkańców i zapobiegających działaniom przestępczym,

·         zapobieganie przestępczości i demoralizacji nieletnich,

·         pobudzanie i uaktywnianie mieszkańców, instytucji oraz organów współodpowiedzialnych za stan porządku na rzecz realizacji zadań
w zakresie bezpieczeństwa powszechnego,

·         podejmowanie działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa
w ruchu drogowym, w tym ujawnianie i eliminowanie nietrzeźwych kierujących pojazdami,

·         rozpoznawanie środowisk kibiców i zagrożeń bezpieczeństwa w trakcie imprez masowych.

W 2011 roku na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą stwierdzono 174 przestępstw, o 39 więcej jak w roku 2010. Ogółem wykryto 163 przestępstw, co dało 93, 4% wykrywalności ogólnej.

             W ramach przeprowadzonych czynności stwierdzono 78 przestępstw
o charakterze kryminalnym. Z tego wykryto 68 sprawy, co w efekcie dało 87, 4% wykrywalności w tek kategorii. Na ogólną ilość stwierdzonych przestępstw na terenie działania KPP w Lipnie składają się przytoczone wyżej przestępstwa o charakterze kryminalnym, jak również przestępstwa gospodarcze, których stwierdzono 4.

            Przedsięwzięcia zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa i porządku jak również jego poprawy, zapobiegania i wykrywania przestępstw realizowano między innymi poprzez:

·         prowadzenie działalności profilaktycznej oraz utrzymywanie stałych kontaktów dzielnicowych i policjantów realizujących zagadnienie prewencji kryminalnej z pedagogami szkolnymi, właścicielami lokali rozrywkowych w zakresie rozpoznawania osób zażywających narkotyki, rozpoznawania objawów zażywania narkotyków, dystrybutorów
i dostawców, zachowań negatywnych i wybryków chuligańskich,

·         prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej dzieci młodzieży przy wykorzystaniu środków masowego przekazu / gazety regionalne, powiatowe / oraz spotkań bezpośrednich,

·         prowadzenie współpracy z komisjami profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zmierzającej do wypracowywania wspólnych przedsięwzięć zapewniających ograniczenie przestępczości i patologii oraz pozyskiwanie środków finansowych na realizację przedsięwzięć,

·         zbieranie i pozyskiwanie informacji o zagrożeniach pozwalających na dyslokowanie służb patrolowych w miejsca o największym zagrożeniu przestępczością,

·         realizację przedsięwzięć w zakresie informacji i propagowania wśród mieszkańców właściwych zasad postępowania,

Działania te przyniosły efekty w postaci zwiększenia ilości pozyskiwanych zgłoszeń i informacji od społeczności lokalnych, jak również podniesienia efektywności ujawniania i zapobiegania przestępstwom i wykroczeniom. Podejmowane działania miały bezpośredni wpływ na stan bezpieczeństwa powszechnego jak i porządku prawnego. Nie bez znaczenia jest tu wykazywana przez samorząd i mieszkańców chęć pomocy i reagowania na wszelkie niewłaściwe lub przestępcze zachowania oraz świadomość zachowań pozwalająca na unikanie niektórych zdarzeń. Bardzo znaczący wpływ oraz pomoc i zaangażowanie przyczynił się wielokrotnie do realizacji wielu przedsięwzięć i akcji. Mając świadomość zagrożeń, jakie występują na drogach miasta i gminy Dobrzyń nad Wisłą w roku 2011 podejmowano działania poprzez:

·         służby policjantów ruchu drogowego w miejscach szczególnie zagrożonych,

·         prowadzenie systematycznych działań ukierunkowanych na ujawnianie wykroczeń popełnianych w ruchu drogowym,

·         wzmożone działania planowe i kontrolne wszystkich uczestników ruchu,

·         współdziałanie z instytucjami odpowiedzialnymi za poziom bezpieczeństwa w ruchu drogowym,

·         systematyczną ocenę organizacji ruchu i ujawnionych nieprawidłowości,

·         sprawdzanie i dążenie do uzupełniania oznakowań dróg,

·         prowadzenie bieżącej działalności profilaktyczno-wychowawczej zmierzającej do propagowania przepisów ruchu drogowego, poprawnych zachowań uczestników i właściwej interpretacji przepisów.

Podejmowane działania przy współpracy Komendy Wojewódzkiej Policji
w Bydgoszczy, samorządów i instytucji mających wpływ na stan bezpieczeństwa na drogach przyniosły oczekiwany rezultat, a bezpieczeństwo na drogach uległo poprawie. W porównaniu do roku 2011 odnotowano spadek wskaźników.
W zakresie liczby ofiar wypadków, niestety wzrosła ilość wypadków, kolizji oraz rannych.

            Przytoczone wskaźniki i efekty wykazują, iż przyjęte do realizacji w 2011 roku zadania w Komendzie Powiatowej policji w Lipnie realizowano w pełnym lub znaczącym zakresie. Dokonując oceny zagrożeń w poszczególnych kategoriach przestępstw należy stwierdzić, iż wskaźniki te są jednymi
z niższych w województwie, co świadczy o wysokim poziomie bezpieczeństwa na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą. Podkreślenia wymaga skuteczność działań w zakresie zapobiegania, rozpoznawania oraz ujawniania
i ścigania sprawców przestępstw i wykroczeń szczególnie dokuczliwych społecznie oraz skuteczność w zakresie zapobiegania zaistnieniu przestępstw
o dużym ciężarze gatunkowym. Z sukcesami ujawniono i wykrywano przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz przestępstwa rozbójnicze.

            Osiągnięcie przedstawionych wyników i odnoszone sukcesy w walce
z przestępczością nie byłyby możliwe bez czynnego udziału, wsparcia oraz akceptacji władz samorządowych i współdziałających instytucji. Wsparcie finansowe samorządów niejednokrotnie pozwoliło pełnić policjantom służbę
w najbardziej odległych rejonach powiatu, częstsze patrole w miejscach zagrożonych jak i mobilność w sytuacji zagrożeń.

Kazimierz Janecki – radny. 15 marca odbyło się posiedzenie Komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa publicznego. Stwierdziliśmy jednoznacznie, że Posterunek Policji w Dobrzyniu pod kierownictwem pana Mariusza Złakowskiego funkcjonuje pozytywnie i widać ewidentną poprawę. Przy tej okazji składam serdeczne podziękowania za dobrą pracę na rzecz społeczeństwa.

Ludomir Bylicki – radny. Poważnym zjawiskiem w obecnych czasach jest narkomania. Są to dramaty całych rodzin, a sprawdzenie tego czy dziecko jest pod wpływem narkotyków dla rodziców jest bardzo trudne. Uważam, że raz na jakiś czas powinna być pod tym katem kontrola szczególnie na imprezach masowych np. „Ibiza”.

Dariusz Grabarczyk – Komendant Główny Policji. Mam tego świadomość, że na każdej dyskotece jest takie zagrożenie. Jest to również nie ukrywam kwestia finansowa, testery na obecność narkotyków są dość drogie. Jeśli rada będzie
w stanie współfinansować zakup to oczywiście będzie to możliwe.

Ryszard Bartoszewski – z-ca Burmistrza. Chcę jeszcze dopowiedzieć, że Pan Burmistrz powołał komisje ds. narkomanii. Do 15 października br. będzie przygotowany projekt uchwały w tym temacie.

 

do punktu 6 p-pkt „a”

 

Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2012 omówiła Pani Celina Witkowska – Skarbnik.

W dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększenie dochodów – 5.193,00 zł – prowizja PZU

- Szkoła Podstawowa w Krojczynie 751,00 zł z przeznaczeniem na zakup nagród książkowych dla uczniów.

- Szkoła Podstawowa w Dobrzyniu nad Wisłą 3.129,00 zł z przeznaczeniem na zakup mebli szkolnych.

- Publiczne gimnazjum w Dobrzyniu nad wisła 1.313,00 zł z przeznaczeniem na zakup nagród książkowych dla najlepszych uczniów 513,00 zł oraz na transport najlepszych uczniów szkoły na wycieczkę Nagrodę dla Przymusów 800,00 zł. pozostałe przeniesienia między paragrafami spowodowane są zwiększeniem wydatków w trakcie realizacji budżetu.

Maria Pruchniewska – radna. Były czytane przez zastępcę burmistrza
w informacji o pracy organu wykonawczego i pracy urzędu zmiany budżetu gminy nie wiem, czego one dotyczą.

Pani Celina Witkowska – Skarbnik. Zmiany te dotyczą przeniesień między paragrafami.

Wobec dalszych pytań Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok i zarządził głosowanie.

Ustawowy skład rady 15 radnych, obecnych 14.

Wyniki głosowania:

za- 14,

przeciw – 0,

wstrz. - 0

Uchwała została podjęta.

 

do punktu 6 p-pkt „b”


Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2012-2019 omówiła Pani Celina Witkowska – Skarbnik.

Uchwałę przygotowano zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / Dz.U.Nr 157 poz. 1240 z późn. zm. / oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – Przepisy wprowadzające ustawę  o finansach publicznych / Dz.U.Nr 157 poz. 1241 z późn. zm. /. Z uwagi na to, ze limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków UE oraz umowy, których realizacja w roku budżetowym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy wieloletnia prognoza została przygotowana na lata 2012-2019. Wieloletnia prognoza Finansowa powiązana jest z projektem uchwały budżetowej na 2012 rok. Prognozowane dochody i wydatki w latach 2012-2019 opracowane zostały na okres, na który zaciągnięto zobowiązania. Natomiast przyjęte wartości na 2012 rok przedstawiają możliwe do osiągnięcia dochody, wydatki, przychody, zobowiązania jednostki wobec innych podmiotów – banków. Dochody zostały ustalone na podstawie ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego / Dz.U. z 2010 r. Nr 80, poz. 326 z poń. zm. /, która określa źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz zasady ustalania i gromadzenia tych dochodów.
Po uwzględnieniu prognozowanych wskaźników na 2012 rok zaplanowano dochody w wysokości 24.785.999,00 zł., z tego dochody bieżące 24.7555.999,00 zł., dochody majątkowe 30.000,00 zł / sprzedaż lokali majątkowych /. Wydatki budżetu 25.015.999,00 zł., z tego wydatki bieżące 24.248.399,00 zł., wydatki majątkowe 767.600,00 zł. planowany w 2012 roku deficyt budżetowy w wysokości 230.000,00 zł pokryty pożyczką długoterminową z WFOŚiGW oraz innym kredytem długoterminowym. Poziom wydatków majątkowych w latach 2013-2019 wynika z przyjętego wariantu planu inwestycyjnego dostosowanego do poziomu potrzeb inwestycyjnych mieszkańców, do możliwości finansowych i zdolności kredytowej Miasta
i Gminy. W najbliższych latach przewidywana jest poprawa, jakości wody na terenie gminy / modernizacja uzdatniania wody, budowa studni głębinowych /. Wypracowane nadwyżki w latach 2013-2019 przewidywane będą na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Umorzenie pożyczek w kwocie 269.794,00 zł przypada na lata:

2011 rok – 44.819,00 zł 

2012 rok – 146.520,00 zł

2013 rok – 78.455,00 zł

Wobec braku pytań Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały
i zarządził głosowanie.

Ustawowy skład rady 15 radnych, obecnych 14.

Wyniki głosowania:

za- 14,

przeciw – 0,

wstrz. – 0.

Uchwała została podjęta.

 

do punktu 6 p-pkt „c”

 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki omówiła Pani Celina Witkowska – Skarbnik.

Stosownie do przepisów art. 1 ust. 1 o funduszu sołeckim Rada Gminy rozstrzyga o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki do dnia 31 marca roku poprzedzającego rok budżetowy podejmując stosowną uchwałę, w której wyraża zgodę bądź nie na wyodrębnienie środków w budżecie gminy.

W roku 2011 Rada podejmowała uchwałę o utworzeniu funduszu na rok 2012
w terminie do dnia 31 marca 2011 roku.

W rozumieniu przepisów o finansach publicznych, fundusz sołecki nie jest funduszem celowym, co oznacza, że fundusz sołecki jest częścią budżetu gminy, a nie, jako wyodrębniony fundusz celowy i Rada sprawuje w zakresie przewidzianym ustawą kontrolę nad przeznaczeniem środków przez sołectwa.

Burmistrz w terminie do dnia 31 lipca roku poprzedzającego rok budżetowy przekazuje sołtysom informację o wysokości środków. Warunkiem przyznania sołectwu w danym roku budżetowym środków jest złożenie przez sołtysa wniosku w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy w celu uwzględnienia go w projekcie budżetu gminy, zawierającego wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach określonych środków wraz z uzasadnieniem oraz oszacowaniem kosztów.

Środki funduszu sołeckiego można przeznaczyć na realizację przedsięwzięć, które są zadaniami własnymi gminy i służą poprawie warunków życia mieszkańców oraz są zgodne ze strategią rozwoju gminy.

Środki te mogą być również przeznaczone na pokrycie wydatków
działania związane z usuwaniem skutków klęski żywiołowej.

Wobec braku pytań Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały
i zarządził głosowanie.

Ustawowy skład rady 15 radnych, obecnych 14.

Wyniki głosowania:

za- 14,

przeciw – 0,

wstrz. – 0.

Uchwała została podjęta.

 

do punktu 6 p-pkt „d”

 

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia „Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia
w wodę z ujęcia w Dobrzyniu nad Wisłą oraz zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie miasta Dobrzyń nad Wisłą” omówił Pan Roman Składanowski – insp. ds. zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.

Postawą do ustalenia taryf (cen i stawek) za dostawę i odprowadzanie ścieków są przepisy ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2006, Nr 123, poz. 858 ze zm.) oraz rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 26 czerwca 2006 roku w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz.U. 2006, Nr 127, poz.886).

Stosownie do art. 24 ust 2 w.w ustawy Zakład Usługowy, WOD-BUD, Zdzisław Kliński, Nasiegniewo 62a, 87-811 Fabianki, przedstawił w dniu 16-02-2012 r. wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
z ujęcia w Dobrzyniu nad Wisłą oraz zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie miasta Dobrzyń nad Wisłą na okres od 1 maja 2012 r. do 30 kwietnia 2013 r.

Proponowana podwyżka cen za zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków finansowo skutkować będzie następująco:

Dla gospodarstw domowych:

cena za dostarczoną wodę     - 1,97 zł/m3 -  wzrost o 0,09zł/m3 ,  tj. 4,79 %

stawka opłaty abonamentowej          - 1,50 zł/odczt – bez zmian

cena za odprowadzone ścieki            - 3,19 zł/m3 – wzrost o 0,11zł/m3, tj.3,57 %

            Dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą i podmiotów innych niż gospodarstwa domowe, nieprowadzących działalności gospodarczej.

cena za dostarczoną wodę     - 2,36 zł/m3 - wzrost  o 0,08zł/m3   tj. 3,51 %

stawka opłaty abonamentowej          - 1,50 zł/odczt – bez zmian

cena za odprowadzone ścieki            - 3,47zł/m3 – wzrost o 0,09zł/m3  tj.   2,66 %

Zgodnie z 24 ust.4 w.w ustawy Burmistrz Miasta i Gminy sprawdził zgodność wniosku z przepisami ustawy i dokonał weryfikacji kosztów związanych ze świadczeniem usług za poprzedni rok obrachunkowy pod względem celowości ich ponoszenia nie wnosząc uwag do planowanej przez Zakład Usługowy  marży zysku w wysokości  6,5 %.

            Koszty ujęte w taryfie ustalone zostały z uwzględnieniem wzrostu poszczególnych pozycji kosztowych, jako efekt zastosowania wskaźnika inflacji 
na optymalnie niskim poziomie dla odbiorców usług i równocześnie na poziomie bezpiecznym dla prowadzenia działalności Zakładu Wodociągowo kanalizacyjnego.

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały
i zarządził głosowanie.

Ustawowy skład rady 15 radnych, obecnych 14.

Wyniki głosowania:

za- 13,

przeciw – 0,

wstrz. – 1.

Uchwała została podjęta.

 

do punktu 6 p-pkt „e”

 

Projekt uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego odprowadzenia ścieków do oczyszczalni typu „BIOCLERE” położonej w miejscowości Dyblin omówił Pan Roman Składanowski – insp. ds. zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.

Na podstawie art.24, ust.2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. z 2006r., Nr 123, poz. 858 ze zm.) Zakład Usługowy WOD-BUD, Zdzisław Kliński, Nasiegniewo 62a, 87-811 Fabianki w dniu 16-02-2012 r. zwrócił się
z wnioskiem do Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, o przedłużenie czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy za zbiorowe odprowadzenie ścieków do oczyszczalni typu „BIOCLERE” położonej w miejscowości Dyblin na okres od dnia 1 maja 2012 do dnia 30 kwietnia 2013 r.

            Utrzymanie taryfy na niezmiennym poziomie na kolejny rok, Zakład Usługowy WOD-BUD opiera na podstawie analizy wyniku ekonomiczno-finansowego za rok obrachunkowy, który umożliwia osiągnięcie przychodów pokrywających koszty bieżącej działalności w okresie przedłużenia czasu obowiązywania taryfy.

            Niniejsza uchwała nie wywołuje zmiany skutków finansowych dla odbiorców usług kanalizacyjnych, świadczonych przez przedmiotowy Zakład, wynikających z poziomu taryfy.

            Stosownie do zapisu art.24 ust.9a cytowanej wyżej ustawy rada gminy,
w drodze uchwały, przedłuża czas obowiązywania dotychczasowej taryfy.

Wobec braku pytań Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały
i zarządził głosowanie.

Ustawowy skład rady 15 radnych, obecnych 14.

Wyniki głosowania:

za- 14,

przeciw – 0,

wstrz. – 0.

Uchwała została podjęta.

 

do punktu 6 p-pkt „f”         

 

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia „Dopłaty do taryfy za odprowadzenie ścieków” do oczyszczalni typu „BIOCLERE” położonej w miejscowości Dyblin omówił Pan Roman Składanowski – insp. ds. zaopatrzenia w wodę
i odprowadzania ścieków.

Proponowana dopłata skierowana jest do taryfowej grupy odbiorców –gospodarstwa domowe w wysokości 25% wartości taryfy, co stanowi kwotę
2,00 zł/m3 netto.

            Obowiązujący przepis prawny, art.24, ust.6 w/w ustawy, umożliwia Radzie Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą podjęcie uchwały o dopłacie dla jednej, wybranych lub wszystkich grup odbiorców usług. Zgodnie z powyższym artykułem dopłatę gmina przekazuje przedsiębiorstwu świadczącemu w tym zakresie usługę.

            W celu złagodzenia różnicy skutków podwyżki taryfy za odprowadzenie ścieków do oczyszczalni

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały
i zarządził głosowanie.

Ustawowy skład rady 15 radnych, obecnych 14.

Wyniki głosowania:

za- 14,

przeciw – 0,

wstrz. – 0.

Uchwała została podjęta.

 

do punktu 6 p-pkt „g”

 

Projekt uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą omówiła pani Grażyna Habasińska – Sekretarz Urzędu.

Konsultacje z mieszkańcami gminy przeprowadza się:

a)      w przypadkach przewidzianych w ustawie,

b)      w innych sprawach ważnych dla gminy.

Rozstrzygnięcie o formie i terminie przeprowadzenia konsultacji podejmuje Burmistrz w drodze zarządzenia, w którym określa:

a)       przedmiot i cel konsultacji (a w przypadku podstawy ustawowej – wskazuje tę podstawę),

b)      datę rozpoczęcia i zakończenia konsultacji,

c)      zasięg terytorialny,

d)     formę przeprowadzenia konsultacji,

e)      osobę odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji.

Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii mieszkańców o poddanej konsultacji sprawie. Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów gminy, chyba, że ustawowe przepisy stanowią inaczej.

Konsultacje społeczne w zależności od ich przedmiotu mogą mieć zasięg:

a)      ogólno gminny,

b)      lokalny – dotyczący mieszkańców określonego terytorium,

c)      środowiskowy – dotyczący określonych grup społeczno – zawodowych, organizacji pozarządowych lub innych podmiotów.

Konsultacje społeczne mogą polegać na:

a)      wyrażeniu opinii lub złożeniu uwag w sprawie będącej przedmiotem konsultacji,

b)      udzieleniu odpowiedzi na postawione pytanie,

c)      wskazaniu jednego z zaproponowanych rozwiązań.

Konsultacje społeczne mogą mieć formę:

a)      ankieta skierowana do mieszkańców miasta i gminy, grup społeczno – zawodowych, organizacji pozarządowych lub innych podmiotów,

b)      bezpośrednich spotkań z mieszkańcami, przedstawicielami grup społeczno – zawodowych, organizacji pozarządowych lub innych podmiotów.

W przypadku konsultacji społecznych w formie bezpośredniego spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami grup społeczno – zawodowych organizacji pozarządowych lub innych podmiotów spotkaniu przewodniczy Burmistrz Miasta i Gminy lub osoba przez niego upoważniona.

Ze spotkania sporządza się protokół zawierający wynik konsultacji społecznych, do którego dołącza się listę obecności.

W protokole zapisuje się formę informacji o terminie konsultacji społecznych, dane osoby będącej przewodniczącym spotkania, temat, przebieg dyskusji, podjęte ustalenia.

Opinie i uwagi zgłoszone w czasie konsultacji kierowane są do wyznaczonej przez Burmistrza Miasta i Gminy komórki organizacyjnej Urzędu Miasta
i Gminy Dobrzyń nad Wisłą lub jednostki organizacyjnej gminy w zależności od przedmiotu konsultacji.

Wyznaczona przez Burmistrza komórka organizacyjna Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą lub jednostka organizacyjna gminy rozpatruje ww. opinie
i uwagi przekazując propozycję stanowiska w tej sprawie do zatwierdzenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

Kazimierz Janecki – radny. Co te konsultacje mają za zadania? Uważam, że to jest zbędne wyrzucanie pieniędzy i strata czasu.

Wanda Hetflajsz – radna. to jest jeszcze jeden twór zbyteczny.

Ewa Tomczyk – radna. czy na takie konsultacje są potrzebne pieniądze? Dla mnie są one ważne.

Pani Grażyna Habasińska – Sekretarz. Ustawodawca określa, że pewnych zadań bez konsultacji nie można zrealizować.

Wioletta Zajączkowska – radna. Ustawa o samorządzie terytorialnym obowiązuje od 1990 roku to jak do tej pory to funkcjonowało.

Grażyna Habasińska – Sekretarz – do tej pory nie było takiej potrzeby.

Ludomir Bylicki – radny. Dlaczego wąska grupa mieszkańców ma tylko decydować niech decydują wszyscy mieszkańcy? W kwestii zatrudnienia pracowników w administracji jest dużo zastrzeżeń i my jako radni zbieramy duże cięgi.

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały
i zarządził głosowanie.

Ustawowy skład rady 15 radnych, obecnych 14.

Wyniki głosowania:

za- 14,

przeciw – 0,

wstrz. – 0.

Uchwała została podjęta.

 

do punktu 6 p-pkt „h”

 

Projekt w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobrzyń nad Wisłą  w 2012 roku” omówiła Pani Zofia Jóźwiak - Kierownik

Zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych gmin. Rada gminy wypełniając ten obowiązek określa w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

W związku z powyższym przygotowany został „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dobrzyń nad Wisłą w 2012 roku”, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Projekt programu przekazany został do zaopiniowania:

  1)    Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Lipnie,

  2)    Towarzystwu Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział we Włocławku,

  3)    Wojskowemu Kołu Łowieckiemu we Włocławku.

Opinię dotyczącą programu przekazało w ustawowym terminie tylko Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział we Włocławku.

Nie wydanie opinii w terminie 21 dni przez pozostałych opiniujących uznaje się za akceptację przesłanego programu stosownie do art. 11a ust. 8 ustawy o ochronie zwierząt. Przyjęcie powyższego programu pozwoli ograniczyć na terenie naszej gminy zjawisko bezdomności zwierząt, stanowiące zagrożenie dla ludzi oraz powodujące cierpienie zwierząt.

Zważyć jednak należy, że jego realizację limituje wysokość środków przeznaczonych w budżecie gminy na ten cel.

Wanda Hetflajsz – radna. Czy do tej pory zdarzały się przypadki bezdomnych zwierząt?

Pani Zofia – Jóźwiak. Tak i to kilkakrotnie. Nie Mamy jeszcze podpisanej umowy ale jakoś sobie radziliśmy.

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały
i zarządził głosowanie.

Ustawowy skład rady 15 radnych, obecnych 14.

Wyniki głosowania:

za- 14,

przeciw – 0,

wstrz. – 0.

Uchwała została podjęta.

 

do punktu 6 p-pkt „i”

 

Projekt uchwały w sprawie  zmiany uchwały w sprawie wystąpienia  ze związku międzygminnego pn. "Kujawsko -Dobrzyński Związek Gmin" omówił Przewodniczący Rady Miejskiej.

Zmiana dotyczy zapisu  w § 3 Uchwały Nr VIII/57/2011 w sprawie: wystąpienia ze związku międzygminnego pn. „Kujawsko-Dobrzyński Związek Gmin”,
z którego wynikało, że przedmiotowa uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Prawidłowy zapis jest w brzmieniu, że uchwała „podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą”. Dzisiejszy projekt tejże uchwały zawiera taką zmianę.

Wobec braku pytań i dyskusji Przewodniczący Rady Miejskiej zarządził głosowanie:

Ustawowy skład rady 15 radnych, obecnych 14.

Wyniki głosowania:

za – 14,

przeciw – 0,

wstrz. – 0.

Uchwała została podjęta.       

 

do punktu 7


Maria Pruchniewska – radna. czy to prawda, że został zakupiony samochód do OSP Grochowalsk?

Ryszard Dobieszewski – Burmistrz MiG. Tak prawda na początku stycznia w marcu został zapłacony.

Maria Pruchniewska – radna. chyba nie tak się umawialiśmy. Coś jest nie tak ponieważ dla dzieci na zakup samochodu pieniędzy nie było, a okazuje się, że jednak były skoro dla osp zakupiono samochód.

Ewa Tomczyk – radna. dot. wyjazdu  Kamienicy z drogi gminnej na drogę wojewódzką. Chodzi mi o umożliwienie pomocy przy budowie tego zjazdu. Zabezpieczenie materiałowe jest pomoc w wykonawstwie.

Wanda Hetflajsz – radna. Cieszę się, że w Krojczynie świetlica budzi się i działa prężnie koło gospodyń. Proszę o wspieranie takich rozwiązań.

Katarzyna Ochocińska – sołtys sołectwa Krojczyn złożyła wniosek w sprawie:

- wykonania przepustu drogowego na drodze gminnej w połączeniu z drogą wojewódzką na wys. zabudowania p. Dziakiewicza.

- ustalenia zarządcy drogi przy nieruchomości p.p. Walczak, Raśkiewicz oraz zlecenia udrożnienia przepustu.

Mieczysław Wojtowicz – sołtys sołectwa Dyblin złożył wniosek w sprawie udrożnienia przepustu pod drogą na wys. nieruchomości p. Dzięgielewskiego.

Tadeusz Amroziewicz – sołtys sołectwa Grochowalsk złożył zapytanie dot. możliwości postawienia dodatkowego zbiornika retencyjnego z uwagi na problemy związane z poborem wody.

 

do punktu 8

 

Przewodniczący Rady – Henryk Domeradzki kończąc obrady piętnastej Sesji, podziękował wszystkim uczestnikom obrad, a następnie stwierdził, że zamyka obrady piętnastej Sesji Rady Miejskiej.

 

Protokółowała                                                 Przewodniczący Rady Miejskiej
 

Renata Kwiatkowska                                             Henryk Domeradzki  


 

drukuj ()

  • opublikował: Jarosław Nowiński
    data publikacji: 2012-07-11 12:55
  • opublikował: Jarosław Nowiński
    data publikacji: 2012-09-19 07:58

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1025
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2012-09-19 07:59

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5162308
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-15 13:11

Stopka strony