Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwała

Treść

Wyświetl

Uchwała nr XXIV/136/2013

 zmian budżetu Miasta i Gminy na 2013 rok.

Otwórz

Uchwała Nr XXIV/137/2013

określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Dobrzyń nad Wisłą, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.

Otwórz

Uchwała Nr XXIV/138/2013

Przyjęcia „Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata  2013-2020”.

Otwórz

Uchwała Nr XXIV/139/2013
 

 zatwierdzenia „Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia
w wodę” na terenie gminy Dobrzyń nad Wisłą z ujęcia
w miejscowości Chalin i Grochowalsk.

Otwórz

Uchwała Nr XXIV/140/2013
 

zatwierdzenia „Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę” na terenie gminy Dobrzyń nad Wisłą z ujęcia w miejscowości Zaduszniki, gm. Wielgie.

Otwórz

Uchwała nr XXV/141/2013

zmian budżetu Miasta i Gminy na 2013 rok.

Otwórz

Uchwała Nr XXV/142/2013

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2013–2020

Otwórz

Uchwała Nr XXV/143/2013
 

wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

Otwórz

Uchwała Nr XXV/144/2013

przyjęcia raportu z wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą” za lata 2011-2012

Otwórz

Uchwała Nr XXV/145/2013

wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 

Otwórz

Uchwała Nr XXV/146/2013

wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Otwórz

Uchwała Nr XXV/147/2013

zatwierdzenia „Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia
w wodę z ujęcia w Dobrzyniu nad Wisłą oraz zbiorowego
odprowadzenia ścieków na terenie miasta Dobrzyń nad
Wisłą”

Otwórz

Uchwała Nr XXV/148/2013
 

zatwierdzenia „Taryfy dla zbiorowego odprowadzenia ścieków
do oczyszczalni typu ‘BIOCLERE” położonej w miejscowości
Dyblin”

Otwórz

Uchwała Nr XXV/149/2013

zatwierdzenia „Dopłaty do taryfowej grupy za odprowadzenie
ścieków” do oczyszczalni typu „BIOCLERE” położonej
w miejscowości Dyblin.

Otwórz

Uchwała Nr XXV/150/2013

zatwierdzenia „Dopłaty do taryfowej grupy za dostawę wody”
na terenie gminy Dobrzyń nad Wisłą z ujęcia w miejscowości
Zaduszniki, gm. Wielgie.

Otwórz

Uchwała Nr XXV/151/2013

przystąpienia Gminy Dobrzyń nad Wisłą do Kujawsko
– Pomorskiego Stowarzyszenia Samorządowego „Salutaris”

Otwórz

Uchwała Nr XXVI/152/2013

zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gmin Dobrzyń nad Wisłą za 2012 rok

Otwórz

Uchwała Nr XXVI/153/2013

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej
w Dobrzyniu nad Wisłą

Otwórz

Uchwała Nr XXVI/154/2013

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
Dobrzyńskiego Domu Kultury „ŻAK” w Dobrzyniu nad Wisłą

Otwórz

Uchwała Nr XXVI/155/2013

udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą za rok 2012.

Otwórz

Uchwała Nr XXVI/156/2013

zmian budżetu Miasta i Gminy na 2013 rok.

Otwórz

Uchwała nr  XXVI/157/2013 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 18 czerwca 2013 roku

zmian budżetu Miasta i Gminy na 2013 rok.

Otwórz

Uchwała Nr XXVII/159/2013

zbycia lokalu użytkowego stanowiącego mienie komunalne gminy.

Otwórz

Uchwała Nr XXVII/160/2013

zmiany Uchwały Nr XXI/129/05 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 24 czerwca 2005 roku

Otwórz

Uchwała Nr XXVII/161/2013

w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego

Otwórz

Uchwała Nr 1

wyboru przewodniczącego komisji

Otwórz

Uchwała Nr 2

wyboru zastępcy przewodniczącego komisji

Otwórz

Uchwała Nr XXIX/163/2013
 

zmian budżetu Miasta i Gminy na 2013 rok.

Otwórz

Uchwała Nr XXIX/164/2013

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dobrzyń   nad Wisłą  na lata 2013–2020

Otwórz

Uchwała Nr XXIX/165/2013

zbycia działki oznaczonej numerem geodezyjnym 1140/1 położonej w Dobrzyniu nad Wisłą, stanowiącej mienie komunalne gminy.

Otwórz

Uchwała Nr XXX/166/2013 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 12 listopada 2013roku

określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok i zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości. 

Otwórz

Uchwała Nr XXX /167/2013 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 12 listopada 2013roku

 

 

określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2014.

Otwórz

Uchwała  Nr  XXX/168/2013 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 12 listopada 2013r.

obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2014r.

Otwórz

Uchwała nr XXX/169/2013

zmian budżetu Miasta i Gminy na 2013 rok

Otwórz

Uchwała Nr XXX/170/2013

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dobrzyń   nad Wisłą na lata 2013–2020

Otwórz

Uchwała Nr XXX/171/2013

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej Dobrzyń n. Wisłą i ustalenia ich  składu osobowego.

 

 

Otwórz

Uchwała Nr XXX/172/2013

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej

Otwórz

Uchwała Nr XXX/173/2013

uchwalenia „Programu współpracy Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  na rok 2014”

Otwórz

Uchwała Nr XXX/174/2013
Rady Miejskiej Dobrzyn nad Wisłą
z dnia 12 listopada 2013r.

powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

Otwórz

Uchwała Nr XXX/175/2013Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 12 listopada 2013 roku

wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości oraz udzielenia bonifikaty 

Otwórz

Uchwała nr XXXI/176/2013 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia  28 listopada 2013 roku

zmian budżetu Miasta i Gminy na 2013 rok.

Otwórz

Uchwała Nr XXXI/177/2013 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 listopada 2013 roku

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dobrzyń   nad Wisłą na lata 2013–2020

Otwórz

Uchwała Nr XXXI/178/2013

wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

Otwórz

Uchwała Nr XXXI/179/2013

 

ustalenia górnych stawek opłat za usługi odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz górnych stawek opłat za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Otwórz

Uchwała Nr XXXI/180/2013 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 listopada 2013r.

przyjęcia aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020”

Otwórz

Uchwała nr XXXII/181/2013 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 17 grudnia 2013 roku

 

 

uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2014 rok.

Otwórz

Uchwała Nr XXXII/182/2013 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 17 grudnia 2013 roku

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2014–2027

Otwórz

Uchwała nr XXXII/183/2013 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia  17 grudnia 2013 roku

zmian budżetu Miasta i Gminy na 2013 rok

Otwórz

Uchwała Nr XXXII/184/2013

przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014

Otwórz

Uchwała nr XXXIII/185/2013 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia  30 grudnia 2013 roku

zmian budżetu Miasta i Gminy na 2013 rok.

Otwórz

Uchwała Nr XXXIII/186/2013 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 grudnia 2013 roku

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dobrzyń   nad Wisłą na lata 2013–2020 

Otwórz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1939
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2014-04-22 13:19

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5209214
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-24 13:17

Stopka strony