Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

                                                                                                                                  

UCHWAŁA  Nr X/46/2015

Rady Miejskiej  Dobrzyń nad Wisłą

z dnia  29 kwietnia 2015 r.

 

w sprawie:  określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie,

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym

do rejestru zabytków, położonym na obszarze Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie,

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym

do rejestru zabytków, położonym na obszarze Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

 

    Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, art.18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), art. 81 ust.1 i 2, w związku z art. 77 i art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 146 ze zm.) oraz art. 250  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) i art. 4 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. nr 197 poz. 1172 ze zm.) Rada Miejska Dobrzyń nad Wisłą uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

§ 2.

 1. Z budżetu Gminy Dobrzyń nad Wisłą może być udzielana dotacja na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdującym się na terenie Gminy, jeśli obiekt znajduje się w złym stanie technicznym oraz ma istotne znaczenie historyczne, artystyczne lub naukowe.
 2. Dotacja może być udzielona każdemu, kto jest właścicielem bądź posiada inny tytuł prawny do władania zabytkiem, o którym mowa w ust. 1.

 

§ 3.

Dotacja może być udzielona na dofinansowanie nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, określonym w

art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

 

§ 4.

 1. Dotacja może być udzielona w wysokości do 30% nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, o którym mowa w § 2 ust. 1.
 2. Jeżeli zabytek, o którym mowa w § 2 ust. 1 posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową albo wymaga przeprowadzenia złożonych pod względem technologicznym prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, dotacja może być udzielona w wysokości do 50% nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót.
 3. W przypadku, jeżeli stan zachowania zabytku, o którym mowa w § 2 ust. 1, wymaga niezwłocznego podjęcia prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, dotacja może być również udzielona do wysokości 70% nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót.

 

§ 5.

 1. Ubiegający się o dotację winien złożyć wniosek o dotację wraz z następującymi załącznikami:
 1. decyzją o wpisie do rejestru zabytków obiektu, którego dotyczą prace lub roboty,
 2. dokumentem potwierdzającym tytuł władania zabytkiem,
 3. harmonogramem oraz kosztorysem przewidywanych prac lub robót ze wskazaniem źródeł ich finansowania,
 4. decyzją właściwego organu ochrony zabytków zezwalającą na przeprowadzenie prac lub robót oraz projektem i pozwoleniem na budowę, gdy wniosek dotyczy prac lub robót przy zabytku nieruchomym lub programem prac, gdy wniosek dotyczy prac przy zabytku ruchomym,
 5. informacją o wnioskach o udzielenie dotacji skierowanych do innych organów,
 6. jednostki organizacyjne – wypisem z właściwego rejestru  albo ewidencji,
 7. wykazem prac lub robót wykonanych w okresie poprzedzającym dzień złożenia wniosku.
 1. Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik do uchwały.
 2. Wnioski złożone po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

 

§ 6.

 1. Wysokość środków finansowych na ochronę zabytków w danym roku określa Rada Miejska Dobrzyń nad Wisłą w uchwale budżetowej.
 2. Wnioski o dotację kieruje się do Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą w terminie 30 dni od dnia uchwalenia budżetu na dany rok, z zastrzeżeniem § 11.
 3. Wnioski o przyznanie dotacji opiniuje powołana przez Burmistrza Komisja.
 4. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 powinien dotyczyć prac lub robót, w których wykonanie planuje się w roku budżetowym, o którym mowa w ust. 2.
 5. Termin, o którym mowa w ust. 2, nie ma zastosowania w przypadku ubiegania się o dotację na prace interwencyjne wynikające z zagrożenia zabytku spowodowanego nagłym zdarzeniem.

§ 7.

 1. Do zadań Komisji należy:
 1. opiniowanie wniosków o przyznanie dotacji na prowadzone prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
 2. opiniowanie wniosków o przyznanie dotacji na prace interwencyjne wynikające z zagrożenia zabytku wpisanego do rejestru zabytków.
 1. Komisja dokonuje oceny wniosków według następujących kryteriów:
 1. dostępność zabytku dla ogółu społeczności lokalnej i turystów oraz rola zabytku w kształtowaniu przestrzeni publicznej,
 2. promowanie kultury oraz historii,
 3. ranga zabytkowo-artystyczna obiektu,
 4. stan zachowania obiektu,
 5. fakt kontynuowania prac,
 6. wysokość zaangażowanych środków własnych,
 7. kompleksowość prac, możliwość realizacji w ciągu jednego roku.
 1. Komisja przedstawia Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą wykaz zawierający zestawienie zaopiniowanych wniosków nie później niż w terminie 60 dni od dnia uchwalenia uchwały budżetowej, a w przypadku wniosku złożonego zgodnie z § 6 ust 5 Komisja opiniuje wniosek przed upływem 30 dni  od dnia jego wpływu z zastrzeżeniem § 11.
 2. W uzasadnionych przypadkach Komisja może wydłużyć termin zaopiniowania wniosku o 30 dni, w przypadku zamiaru zwrócenia się do biegłego albo biegłych o wydanie opinii.
 3. Protokoły z posiedzeń Komisji oraz wykaz, o którym mowa w ust. 3, podpisują wszyscy członkowie Komisji.

 

§ 8.

 1. Dotacje przyznaje Rada Miejska Dobrzyń nad Wisłą na wniosek Burmistrza w uchwale określającej:
 1. nazwę podmiotu otrzymującego dotację,
 2. prace lub roboty budowlane przy obiekcie zabytkowym, na których wykonanie przyznano dotację,
 3. wysokość przyznanej dotacji
 1. Przy ustalaniu  wysokości przyznawanych dotacji  uwzględnia się kwotę zaplanowaną  na ten cel w budżecie  Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

 

§ 9.

 1. W oparciu o uchwałę Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą, o której mowa w § 8 Burmistrz zawiera z otrzymującym dotację umowę.
 2. Przekazywanie dotacji odbywa się w terminach określonych w umowie, o której mowa w ust. 1, zapewniających finansowanie zobowiązań wynikających z realizacji zadania lub jako refundacja poniesionych wydatków, na rachunek bankowy wnioskodawcy.

 

§ 10.

Podstawą rozliczenia dotacji będzie  umowa zawarta przez Burmistrza z podmiotem, któremu dotacja została udzielona.

§ 11.

W roku 2015 wnioski o przyznanie dotacji należy złożyć w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały.

§ 12.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

 

 

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

- Nazwa dziennika urzędowego: Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko- Pomorskiego

- Rocznik: 2015

- Pozycja: 1588

- Data ogłoszenia: 8 maja 2015

- jednolity identyfikator aktu: http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/WDU_C/2015/1588/akt.pdf

 

drukuj ()

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1073
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2015-11-10 13:44

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5180622
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-21 11:23

Stopka strony