Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Protokół Nr XXIV/02


Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą, z dnia 5 lipca 2002 r.


Sesję rozpoczęto o godzinie dziesiątej, a zakończono o godzinie czternastej. Miejsce obrad Świetlica Klubu „Żak” w Dobrzyniu n. Wisłą.

Otwierając obrady dwudziestej czwartej Sesji Rady Miejskiej, Przewodniczący Rady – Bogusław Żuchowski stwierdził, że Sesja została zwołana zgodnie z prawem.
W obradach uczestniczyło 20 radnych oraz 35 gości zaproszonych ( członkowie stałych komisji spoza rady oraz przewodniczący rad sołeckich ).
( listy obecności w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załączniki od nr 1 do nr 3 ).
Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność obrad, a następnie zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi do protokółu dwudziestej trzeciej Sesji Rady, który był wyłożony do wglądu. Żadnych uwag do protokółu radni nie wnieśli, wobec czego Przewodniczący zarządził głosowanie w wyniku, którego protokół został przyjęty jednogłośnie – głosowało 20 radnych. Na wniosek Przewodniczącego Rady została powołana 19 głosami „ za „ i 1 „wstrzymującym Komisja uchwał i wniosków w składzie :
1. radny Dobieszewski Ryszard
2. radny Habasiński Krzysztof
3. radny Gembicki Wacław
Przewodniczący Rady oznajmił, że na wniosek Przewodniczącego Zarządu proponuje poszerzenie porządku obrad w pkt. 4 o p-pkt „j’ „ podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr 22)176)02 w sprawie zasad przyznawania stypendiów dla uczniów i studentów z terenu Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą. Dodatkowych wyjaśnień udzieliła Sekretarz Miasta i Gminy, która wyjaśniła, że taka konieczność zmiany w regulaminie nastąpiła wskutek losowej, bardzo trudnej sytuacji mieszkańca naszego miasta. Wobec braku uwag, Przewodniczący zarządził głosowanie nad wnioskiem Przewodniczącego Zarządu Miasta i Gminy w wyniku, którego jednogłośnie rada wyraziła zgodę na poszerzenie porządku obrad. Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie całość porządku obrad w wyniku którego został on przyjęty jednogłośnie – głosowało 20 radnych.

Porządek obrad :
1. Sprawy proceduralne.
2. Udzielenie odpowiedzi na wnioski złożone na dwudziestej trzeciej Sesji Rady Miejskiej.
3. Informacja o pracy Zarządu Miasta i Gminy za okres między sesyjny.
4. Podjęcie uchwał w sprawie :
a) okręgów wyborczych,
b) granic obwodów głosowania,
c) zmian budżetu na rok 2002,
d) zasad najmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowych zasobów Gminy Dobrzyń n. Wisłą,
e) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego częściowo na gruntach miasta Dobrzyń n. Wisłą oraz częściowo na gruntach wsi : Zbyszewo, Bachorzewo, Płomiany, Lenie Wielkie, Chalin w gminie Dobrzyń n. Wisłą,
f) programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Dobrzyń n. Wisłą w latach 2002 - 2007,
g) utworzenia związku między gminnego,
h) przyjęcia Statutu,
i) wyrażenia zgody na przystąpienie do „ Towarzystwa Rozwoju Powiatu Lipnowskiego „
j) zmieniająca uchwałę Nr 22)176)02 z dnia 29 marca 2002 roku w sprawie zasad przyznawania stypendium dla uczniów i studentów z terenu Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą,
k) zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie okręgów wyborczych.
5. Składanie wniosków.
6. Informacje, wolne wnioski i zapytania.
7. Zakończenie obrad dwudziestej czwartej Sesji Rady Miejskiej.

do punktu 2

Odpowiedzi na wnioski złożone na dwudziestej Sesji Rady udzielił Kaptur Wiesław – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy.
(treść udzielonych odpowiedzi w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załączniki od nr 4 do nr 6 )
Przewodniczący Rady zwrócił się z zapytaniem, czy radni składający wnioski są usatysfakcjonowani udzieloną odpowiedzią.

Radny Kęsicki Roman stwierdził, że odpowiedź absolutnie nie satysfakcjonuje, ponieważ przez okres 8 lat sprawa „ wałkuje się” i pisma kierowane do niego są zawsze podobnej treści. Dlatego prosi o pisemną wyczerpującą odpowiedź, czy jest inna możliwość prawna wyegzekwowania od Zarządu Dróg Powiatowych lub Wojewódzkich należytego utrzymania poboczy w pasach drogowych.
Radny Obernikowicz Jan stwierdził, że powinny być rozpropagowane informacje w temacie, jakie sankcje grożą za podorywanie dróg gminnych. Następnie zasygnalizował potrzebę, aby w projekcie budżetu na rok 2003 ująć poszerzenie drogi gminnej w Leniach Wielkich ( nad jeziorem )oraz gruntowny jej remont.

do punktu 3

Informację o pracy Zarządu Miasta i Gminy za okres między sesyjny przedstawił inż. Czesław Bender – Przewodniczący Zarządu.
( informacja w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 7 )
Informacja została przyjęta przez radę bez uwag.

do punktu 4 p-pkt „a”

Projekt uchwały w sprawie okręgów wyborczych przedstawił Przewodniczący Rady, a następnie otworzył dyskusję nad projektem uchwały.
Radny Lewandowski Dariusz zapytał, dlaczego w skład okręgu nr 11 wchodzi również sołectwo Kol. Chalin, zamierzam kandydować na radnego z tego okręgu i dołączenie Kolonii Chalin zmniejsza moje szanse na zdobycie mandatu radnego stwierdził mówca. Wyjaśnień udzieliła Sekretarz Miasta i Gminy, która stwierdziła, że jest to optymalne rozwiązanie, ponieważ sołectw nie można dzielić. Gdyby Kol. Chalin dołączył do sołectwa Chalin wówczas współczynnik normy przedstawicielskiej byłby zbyt wysoki i Komisarz wyborczy nie przyjął by takiego rozwiązania.
Radny Lewandowski Dariusz stwierdził, że złoży protest do Komisarza wyborczego, wobec czego Sekretarz poinformowała w jaki sposób i w jakim terminie należy złożyć skargę do Komisarza.
Wobec braku dalszej dyskusji Przewodniczący zarządził głosowanie w wyniku, którego uchwała została podjęta 15 głosami „za”, 3 głosami „przeciw” i 2 głosami „wstrzymującymi ” - głosowało 20 radnych. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała została podjęta większością głosów.

( uchwała nr 24)183)02 w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 8 )

do punktu 4 p-pkt „b”

Projekt uchwały w sprawie ustalenia granic obwodów głosowania przedstawił Przewodniczący Rady. Wobec braku dyskusji nad projektem Przewodniczący zarządził głosowanie w wyniku, którego uchwała została podjęta 19 głosami „ za „ przy 1 głosie „wstrzymującym – głosowało 20 radnych.
( uchwała nr 24)184)02 w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 9 )

do punktu 4 p-pkt „c”

Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy omówiła Skarbnik Miasta i Gminy. Wobec braku dyskusji nad projektem Przewodniczący zarządził głosowanie w wyniku, którego uchwała została podjęta jednogłośnie – głosowało 20 radnych.
( uchwała nr 24)185)02 w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 10 )

do punktu 4 p-pkt „d”

Projekt uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Dobrzyń n. Wisłą przedstawił Przewodniczący Rady. Dodatkowych wyjaśnień udzieliła Jóźwiak Zofia - Kierownik Referatu budownictwa, architektury i gospodarki komunalnej. Wobec braku dyskusji nad projektem uchwały Przewodniczący zarządził głosowanie w wyniku, którego uchwała została podjęta jednogłośnie – głosowało 17 radnych. ( na sali obrad nieobecni byli radni : Kowalewski Sławomir, Ryczkowski Grzegorz i Zych Grzegorz )
( uchwała nr 24)186)02 w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 11 )

do punktu 4 p-pkt „e”

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego częściowo na gruntach miasta Dobrzyń n. Wisłą oraz częściowo na gruntach wsi : Zbyszewo, Bachorzewo, Płomiany, Lenie Wielkie, Chalin w gminie Dobrzyń n. Wisłą przedstawił Przewodniczący Rady, a następnie zarządził dyskusję nad przedstawionym projektem. Radny Lewandowski Dariusz zapytał, czy jest już inwestor, który będzie budował wiatrownie siłowe. Kierownik Referatu budownictwa, architektury i gospodarki komunalnej wyjaśniła, że oczywiście tak, są już uzgodnienia na wyrażenie zgody od rolników na lokalizację i stąd projekt uchwały, ponieważ nastąpi zmiana funkcji w planie zagospodarowania przestrzennego.

Wobec braku dalszej dyskusji Przewodniczący Rady zarządził głosowanie w wyniku, którego uchwała została podjęta jednogłośnie – głosowało 19 radnych ( radny Zych Grzegorz opuścił salę obrad – usprawiedliwiony przez Przewodniczącego Rady ).
( uchwała nr 24)187)02 w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 12 )


do punktu 4 p-pkt „f”

Projekt uchwały w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Dobrzyn n. Wisłą w latach 2002 – 2007 przedstawił Przewodniczący Rady, a następnie otworzył dyskusję nad projektem.
Radny Kłobukowski Dariusz zasygnalizował kwestię, aby w przyszłości, kiedy będzie podejmowana uchwała zmieniająca zasady sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy, w jej treści wprowadzić zapis, ażeby chętni mogli wykupić mieszkanie bez zależności, że musi wyrazić zgodę 100 % lokatorów. Wobec braku dalszej dyskusji Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały w wyniku, którego uchwała została podjęta jednogłośnie – głosowało 19 radnych. ( nadal nieobecny radny Zych Grzegorz )
( uchwała nr 24)188)02 w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 13 )

do punktu 4 p-pkt „g”

Projekt uchwały w sprawie utworzenia związku między gminnego przedstawił Przewodniczący Rady. Dodatkowych wyjaśnień udzielił Bartoszewski Ryszard – Inspektor d)s kultury, strategii i promocji gminy, mianowicie założycielami kujawsko – dobrzyńskiego związku jest dziewięć gmin, w tym także gmina Dobrzyń n. Wisłą. Podstawowe cele to : programowanie i realizacja regionalnej polityki ekorozwoju Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej, wspólne działanie w sferze administracyjnej, społecznej, oświatowej, kulturalnej, środków masowego przekazu oraz kontaktów z zagranicą, reprezentowanie interesów gmin na forum krajowym i międzynarodowym, prowadzenie działalności wydawniczej, szkoleniowej, konsultingowej i promocyjnej dla potrzeb gmin i regionów i.t.p.
Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem w wyniku, którego uchwała została podjęta jednogłośnie – głosowało 19 radnych. (nadal nieobecny radny Zych Grzegorz )
( uchwała nr 24)189)02 w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 14 )

do punktu 4 p-pkt „ h „

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Statutu przedstawił Przewodniczący Rady, a następnie zarządził dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały. Wobec braku dyskusji Przewodniczący zarządził głosowanie w wyniku, którego uchwała została podjęta jednogłośnie – głosowało 19 radnych ( nadal nieobecny radny Zych Grzegorz )
( uchwała nr 24)190)02 w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 15 )

do punktu 4 p-pkt „ i „"

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do „ Towarzystwa Rozwoju Powiatu Lipnowskiego przedstawił Przewodniczący Rady, a następnie ogłosił dyskusję nad przedstawionym projektem. Wobec braku dyskusji Przewodniczący zarządził głosowanie w wyniku, którego uchwała została podjęta jednogłośnie – głosowało 19 radnych. ( nadal nieobecny radny Zych Grzegorz )
( uchwała nr 24)191)02 w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 16 ).

do punktu 4 p-pkt „ j „

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr 22)176)02 z dnia 29 marca 2002 roku w sprawie zasad przyznawania stypendiów dla uczniów studentów z terenu Miasta i Gminy Dobrzyn n. Wisłą przedstawił Przewodniczący Rady, a następnie ogłosił dyskusję nad projektem uchwały. Wobec braku dyskusji Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały w wyniku, którego uchwała została podjęta jednogłośnie - głosowało 19 radnych ( nadal nieobecny radny Zych Grzegorz )
( uchwała nr 24)192)02 w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 17 ).

do punktu 4 p-pkt „ k „

Przewodniczący Rady zapoznał z treścią projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie okręgów wyborczych oraz załącznikiem do przedmiotowego projektu, celem wyrażenia opinii przez Radę Miejską Dobrzyń n. Wisłą.
( projekt uchwały wraz z załącznikiem w załączeniu do niniejszego protokółu - jako załącznik nr 18 )

Radni podczas dyskusji nad granicami okręgów w wyborach do Rady Powiatu Lipno wyrażali opinie negatywne w rodzaju, że każda gmina powinna tworzyć odrębny okręg wyborczy, ponieważ w razie niskiej frekwencji może się zdarzyć, że niektóre gminy nie będą miały swoich przedstawicieli w Radzie Powiatu, ponadto zdaniem radnych biorących udział w dyskusji dla gmin Dobrzyń n. Wisłą i Lipno proponuje się zbyt niską liczbę radnych w stosunku do normy przedstawicielskiej, powinno być po pięć radnych. Po zakończeniu dyskusji Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie okręgów wyborczych w wyniku, którego uchwała została podjęta jednogłośnie – głosowało 19 radnych ( nad nieobecny radny Zych Grzegorz )
( uchwała nr 24)193)02 w załączeniu do niniejszego protokółu - jako załącznik nr 19 ).

do punktu 5

Radni nie złożyli wniosków ani interpelacji.

do punktu 6

Przewodniczący Rady Miejskiej zapoznał z treścią Listów pochwalnych pod adresem Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrzyniu n. Wisłą z okazji Jubileuszu, które napłynęły od Zarządów OSP w Bydgoszczy i Toruniu.

Burmistrz Miasta i Gminy zapoznał z treścią pisma Polskiej Fundacji Zdrowia z siedzibą w Toruniu, które opiewa na powrócenie do tematu poszukiwania odpowiedniego obiektu na potrzeby Fundacji, celem utworzenia Kliniki na terenie naszej Gminy, konkretne zainteresowanie wzbudza pałacyk w Płomianach.
( pełna treść pisma w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 20 )
Burmistrz Miasta i Gminy oznajmił, że na najbliższym posiedzeniu Zarządu propozycja Fundacji będzie analizowana.

do punktu 7

Kończąc obrady dwudziestej czwartej Sesji Przewodniczący Rady podziękował wszystkim za udział w obradach.

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-04-05 11:28
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2006-04-05 12:09

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1689
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2006-04-05 12:09

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5181907
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-24 13:17

Stopka strony