Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

P R O T O K Ó Ł Nr 15)01

obrad Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Handlu, Usług
i Drobnej Wytwórczości, z dnia 13 lipca 2001 roku.


Obradom przewodniczył Mierzejewski Mirosław – Przewodniczący Komisji.
W obradach uczestniczyło 7 osób w)g listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokółu.
Nieobecny na obradach Bielicki Stanisław, usprawiedliwiony przez Przewodniczącego Komisji.
Ponadto w obradach uczestniczył Statkiewicz Jerzy – Inspektor d)s rolnictwa
i gospodarki gruntami, który przedstawił informację tematycznie zgodną z zaplanowanym porządkiem obrad.
Protokół z ostatnich obrad został przyjęty jednogłośnie.
Przewodniczący Komisji stwierdził prawomocność obrad, a następnie przedstawił proponowany porządek obrad, który został przyjęty bez uwag.

Porządek obrad :

1.Informacja o stopniu realizacji uchwały nr 8)85)1999 Rady Miejskiej
Dobrzyń n. Wisłą w sprawie utrzymania czystości w mieście i gminie.
2.Sprawy bieżące.

do punktu 1

Statkiewicz Jerzy poinformował członków Komisji o stopniu realizacji uchwały
mianowicie : z chwilą wejścia uchwały w życie, Urząd Miasta i Gminy w szerokim zakresie dotarł z informacją do wszystkich właścicieli i użytkowników nieruchomości na temat utrzymania w należytym stanie sanitarnym i porządkowym. W chwili obecnej w zasadzie rozwiązany został problem nieczystości stałych, ponieważ dokonano wyboru podmiotu do wywozu śmieci stałych, decyzję zezwalającą na wywóz i utylizację odpadów stałych wydano Spółdzielczemu Gospodarstwu Rolnemu w Dobrzyniu n. Wisłą. Obecnie świadczy usługi na terenie miasta dla 112 gospodarstw domowych, jest to proces ciągły i systematycznie zwiększa się liczba osób korzystających z usług, która zawiera stosowną umowę z tym podmiotem. Koszt wywozu z jednego pojemnika wynosi 5 zł 30 groszy. Urząd systematycznie dokonuje zakupu pojemników i przekazuje w wieczyste użytkowanie tym, którzy zawarli umowę
na wywóz nieczystości. W tegorocznym budżecie gminy zaplanowano 8.000 zł na zakup pojemników, do chwili obecnej już zakupiono ponad sto sztuk.


- 2 -

Gminne wysypisko odpadów komunalnych czynne jest codziennie i odpady przyjmuje nieodpłatnie. Ponadto na przystankach autobusowych w mieście oraz przy głównych ulicach zostały ustawione kosze na nieczystości stałe. Reasumując, gmina stworzyła warunki optymalne w zakresie odbioru nieczystości stałych i tylko od kultury osobistej nas wszystkich uzależniony będzie wygląd estetyczny naszych posesji i całej gminy.
Nadal pozostaje nie rozwiązany problem wywozu komunalnych odpadów ciekłych z nieruchomości nie podłączonych do sieci kanalizacyjnej, w dużej mierze będzie on rozwiązany po zakończeniu II etapu budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Dobrzyniu n. Wisłą. Istniejąca oczyszczalnia biologiczna przyjmuje tylko jeden beczkowóz na dobę, stąd niestety nadal notuje się wywóz komunalnych odpadów ciekłych w miejsca niedozwolone.
Bolączką władz samorządowych jest nie respektowanie obowiązku przez osoby utrzymujące psy, bardzo często wypuszczane są bez dozoru poza teren nieruchomości, plagą są również bezpańskie, wałęsające się psy.
Ustawa o ochronie zwierząt determinuje podjęcie skutecznych działań, a wyłapywanie i umieszczanie w schronisku nie wchodzi w grę, ponieważ brak jest środków finansowych w budżecie gminy.
Po wysłuchaniu informacji przedstawionej przez Jerzego Statkiewicza, Komisja
uznała, że pomimo wielu braków w realizacji uchwały, widoczna jednak jest poprawa w zakresie utrzymania porządku w mieście i gminie. Systematycznie ulegają likwidacji dzikie wysypiska śmieci, coraz więcej jest nowych nasadzeń drzew i krzewów, przy posesjach powstają piękne trawniki, sprzątane są ulice
wzdłuż posesji i.t.p. pozytywne przykłady.
Na tym obrady Komisji zostały zakończone.

Protokółowała : Przewodniczący Komisji

Mierzejewski Mirosław
.

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-05-24 11:19

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1608
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-05-24 11:19

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5156261
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-15 13:11

Stopka strony