Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

UCHWAŁA NR 25/199/02
Rady Miejskiej Dobrzyń n. W.
z dnia 12 września 2002 rokuw sprawie: uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami/ oraz art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków /Dz. U. Nr 72, poz. 747/.


Uchwala się, co następuje:


§ 1
Przyjmuje się „Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków”
w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta i Gminy
Dobrzyń nad Wisłą.

§ 3
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym województwa
Kujawsko – Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 25/199/02
z dnia 12 września 2002 r.


REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY
I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
DLA MIASTA I GMINY DOBRZYŃ NAD WISŁĄ


Rozdział I
Postanowienia ogólne


§ 1
Celem niniejszego regulaminu jest:
1. Określenie praw i obowiązków przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego :
1. Zakład Eksploatacji Wodociągów i Kanalizacji – Wojciech Reznerowicz Dobrzyń n. Wisłą ul Lipnowska 11.
2. Zakład Eksploatacji Wodociągów i Kanalizacji – Andrzej Wyszyński Dobrzyń n. Wisłą ul. 22 Stycznia 12.
oraz odbiorców usług wodociągowo – kanalizacyjnych świadczonych przez to przedsiębiorstwo, wynikających z ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków /Dz. U. Nr 72, poz. 747/ oraz z przepisów wykonawczych do tej ustawy;

2. Ustanowienie warunków przyłączenia do sieci, zgodnie z art. 15 ust. 4 ustawy;

3. Udostępnienie wszystkim potencjalnym odbiorcom usług informacji
o możliwościach dostępu i warunkach przyłączenia do sieci;

4. Udostępnienie istniejącym i przyszłym odbiorcom informacji nt. wzajemnych praw i obowiązków przedsiębiorstw wodociągowo – kanalizacyjnych i odbiorców usług.


Rozdział II
Minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne


§ 2
Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne, zgodnie z przepisami ustawy, ma obowiązek zapewnić:
1. zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganych ilościach oraz dostaw wody
i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnić należytą jakość dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków;

2. spełnienie wymagań w zakresie jakości usług wodociągowo – kanalizacyjnych, określonych w zezwoleniu na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków;

3. spełnienie warunków wprowadzania ograniczeń dostarczania wody
w przypadku wystąpienia jej niedoboru, określonych w zezwoleniu, o którym mowa w pkt 2.

§ 3
Odbiorcy usług zobowiązani są do korzystania z zaopatrzenia w wodę
i odprowadzania ścieków w sposób zgodny z przepisami ustawy
i nie powodujący pogorszenia jakości usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne oraz nie utrudniający działalności przedsiębiorstwa, w szczególności do:
1. użytkowania instalacji wodociągowej w sposób eliminujący możliwość wystąpienia skażenia chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci wodociągowej na skutek cofnięcia się wody z instalacji wodociągowej, powrotu ciepłej wody lub wody z instalacji centralnego ogrzewania;


2. zabezpieczenia przed dostępem osób nie uprawnionych do pomieszczenia,
w którym zainstalowany jest wodomierz;

3. użytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób nie powodujący zakłóceń funkcjonowania sieci kanalizacyjnej;

4. umożliwienia upoważnionym przedstawicielom przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego wstępu na teren nieruchomości i do pomieszczeń w celach określonych przepisami ustawy oraz niniejszego regulaminu;

5. poinformowania przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego
o własnych ujęciach wody, w celu prawidłowego ustalania opłat za odprowadzanie ścieków;

6. wykorzystywania wody z sieci wodociągowej i przyłącza kanalizacyjnego wyłącznie w celach określonych w warunkach przyłączenia do sieci.Rozdział III
Szczegółowe warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług


§ 4
Szczegółowe warunki i tryb zawierania umów o zaopatrzenie w wodę
i odprowadzanie ścieków określają przepisy art. 6 ustawy.

§ 5
Dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków zawartej między przedsiębiorstwem wodociągowo – kanalizacyjnym a odbiorcą usług.


§ 6
Przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne jest obowiązane do zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków z osobą, której nieruchomość została przyłączona do sieci i która wystąpiła z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy.

§ 7
1. Umowa, o której mowa w § 5 zawiera w szczególności postanowienia dotyczące:
1) ilości i jakości świadczonych usług wodociągowych lub kanalizacyjnych oraz warunków ich świadczenia;
2) sposobu i terminów wzajemnych rozliczeń;
3) praw i obowiązków stron umowy;
4) procedur i warunków kontroli urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych;
5) dokumentów upoważniających do wstępu na teren nieruchomości i do pomieszczeń odbiorcy usług;
6) ustaleń zawartych w zezwoleniu, o których mowa w art. 18 ustawy;
7) okresu obowiązywania umowy oraz odpowiedzialności stron za niedotrzymanie warunków umowy, w tym warunków wypowiedzenia;

2. Dokumenty, o których mowa w ust 1. pkt 5 stanowią delegacja
i upoważnienie podpisane przez kierownika przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego określające czynności, których wykonanie wymaga wstępu na teren nieruchomości usług, w szczególności obejmujące: dokonanie odczytu i sprawdzenia prawidłowości działania urządzenia pomiarowego i wodomierza głównego lub wodomierzy w lokalach, wykonanie prac konserwacyjno – remontowych oraz kontrolę korzystania
z usług zgodnie z umową.§ 8
Umowa, o której mowa w § 5 może być zawarta z osobą, która posiada tytuł prawny do korzystania z obiektu budowlanego, do którego ma być dostarczana woda lub z którego mają być odprowadzane ścieki albo z osobą, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

§ 9
Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi umowa,
o której mowa w § 4, zawierana jest z właścicielem budynku lub z zarządcą nieruchomości wspólnej.

§ 10
Na wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne zawiera umowy
z korzystającymi z lokali osobami, o których mowa w § 8 i 9, jeżeli
1. we wszystkich lokalach są zainstalowane wodomierze w sposób uzgodniony z przedsiębiorstwem wodociągowo – kanalizacyjnym;

2. zainstalowane wodomierze spełniają wymagania Polskich Norm oraz wymagania uzgodnione z przedsiębiorstwem wodociągowo – kanalizacyjnym odnośnie ich typu;

3. możliwy jest odczyt wskazań wodomierzy;

4. wnioskodawca i przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne ustalili sposób rozliczeń różnicy wskazań między wodomierzem głównym
a wodomierzami zainstalowanymi w poszczególnych lokalach oraz zasady ich utrzymania;

5. możliwe jest przerwanie dostarczania wody do lokalu bez zakłóceń dostawy wody w pozostałych lokalach.§ 11
Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne może wyrazić zgodę na zawarcie umów z korzystającymi z lokali osobami, o których mowa w § 8 i 9 również w przypadku, gdy nie są spełnione warunki, o których mowa w § 10.

§ 12
Podpisanie umowy o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków następuje po podpisaniu przez strony protokółów z prób i odbiorów prac budowlano – montażowych wykonywanych w związku z przyłączeniem do sieci.

§ 13
Treść umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków nie może ograniczać praw i obowiązków stron, wynikających z przepisów ustawy,
z przepisów wykonawczych do ustawy oraz z niniejszego regulaminu.

§ 14
W przypadku zmiany odbiorcy usług, następuje wygaśnięcie umowy zawartej
z dotychczasowym odbiorcą.

§ 15
Taryfowe ceny i stawki opłat, jako określane, zgodnie z przepisami ustawy przez przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne i zatwierdzone uchwałą rady gminy, nie podlegają ustalaniu w oparciu o umowę o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

§ 16
Integralną część umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków stanowi załącznik, składany przez odbiorcę usług przy zawieraniu umowy

i aktualizowany każdorazowo po zmianie warunków korzystania z usług, określający charakterystykę zużycia wody oraz rodzaj, ilość, a w przypadku przemysłowych odbiorców usług, również jakość odprowadzanych ścieków.
Rozdział IV
Sposób rozliczeń w oparciu o stawki opłat ustalone w taryfach


§ 17
Podstawowe zasady rozliczeń za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków określają przepisy ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków stanowią, że:
1. rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków są prowadzone przez przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjne z odbiorcami usług na podstawie określonych w taryfach cen i stawek opłat oraz ilości dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków;

2. ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazania wodomierza głównego, a w przypadku jego braku w oparciu
o przeciętne normy zużycia wody, ustalone na podstawie rozporządzenia,
o którym mowa w art. 27 ustawy;

3. ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych;

4. w razie braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie umowy, jako równą ilość wody pobranej lub określonej
w umowie;

5. w rozliczeniach odprowadzonych ścieków, ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia
na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy usług;

6. jeżeli odprowadzającym ścieki jest zakład produkcyjny nie posiadający urządzeń pomiarowych, ilość odprowadzanych ścieków ustala się
w umowie między dostawcą a odbiorcą ścieków, z uwzględnieniem udokumentowanej ilości bezpowrotnie zużytej wody do celów produkcyjnych i technologicznych.

§ 18
Zgodnie z przepisami rozporządzenia, o którym mowa w art. 27 ustawy:
1. odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki w terminie 7 dni od daty dostarczenia rachunku;

2. zgłoszenie przez odbiorcę usług zastrzeżeń do wysokości rachunku nie wstrzymuje jego zapłaty;

3. w przypadku stwierdzenia nadpłaty, zostanie ona zaliczona na poczet przyszłych należności, a na żądanie odbiorcy usług jej zwrot następuje
w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku w tej sprawie.Rozdział V
Warunki przyłączenia do sieci


§ 19
Zakres budowy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych realizowanej
i finansowanej przez przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne oraz przez osobę ubiegającą się o przyłączenie nieruchomości do sieci określają przepisy ustawy, stanowiąc:
1. przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjne są obowiązane zapewnić realizację budowy i rozbudowy urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, ustalonych przez gminę w studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w zakresie uzgodnionym
w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji;

2. realizację budowy przyłączy do sieci oraz studni wodomierzowej, pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza głównego
i urządzenia pomiarowego zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się
o przyłączenie nieruchomości do sieci;

3. koszty zainstalowania i utrzymania wodomierza głównego pokrywa przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne, a urządzenia pomiarowego odbiorca usług.

§ 20
1. W przypadkach, gdy plany inwestycyjne właścicieli lub zarządców nieruchomości wyprzedzają plan inwestycyjny przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego, mogą oni wybudować na własny koszt,
w porozumieniu z tym przedsiębiorstwem i gminą, urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne niezbędne do korzystania z usług;

2. Urządzenia, o których mowa w ust. 1 podlegają odpłatnemu przekazaniu gminie lub przedsiębiorstwu wodociągowo – kanalizacyjnemu na zasadach określonych w art. 31 ustawy.

§ 21
Przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej następuje na podstawie umowy o przyłączenie i po spełnieniu technicznych warunków przyłączenia, określonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne, zwanych dalej „warunkami przyłączenia”.§ 22
1. Z wnioskiem o przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej może występować osoba, posiadająca tytuł prawny do korzystania
z nieruchomości, która ma być przyłączona do sieci;

2. Osoba, o której mowa w ust. 1, składa w przedsiębiorstwie wodociągowo – kanalizacyjnym wniosek o określenie warunków przyłączenia;

3. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1 i 2, ustala przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne.

§ 23
1. Wniosek o przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej powinien
w szczególności zawierać:
1) oznaczenie wnioskodawcy;
2) określenie:
a) rodzaju i parametrów instalacji odbiorczych;
b) charakterystyki zużycia wody;
c) rodzaju i ilości, a w przypadku przemysłowych odbiorców usług również jakości odprowadzanych ścieków;
d) przeznaczenia wody;
3) informacje określające charakterystykę techniczną obiektu, do którego będzie dostarczana woda, w szczególności:
a) powierzchnię użytkową i rodzaj lokali (mieszkanie,
użytkowe, ...) w budynkach zasilanych w wodę;
b) wyposażenie lokali i obiektów w urządzenia zużywające wodę i odprowadzające ścieki;
4) proponowany termin rozpoczęcia poboru wody.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci, powinna załączyć:
1) dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania
z nieruchomości, której dotyczy wniosek;
2) mapę sytuacyjną, określającą usytuowanie nieruchomości, o której mowa w ust. 1, względem istniejącej sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu.

§ 24
1. Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne określa warunki przyłączenia i przekazuje wnioskodawcy wraz z projektem umowy
o przyłączenie, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w § 17.

2. Warunki przyłączenia są ważne dwa lata od dnia ich określenia;

3. Warunki przyłączenia powinny określać w szczególności:
1) miejsca i sposób przyłączenia sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
z instalacjami odbiorcy;
2) przepływ obliczeniowy wody lub urządzenia sanitarne
i techniczne, w których zużywana jest woda i odprowadzane są ścieki;
3) wymagania dotyczące:
a) miejsca zainstalowania wodomierza głównego;
b) miejsca zainstalowania urządzenia pomiarowego;
c) jakości odprowadzanych ścieków;
4) termin ważności warunków przyłączenia.

§ 25
1. Umowa o przyłączenie w szczególności określa:
1) strony zawierające umowę;
2) zakres prac projektowych i budowlano – remontowych oraz prac związanych z przeprowadzaniem prób i odbiorów końcowych, wykonanych przez strony;
3) sposób koordynacji prac wykonawczych przez strony oraz kontroli dotrzymania wymagań określonych w warunkach przyłączenia;
4) terminy:
a) zakończenia budowy przyłącza oraz terminy przeprowadzenia niezbędnych prób i odbiorów częściowych;
b) przeprowadzenia prób końcowych i końcowego odbioru przyłącza;
5) przewidywany termin rozpoczęcia zaopatrzenia w wodę
i odprowadzania ścieków;
6) odpowiedzialność stron za niedotrzymanie warunków umowy
o przyłączenie.

§ 26
1. Umowa o przyłączenie stanowi podstawę prawną do rozpoczęcia realizacji prac projektowych i budowlano – montażowych

2. Określenie w umowie o przyłączenie próby i odbiory częściowe oraz końcowe są przeprowadzane przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron.

3. Wyniki prób i odbiorów, o których mowa w ust. 2, są potwierdzane przez strony w protokółach, których wzory określa przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne.Rozdział VI
Możliwości dostępu do usług wodociągowo – kanalizacyjnych


§ 27
Potencjalni odbiorcy usług wodociągowo – kanalizacyjnych mogą uzyskać informacje dotyczące dostępności tych usług:
1. w urzędach gmin, które udostępniają nieodpłatnie wgląd:
a) w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;
b) w miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego;
c) w regulamin świadczenia usług;
d) w warunki udzielania zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków;

2. w przedsiębiorstwach wodociągowo – kanalizacyjnych udostępniających nieodpłatnie:
a) wgląd w wieloletnie plany rozwoju i modernizacji;
b) w plany inwestycyjne;
c) w regulamin świadczenia usług.Rozdział VII
Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług
i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków, a w szczególności sposoby załatwiania reklamacji i wymiany informacji


§ 28
1. Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne zobowiązane jest do udzielenia odbiorcom usług informacji dotyczących występujących zakłóceń zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków oraz awarii urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

2. Wstrzymanie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków może nastąpić bez uprzedniego zawiadomienia odbiorców w przypadkach, gdy występują warunki stwarzające zagrożenia dla życia, zdrowia i środowiska lub uniemożliwiające świadczenia usług, w szczególności, gdy:
a) z powodu awarii sieci nie ma możliwości prowadzenia zaopatrzenia
w wodę lub odprowadzania ścieków;
b) dalsze funkcjonowanie sieci stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia, zdrowia lub środowiska.

3. O wstrzymaniu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, o którym mowa w ust. 2, przedsiębiorstwo niezwłocznie informuje odbiorców,
w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 29
Jeżeli strony nie ustaliły w umowie o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków inaczej, obowiązują następujące wymagania w zakresie udzielania informacji i odpowiedzi, w związku z niedotrzymaniem ciągłości usług
i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków:
1. udzielanie informacji na żądanie odbiorców następuje w ciągu:
a) 12 – godzin – na telefoniczne żądanie określenia przewidywanego terminu usunięcia przerw i zakłóceń w świadczeniu usług;
b) 7 – dni – na pisemne żądanie usunięcia przerw i zakłóceń,
o których mowa w pkt a;
c) 14 – dni – na pisemne i telefoniczne skargi i zażalenia, wymagające przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.

§ 30
Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne zobowiązane jest do zawiadomienia odbiorców usług o planowanych zmianach warunków technicznych i odprowadzania ścieków z wyprzedzeniem umożliwiającym dostosowanie instalacji do nowych warunków, nie krótszym niż 12 miesięcy.

§ 31
1. Odbiorca usług ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących ilości
i jakości świadczących usług oraz wysokości opłat za usługi;


2. Reklamacje, o których mowa w ust. 1, wnoszone są na piśmie osobiście przez zainteresowanego w siedzibie przedsiębiorstwa, listem poleconym lub za pomocą poczty elektronicznej i rozpatrywane są przez zarząd przedsiębiorstwa;

3. Przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne zobowiązane jest do powiadomienia zainteresowanego o sposobie załatwiania reklamacji
w terminie 14 dni od daty wpływu.Rozdział VIII
Postanowienia końcowe


§ 32
Regulamin wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym województwa Kujawsko – Pomorskiego.
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-04-05 11:18

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3869
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-04-05 11:19

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5201436
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-24 13:17

Stopka strony