Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr VII/46/03
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 31 października 2003 roku


w sprawie: procedury uchwalania budżetu miasta i gminy Dobrzyń nad Wisłą oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.


Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Tekst jednolity - Dz. U. z 2001 roku, Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.)


Rada Miejska uchwala, co następuje:


§ 1

1. W procesie opracowywania projektu budżetu udział biorą wszystkie samodzielne stanowiska pracy w Urzędzie oraz Kierownicy referatów
i Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy.

2. W terminie do 10 października Burmistrz Miasta i Gminy wydaje zarządzenie w sprawie opracowania materiałów planistycznych przez podległe gminie jednostki oraz określa wymogi dotyczące wniosków budżetowych.

3. Samodzielne stanowiska i jednostki wykazane w pkt. 1 przygotowują
na podstawie zebranych materiałów planistycznych projekty dochodów
i wydatków budżetowych w zakresie prowadzonych spraw.

4. Przy szacowaniu dochodów i wydatków budżetu kierują się wytycznymi do projektu budżetu Państwa uwzględniając jednocześnie określone zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy wskaźniki i parametry przyjęte do prac nad budżetem.

5. Przebieg prac nad projektem budżetu koordynuje Sekretarz Urzędu,
a Skarbnik Gminy nadzoruje przebieg prac.


§ 2

1. Projekt budżetu opracowuje się w następującej szczegółowości:
- dochody wg. działów, rozdziałów i paragrafów,
- wydatki wg. działów, rozdziałów i paragrafów jak w sprawozdawczości statystycznej

2. Projekt powinien obejmować:
- zestawienie dochodów,
- zestawienie wydatków,
- w razie wystąpienia niedoboru – wskazanie źródeł jego finansowania,
- w razie wystąpienia nadwyżki – wskazanie jej przeznaczenia,
- określenie wysokości rezerwy budżeteowej z wydrębnieniem rezerwy
na nieprzewidziane wydatki i rezerw celowych,
- wysokość subwencji ogólnej,
- określenie wydatków na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowej i dochodów związanych
z wykonywaniem tych zadań,
- kwoty rozliczeń z jednostkami gospodarki pozabudżetowej rozliczającymi się z budżetem gminy,
- wykaz zadań inwestycyjnych,
- część opisową zawierającą uzasadnienie przyjętych wielkości dochodów oraz kierunków i wysokości wydatków,
- upoważnienie dla Burmistrza do dokonywania zmian w budżecie,
- wysokości sumy, do której Burmistrz może zaciągnąć samodzielnie zobowiązania.


§ 3

Przedłożony przez Skarbnika projekt budżetu analizuje, koryguje
i zatwierdza Burmistrz, a następnie w terminie do 15 listopada przedkłada Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.


Do projektu dołącza się następujące materiały informacyjne:
- informację o stanie mienia komunalnego,
- informację o planowanych dochodach,
- informację o planowanych wydatkach,
- w przypadku budżetu niezrównoważonego – rozliczenie przychodów
i rozchodów budżetu gminy,
- plany finansowe jednostek gospodarki pozabudżetowej obejmujące przychody i rozchody, stan środków obrotowych na początek i koniec roku, rozliczenie z budżetem,
- wykaz zadań inwestycyjnych finansowanych z budżetu gminy,
- informację o sytuacji finansowej gminy z uwzględnieniem zaciągniętych kredytów długotrminowych, nadwyżki z lat ubiegłych.


§ 4

Burmistrz Miasta i Gminy podaje do publicznej wiadomości projekt budżetu
w trybie przewidzianym dla ogłaszania budżetu.


§ 5

Komisje analizują projekt budżetu i dokonują jego oceny.
Komisja proponująca wprowadzenie nowego wydatku lub zwiększenie wydatku przewidzianego w projekcie, zobowiązana jest wskazać źródło finansowania.
Komisja proponująca zmiany powodujące zmniejszenie dochodów zobowiązana jest wskazać, które wydatki mają ulec zmniejszeniu. Wskazanie to, nie może dotyczyć rezerwy ogólnej.


§ 6

Opinie Komisji winny być przedłożone na piśmie Przewodniczącemu Rady
co najmniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem Sesji budżetowej. Przewodniczący Rady przekłada je Burmistrzowi Miasta i Gminy, co najmniej 10 dni przed planowanym terminem Sesji.


§ 7

Burmistrz Miasta i Gminy może na podstawie wniosków Komisji dokonać autopoprawek w projekcie uchwały budżetowej.


§ 8

Porządek Sesji budżetowej winien zawierać przynajmniej następujące punkty:
1. Przedstawienie przez Burmistrza projektu uchwały budżetowej wraz
z uzasadnieniem,
2. Przedstawienie opinii Komisji Rady,
3. Przedstawienie stanowiska Burmistrza w sprawie opinii Komisji,
4. Przedstawienie Uchwały Składu Orzekającego RIO w sprawie opinii
o przedłożonym projekcie budżetu,
5. Głosowanie nad poprawkami do projektu,
6. Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.


§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.


§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


§ 11

Traci moc uchwała Nr IV/15/94 Rady Miejskiej z dnia 26 października 1994 roku  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-04-07 10:49

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2247
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-04-07 10:49

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5177100
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-21 11:23

Stopka strony