Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVI/85/04
Rady Miejskiej Dobrzyń n.Wisłą
z dnia 7 października 2004r.
Statut Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej


I. Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzyniu n.Wisłą zwany dalej „Ośrodkiem”
jest samodzielną jednostką organizacyjną Miasta i Gminy Dobrzyń n.Wisłą.
2. Ośrodek działa na podstawie :
- ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
- ustawy z dnia 12 marca 2004roku o pomocy społecznej (Dz.U.Nr 64, poz. 593 ze zmianami),
- uchwały Nr XI/54/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy Dobrzyń n.Wisłą z dnia 18 kwietnia 1990 roku w sprawie utworzenia Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- innych przepisów dotyczących samorządowych jednostek organizacyjnych.
- ustawy Prawo Zamówień Publicznych z 29 stycznia 2004 roku (Dz.U.19, poz.177
ze zmianami)

II. Nazwa i obszar działania

§ 2.

1. Ośrodek nosi nazwę” Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzyniu nad Wisłą”
2. Obszar działania Ośrodka stanowi teren Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

III. Cele i zadania Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Dobrzyniu nad Wisłą

§ 3.

1. Celem Ośrodka jest zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwianie im bytowania w warunkach odpowiadających godność człowieka.
2. Głównym zadaniem Ośrodka jest udzielanie osobom i rodzinom pomocy społecznej z powodu :
1) ubóstwa;
2) sieroctwa;
3) bezdomności;
4) bezrobocia;
5) niepełnosprawności;
6) długotrwałej lub ciężkiej choroby;
7) przemocy w rodzinie;
8) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
9) bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
10) brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo- wychowawcze;

- 2 -
11) trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy;
12) trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego: 13) alkoholizmu lub narkomanii;
14) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
15) klęski życiowej lub ekologicznej

IV. Rodzaje i zakres udzielanych świadczeń

§ 4.

1. Ośrodek realizuje:
a) zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym,
b) zadania własne,
c) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,
d) inne zadania.

2. Do zadań własnych o charakterze obowiązkowym należy:

1) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych
ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób
i rodzin z grupy szczególnego ryzyka;
2) sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej;
3) udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;
4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;
5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych;
6) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych
w wyniku zdarzenia losowego
7) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom nie mającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu
w Narodowym Funduszu Zdrowia;
8) przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego;
9) opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje
z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie nie zamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem;
10) praca socjalna;
11) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób
z zaburzeniami psychicznymi;
12) prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo- wychowawczych wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych;
13) tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną;
14) dożywianie dzieci;
15) sprawianie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym;
16) kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu;
17) sporządzanie sprawozdania oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w wersji elektrycznej, z zastosowaniem systemu informatycznego;

– 3 -

18) utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników.

3. Do zadań własnych gminy należy:

1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych;
2) przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze;
3) prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia
o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki;
4) podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych.

4. Do zadań zalecanych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę należy:

1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych;
2) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach
o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;
3) organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych
z klęską żywiołową lub ekologiczną;
5) prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
6) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grupy społecznych oraz rozwoju specjalistycznego wsparcia.


V. Organy Ośrodka i Struktura Organizacyjna

§ 5.

1.Organem założycielskimi Ośrodka jest Rada Miejska Dobrzyń nad Wisłą .
2. Podmiotem sprawującym nadzór nad Ośrodkiem z ramienia organu założycielskiego jest Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
3. W skład Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wchodzą;
1) kierownik,
2) realizator,
3) 3 pracowników socjalnych
4. Burmistrz udziela kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej upoważnienie do wydania decyzji administracyjnych w sprawach pomocy społecznej należących do właściwości gminy
5. Kierownika Ośrodka powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

– 4 -

§ 6.

Kierownik Ośrodka składa Radzie Miejskiej coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej


VI . Finansowanie Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej


§ 7.


1. Ośrodek prowadzi działalność finansową na podstawie budżetu zatwierdzanego uchwałą
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą oraz rozlicza się z dotacji celowych.
2. Na realizację świadczeń Ośrodek otrzymuje środki finansowe z:
a) budżetu gminy,
b) budżetu Wojewody,
c) odpłatności za realizowanie świadczenia,
d) innych wypływów.
3. Księgowość oraz kasa MGOPS prowadzona jest przez księgowość Urzędu Miasta
i Gminy

VII. Kontrola działalności Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

§ 8.

1.Kontroli i oceny działalności Ośrodka oraz pracy Kierownika dokonuje z ramienia organu założycielskiego Rada Miejska Dobrzyń nad Wisłą
2. Kontrola i ocena obejmuje w szczególności:
a) realizacji zadań statutowych,
b) gospodarkę finansową.
c) prawidłowość gospodarowania mieniem.1


Uzasadnienie

Nadanie nowego Statutu Miejsko- Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Dobrzyniu nad Wisłą jest konsekwencją zmian w zakresie prawa o pomocy społecznej. Z dniem 1 maja 2004 roku
weszła w życie nowa ustawa o pomocy społecznej. Proponowany Statut dostosowuje postanowienia Statutu do treści cytowanych powyżej ustaw. Z tych powodów wnoszę o przyjęcie zaproponowanej wersji uchwały .

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-04-14 12:32

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2041
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-04-14 12:33

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5166814
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-21 11:23

Stopka strony