Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr XX/107/2012

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 29 października 2012 roku

 

 

w sprawie: wystąpienia z wnioskiem do Ministra Administracji i Cyfryzacji za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o zniesienie urzędowej nazwy zamieszkanej miejscowości „Czartowo” i objęcie jej nazwą miejscowości „Ruszkowo”.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami) oraz art. 8 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U.  Nr 166, poz. 1612 ze zmianami)

 

 

uchwala się, co następuje:

 

§ 1

1.      Postanawia się wystąpić do Ministra Administracji i Cyfryzacji za pośrednictwem  Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z wnioskiem o zniesienie urzędowej nazwy zamieszkanej miejscowości „Czartowo” i objęcie jej nazwą miejscowości „Ruszkowo”.

2.      Treść uzasadnienia stanowi załącznik  do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

 

Uzasadnienie

 

do uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Administracji i Cyfryzacji o zniesienie urzędowej nazwy zamieszkanej miejscowości „Czartowo” i objęcie jej nazwą miejscowości „Ruszkowo”

Nazwa miejscowości Czartowo nie funkcjonuje w Gminie od ponad 30 lat.

Od kilkunastu lat sygnalizowane są zwłaszcza, przy sporządzaniu spisów, rozbieżności  w nazewnictwie urzędowym miejscowości występujące w niżej wymienionych dokumentach:

-          wykaz urzędowych nazw miejscowości,

-          wykaz GUS z rejestru TERYT,

-          ewidencja ludności.

W wykazie urzędowych nazw miejscowości figuruje nazwa miejscowości „Czartowo”,   w ewidencji ludności „Ruszkowo”.

W związku z zaistniałą sytuacją Rada Miejska Dobrzyń nad Wisłą uchwałą
Nr III/16/10 z dnia 29 grudnia 2010r. zarządziła przeprowadzenie konsultacji
z mieszkańcami miejscowości Czartowo (część miejscowości Ruszkowo)
w sprawie zniesienia urzędowej nazwy zamieszkanej miejscowości „Czartowo” i objęcia jej nazwą miejscowości „Ruszkowo”. Konsultacje przeprowadziła komisja powołana przez Burmistrza Miasta  i Gminy Dobrzyń nad Wisłą zarządzeniem Nr OR.0050.58.2012 z dnia 2.10.2012r. Konsultacje zostały przeprowadzone na zebraniu wiejskim w Czartowie ( część miejscowości Ruszkowo) w dniu 4.10.2012r. i polegały na wyrażeniu opinii przez zainteresowanych mieszkańców poprzez postawienie znaku „x” na karcie konsultacyjnej w odpowiedniej kratce przy słowach „za”, „przeciw” lub „wstrzymuję się” w obecności członków komisji.

Na dzień 4.10.2012r. liczba mieszkańców wsi wynosiła 10 osób, natomiast uprawnionych do udziału w konsultacjach było 9 osób. Udział w konsultacjach wzięło 7 osób, co stanowi 77,8 % uprawnionych. Wszyscy mieszkańcy biorący udział w konsultacjach wypowiedzieli się za zniesieniem urzędowej nazwy zamieszkanej miejscowości „Czartowo” i objęciem jej nazwą miejscowości „Ruszkowo”.

Starosta Lipnowski, jako organ właściwy w sprawach geodezji i kartografii, do którego stosownie do art. 8 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003r.
o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych wystąpił Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, o wyrażenie opinii w sprawie w/w zmiany, pismem GG.6620.704.2012 z dnia 16.10.2012r. zaopiniował pozytywnie zniesienie nazwy miejscowości „Czartowo” i objęcie jej nazwą miejscowości „Ruszkowo”.

W rezultacie podjętych działań dotyczących zniesienia urzędowej nazwy zamieszkanej miejscowości „Czartowo” i objęcia jej nazwą miejscowości „Ruszkowo” Gmina Dobrzyń nad Wisłą nie przewiduje kosztów finansowych związanych z wprowadzeniem tej zmiany. Wynika to z faktu, iż nazwa Ruszkowo od dawna używana jest w gminnych ewidencjach, a tym samym
w dokumentach mieszkańców. Nie będzie więc konieczności ich wymiany.

Załącznikami do wniosku o zniesienie urzędowej nazwy miejscowości „Czartowo” i objęcie jej nazwą miejscowości „Ruszkowo” są :

1. Uchwała Nr III/16/10 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 grudnia 2010r.  w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami,

2.Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
Nr OR.0050.58.2012 z dnia 2.10.2012r. o powołaniu Komisji do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami,

3. Protokół z konsultacji społecznych z mieszkańcami wsi Czartowo( część Ruszkowa),

4. Opinia Starosty Lipnowskiego,

5. Mapa topograficzna z zaznaczonymi granicami miejscowości, której dotyczy zmiana.

drukuj ()

  • opublikował: Jarosław Nowiński
    data publikacji: 2012-11-20 14:30

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1008
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2012-11-20 14:34

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5218802
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-30 15:03

Stopka strony