Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Informacja: Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego

 

Miejsce załatwiania sprawy:

 

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą 

Referat – Zasiłki i stypendia szkolne

Adres:  Dobrzyń nad Wisłą ul. Szkolna 1 tel. 54-253-05-47

 

Termin składania wniosku:

 

3 miesiące od dnia ukończenia przez młodocianego pracownika nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy.

(art. 70b ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2527 z późn. zm.)

Załączniki do wniosku:

 • Umowa o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego.
 • Świadectwo pracy (w przypadku rozwiązania umowy o pracę z młodocianym).
 • Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe lub świadectwo czeladnicze lub zaświadczenie potwierdzające zdanie egzaminu sprawdzającego.
 • Świadectwo ukończenia gimnazjum lub zaświadczenie o kontynuowaniu nauki w gimnazjum (dotyczy młodocianych uczestników OHP, zatrudnionych w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy).
 • Dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe osoby prowadzącej kształcenie zawodowe młodocianego pracownika.
 • Dokumenty potwierdzające przygotowanie pedagogiczne osoby prowadzącej kształcenie zawodowe młodocianego pracownika.
 • Dokumenty potwierdzające zatrudnienie pracownika w celu prowadzenia przygotowania zawodowego lub pełnomocnictwo do prowadzenia zakładu w imieniu pracodawcy (dotyczy przypadków, kiedy przygotowanie zawodowe prowadzi osoba inna niż pracodawca).
 • W przypadku spółki cywilnej oświadczenie każdego wspólnika o procentowym udziale w spółce.
 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
 • Sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzane zgodnie z przepisami o rachunkowości – dotyczy podmiotów, które są do tego zobowiązane na podstawie ustawy o rachunkowości zgodnie z art. 2 ust. 1.
 • Oświadczenie o wysokości pomocy de minimis w roku w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 lat poprzedzających go lub oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis.

 

 

 

Forma przyznania lub odmowy dofinansowania:

 

Decyzja administracyjna Burmistrza Miasta i Gminy

(art. 70b ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2527 z późn. zm.)

Z dniem 1 września 2012 roku wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 205, poz. 1206), w tym także nowe brzmienie art. 70b ustawy o systemie oświaty.

 

Termin wydania decyzji:

 

w ciągu 1 miesiąca od złożenia wniosku.

 

Tryb odwoławczy:

 

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego ww Włocławku , za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą , w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

(art. 129 Kodeksu postępowania administracyjnego)

 

Warunki uzyskania dofinansowania:

 

    Burmistrz Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą  rozpatruje wnioski o dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą (art. 70b ust.6 ustawy o systemie oświaty).

    Wniosek należy złożyć w terminie 3 miesięcy od dnia ukończenia przez młodocianego pracownika nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy (art. 70b ust.  7 ustawy o systemie oświaty).

    Pracodawca realizował naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy pracownika młodocianego zgodnie z prawidłowo sporządzoną umową o pracę w celu przygotowania zawodowego, stosownie do przepisów art. 195 Kodeksu Pracy.

    O zawarciu umowy, o której mowa w pkt 3 pracodawca zawiadomił Burmistrza  Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą niezwłocznie po jej podpisaniu (§ 3a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 marca 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania).

    Młodociany ukończył przygotowanie zawodowe i zdał egzamin. Dokumentami potwierdzającymi zdanie egzaminu są:

 • Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe – w przypadku egzaminu zdawanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną.
 • Świadectwo czeladnicze – w przypadku egzaminu zdawanego przed komisją egzaminacyjną izby rzemieślniczej.
 • Zaświadczenie potwierdzające zdanie egzaminu sprawdzającego – w przypadku egzaminu kończącego przyuczenie do wykonywania określonej pracy zdawanego przed komisją pracodawcy

        (art. 70b ust.7 pkt.3 ustawy o systemie oświaty)

    Osoba prowadząca przygotowanie zawodowe młodocianego pracownika (pracodawca, osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy lub osoba zatrudniona przez pracodawcę)         posiada kwalifikacje nauczyciela praktycznej nauki zawodu zgodne z §5 rozporządzenia MEN z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli albo         posiada kwalifikacje instruktora praktycznej nauki zawodu zgodne z §10 ust. 4 i ust. 5 rozporządzenia MEN z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu:

       1. Instruktorzy praktycznej nauki zawodu powinni posiadać co najmniej tytuł mistrza w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, którego będą nauczać. Ponadto winni posiadać przygotowanie pedagogiczne wymagane od nauczycieli lub ukończony kurs pedagogiczny, którego program został zatwierdzony przez kuratora oświaty i obejmował łącznie co najmniej 70 godzin zajęć z psychologii, pedagogiki i metodyki oraz 10 godzin praktyki metodycznej, albo ukończony przed dniem 6 stycznia 1993 r. kurs pedagogiczny uprawniający do pełnienia funkcji instruktora praktycznej nauki zawodu.

       2. Instruktorzy praktycznej nauki zawodu nie majacy tytułu mistrza w zawodzie, powinni posiadać przygotowanie pedagogiczne lub ukończony kurs pedagogiczny, o których mowa powyżej oraz:

 • świadectwo dojrzałości technikum lub szkoły równorzędnej albo świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej lub policealnej i tytuł zawodowy w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub
 • świadectwo dojrzałości liceum zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, oraz co najmniej czteroletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego, lub
 • świadectwo dojrzałości liceum ogólnokształcącego, liceum technicznego, technikum kształcącego w innym zawodzie niż ten, którego będą nauczać, lub średniego studium zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego, lub
 • dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku (specjalności) odpowiednim dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu dyplomu lub dyplom ukończenia studiów wyższych na innym kierunku (specjalności) oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać.

    Pracodawca prowadzi działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (art. 14 Ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej).

    Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis jest zobowiązany do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy, wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis.

  

Podstawa prawna:

    Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, art. 70b (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zmianami).

    Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U z 1998 r. Nr 21 poz. 94 z późn. zmianami).

    Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98. poz. 1071 z późn. zmianami).

    Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 1996 r. Nr 60, poz. 278, z późn. zmianami).

    Rozporządzenie MEN z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2009 r. Nr 50 poz. 400 z późn. zm).

    Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie przypadków, w których wyjątkowo jest dopuszczalne zatrudnianie młodocianych, którzy nie ukończyli gimnazjum, osób niemających 16 lat, które ukończyły gimnazjum, oraz osób niemających 16 lat, które nie ukończyły gimnazjum (Dz. U. z 2002 r. Nr 214, poz. 1808).

    Rozporządzenie MEN z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu, (Dz. U. z 2010 r. Nr 244, poz. 1626 z póżn. zmianami).

    Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 83 poz. 562 z późn. zm.).

    Rozporządzenie MEN z dnia 14 września 2012 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz. U. poz. 1117).

    Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 7).

    Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r., Nr 59, poz. 585 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2010 r. Nr 18, poz. 99).

    Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311).

    Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 53, poz. 354 z późn. zmianami).

    Rozporządzenie Komisji (WE) NR 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. L 379 z 28.12.2006); pomoc de minimis w przemyśle i usługach.

    Rozporządzenie Komisji (WE) NR 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych – definicja MSP w załączniku 1, definicja produktu rolnego; (Dz. U. L 214 z 9.8.2008).

    Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 271/2008 z dnia 30 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) Nr 794/2004 w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) Nr 659/1999 ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania art. 93 Traktatu WE (Dz. Urz. L 82 z 25.03.2008).

    Rozporządzenie Rady (WE) Nr 659/1999 z dnia 22 marca 1999 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania art. 93 Traktatu WE (Dz. Urz. L 83 z 27.03.1999).

    Zawiadomienie Komisji – Zapewnienie skutecznego wykonania decyzji Komisji nakazujących państwom członkowskim odzyskanie pomocy przyznanej bezprawnie i niezgodnej ze wspólnym rynkiem (Dz. Urz. C 272 z 15.11.2007).

    Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. U. UE 30.3.2010; OJ C 84), art. 107 i kolejne.

    Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2009 r. Nr 152 poz. 1223 z późn. zm.).

 

Dokumenty do pobrania:

 

    Wniosek

    Formularz dla ubiegających się o pomoc de minimis

    Oświadczenie o wysokości przyznanej pomocy de minimis

    Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis

    Zawiadomienie o zawarciu umowy

    Oświadczenie wspólnika spółki cywilnej

 

Zmiany w wysokości dofinansowania obrazuje poniższa tabela

 

 

Okres/tryb nauki

Wysokość dofinansowania

 

od 01.01.2012 do 31.08.2012

od 01.09.2012 do 31.12.2012

od 01.01.2013 do 31.12.2013

 

Nauka zawodu o okresie kształcenia trwającym 36 miesięcy

7 645 zł x wskaźnik waloryzacji = 8 080,77 zł

8 081 zł

8 081 zł

 

Przyuczenie do wykonywania określonej pracy

240 zł x wskaźnik waloryzacji = 253,68 zł (za każdy pełny miesiąc kształcenia)

254 zł (za każdy pełny miesiąc kształcenia)

254 zł (za każdy pełny miesiąc kształcenia)

 
 

Nauka zawodu o okresie kształcenia trwającym 24 miesiące rozpoczęta przed 1.09.2012 r.

4 587 zł x wskaźnik waloryzacji = 4 848,46 zł

4 587 zł (wypłacane na mocy przepisów przejściowych do 31.12.2014 r.)

4 587 zł (wypłacane na mocy przepisów przejściowych do 31.12.2014 r.)

 

 

drukuj ()

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1464
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2013-10-14 09:29

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5219922
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-30 15:03

Stopka strony