Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

PROTOKÓŁ nr 12/2001

Obrad Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Handlu, Usług i Drobnej Wytwórczości z dnia 25 stycznia 2001 roku.


Obradom przewodniczył Mierzejewski Mirosław – Przewodniczący Komisji.
W obradach uczestniczyło 8 osób wg listy obecności stanowiącej zał. nr 1 do niniejszego protokółu.
Ponadto w obradach uczestniczył Składanowski Roman – Podinspektor ds. wodno-melioracyjnych i p. Kluszczyński Sylwester – Lekarz Wet.
Protokół z ostatnich obrad został przyjęty bez uwag.
Przewodniczący Komisji stwierdził prawomocność obrad, a następnie przedstawił proponowany porządek obrad, który został przyjęty jednogłośnie.

Porządek obrad :

1.Wypracowanie opinii dotyczącej określenia warunków dalszego dzierżawienia
obiektu Lecznica dla Zwierząt.
2. Analiza wykonania planu konserwacji urządzeń melioracyjnych za rok 2000
oraz wykonania budżetu gminnej spółki wodnej

Ad.1 Jerzy Statkiewicz – inspektor ds. inwestycji i gospodarki komunalnej
poinformował komisję, że zgodnie z paragrafem 18 umowy dzierżawnej
dzierżawca nie zrealizował punktu 12 umowy co spowodowało wygaśnięcie
umowy z dniem 01 listopada 2000 roku.
W chwili obecnej dzierżawca pan Kluszczyński Sylwester dzierżawi obiekt
lecznicy dla zwierząt bezumownie. Poinformował również, że pan Kluszczyński
wystąpił z pismem do Zarządu o prolongowanie terminu zatrudnienia drugiego
lekarza wet. bądź technika do dnia 30 kwietnia 2001 roku.
W takim stanie rzeczy Zarząd Miasta i Gminy zwrócił się do Komisji Rolnictwa...
o wydanie opinii co do dalszej dzierżawy przedmiotowego obiektu.
Dzierżawca pan Kluszczyński Sylwester wyjaśnił, że pomimo wielu starań
napotyka na ogromne trudności w znalezieniu lekarza wet.
Ludzie po prostu nie chcą pracować w porze nocnej i być gotowym na każde
wezwanie, są natomiast zainteresowani dodatkowym źródłem utrzymania
np. czy na terenie gminy są ubojnie itp.
Reasumując są chętni do brania pieniędzy, a nie do pracy, stwierdził mówca.
Marek Kembłowski – członek Komisji zwrócił się z zapytaniem do pana
Kluszczyńskiego, czy w przypadku nie znalezienia lekarza wet. bądź technika
do dnia 30 kwietnia br. będzie nadal zainteresowany dzierżawą lecznicy wet.
Pan Kluszczyński odpowiedział, że oczywiście jest cały czas zainteresowany,
ponieważ związał się z tą gminą emocjonalnie, doskonale zna wszystkich rolników
a ponadto zainwestował bardzo dużo własnych środków finansowych w urządzenie
mieszkania i stąd pragnie nadal pracować na terenie tej gminy

-2-

Komisja po zapoznaniu się z informacją przedłożoną przez pana Statkiewicza
oraz wysłuchaniu wyjaśnień ze strony pana Kluszczyńskiego Sylwestra
wypracowała opinię następującej treści:
Zawrzeć umowę dzierżawy z panem Kluszczyńskim Sylwestrem na czas określony
do dnia 30 kwietnia 2001 roku, w przypadku nie zatrudnienia lekarza w wyżej
podanym terminie ogłosić przetarg na dzierżawę lecznicy dla zwierząt.
Jednocześnie Komisja proponuje podnieść czynsz miesięczny na kwotę 1.000 zł.

Ad.2 Podinspektor ds. wodno-melioracyjnych Roman Składanowski przedstawił
informację z działalności Gminnej Spółki Wodnej w Dobrzyniu n.Wisłą
za rok 2000.
Informacja w załączeniu do niniejszego protokółu jako zał. nr 2.
Podinspektor ds. wodno-melioracyjnych poinformował Komisję, że wpłaty
na gminną spółkę wodną oscylują w granicach 50%. Ściągalność należności
odbywa się na podstawie wystawianych nakazów płatniczych oraz upomnień,
ponieważ od dwóch lat w związku z nowelizacją prawa Urząd Skarbowy nie
przyjmuje od Gminnej Spółki Wodnej tytułów wykonawczych.
Komisja po dokładnym przeanalizowaniu przedstawionych materiałów wypracowała
następujące wnioski:
1. Na najbliższej Sesji Rady Miejskiej wywołać uchwałę w sprawie opłacania
składek na Gminną Spółkę Wodną przy płatności drugiej i trzeciej raty podatku
rolnego u sołtysów.
2. Wystąpić do Komisji Rewizyjnej Gminnej Spółki Wodnej o przeprowadzenie
kontroli z udziałem Skarbnika Miasta i Gminy Dobrzyń n.Wisłą wydatków
związanych z wykorzystaniem ryczałtu na wyjazdy służbowe w 2000 roku
przez Podinspektora ds. wodno- melioracyjnych pana Składanowskiego Romana.
Zdaniem Komisji kwota 1.803,36 zł, która została wydatkowana na przejazdy
samochodem jest nieadekwatna do faktycznych wyjazdów.
Komisja stoi na stanowisku by ryczałt na wyjazdy w roku 2001 nie przekraczał
kwoty 1.000 zł. W przypadku nie zastosowania się Komisja wystąpi do Zarządu
Miasta i Gminy o zaprzestaniu dotowania gminnej spółki wodnej.Na tym obrady Komisji zostały zakończone.Protokółowała Przewodniczący Komisji

Mirosław Mierzejewski


  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-05-24 11:35

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1620
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-05-24 11:36

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5170599
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-21 11:23

Stopka strony