Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Protokół Nr XXVII/06


Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą, z dnia 28 lutego 2006 r.


Sesję rozpoczęto o godzinie dziesiątej, a zakończono o godzinie trzynastej.
Miejsce obrad sala konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy w Dobrzyniu n. Wisłą ul. Szkolna 1.
Otwierając obrady dwudziestej siódmej Sesji Rady Miejskiej, Przewodniczący – Jerzy Żurawski stwierdził, że Sesja została zwołana zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. W obradach uczestniczyło 12 radnych, 23 przewodniczących rad sołeckich, goście zaproszeni oraz kierownictwo Urzędu Miasta i Gminy z Burmistrzem na czele.
( listy obecności stanowią załączniki od nr 1 do nr 3 do niniejszego protokółu )
Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność obrad, po czym powitał wszystkich uczestników. Następnie zwrócił się z pytaniem, czy są uwagi do protokółu z dwudziestej szóstej Sesji Rady Miejskiej, który był wyłożony w biurze Rady, a przed obradami w holu sali konferencyjnej. Żadnych uwag radni nie wnieśli, wobec czego Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem protokółu.
W wyniku głosowania protokół został przyjęty jednogłośnie – głosowało 12 radnych / 1 radny nieobecny, 2 radnych złożyło oświadczenie zrzeczenia się mandatu radnego z dniem 1 stycznia 2006 roku /.
Następnie Przewodniczący przedstawił proponowany porządek obrad.
W punkcie pierwszym porządku obrad dotyczącym spraw proceduralnych Przewodniczący Rady Miejskiej nawiązał do tematu zmian podjętej wcześniej uchwały dotyczącej stawek podatkowych na rok 2006. Zwrócił się z pytaniem do Burmistrza Miasta i Gminy – Czesława Bendera czy wyraża wolę obniżenia stawek podatkowych uchwalonych na rok 2006.
Czesław Bender – zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 8 marca
o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady należy podejmowanie uchwał w sprawach podatku i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach. Wobec powyższego właściwym podmiotowo do rozpatrzenia tej propozycji i utrzymania na poziomie 2005 roku jest Rada. W związku z tym wniosek w tym zakresie przekazuję do rozpatrzenia na ręce Panu Przewodniczącemu Rady.
Jeżeli będzie taka wola Rady ja nie będę tych postanowień kwestionował i wetował do Wojewody.
Prasa na temat stawek podatkowych pisała sporo i nie chcę żeby było tak, że ja wnioskuję o jak najniższe stawki w związku z tym ja stawiałem wniosek o górne stawki podatkowe. Tak się stało jak się stało. Koleżanka przygotuje nowe zamiany podatkowe do przedłożenia radzie. W miesiącu marcu na pewno będzie jeszcze jedna sesja i wtedy Rada będzie kompetentna do przyjęcia nowych stawek. Będą na pewno skutki finansowe, ale mówi się trudno. U nas jest społeczeństwo biedne. Jedni płacą podatki, natomiast inni z tych podatków korzystają. Taka jest procedura i nigdy sprawiedliwości nie będzie. Ja mam wolę i nie chcę żeby ktoś mówił, że to jest mój upór. Do tej pory społeczeństwo nie wiedziało jakie są górne stawki teraz dopiero mieli okazję się przekonać.
Z tego powodu przychodzą do mnie i patrzą na mnie, że od 15 arów muszą płacić 500 zł, a np. ma ktoś inny ma 4 ha i płaci 400 zł. Wyszły takie anomalia, ale chcę powiedzieć, że Minister Finansów ustalił górne stawki, a Radzie dał możliwość obniżenia. Gazeta również o tym pisała, że z tytułu obniżenia podatków, również subwencja jest obniżona. Chcę powiedzieć, że finansowo rok 2006 zamkniemy pozytywnie. To będzie moja głowa w jaki sposób to zrobimy, na pewno nie będą zaciągane pożyczki poza tymi, które były zaplanowane w budżecie.
Będziemy szukać pieniędzy z zewnątrz może udać nam się coś pozyskać.
Myślę, że będzie mógł być obniżony podatek / muszą wypowiedzieć się jeszcze prawnicy / to dotyczy jednak dopiero II, III, IV raty. Uchwała w sprawie obniżenia podatku od nieruchomości będzie również musiała być ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Musimy usiąść i od początku zrobić symulacje stawek podatkowych. Ja na ten temat wolę mam, nie chcemy okradać tych biednych. Dziękuję.
Przewodniczący Rady Miejskiej – Dziękuję Panie Burmistrzu. Ja chciałem tylko powiedzieć, że wszyscy radni wiedzą jaka jest procedura uchwalania budżetu i myślę, że powinniśmy z tym problemem się uporać.
Chciałem kolegów radnych spytać tak nie formalnie czy są skłonni usiąść i od nowa popracować nad nowymi stawkami podatkowymi. Rada jednogłośnie opowiedziała się za pracami dotyczącymi obniżeniem stawek podatkowych.
Muszę Państwa, którzy tutaj dzisiaj przyszli uspokoić. Jest wola Rady i Pana Burmistrza dotycząca zmiany stawek podatkowych.
Następnie Przewodniczący Rady odczytał proponowany porządek obrad, który otrzymali radni. Dwóch kolegów radnych Pan Ryszard Dobieszewski i Henryk Domeradzki złożyło oświadczenia, /których treść jest identyczna / zrzeczenia się mandatu. Ja może odczytam treść tego oświadczenia.
„ W ślad za złożoną deklaracją ustną o rezygnacji z mandatu radnego podczas sesji w dniu 14.12.2005 roku zgłaszam rezygnację pisemną. Uzasadnieniem mojej decyzji jest fakt, że nie zgadzam się ze sposobem przyjęcia stawek podatków lokalnych na rok 2006. Uważam również, ze wywołana uchwała jest nie zgodna z prawem”. Proszę Państwa jak się nic nie robi nie popełnia się błędów. Sztuką jest się przyznać do błędów i je naprawić. Pytam w tym momencie kolegów, że w związku z tym, że Rada i Pan Burmistrz podjęli takie stanowisko, że chcą pracować nad zmianą tych stawek czy wycofają swoje oświadczenia i wyrażają chęć powrotu do Rady.
Pani Grażyna Habasińska – Sekretarz Urzędu Miasta i Gminy powiedziała, że nie ma takiej możliwości. Pisemnie złożone oświadczenia zrzeczenia się mandatu są wiążące.
Jerzy Żurawski - Przewodniczący Rady Miejskiej. Pani Sekretarz prosiłem kilkakrotnie o to aby na sesji obecna była Pani Brylska – radca prawny. Kolejny raz nie jest obecna w końcu jest u nas zatrudniona.
Pani Grażyna Habasińska – Sekretarz Urzędu Miasta i Gminy. Mam tutaj opinię radcy prawnego, którą sporządziła z uwagi na swoją nieobecność.
Jerzy Żurawski – Przewodniczący Rady Miejskiej. Przytoczę tu taki przykład Pan Prezydent Kaczyński został Prezydentem kraju i nie został odwołany jako Prezydent Warszawy. Dlatego w tym momencie mam prawo się zapytać kolegów czy rezygnują z mandatów czy wycofują swoje zrzeczenie się.
Na sesji grudniowej popełniliśmy również błędy ponieważ jak zwykle nie było Pani radczyni. Są to te błędy, które właśnie dzisiaj musimy naprawiać.
Dlatego zapytam kolegów, którzy zrzekli się mandatu po kolei.
Czy Pan Dobieszewski wycofuje swoją rezygnację czy podtrzymuje.
Pan Ryszard Dobieszewski /radny, który zrzekł się mandatu /.
Panie Przewodniczący skoro zaszła taka sytuacja jestem skłonny wrócić ponieważ jedynym powodem odejścia były zbyt wysokie stawki podatkowe, z którymi się nie mogłem zgodzić bo to było nie w porządku wobec naszego społeczeństwa, które mnie wybrało.
Przewodniczący Rady Miejskiej – Jerzy Żurawski. Dziękuję bardzo. Co na to Pan Henryk Domeradzki / drugi radny, który zrzekł się mandatu /.
Henryk Domeradzki – Ja również jestem skłonny wrócić ponieważ takie same były powody mojego zrzeczenia się mandatu jak mojego przedmówcy.
Jerzy Żurawski – Przewodniczący Rady Miejskiej. Dziękuję bardzo. Co na to koledzy radni. Czy usuwamy punkt z porządku obrad dotyczący podjęcia uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu, czy odwołujemy kolegów radnych, którzy chcą pracować dla dobra społeczeństwa. Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie do zmiany w porządku obrad.
Proszę o podniesienie ręki kto jest za usunięciem z punktu 6 p-pkt „d” dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnych.
Głosowanie – 11 radnych – za, 1 się wstrzymał.
Rada Miejska większością głosów zdecydowała o usunięciu z punktu 6 p-pkt „d”. Głosowało 12 radnych na dwunastu obecnych. Jeden radny nieobecny, dwóch radnych z uwagi na złożone oświadczenie o zrzeczeniu się mandatu nie zasiadało w radzie.
Porządek obrad po zmianach został przyjęty. Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał porządek obrad po zmianach.

porządek obrad po zmianach:

1. Sprawy proceduralne.
2. Udzielenie odpowiedzi na wnioski złożone na dwudziestej szóstej Sesji Rady Miejskiej.
3. Informacja o pracy organu wykonawczego i pracy Urzędu.
4. Program operacyjny do realizacji strategii Miasta i Gminy
Dobrzyń n. Wisłą na rok 2006.
5. Sprawozdanie z działalności gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) Przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2006,
b) zatwierdzenia „Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę”
na terenie gminy Dobrzyń nad Wisłą,
c) zmian budżetu gminy na rok 2006,
7. Składanie wniosków.
8. Informacje, wolne wnioski i zapytania.
9. Zakończenie obrad XXVII Sesji Rady Miejskiej.

Następnie Przewodniczący zaprosił do stołu prezydialnego radnych Pana Ryszarda Dobieszewskiego i Henryka Domeradzkiego i porosił o udział w sesji.

do punktu 2

Odpowiedzi na złożony wniosek na dwudziestej szóstej Sesji Rady Miejskiej udzielił Burmistrz Miasta i Gminy – Czesław Bender.
( treść odpowiedzi w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 4 )
Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem do wnioskującego czy odpowiedź jest satysfakcjonująca. Uwag nie zgłoszono.

do punktu 3

Informację na temat pracy organu wykonawczego i pracy urzędu przedstawił Burmistrz Miasta i Gminy – Czesław Bender.
( informacja stanowi załącznik nr 5 – do niniejszego protokółu )
do punktu 4

Program operacyjny do realizacji strategii Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na rok 2006 przedstawił Pan Ryszard Bartoszewski – insp. ds. kultury, strategii i promocji gminy.
( program stanowi załącznik nr 6 - do niniejszego protokółu)
Przewodniczący podziękował Panu Bartoszewskiemu za przedstawienie informacji i poprosił o pytania.
Henryk Żiółkowski – radny. Analizując ten plan operacyjny zastanowiło mnie określenie w punkcie 6 młodzież bezrobotna wiek 16-20 lat. O jaką to młodzież bezrobotną w wieku 16 chodzi to jest młodzież szkolna, a nie bezrobotna.
Pan Ryszard Bartoszewski – insp. ds. kultury, strategii i promocji gminy.
Jest młodzież, która edukację kończy na poziomie gimnazjum ale to nie my taki przedział wiekowy ustalaliśmy. Takimi określeniami posługuje się młodzieżowe biuro pracy. Prawdopodobnie tak jest.
Przewodniczący Rady Miejskiej – Jerzy Żurawski. Rozumie, że realizacja strategii miasta i gminy w punkcie oświata środki na ten cel zabezpieczone są w Zespole Obsługi Szkół wpisane do budżetu.
Ryszard Bartoszewski – tak one uwzględniają uchwałę, która była podjęta na poprzedniej sesji. Środki te są zapisane w budżecie.
Program został przyjęty przez radę.

do punktu 5

Przewodniczący Rady Miejskiej – Jerzy Żurawski poprosił Pana Edwarda Ryczkowskiego – insp. ds. zarządzania kryzysowego i ochrony ludności, jednocześnie zastępcy przewodniczącego Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o przedstawienie sprawozdania z działalności gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.
( pełną treść sprawozdania stanowi załącznik nr 7 – do niniejszego protokółu )
Pytań do przedstawionego sprawozdania nie zgłoszono. Sprawozdanie zostało przyjęte przez radę.

do punktu 6 p-pkt „a”

Przewodniczący poprosił o przedstawienie projektu uchwały dotyczącej przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2006 oraz preliminarza wydatków na rok 2006. Pana Edmunda Ryczkowskiego – zastępcę przewodniczącego RPA.
Jak wynika z informacji Kierownika Posterunku Policji w roku 2005 zanotowano 91 interwencji domowych w związku z nadużyciem alkoholu. Ogółem prowadzonych zostało 193 interwencji z powodu zakłóceń spokoju przez nietrzeźwych w miejscach publicznych. Zatrzymano do wytrzeźwienia w Izbie Wytrzeźwień i Policyjnej Izbie Zatrzymań 24 osoby.
Ze złożonej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informacji wynika, że wśród 697 rodzin korzystających z pomocy społecznej 61 rodzin, to rodziny, których ubóstwo w głównej mierze spowodowane jest panującym w tych rodzinach alkoholizmem. Istniejący problem nadużywania alkoholu utrzymuje się na porównywalnym z rokiem ubiegłym poziomie, dalej jednak z tendencją zwyżkową. W związku z tym Rada Gminy wraz z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uznając za konieczne podejmowanie działań zmierzających do obniżenia stopnia spożycia alkoholu i niwelowania jego skutków opracowała program działania, którego realizacja polegała będzie na:
1. Prowadzeniu profilaktycznej działalności informacyjno - edukacyjnej szczególnie wśród dzieci i młodzieży szkolnej przez:
2. Wspieraniu działań profilaktycznych głównie wśród dzieci i młodzieży szkolnej pokazującej zdrowy i trzeźwy styl życia jako alternatywę w wyborze właściwego kierunku życia bez uzależnień przez:
3. Tworzeniu dzieciom i młodzieży warunków do uprawiania sportu, rekreacji i wypoczynku przez:
4. Zwiększeniu dostępności leczenia choroby alkoholowej przez:
5. Udzielaniu rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
6. Postanowienia końcowe

Za udział w posiedzeniu członkowi Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przysługuje wynagrodzenie w wysokości 80 zł.
Dziękuję.
Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o dyskusję.
Jerzy Żurawski – Przewodniczący Rady. Ja mam taką propozycje do zmiany w preliminarzu wydatków na rok 2006 aby z pkt 5 dofinansowanie imprez sportowych, obozów, kolonii, biwaków i wycieczek turystyczno-krajoznawczych promujących czynny wypoczynek oraz kosztów dojazdu i korzystania z krytych pływalni zabrać 8.000 zł i o ta kwotę zwiększyć finansowanie koszów związanych z tworzeniem warunków do trzeźwego i zdrowego trybu życia / miejsca do uprawiania sportu, zabawy, wypoczynku i rekreacji / czyli poz. 3. Wówczas kwota by wynosiła 49.000 zł.
Wobec braku dalszych pytań i dyskusji Przewodniczący zapytał kto jest za zmianą preliminarza wydatków na 2006. Rada jednogłośnie zaakceptowała zmianę. Głosowało 14 radnych.
Następnie Przewodniczący odczytał projekt uchwały dotyczący przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2006 oraz preliminarza wydatków na rok 2006 i zarządził głosowanie.
Uchwała została podjęta jednogłośnie głosowało 14 radnych.
( uchwała nr XXVII/151/06 w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 8 )

do punktu 6 p-pkt „b”

Jerzy Żurawski – Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o przedstawienie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Dobrzyń nad Wisłą Panią Zofię Jóźwiak – kierownika referatu ds. gospodarki gminnej i mieszkaniowej.
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Andrzej Wyszyński Dobrzyń nad Wisłą
ul. 22-go Stycznia 3 przedłożył wniosek o zatwierdzenie taryfy opłaty za wodę, która zakłada wzrost o 21%.
Główną przyczyną wzrostu taryfy jest wzrost ceny zakupu wody z 0,95 zł do 1,35 zł za 1m3 netto, tj. o 42 %.
Zaznaczyć należy, że dotychczasowa cena wody kupowanej od EKOFLORY z ujęcia Zaduszniki obowiązywała od 1.04.1998r.
Sytuację w zakresie ilościowego zakupu, sprzedaży i strat wody za 2005r. przedstawiono poniżej:

Wyszczególnienie Jednostka miary Ilość Należność w zł/netto/

Zakup wody m3 32.410 30.789
Sprzedaż wody m3 24.418 32.404
Straty m3 7.992

Z powyższego zestawienia wynika, że kwota uzyskana przez przedsiębiorcę z tytułu sprzedaży wody w 2005 r. wyniosła 1615 zł. Koszty poniesione na eksploatację sieci wodociągowej wraz z przyłączami wyniosły wg przedstawionej kalkulacji 3456 zł, a zatem saldo kosztów eksploatacji wodociągu zaopatrywanego z ujęcia w Zadusznikach na koniec roku 2005 wyniosło minus 1841 zł. Brakująca kwota została pokryta przez zakład wodociągowy z prowadzonej przez niego pozostałej działalności.
Pozostawienie ceny wody w niezmienionej wysokości 1,35 zł netto nie pozwoli nawet na pokrycie ceny zakupu wody, biorąc pod uwagę występujące straty (awarie, kradzieże, pobór wody do celów p.pożarowych).
Przedłożony projekt taryfy jest, zatem jak najbardziej uzasadniony. Uwzględniając powyższe, proszę Wysoką Radę o podjęcie uchwały
w proponowanym brzmieniu. Dziękuję.
Następnie Przewodniczący Rady poprosił o dyskusję.
Sławomir Kowalewski – radny. Kilka lat było spokoju i znów sprawa wody wróciła. Zmiana ceny wody nie dotyczy wszystkich mieszkańców i trochę to jest nie sprawiedliwe. Dlaczego maja płacić więcej tylko niektórzy. To powinno być rozłożone na wszystkie miejscowości.
Ludomr Bylicki – radny. Tutaj jest wyraźne uzasadnienie tej podwyżki z uwagi na podniesienie ceny wody przez Ekoflorę w Nasiegniewie, do której przyłączone są niektóre miejscowości w naszej gminie. Z jakiej racji my mamy dokładać do tej podwyżki. Trudno taka jest obecnie sytuacja i mieszkańcy przyłączeni do Nasiegniewa muszą się z tym zgodzić.
Burmistrz Miasta i Gminy – Czesław Bender. Stacje uzdatniania wody były modernizowane. Mimo, że w Grochowalsku też dokonaliśmy modernizacji to sytuacja jest nie ciekawa. Będziemy tutaj budować studnię, geolog zrobił już badania, ale jeszcze nie wiemy czy będzie nadawała się do picia. Działkę pod budowę studni w Grochowalsku otrzymamy za darmo od ARiMR i będziemy budować drugą nitkę aby odciąć się od Ekoflory w Nasiegniewie.
Musimy się jeszcze przemęczyć może 1 – 1,5 roku. Bez tych zmian na razie nic nie możemy zrobić bo w Grochowalsku nie ma wody.
Wobec braku dalszych pytań i dyskusji Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Głosowało 11 radnych – za,
1 przeciw,
2 wstrzymało się od głosu
Uchwała została podjęta.
( uchwała nr XXVII/152/06 w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 9 )

do punktu 6 p-pkt „c”

Przewodniczący poprosił Panią Celinę Witkowską – Skarbnika Urzędu Miasta i Gminy o przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2006.
Zmiany dotyczą działu 926 Kultura fizyczna i sport. Ostateczna wielkość dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy została zmniejszona o kwotę 11.300 zł. Przeniesienia między paragrafami spowodowane są zwiększeniem wydatków w trakcie realizacji budżetu. Dziękuję.
Przewodniczący poprosił o pytania. Wobec braku pytań odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Uchwała została podjęta jednogłośnie 14 głosami – za.
( uchwała nr XXVII/153/06 w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 10 )

do punktu 7

Wniosków nie zgłoszono

do punktu 8

Mieszkaniec gminy Dobrzyń nad Wisłą Pan Kazimierz Cendrowski wyraził swoje niezadowolenie z powodu wysokich stawek podatkowych. Zamieszkuję tutaj krótko bo od ponad 5 lat. Przeprowadziłem się tutaj bo wydawało się, że Dobrzyń jest miastem bardzo ładnym, po drugie bardzo tanim. Wychodzę jednak z założenia, że co roku drożeje. Mieszkańcem Dobrzynia czy okolic się jest, a radnym się bywa. Panowie radni nie zdajecie sobie nawet sprawy co nas boli, nie zapytacie nas mieszkańców o nic. Podwyższyć jakikolwiek podatek jest bardzo łatwo bo podnosicie tylko rękę. Otrzymać rentę, emeryturę czy podwyżkę w zakładzie pracy trzeba czekać z pięć lat. Państwo nam podwyższyliście o 200%, a nawet 300% podatki. Mam działkę wraz
z budynkiem o pow. 490m2 , w 2000 roku opłacałem 30 zł, a za ten rok otrzymałem kwotę 320 zł i mówicie, że nie podwyższacie, że najniższe stawki są. Wybaczcie ale to nie jest prawda. Staram się być uczciwym obywatelem w każdym miejscu zamieszkania i płacę za wszystko i komornik do mnie nie przychodził. Mam nadzieję, że po tej nauczce jaką Państwo macie również nie przyjdzie. Bo to jest nauczka dla przyszłej rady również, bo zbliżają się wybory. Dziwię się tylko, że mieszkańcy tak późno się dowiedzieli, aż dostali nakazy, gdzie był zapisz, ze w przypadku nie zapłacenia przyjdzie komornik. Jeśli chodzi o podatki to miało być dla ludzi lepiej, a jest bardzo źle. Przed chwilą podnieśliście czynsz za wodę, ale nie zwróciliście uwagi, że woda nie nadaje się do picia. Uważam, że tak nie powinno być. Nie tak dawno sam wzywałem kierownika ze stacji uzdatniania wody żeby zobaczył ile w szklance wody jest osadu i brudu. Kazał mi spuszczać, co z tego ona nawet po przegotowaniu nie nadaje się do picia.
Chciałbym aby Pan Przewodniczący i Pan Burmistrz zapewnił nas że możemy wpłacić taki stan rzeczy jaki był do tej pory. Co z tego, że my zapłacimy pierwszą czy drugą ratę, kto nam potem różnicę zwróci jeżeli będą stawki obniżone. Zwrócicie tylko tym, którzy piszą i przychodzą po zapomogę. Tak nie powinno być. Jeszcze raz powtórzę, że powinniście nas zapewnić, że możemy zapłacić tak jak było do tej pory.
Pytam konkretnie czy będzie zastosowana obniżka podatku tego, który obecnie jest naliczony. Jak mamy płacić pierwszą ratę.
Następnie Pani Bożena Masztakowska mieszkanka Dobrzynia zapytała jak to się dzieje, że rada zwolniła rolników na wsi z opłaty podatku od budynków mieszkalnych i gospodarczych, a mieszkańcy Dobrzynia, którzy mają ziemię poza miastem muszą takie opłaty ponosić. Uważam, że wszyscy jesteśmy równi.
Następna sprawa to chcę zwrócić uwagę na jeszcze jeden problem. Teraz wytworzyła się taka sytuacja, że ludzie zaczęli jeździć do geodezji w Lipnie i zmieniają klasyfikację gruntów z litery „b” na literę „r” aby uniknąć opłat. Czy to jest w porządku. Ponieważ jest tutaj obecny Pan Radny Powiatowy więc proszę o zwrócenie na ten fakt uwagi.
Burmistrz Miasta i Gminy – Czesław Bender. Podatek jest naliczany wg wykazów geodezyjnych, jak geodezja wykaże tak referat podatkowy nalicza.
Pan Stanisław Golasiński zadał pytanie skierowane do Burmistrza.
Kto odpowiada personalnie za stan naszych dróg w Dobrzyniu, tyle pieniędzy zostało przeznaczone na utrzymanie dróg, a jaki jest stan dróg i ulic w Dobrzyniu to wszyscy widzimy nie wymaga to komentarza. Dziękuję.
Radny Powiatowy – Karol Kwiatkowski poinformował zebranych o sytuacji dotyczącej SP ZOZ Lipno. Powiedział, że w szpitalu zachodzą zmiany i to zmiany na lepsze. Zamontowany jest tomograf komputerowy do użytku zostanie przekazany 3 marca. br. Poza tym stary szpital będzie zlikwidowany chorzy wymagający leczenia psychiatrycznego będą leczeni w nowym szpitalu.
Poza tym poinformował również, że w Skępem powstała filia ATR i od przyszłego roku szkolnego będzie mogła młodzież podjąć studia rolnicze.
Bogusław Żuchowski – radny. Panie Przewodniczący, Panowie Radni, Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo. Jestem w radzie już kilka lat. Od tych kilku lat podatek rolny zawsze był ustalany na najwyższym poziomie. Taki jaki podał GUS taki Rada przyjmowała. Gdzie wszystkie inne podatki były obniżane 30%, 40% różnie to się w tych latach kształtowało. Chciałbym właśnie Pani odpowiedzieć dlatego podejmowaliśmy decyzje żeby zwolnić rolników od płacenia z podatku od mieszkań z tej racji, że ustalana była w tym czasie górna stawka podatku rolnego. Często też się bulwersowałem, że jeżeli dla pewnej grupy ustalamy maksymalny wprowadzamy dla wszystkich jednakowy. Odpowiem prosto wola była kolegów radnych ażeby obniżyć i te podatki były obniżane. Dziękuję.

do punktu 9

Przewodniczący Rady – Jerzy Żurawski kończąc obrady dwudziestej siódmej Sesji, podziękował wszystkim uczestnikom obrad, a następnie stwierdził, że zamyka obrady dwudziestej siódmej Sesji Rady Miejskiej.

Protokółowała: Inspektor ds. obsługi organów gminy - Renata Kwiatkowska

Przewodniczył: Przewodniczący Rady Miejskiej - Jerzy Żurawski

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-03-14 11:39
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2006-03-14 12:16

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1999
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2006-03-14 12:20

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4910829
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-07-01 15:12

Stopka strony