Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

S p r a w o z d a n i e za rok 2001
Komisji rolnictwa, Ochrony Środowiska, Handlu,
Usług i Drobnej Wytwórczości.Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Goście.


Komisja nasza działalność swoją prowadziła w oparciu o Regulamin Rady Miejskiej oraz rocznym planem pracy zatwierdzonym przez Radę na Sesji w dniu 28 grudnia 2000 roku.
W okresie sprawozdawczym Komisja odbyła sześć posiedzeń :
W dniu 25 stycznia 2001 roku Komisja dokonała analizy wykonania planu konserwacji urządzeń melioracyjnych w roku 2000 oraz wykonania budżetu gminnej spółki wodnej „dobrzynianka”.
Po zapoznaniu się z przedstawionymi materiałami Komisja wyraziła niepokój w sferze bardzo niskiej ściągalności należnych opłat na GSW, brak jest również bieżącej aktualizacji gruntów zmeliorowanych i stąd wielu rolników nie płaci składek na konserwację urządzeń melioracyjnych. Komisja wypracowała dwa wnioski, z których jeden został zrealizowany w stosunku do drugiego w)g informacji Skarbnika Miasta i Gminy brak jest możliwości prawnych na jego realizację. W sprawach bieżących Komisja wypracowała opinię dotyczącą określenia warunków dalszego dzierżawienia obiektu Lecznica dla Zwierząt. Pragnę Państwa poinformować, że Zarząd uwzględnił wypracowaną opinię przy zawarciu dalszej umowy dzierżawnej.
W dniu 11 maja 2001 roku przedmiotem prac Komisji była analiza wykonanych zadań inwestycyjnych za rok 2000 oraz zapoznanie się z rozmiarem planów inwestycyjnych i remontowych w dz. „Transport”. Na podstawie przedłożonych materiałów Komisja pozytywnie oceniła realizację zadań, jednocześnie zwróciła uwagę na korzystne dla budżetu gminy przetargi, dzięki czemu zaistniała możliwość poszerzenia rozmiaru robót.
W dniu 28 maja 2001 roku Komisja analizowała wykonanie prac inwestycyjnych i remontowych w szkołach na terenie miasta i gminy, a także zapoznała się ze stanem przygotowania do kontynuacji II etapu inwestycji w zakresie budowy kanalizacji deszczowej i sanitarnej w Dobrzyniu n. Wisłą. Komisja pozytywnie oceniła przebieg realizacji zamierzeń, które były kontynuowane zgodnie z planem i obowiązującymi przepisami zawartymi w Ustawie o zamówieniach publicznych. Pragnę zwrócić Państwa uwagę iż przeprowadzony przetarg na ogromną inwestycję w zakresie budowy kanalizacji okazał się bardzo korzystny, bowiem wartość kosztorysowa opiewała na sumę 1.679.000 zł , a wyłoniony wykonawca podjął się realizacji inwestycji za sumę 1.029.204 zł i ten fakt spowodował możliwość poszerzenia rozmiaru robót.
- 2 -

W dniu 13 lipca 2001 roku integralną częścią obrad była analiza stopnia realizacji Uchwały Nr 8)85)1999 Rady Miejskiej w sprawie utrzymania czystości w mieście i gminie Dobrzyń n. Wisłą. Zapisy zawarte w uchwale mają charakter ciągły i długofalowy. W chwili obecnej w zasadzie rozwiązany został problem nieczystości stałych, ponieważ dokonano wyboru podmiotu do wywozu, decyzję zezwalającą na wywóz i utylizację odpadów stałych wydano Spółdzielczemu Gospodarstwu Rolnemu w Dobrzyniu n. Wisłą. Świadczenie usług w tym zakresie jest procesem ciągłym i systematycznie zwiększa się liczba osób korzystających z usług, która zawiera stosowną umowę z tym podmiotem. Urząd systematycznie dokonuje zakupu pojemników i przekazuje w wieczyste użytkowanie użytkownikom tym, którzy zawarli umowę na wywóz nieczystości. Gminne wysypisko odpadów komunalnych czynne jest codziennie i odpady przyjmowane są nieodpłatnie. Reasumując, gmina stworzyła optymalne warunki odbioru nieczystości i tylko od kultury osobistej nas wszystkich uzależniony będzie wygląd estetyczny naszych posesji i całej gminy.
Nadal pozostaje nie rozwiązany problem wywozu komunalnych odpadów ciekłych i należy sądzić, że będzie rozwiązany definitywnie po zakończeniu budowy kanalizacji. Generalnie ujmując Komisja uznała, że pomimo wielu braków w realizacji uchwały, widoczna jest jednak poprawa w zakresie utrzymania porządku w mieście i gminie, systematycznie ulegają likwidacji dzikie wysypiska śmieci, coraz więcej jest nowych nasadzeń drzew i krzewów, przy wielu posesjach powstają trawniki, sprzątane są ulice wzdłuż posesji i.t.p. pozytywne przykłady.
W dniu 30 października 2001 roku Komisja analizowała stan zaopatrzenia w wodę odbiorców miasta i gminy, możliwości produkcji wody oraz stan techniczny Stacji Uzdatniania Wody. Najlepsza sytuacja jest na SUW w Chalinie, wody wystarcza, nie notuje się przerw w dostawie wody jak to miało miejsce w niedalekiej przeszłości. Nieco gorzej wygląda sytuacja w SUW Grochowalsk, co prawda pracują dwie studnie, ale mankamentem jest brak zbiornika retencyjnego, stąd Komisja złożyła wniosek do Zarządu Miasta i Gminy, aby po stronie wydatków w projekcie budżetu gminy na rok 2002 zaplanować budowę zbiornika retencyjnego. Z zadowoleniem mogę poinformować Państwa, że wniosek nasz został uwzględniony. Najtrudniejsza jest sytuacja na Stacji wodociągowej w Dobrzyniu n. Wisłą, na ujęciu tym poważniejszych inwestycji nie prowadziło się, a są to w większości bardzo stare ujęcia, żelazne rury powodują, że woda ma za dużo manganu i według norm SANEPID kwestionuje jakość wody. Na dzień dzisiejszy brak jest dobrej studni głębinowej, praktycznie z jednej z nich nie można korzystać z uwagi na nadmierne zasolenie. Komisja zapoznała się z treścią wniosku dotyczącego remontów i zadań inwestycyjnych na rzecz mienia komunalnego, związanego z dostawą wody pitnej i odprowadzenia ścieków na terenie miasta.
- 3 -

Po dokładnym rozpoznaniu potrzeb zawartych we wniosku Pana Reznerowicza Wojciecha, Komisja zawnioskowała, aby jako zadanie priorytetowe ująć w budżecie gminy odwiert studni głębinowej w Dobrzyniu n. Wisłą.
W dniu 07 grudnia 2001 roku Komisja pracowała nad analizą projektu budżetu gminy na rok 2002. Komisja generalnie zaopiniowała pozytywnie opracowane przez Zarząd Miasta i gminy materiały, niemniej wypracowała dwa wnioski, z których jeden został uwzględniony w autopoprawkach do projektu budżetu, zaś realizację drugiego wniosku Zarząd będzie rozważał w trakcie realizacji budżetu gminy na rok 2002.

Dziękuję Państwu za uwagę.


za Komisję
Przewodniczący

Mierzejewski Mirosław


  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-05-24 11:46

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1558
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-05-24 11:46

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5156213
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-15 13:11

Stopka strony