Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr III/9/10

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 29 grudnia 2010 roku

 

w sprawie: przyjęcia aktualizacji Programu ochrony środowiska wraz z Planem gospodarki odpadami dla Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

 

    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. – Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) i art. 18 ust. 1 ustawy
z dnia  27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( tekst jednolity z 2008r. - Dz. U. 
Nr 25, poz. 150 ze zmianami) oraz art. 14 ust. 1, 2, 5, 6, 7 pkt 4 i ust. 14 ustawy z dnia                   27 kwietnia 2001 r. o odpadach ( tekst jednolity z 2010r. Dz. U. Nr 185,  poz. 1243)
po uzyskaniu opinii Zarządu Powiatu Lipnowskiego, Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu i Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
w Warszawie.

 

uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

 

  1. Przyjmuje się aktualizację Programu ochrony środowiska  dla Miasta  i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2009-2012 z perspektywą do roku 2016, stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały.
  2. Przyjmuje się aktualizacjęPlanu gospodarki odpadami dla Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2009-2012 z prognozą do roku 2016, stanowiącą załącznik
    nr 2 do uchwały.

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

W celu realizacji polityki ekologicznej państwa ustawodawca zobowiązał (art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska) m.in. organy wykonawcze gmin do sporządzania gminnych programów ochrony środowiska uwzględniających wymagania, o których mowa w art. 14 tej ustawy.

Opracowany przez organ wykonawczy gminy projekt programu ochrony środowiska podlega zaopiniowaniu przez organ wykonawczy powiatu (art. 17 ust. 2 pkt 3 ww. ustawy).

Uchwalenie gminnego programu ochrony środowiska należy do kompetencji rady gminy          (art. 18 ust. 1 ustawy - Prawo ochrony środowiska).

Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach dla osiągnięcia celów założonych w polityce ekologicznej państwa oraz realizacji zasad, o których mowa w art. 5,    a także stworzenia w kraju zintegrowanej i wystarczającej sieci instalacji i urządzeń
do odzysku i unieszkodliwiania odpadów, spełniających wymagania określone w przepisach                 o ochronie środowiska, opracowywane są plany gospodarki odpadami.

Plany są opracowywane na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym                i stanowią część odpowiedniego programu ochrony środowiska (art. 14 ust. 6 ustawy                       o odpadach).

Sporządzony przez organ wykonawczy gminy projekt gminnego planu gospodarki odpadami podlega zaopiniowaniu przez zarząd województwa, zarząd powiatu oraz właściwego dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej.

Plany gospodarki odpadami podlegają aktualizacji nie rzadziej niż co 4 lata.

Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą opracował projekt  aktualizacji Programu ochrony środowiska i Planu gospodarki odpadami dla Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2009-2012 z perspektywą do 2016r.

Stosownie doart. 46 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji                    o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) ww. projekty zasadniczo wymagają przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania
na środowisko.

Zgodnie z art. 48 ust. 1 organy opracowujące projekty dokumentów, o których mowa             w art. 46 cyt. ustawy - mogą, po uzgodnieniu z właściwymi organami odstąpić
od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli uznają,
iż realizacja postanowień danego dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania
na środowisko. Wobec powyższego, Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą zwrócił się do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o uzgodnienie możliwości odstąpienia od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji Programu ochrony środowiska i projektu aktualizacji Planu gospodarki odpadami dla Miasta
 i Gminy Dobrzyń nad Wisłą. Oba organy uzgodniły odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. W trakcie postępowania wydane zostały następujące dokumenty:

- pismo Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy
z dnia 22.06.2010r. znak: N.NZ-400-L-5/304-16123/10,

- pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
z dnia 26.07.2010r. znak: RDOŚ-04.OO.6613-387/10/AG.

Biorąc pod uwagę uwarunkowania określone w art. 49 ustawy z dnia 3 października  2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227
ze zmianami) oraz powyższe uzgodnienia Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą odstąpił od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wyżej wymienionych opracowań. Informacja o odstąpieniu od strategicznej oceny oddziaływania została podana do publicznej wiadomości.

Następnie projekt aktualizacji Programu ochrony środowiska został przekazany
do zaopiniowania Zarządowi Powiatu Lipnowskiego, a projekt aktualizacji Planu gospodarki odpadami do Zarządu Powiatu Lipnowskiego, Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu i Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej                            w Warszawie.

Zarząd Powiatu Lipnowskiego przedłożony projekt aktualizacji Programu ochrony środowiska i projekt aktualizacji Planu gospodarki odpadami zaopiniował pozytywnie – Uchwała Zarządu Powiatu w Lipnie Nr 333/2010 z dnia 17 września 2010r.

Przedłożony projekt aktualizacji Planu gospodarki odpadami został zaopiniowany pozytywnie przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu Uchwałą Nr 1/14/10 z dnia 6.12.2010r. i Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie pismem znak: ZZ-403/PGO/209/2/2010 z dnia 17.11.2010r.

W tej sytuacji przyjęcie uchwały jest uzasadnione.

 

 

 

  • opublikował: Karolina Ziębakowska
    data publikacji: 2011-03-09 13:23
  • opublikował: Jarosław Nowiński
    data publikacji: 2012-09-25 09:52

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1249
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2012-09-25 09:53

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5211604
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-24 13:17

Stopka strony