Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwała  sprawie:     

Uchwała Nr XLVI/240/2018 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisła z dnia 9 stycznia 2018 roku

uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2018 rok Otwórz
Uchwała Nr XLVI/241/2018 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 9 stycznia 2018 roku  uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisła na lata 2018-2030 Otwórz
Uchwała Nr XLVII/242/2018 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 stycznia 2018 roku ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego dla których Miasto i Gmina Dobrzyń nad Wisłą jest organem rejestrującym Otwórz
Uchwała Nr XLVIII/243/2018 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 5 marca 2018 roku dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą za pomocą innego instrumentu płatniczego Otwórz
Uchwała Nr XLVIII/244/2018 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 5 marca 2018 roku wydzierżawienia na okres do 10 lat oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 779/1 położonej w Dobrzyniu nad Wisłą Otwórz
Uchwała Nr XLVIII/245/2018 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 5 marca 2018 roku Programu Rewitalizacji Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2016-2022 Otwórz
Uchwała Nr XLIX/246/2018 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 26 marca 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie składów osobowych stałych Komisji Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą Otwórz
Uchwała Nr XLIX/247/2018 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 26 marca 2018 roku zmian budżetu Miasta i Gminy na 2018 rok Otwórz
Uchwała Nr XLIX/248/2018 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 26 marca 2018 roku zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2018-2030 Otwórz
Uchwała Nr XLIX/249/2018 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 26 marca 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia dziennej stawki opłaty targowej oraz określenia zasad jej poboru Otwórz
Uchwała Nr XLIX/250/2018 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 26 marca 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Otwórz
Uchwała Nr XLIX/251/2018 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 26 marca 2018 roku określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowane ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą Otwórz
Uchwała Nr XLIX/252/2018 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 26 marca 2018 roku przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą w 2018 roku Otwórz
Uchwała Nr XLIX/253/2018 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 26 marca 2018 roku wystąpienia o zniesienie urzędowej nazwy wsi ,,Mokre " i włączenie tej miejscowości do wsi Glewo Otwórz
Uchwała Nr XLIX/254/2018 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 26 marca 2018 roku okręgów wyborczych Otwórz
Uchwała Nr L/255/2018 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 24 kwietnia 2018 roku  zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą Otwórz
Uchwała Nr L/256/2018 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 24 kwietnia 2018 roku zamiaru przekształcenia oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole Podstawowej w Chalinie w Przedszkole w Chalinie Otwórz
Uchwała Nr L/257/2018 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 24 kwietnia 2018 roku obwodów głosowania Otwórz
Uchwała Nr L/258/2018 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 24 kwietnia 2018 roku zwołania Zebrania Wiejskiego Sołectwa Stróżewo w celu wyborów sołtysa Otwórz
Uchwała Nr L/259/2018 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 24 kwietnia 2018 roku odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Miasta Dobrzyń nad Wisłą Otwórz
Uchwała nr LII/260/2018 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 18 czerwca 2018 roku zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą za 2017 rok. Otwórz
Uchwała nr LII/261/2018 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 18 czerwca 2018 roku zmian budżetu Miasta i Gminy na 2018 rok Otwórz
Uchwała nr LII/262/2018 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 18 czerwca 2018 roku  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2018 - 2030 Otwórz
Uchwała nr LII/263/2018 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 18 czerwca 2018 roku  zmieniająca uchwałę w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą Otwórz
Uchwała nr LII/264/2018 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 18 czerwca 2018 roku wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia Otwórz
Uchwała nr LIII/265/2018 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 26 czerwca 2018 roku ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą Otwórz
Uchwała nr LIV/266/2018 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 23 lipca 2018 roku zmian budżetu Miasta i Gminy na 2018 rok Otwórz
Uchwała nr LIV/267/2018 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 23 lipca 2018 roku zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2018-2030 Otwórz
Uchwała nr LIV/268/2018 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 23 lipca 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniego Strategicznego Programu Operacyjnego Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2016-2020 Otwórz
Uchwała nr LIV/269/2018 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 23 lipca 2018 roku udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdującym się na terenie Gminy Dobrzyń nad Wisłą. Otwórz
Uchwała nr LV/270/2018 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 14 sierpnia 2018 roku zmian budżetu Miasta i Gminy na 2018 rok Otwórz

Uchwała nr LVI/271/2018 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 sierpnia 2018 roku

zmian budżetu Miasta i Gminy na 2018 rok Otwórz
Uchwała nr LVI/272/2018 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 sierpnia 2018 roku zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisła na lata 2018-2030 Otwórz
Uchwała nr LVI/273/2018 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 sierpnia 2018 roku wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych Otwórz
Uchwała nr LVI/274/2018 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 sierpnia 2018 roku przekształcenia oddziału przedszkolnego zorganizowanego w Szkole Podstawowej w Chalinie w Przedszkole w Chalinie Otwórz
Uchwała nr LVI/275/2018 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 sierpnia 2018 roku maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą Otwórz
Uchwała nr LVI/276/2018 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 sierpnia 2018 roku uchwalenia regulaminu targowiska gminnego w Dobrzyniu nad Wisłą Otwórz
Uchwała nr LVII/277/2018 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 14 września 2018 roku zmian budżetu Miasta i Gminy na 2018 rok Otwórz
Uchwała nr LVIII/278/2018 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 września 2018 roku zmian budżetu Miasta i Gminy na 2018 rok Otwórz
Uchwała nr LVIII/279/2018 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 września 2018 roku zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2018-2030 Otwórz
Uchwała nr LVIII/280/2018 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 września 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie gromadzenia dochodów własnych przez szkoły, przedszkola i gimnazja funkcjonujące jako jednostki budżetowe na wyodrębnionym rachunku bankowym, ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania Otwórz

Uchwała nr LVIII/281/2018 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 września 2018 roku

przystąpienia do realizacji przez Gminę Dobrzyń nad Wisłą projektu pn. ,,Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszańców gminy Dobrzyń nad Wisłą,, Otwórz
Uchwała nr LVIII/282/2018 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 września 2018 roku wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych Otwórz
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2018-01-11 12:34
  • zmodyfikował: Magdalena Sujka
    ostatnia modyfikacja: 2018-10-11 13:05

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1406
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-10-11 13:05

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5182872
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-24 13:17

Stopka strony